EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus

Vuodesta 2011 lähtien EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella on poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta. Se on myös poistanut monia muita EU:n tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, viennin esteitä. Monia EU:n ja Etelä-Korean välisiä palveluja on avattu myös sijoittajille ja yrityksille.

Sopimus lyhyesti

Vuodesta 2011 lähtien EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella on poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta (98,7 prosenttia), mukaan lukien kalastus- ja maataloustuotteet. Se on myös poistanut tullien ulkopuolisia esteitä EU:n keskeisten tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, vienniltä Etelä-Koreaan. Sekä EU:n että Etelä-Korean palvelumarkkinat ovat suurelta osin avanneet toistensa yrityksille ja sijoittajille.

 

Sopimuksen viiden ensimmäisen vuoden aikana EU:n vienti Etelä-Koreaan kasvoi 55 prosenttia, eurooppalaiset yritykset säästyivät 2,8 miljardia euroa alennettuina tulleina ja EU:n ja Etelä-Korean välinen tavarakauppa oli ennätyksellisen suuri eli yli 90 miljardia euroa.

Sopimus

 • poistaa tullit ja muut kaupan esteet ja helpottaa molempien osapuolten yritysten vientiä ja tuontia
 • yksinkertaistetaan paperityötä ja virtaviivaistetaan teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä, alkuperäsääntöjä ja tuotetestausvaatimuksia.
 • edistää kaupan palveluja keskeisillä aloilla, kuten televiestinnässä, ympäristöpalveluissa, laivaliikenteessä sekä rahoitus- ja oikeuspalveluissa
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Etelä-Koreassa ja tunnustaa, että Korean markkinoilla on monenlaisia korkealaatuisten eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä
 • yritys voi tehdä tarjouksia julkisista hankinnoista Etelä-Koreassa.
 • tarjoaa paremman suojan kahdenvälisille sijoituksillesi

 

Nopeaa tietoa EU:n ja Etelä-Korean välisestä kaupasta

 • Etelä-Korea on EU:n kahdeksanneksi suurin tavaroiden vientikohde, ja EU on Etelä-Korean kolmanneksi suurin vientimarkkina-alue
 • merkittävimmät tuotteiden vienti Etelä-Koreaan ovat koneet ja laitteet, kuljetusvälineet ja kemialliset tuotteet.
 • on merkittävä palvelukauppa Etelä-Korean kanssa
 • EU on Etelä-Korean suurin ulkomainen suora investoija

Kuka voi viedä EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen nojalla?

Jos yrityksesi on rekisteröity johonkin EU:n jäsenvaltioon ja olet saanut voimassa olevan tulli-ilmoituksen – ja tarvittaessa vientiluvan – voit harjoittaa vientiä tämän sopimuksen nojalla.

Tariffit

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella poistetaan 98,7 prosenttia tavarakaupan tulleista.

Tässä on joitakin etuja EU:n viejille

 • koneiden ja laitteiden verohelpotukset ovat suurimmat, ja säästöt ovat lähes 450 miljoonaa euroa.
 • toiseksi suurin edunsaaja on kemian ala, jonka tullisäästöt ovat 175 miljoonaa euroa.
 • lähes kaikilla EU:n maataloustuotteiden viennillä, kuten sianlihalla, viinillä ja viskillä, on tulliton pääsy Etelä-Korean markkinoille, ja juuston kaltaisille tuotteille on olemassa arvokkaat tullittomat kiintiöt.
 • muilla teollisuudenaloilla
  • Tekstiilien vientitulleista 93 prosenttia on poistettu
  • lasin tullit on poistettu 85 %
  • nahan ja turkiksen osalta 84 %
  • jalkineet 95 %
  • rauta ja teräs 93 %
  • optiset kojeet 91 %

 

Hae tuotteeseenne sovellettava tulli My Trade Assistant -tietokannasta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen ’alkuperätuotteiden’ määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmää koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1 344).

Onko tuotteeni peräisin tai Etelä-Koreasta?

Jotta tuotteesi voitaisiin soveltaa EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaiseen alhaisempaan tai nollatulliin, sen on oltava peräisin tai Etelä-Koreasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin tai Etelä-Koreasta, jos se on

 • joka on tuotettu kokonaan tai Etelä-Koreassa tai
 • jotka on valmistettu yksinomaan EU:n tai Etelä-Korean alkuperäaineksista tai
 • tuotettu tai Koreassa ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että näille aineksille on tehty riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä II vahvistetut tuotekohtaiset säännöt

Ks. liite I ”Alkuhuomautukset” tuotekohtaisiin alkuperäsääntöihin.

Ks. tiettyjä tuotteita koskevat vaihtoehtoiset tuotekohtaiset säännöt liitteessä II a.

Esimerkkejä tärkeimmistä tuotekohtaisten sääntöjen tyypeistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja -kemian aloilla.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). On myös joitakin muita joustomahdollisuuksia, jotka auttavat sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuutta on tarkoitus lisätä tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sietokyvyn tai kumulaation, noudattamiseksi.

Toleranssi (sallittu poikkeama

Toleranssisäännön mukaan tuottajat voivat käyttää ei-alkuperäaineksia, joiden arvo on enintään 10 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta ja jotka on yleensä kielletty tuotekohtaisessa säännössä.

 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät liitteessä 1 olevaan 5 ja 6 huomautukseen Liitteessä II olevan luettelonalkuhuomautuksiin
Kumulaatio

Sopimus mahdollistaa myös kahdenvälisen kumulaation. Etelä-Koreanalkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa ja päinvastoin.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö).

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Etelä-Koreaan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla viedyn tuotteen tuottamiseen.

Ehdotukseen sisältyy erityinen mekanismi, jolla voidaan puuttua korealaisten valmistajien ulkomaisten hankintojen mahdolliseen lisääntymiseen.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän

Tullietuuskohtelun hakeminen

Sopimuksenalkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa vahvistetaan tullietuushakemukseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt.

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo ei ylitä

 • tuonti 500 euroa pikkulähetysten osalta tai 1 200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
 • tuonti Koreaan 1 000 dollaria pikkulähetysten osalta tai 1 000 dollaria henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin tai Etelä-Koreasta, täyttämällä alkuperäilmoituksen. Ilmoitus voidaan täyttää

 • valtuutetun viejän toimesta tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

Valtuutettu laitos ei voi antaa alkuperäilmoitusta, eikä EUR.1-lomaketta hyväksytä alkuperäselvitykseksi.

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa kauppasopimuksen nojalla tuotteita vievälle viejälle luvan tehdä tuotteiden alkuperäilmoituksia niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?
 • alkuperäilmoituksen laatimiseksi sinun on kirjoitettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus: ”Tässä asiakirjassa (tullin lupa nro...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai koreassa, ja se on liitteessä III.)
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, teidät vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.
Toimittaminen ja voimassaolo
 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojaosapuolessa enintään kaksi vuotta tai tuojaosapuolen lainsäädännössä vahvistettu ajanjakso sen jälkeen, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu.
 • hakijan olisi oltava valmis toimittamaan alkuperäilmoituksensa yhteydessä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta antamispäivästä.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän. Tuojaosapuolen vierailu viejän luo ei ole sallittua, ellei pöytäkirjan 27 artiklan 8 kohdassa toisin määrätä.
 • viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperän määrityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät nyt yhteistyötä teknisten määräysten alalla ja asettavat standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja kansainvälisen kaupan helpottamiseksi. Näin varmistetaan, että rahaa ja/tai aikaa ei tuhlata kahteen kertaan tai useampaan kertaan.

Sinun on noudatettava näitä sääntöjä, jotta tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan arvioida tarvittavien teknisten standardien mukaisesti.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus sisältää neljä alakohtaista sääntöä, jotka koskevat

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • farmaseuttiset tuotteet/lääkinnälliset laitteet
 • moottoriajoneuvot ja niiden osat
 • kemikaalit

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Nyt voit hyötyä siitä, että elektroniikkateollisuuden tuotteiden kansainväliset standardit ja hyväksymismenettelyt tunnustetaan paremmin. Näin voit päästä globaaleihin toimitusketjuihin ja kasvattaa liiketoimintaasi.

Ennen sopimusta EU:n kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden viejien Etelä-Koreaan oli tehtävä päällekkäisiä ja kalliita testaus- ja sertifiointimenettelyjä tuotteidensa myymiseksi Etelä-Koreassa. Nyt sinulla on kuitenkin mahdollisuus nauttia tuotteidensa paremmasta sääntely-ympäristöstä.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella vähennetään eurooppalaisten ja eteläkorealaisten tuotteiden vaatimusten välisiä eroja hyväksymällä samat kansainväliset standardit. Alan kansainvälisiin standardointielimiin kuuluvat

Se poistaa riippumattoman organisaation antaman sertifioinnin tarpeen.

 • useimmissa tapauksissa tarvitset ainoastaantavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoittaakseen, että sähkömagneettista yhteensopivuutta ja turvallisuutta koskevat Etelä-Korean vaatimukset täyttyvät.
 • tämä vähentää liiketoiminnan kustannuksia, monimutkaisuutta ja hallinnollista taakkaa. Sen ansiosta tuotteillasi on Etelä-Koreassa sama kohtelu kuin Etelä-Korean tuotteille, kun ne saapuvat.
 • jos tavarantoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on liitettävä testausselosteet, EU:n testauslaboratorio voi antaa ne.

Sähköturvallisuuden alalla Etelä-Korea voi edelleen vaatia kolmannen osapuolen myöntämää sertifiointia 53 tuotteen rajoitetulle luettelolle, jos se voi perustella, että ne aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Ne on esitetty kauppasopimuksessa liitteen 2-B lisäyksessä 2-B-3.

Lisätietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viennistä on saatavilla täältä.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat erityiset sähkö- ja elektroniikkatuotteet ja niihin liittyvät määräykset ovat liitteessä 2-B Electronics ja sen lisäyksissä.

Farmaseuttiset tuotteet ja lääkinnälliset laitteet

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaan kaikki lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevat säännöt on julkaistava varhaisessa vaiheessa, jotta yrityksillä olisi riittävästi aikaa ymmärtää niitä.

Etelä-Korea tunnustaa nyt laajemmin kansainväliset standardit ja käytännöt. Farmaseuttisille tuotteille ja lääkinnällisille laitteille on nyt olemassa yhteinen määritelmä ja Etelä-Koreassa.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteistavoi tutustua osoitteessa Liite 2-D Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet, että

 • sääntöjen asettaminen saataville etukäteen
 • antaa kohtuulliset mahdollisuudet huomautusten esittämiseen
 • käsitellään kirjallisesti kommenteissa esiin tuotuja tärkeitä kysymyksiä
 • sääntöjen julkaisemisen ja niiden voimaantulon välillä on oltava kohtuullinen aika

Hinnoittelun ja korvausten osalta osapuolet ovat sopineet varmistavansa, että

 • menettelyt, säännöt, kriteerit ja täytäntöönpano-ohjeet ovat oikeudenmukaisia, avoimia ja kohtuullisia, eivätkä ne syrji EU:n yrityksiä
 • päätöksenteon kriteerit ovat EU:n valmistajille objektiivisia ja selkeitä
 • kaikki säännöt ovat julkisesti saatavilla

Moottoriajoneuvot

 

EU:n valmistajien ei enää tarvitse valmistaa autoja erityisesti Etelä-Korean markkinoille tai tehdä kalliita testejä turvallisuusnormien noudattamisen osoittamiseksi.

Etelä-Korea hyväksyy nyt UNECE:n kansainväliset standardit tai EU:n standardit kaikkia Etelä-Korean tärkeimpiä teknisiä määräyksiä vastaaviksi. Jos ajoneuvo täyttää nämä vaatimukset, tuotteen ei tarvitse täyttää EU:n ja Etelä-Korean välisen kauppasopimuksen mukaisia viennin lisävaatimuksia.

Etelä-Korea on nyt tunnustanut tehdyt testit. Etelä-Korea tunnustaa myös Euro 6 -normin mukaiset EU:n sisäiset valvontalaitteet Etelä-Korean standardeja vastaaviksi.

Lue lisää päästönormeista täällä.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia moottoriajoneuvoja ja niiden osia koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat liitteessä 2-C Moottoriajoneuvot sekä niiden osat ja lisäykset.

Kemikaalit

Kauppasopimuksessa säilytetään EU:n säännöt ja määräykset kemian alalla ja otetaan käyttöön sääntelyn avoimuutta koskeva yhteistyö muun muassa seuraavilla aloilla:

 • Hyvät laboratoriokäytännöt
 • kemiallisten (myös lääkkeiden) ei-kliinisten turvallisuustestien hallintovalvonnan laatujärjestelmä tutkimuslaboratorioita ja -organisaatioita varten
 • Testiohjeet yhdenmukaisemman lähestymistavan löytämiseksi kemikaalien arviointiin ja hallintaan

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista kemikaaleistavoi tutustua täällä: Liite 2-E Kemikaalit.

Yhteydenpito teknisiä sääntöjä ja standardeja varten Etelä-Koreassa

Korean teknologia- ja standardointivirasto (KATS) laatii ja ylläpitää Etelä-Korean standardeja

 • liittyy vakiintuneisiin sertifiointeihin, kuten Korean sertifiointimerkkiin (KC)
 • Mittaus- ja vertailustandardit
 • tekniset määräykset.

Korean merenkulkurekisteri ja valtameri- ja kalastusministeriö asettavat laivavarusteita koskevia standardeja.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys – Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät yhteistyötä taudista vapaiden alueiden tunnustamiseksi ennakoitavuuden lisäämiseksi sinun kannaltasi viejänä.

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) vastaa eläinlääkinnällisestä valvonnasta

 • elävät eläimet
 • eläintuotteet

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto on nimettyjä kasveja koskevasta tuhoojariskianalyysistä vastaava viranomainen.

Etelä-Korean kansallinen bioturvallisuuden tiedonvälityskeskus tarjoaa tietoa ja asiantuntemusta muuntogeenisistä organismeista ja toimii paikkana tällaisten tietojen vaihtamiselle.

Ulkoasiainministeriö on virallinen yhteyspiste seuraavia asioita koskevia tiedusteluja varten:

 • luonnonsuojelu
 • myrkyllisiä kemikaaleja koskevat kiellot tai rajoitukset


Löydät valmistetta koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset My Trade Assistant -sivustolta.

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Luku Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen sinulle viejänä.

 • jos uskot, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sinua viemästä maasta, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Etelä-Koreaan, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota meihin yhteyttä 

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • saapumisilmoitus
 • tullin tuonti-ilmoitus
 • tullausarvoa koskeva ilmoitus
 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus
 • lentorahtikirja
 • konossementti

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea myös sitovia tariffitietoja ja/tai sitovia alkuperätietoja etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ”Alkuperäsäännöt”.

Lisätietoja tuonnin ja viennin tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Kaupan helpottaminen

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet, että

 • rajamenettelyjen yksinkertaistaminen ja yksinkertaistaminen
 • yhdenmukaistetaan dokumentointi- ja tietovaatimukset
 • parannetaan konttien ja muiden lähetysten turvallisuutta, kun
  • tuotu maahan
  • jälleenlaivattu kautta
  • kauttakulku Etelä-Korean tai EU-maiden kautta

Sopimuksella perustetaan tullikomitea, joka voi keskustella ja ratkaista mahdolliset tulliin ja kaupan helpottamiseen liittyvät erimielisyydet, kuten

 • tariffin luokittelu
 • tavaroiden alkuperä
 • keskinäinen hallinnollinen apu tulliasioissa

 

Löydät tuotteesi erityiset tulliselvitysmenettelyt ja -asiakirjat My Trade Assistant -sivustolta.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella edistetään teollis- ja tekijänoikeuksien vahvaa valvontaa tulliviranomaisten toimesta ja täydennetään teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen (TRIPS- sopimus) vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien eduista on täällä.

 • sopimuksella suojataan tekijän työtä 70 vuoden ajan tekijän kuolemasta.
 • esittäjillä ja äänitteiden tuottajilla on lisäksi oikeus kohtuulliseen kertakorvaukseen
 • yritykset voivat laajentaa lääkkeiden patenttisuojaa käyttämällä lisäsuojatodistuksia
 • erityistä huomiota kiinnitetään tuoteväärennöksiin

Lue lisää siitä, miten EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus suojaa teollis- ja tekijänoikeuksia.

Teollis- ja tekijänoikeuksien eurooppalainen neuvontapalvelu tarjoaa neuvontaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa suoraa tukea varten.

Tavaramerkit

Kauppasopimus sisältää selkeät säännöt tavaramerkkien rekisteröinnistä ja Etelä-Koreassa. Näin voit vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä.

Tavaramerkkien tarkastamiseen on käytettävissä julkinen sähköinen tietokanta hakemuksista ja rekisteröinneistä. Tietokannassa on myös yksityiskohtaiset tiedot rekisteröidyille ja rekisteröimättömille malleille myönnetyistä oikeuksista.

Rikkomiset

Mitä tapahtuu, jos teollis- ja tekijänoikeuksia käytetään ilman lupaa?

Kauppasopimuksessa esitetään yksityiskohtaisesti täytäntöönpanotoimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksissa, kuten

 • Siviili- ja hallinto-oikeudelliset menettelyt
 • rikosoikeudelliset menettelyt
 • seuraamukset

Se sisältää jonkin verran vahvempaa suojaa tekijänoikeuksille ja malleille, ja sillä pannaan täytäntöön EU:n sääntöihin perustuvat teollis- ja tekijänoikeudet (täydentää WTO:n TRIPS-sopimusta).

Tulliviranomaiset voivat puuttua asiaan rajalla, jos he epäilevät teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tuontia tai vientiä.

Maantieteelliset merkinnät 

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella suojataan eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä

 • viinit ja väkevät alkoholijuomat
 • maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva

EU on suojannut noin 160 maantieteellistä merkintää, joita se pitää kaupallisesti tärkeimpinä.

Sopimuksessa luetellaan maantieteelliset merkinnät, joita käsitellään kahdessa liitteessä.

Viinit ja väkevät alkoholijuomat sisältyvät sopimuksen liitteeseen 10-B, ja niihin sisältyvät esimerkiksi:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo ja Scotch tai Irish Whiskey.

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet sisältyvät sopimuksen liitteeseen 10-A, ja niihin kuuluvat:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante ja Bayerisches Bier.

 

Maantieteelliset merkinnät on suojattu

 • tuotteen kuvaus tai esittely sen osoittamiseksi, että tuote on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin sen todellisesta alkuperäpaikasta, harhaanjohtavalla tavalla
 • maantieteellisen merkinnän käyttö samankaltaiselle tuotteelle, joka ei ole peräisin kyseiseltä alueelta, vaikka tavaroiden oikea alkuperä olisi merkitty tai siihen olisi liitetty ilmaisuja kuten ”laji”, ”tyylinen” tai ”jäljitelmä”

Palvelukauppa

Voitte hyötyä Etelä-Korean avoimemmista palvelumarkkinoista kauppasopimuksen nojalla.

Säännöt koskevat seuraavia:

 • palvelujen tarjoaminen yli rajojen 
 • laitoksen perustaminen

Tämä tarkoittaa, että voit halutessasi joko tarjota palvelujasi jostakin EU-maasta tai perustaa toimistosi, sivuliikkeen tai tytäryhtiön Etelä-Koreaan.

Näitä etuja sovelletaan EU:n yrityksiin yli sadalla palvelualalla, muun muassa

Televiestintä

 • EU:n satelliittioperaattorit (puhelin- ja televisio-operaattorit) voivat toimia suoraan rajojen yli Etelä-Koreaan ilman, että niiden tarvitsee olla yhteydessä eteläkorealaiseen operaattoriin tai kulkea sen kautta.

Ympäristöpalvelut

 • muun kuin teollisen jäteveden käsittely (viemäripalvelut).

Kuljetus

 • EU:n varustamot voivat tarjota kansainvälisiä meriliikennepalveluja Etelä-Koreassa, ja niitä kohdellaan samalla tavalla kuin eteläkorealaisia yrityksiä, kun ne käyttävät satamapalveluja ja infrastruktuuria
 • Eurooppalaiset yritykset voivat myös tarjota laajempia meriliikenteen liitännäispalveluja.
 • lentoliikenteen liitännäispalveluilla, kuten maahuolinnalla, on enemmän mahdollisuuksia

Rakentaminen

 • EU:n yrityksiin ei enää sovelleta pakollisia alihankintavaatimuksia

Rahoitus

 • EU:n rahoitusyritykset voivat tarjota enemmän palveluja Etelä-Korean rahoitusmarkkinoille
 • EU:n rahoitusyhtiöt voivat siirtää tietoja vapaasti Etelä-Koreassa sijaitsevilta sivuliikkeiltä ja sidosyrityksiltä EU:n päätoimipaikkaan.

Posti- ja pikalähetykset

 • EU:n yritykset voivat tarjota kansainvälisiä pikalähetyspalveluja Etelä-Koreassa

Yritys- ja asiantuntijapalvelut, kuten lakiasiain-, kirjanpito-, insinööri- ja arkkitehtipalvelut

 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat avata toimistoja Etelä-Koreaan neuvomaan ulkomaisia tai eteläkorealaisia asiakkaita Etelä-Korean lainsäädännöstä.
 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat muodostaa kumppanuuksia eteläkorealaisten yritysten kanssa ja palkata eteläkorealaisia lakimiehiä tarjoamaan ”useita oikeudenkäyttöalueita” koskevia palveluja.
 • EU:n asianajajat voivat käyttää käyttämiään ammattinimikkeitä

Palvelut, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan

 • audiovisuaaliset palvelut
 • kotimaan meriliikenne
 • suurin osa lentoliikenteestä
 • julkista valtaa käytettäessä tarjottavat palvelut

Luettelo Etelä-Korean erityissitoumuksista avata palvelumarkkinansa EU:n yrityksille.

Julkiset hankinnat

Onko kiinnostunut tarjouskilpailuista, jotka koskevat julkisia tavara-, palvelu- tai rakennusurakoita Etelä-Koreassa?

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus tarjoaa sinulle paremmat mahdollisuudet tehdä tarjouksia Etelä-Korean julkisista hankinnoista.

Etelä-Korea ja EU olivat jo sopineet avaavansa julkisia hankintoja koskevat tarjouskilpailut ulkomaisille yrityksille WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella laajennetaan sopimuksia, joista voit kilpailla. Etelä-Koreassa EU:n yritykset voivat nyt tehdä tarjouksen BOT-sopimuksista (konsessiopalvelut). Jos yrityksesi on EU:n rakennus- ja palveluntarjoaja, voit kilpailla Etelä-Koreassa suurista infrastruktuurihankkeista, kuten moottoriteiden rakentamisesta ja käytöstä.

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Investoinnit

Sopimus kattaa investoinnit sekä palveluihin että muuhun taloudelliseen toimintaan, mukaan lukien

 • maatalous
 • metsätalous
 • kaivostoiminta
 • valmistusteollisuus
 • energia

Kilpailulainsäädäntö

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet panevansa täytäntöön vahvan kilpailulainsäädännön.

Sopimuksessa käsitellään tehokkaasti sopimattomia ja kilpailunvastaisia liiketoimintakäytäntöjä, joita ovat muun muassa

 • kartellit
 • määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten väärinkäyttö
 • kilpailunvastaiset sulautumat ja yritysostot

Sopimuksella varmistetaan, että kilpailusääntöjä sovelletaan myös valtion määräysvallassa oleviin yrityksiin, ja kielletään tietyntyyppiset tuet, joita pidetään erityisen haitallisina kilpailulle.

 • tuet, jotka kattavat yrityksen velat ilman rajoituksia tai kestoa
 • tuki vaikeuksissa oleville yrityksille, joilla ei ole uskottavaa rakenneuudistussuunnitelmaa niiden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseksi turvautumatta enempää valtiontukeen

Lisäksi kauppasopimuksessa edellytetään, että tuet ovat avoimia. Jos EU tai Etelä-Korea käyttää tukia, niiden on ilmoitettava tukien kokonaismäärä, tyyppi ja tarjonta vuosittain.

Näitä tukisääntöjä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta.

Kauppa ja kestävä kehitys

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet tiukoista työ- ja ympäristönormeista, joilla suojellaan työntekijöitä ja ympäristöä. Sopimuksessa määrätään mekanismeista, joilla varmistetaan näiden sitoumusten noudattaminen muun muassa ottamalla kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan.

Työvoima

Ympäristö

EU ja Etelä-Korea sopivat vahvoista seurantamekanismeista, joihin kuuluu julkinen valvonta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on enemmän tietoa, ja sinulla on paikkoja ottaa esille työ- ja ympäristökysymyksiä, jotka vaikuttavat yrityksesi Etelä-Koreaan.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Tulliviranomaiset, valtion edustajat, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Tulliviranomaiset, valtion edustajat, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Korean tullilaitos

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internet-sivusto: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Maailman tullijärjestö (Maailman tullijärjestö)

Internet-sivusto: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa 11th Floor, Soul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Soul, 04637, KOREA

Puhelin: + 82 23704 1700

Sähköposti: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Bryssel (Watermael-Boitsfort), BELGIUM

Puhelin: + 32 2675 5777

Faksi: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Sähköposti: eukorea@mofa.go.kr

Korean kansainvälinen kauppajärjestö (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Puhelin: + 82 1566 5114

Korean kaupan ja investointien edistämisvirasto (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Puhelin: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Puhelin: + 82 23460 7432

Faksi: + 82 23460 7958

Sähköposti: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Puh: + 32 2749 1851 Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Korean keskuspankki (Bank of Korea)

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Puhelin: + 82 2759 4114

Internet-sivusto: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia koskevat yhteydenotot

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA)

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriön (MAFRA) hallitus Complex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Puhelin: + 82 2 61969110

Faksi: + 82 44 8680846

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto (QIA)

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Puhelin: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faksi: + 82 54 9120635

Elintarvike- ja huumeturvallisuusministeriö

Elintarvike- ja huumeturvallisuusministeriö 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Puhelin: + 82–43–719–1564

Korean biotieteiden ja bioteknologian tutkimuslaitos (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 42 8798300

Faksi: + 82 42 8798309

Myrkyllisten kemikaalien virallinen yhteyspiste (OCP)

Ulkoasiainministeriö 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Puhelin: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faksi: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Julkisten hankintojen palvelu (PPS)

Pps:n päämaja; Government Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 7005 67470 Faksi: + 82 505 480 1211

Sähköposti: ppskorea@korea.kr

Korean sähköinen sähköinen hankintajärjestelmä (KONEPS)

Internet-sivusto: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: