EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus

Vuodesta 2011 lähtien EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella on poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta. Se on myös poistanut monia muita esteitä EU:n tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, viennille. Monia EU:n ja Etelä-Korean välisiä palveluja on avattu myös sijoittajille ja yrityksille.

Sopimus lyhyesti

Vuodesta 2011 lähtien EU:n ja Etelä-Korean välisellä kauppasopimuksella on poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta (98,7 prosenttia), myös kalastus- ja maataloustuotteilta. Se on myös poistanut tullien ulkopuolisia esteitä EU:n keskeisten tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, viedeltä Etelä-Koreaan. Palvelumarkkinat sekä eu:ssa että Etelä-Koreassa ovat suurelta osin avautuneet yrityksille ja sijoittajille.

 

Sopimuksen viiden ensimmäisen vuoden aikana EU:n vienti Etelä-Koreaan kasvoi 55 prosenttia, eurooppalaiset yritykset säästivät 2,8 miljardia euroa alennettuja tulleja ja EU:n ja Etelä-Korean välinen tavarakauppa oli ennätykselliset 90 miljardia euroa.

Sopimus

 • poistaa tulleja ja muita kaupan esteitä ja helpottaa kummankin osapuolen yritysten vientiä ja tuontia
 • yksinkertaistetaan paperityötä ja yksinkertaistetaan teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä, alkuperäsääntöjä ja tuotetestausvaatimuksia.
 • edistää kauppapalveluja keskeisillä aloilla, kuten televiestintä, ympäristöpalvelut, merenkulku sekä rahoitus- ja oikeuspalvelut
 • parannetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Etelä-Koreassa ja tunnustetaan laaja valikoima korkealaatuisten eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä Korean markkinoilla.
 • yritykselläsi on mahdollisuus tehdä tarjouksia julkisista hankintamenettelyistä Etelä-Koreassa
 • tarjoaa paremman suojan kahdenvälisille investoinneillesi

 

Tietoa EU:n ja Etelä-Korean välisestä kaupasta

 • Etelä-Korea on EU:n kahdeksanneksi suurin vientikohde, ja EU on Etelä-Korean kolmanneksi suurin vientimarkkina-alue
 • merkittävimpiä eu:sta Etelä-Koreaan vietäviä tuotteita ovat koneet ja laitteet, kuljetusvälineet ja kemialliset tuotteet.
 • eu:lla on merkittävä palvelukauppa Etelä-Korean kanssa
 • EU on Etelä-Korean suurin ulkomainen suora sijoittaja

Kuka voi harjoittaa vientiä eu:sta EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen nojalla?

Jos yrityksenne on rekisteröity EU:n jäsenvaltioon ja olet saanut voimassa olevan tulli-ilmoituksen ja tarvittaessa vientiluvan, voit viedä tuotteita tämän sopimuksen nojalla.

Tullit

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella poistetaan 98,7 prosenttia tavarakaupan tulleista.

Tässä on joitakin etuja EU:n viejille

 • koneiden ja laitteiden verosäästöt ovat suurimmat, ja voitot ovat lähes 450 miljoonaa euroa
 • kemian ala on toiseksi suurin tuensaaja, jonka tullisäästöt ovat 175 miljoonaa euroa.
 • lähes kaikilla EU:n maataloustuotteiden viennillä, kuten sianlihalla, viinillä ja viskillä, on tulliton pääsy Etelä-Korean markkinoille, ja juuston kaltaisille tuotteille on olemassa arvokkaita tullittomia kiintiöitä.
 • muilla teollisuudenaloilla
  • 93 % tekstiilien vientitulleista on poistunut
  • lasin osalta 85 prosenttia tulleista on poistettu.
  • nahka ja turkikset 84 %
  • jalkineet 95 %
  • rauta ja teräs 93 %
  • optiset kojeet 91 %

 

Hae tuotteeseenne sovellettava tulli Oma Trade Assistant -sivulta.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuuskohtelua, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen alkuperätuotteiden määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmää koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1,344).

Onko tuotteeni peräisin eu:sta vai Etelä-Koreasta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Etelä-Koreasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin eu:sta tai Etelä-Koreasta, jos

 • on kokonaan tuotettu eu:ssa tai Etelä-Koreassa tai
 • tuotettu yksinomaan EU:n tai Etelä-Korean alkuperäaineksista tai
 • tuotettu eu:ssa tai Koreassa käyttäen ei-alkuperäaineksia, jos näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä II vahvistetut tuotekohtaiset säännöt

Ks. tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”.

Ks. liite II a tiettyjä tuotteita koskevista vaihtoehtoisista tuotekohtaisista säännöistä.

 

Valmistettasikoskevat erityissäännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivulta.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esimerkiksi paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) tuotanto ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiilivaatteiden ja kemian aloilla.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). On myös joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. sallittu poikkeama tai kumulaatio).

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Lisäjoustoa on tarkoitus auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama

Poikkeamasäännön mukaan tuottajat voivat käyttää ei-alkuperäaineksia, joiden arvo on enintään 10 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta ja jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä.

Tuen kasautuminen

Sopimus mahdollistaa myös kahdenvälisen kumulaation. Etelä-Korean alkuperäaineksia voidaan pitää EU:nalkuperäaineksina, kun niitä käytetään jonkin tuotteen valmistuksessa eu:ssa ja päinvastoin.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan sovellettavat vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö).

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Etelä-Koreaan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Jälleenlaivaaminen tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet ovat tullivalvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa.

Todiste suorasta kuljetuksesta on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, jotka on käytetty tullietuuskohtelun mukaisesti viedyn tuotteen valmistamiseen.

Ehdotukseen sisältyy erityinen mekanismi, jolla puututaan korealaisten valmistajien mahdollisesti lisääntyviin ulkomaisiin hankintoihin.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän

Tullietuuskohtelun hakeminen

Sopimuksenalkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa vahvistetaan etuuskohtelutariffihakemukseen ja tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin liittyvät alkuperämenettelyt.

Tuojat voivat vaatia tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään

 • tuonti eu:hun 500 euroa pikkulähetysten osalta tai 1 200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
 • Koreaan suuntautuvaa tuontia varten 1 000 dollaria pienten pakkausten osalta tai 1 000 dollaria henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai Etelä-Koreasta täyttämällä alkuperäilmoituksen. Ilmoitus voidaan täyttää

 • valtuutetun viejän toimesta tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

Valtuutettu laitos ei voi antaa alkuperäilmoitusta eikä EUR.1-lomaketta hyväksytä alkuperäselvitykseksi.

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa kauppasopimuksen mukaisesti tuotteita vieville viejille luvan antaa tuotteiden alkuperäilmoituksia niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?
 • alkuperäilmoituksen tekeminen edellyttää seuraavan ilmoituksen kirjoittamista, leimausta tai tulostamista kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa N:o...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai Korean kielellä, ja se on liitteessä III.)
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annat tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut yksilöidään.
Toimittaminen ja voimassaolo
 • viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään, tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojaosapuolessa enintään kaksi vuotta tai tuojaosapuolen lainsäädännössä vahvistettu ajanjakso sen jälkeen, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu.
 • sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, sekä alkuperäilmoitus.
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tulliviranomaiset tarkastavat tuotteiden alkuperän. Tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja, ellei pöytäkirjan 27 artiklan 8 kohdassa toisin määrätä.
 • viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisen alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät nyt yhteistyötä teknisten määräysten alalla ja asettavat standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja helpottaakseen kansainvälistä kauppaa. Näin ei tuhlata rahaa ja/tai aikaa päällekkäisiin tai moniin menettelyihin.

Näitä sääntöjä on noudatettava, jotta tuotteilla voidaan arvioida, ovatko ne tarvittavien teknisten standardien mukaisia.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus sisältää neljä alakohtaista sääntöä, jotka koskevat

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • farmaseuttiset tuotteet/lääkinnälliset laitteet
 • moottoriajoneuvot ja niiden osat
 • kemikaalit

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Nyt voit hyötyä siitä, että elektroniikkateollisuuden tuotteiden kansainväliset standardit ja hyväksymismenettelyt tunnustetaan paremmin. Tämä auttaa pääsemään globaaleihin toimitusketjuihin ja kasvattamaan liiketoimintaasi.

Ennen sopimuksen tekemistä EU:n kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden viejien Etelä-Koreaan oli suoritettava päällekkäisiä ja kalliita testaus- ja sertifiointimenettelyjä Etelä-Koreassa myydäkseen tuotteitaan. Nyt voit kuitenkin nauttia tuotteistasi paremmasta sääntely-ympäristöstä.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus vähentää eurooppalaisten ja Etelä-Korean tuotteiden vaatimusten välisiä eroja ottamalla käyttöön samat kansainväliset normit. Alan kansainvälisiä standardointielimiä ovat muun muassa seuraavat:

Se poistaa riippumattomilta organisaatioilta vaadittavan sertifioinnin.

 • Useimmissa tapauksissa tarvitset vaintoimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jolla todistetaan Etelä-Korean sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja turvallisuutta koskevien vaatimusten noudattaminen.
 • tämä vähentää yritysten kustannuksia, monimutkaisuutta ja hallinnollista taakkaa. Sen ansiosta tuotteillasi on sama kohtelu Etelä-Koreassa kuin Etelä-Koreassa, kun ne saapuvat eu:hun.
 • jos toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on liitettävä testausselosteet, EU:n testauslaboratorio voi antaa ne.

Sähköturvallisuuden osalta Etelä-Korealla on mahdollisuus pyytää edelleen kolmannelta osapuolelta sertifiointia rajoitetulle 53 tavaran luettelolle, jos se voi osoittaa, että ne aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Ne esitetään kauppasopimuksessa liitteen 2-B lisäyksessä 2-B-3.

Lisätietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viennistä on täällä.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat erityiset sähkö- ja elektroniikkatuotteet ja niihin liittyvät määräykset ovat liitteessä 2-B Elektroniikka ja sen lisäykset.

Farmaseuttiset tuotteet ja lääkinnälliset laitteet

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaan kaikki farmaseuttisia tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevat säännöt on julkaistava varhaisessa vaiheessa, jotta yrityksillä olisi riittävästi aikaa ymmärtää niitä.

Etelä-Korea tunnustaa nyt kansainväliset standardit ja käytännöt laajemmin. Eu:ssa ja Etelä-Koreassa on nyt yhteinen farmaseuttisten tuotteiden ja lääkinnällisten laitteiden määritelmä.

 

Lue sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista lääkevalmisteista ja lääkinnällisistä laitteista täällä: Liite 2-D Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet seuraavaa:

 • sääntöjen asettaminen saataville etukäteen
 • tarjota kohtuullisia mahdollisuuksia kommentoida
 • käsitellään kirjallisesti kommenteissa esiin tuotuja tärkeitä kysymyksiä.
 • sääntöjen julkaisemisen ja niiden voimaantulon välillä on oltava kohtuullinen aika.

Hinnoittelun ja korvausten osalta osapuolet ovat sopineet varmistavansa, että

 • menettelyt, säännöt, kriteerit ja täytäntöönpano-ohjeet ovat oikeudenmukaisia, avoimia ja kohtuullisia, eivätkä ne syrji EU:n yrityksiä.
 • päätöksenteon perusteet ovat EU:n valmistajille objektiiviset ja selkeät
 • kaikki säännöt ovat julkisesti saatavilla.

Moottoriajoneuvot

 

EU:n valmistajien ei enää tarvitse valmistaa ajoneuvoja Etelä-Korean markkinoita varten tai tehdä kalliita testejä osoittaakseen, että turvallisuusnormeja noudatetaan.

Etelä-Korea hyväksyy nyt kansainväliset UNECE:n standardit tai EU:n standardit, jotka vastaavat kaikkia merkittäviä Etelä-Korean teknisiä määräyksiä. Jos ajoneuvonne täyttää nämä vaatimukset, tuotteen ei tarvitse täyttää EU:n ja Etelä-Korean välisen kauppasopimuksen mukaisia lisävaatimuksia.

Etelä-Korea on nyt tunnustanut eu:ssa suoritetut testit. Etelä-Korea tunnustaa myös EU:n ajoneuvoihin asennettavat vianmäärityslaitteet, jotka ovat Euro 6 -normin mukaisia, Etelä-Korean standardeja vastaaviksi.

Lisätietoa päästönormeista on täällä.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia moottoriajoneuvoja ja niiden osia koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat liitteessä 2-C Moottoriajoneuvot ja niiden osat sekä sen lisäykset.

Kemikaalit

Kauppasopimuksessa säilytetään EU:n säännöt ja määräykset kemian alalla ja otetaan käyttöön sääntelyn avoimuutta koskeva yhteistyö esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • Hyvä laboratoriokäytäntö
 • kemiallisten (myös lääkkeiden) ei-kliinisten turvallisuustestien hallinnoinnin valvonnan laatujärjestelmä tutkimuslaboratorioita ja -organisaatioita varten
 • Testausohjeet yhdenmukaisemman lähestymistavan löytämiseksi kemikaalien arviointiin ja hallintaan

 

Lue sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista kemikaaleista täällä: Liite 2-E Kemikaalit.

Yhteydenpito Etelä-Korean teknisiä määräyksiä ja standardeja varten

Korean teknologia- ja standardointivirasto (KATS) laatii ja ylläpitää Etelä-Korean standardeja.

 • liittyy vakiintuneisiin todistuksiin, kuten Korean varmennemerkkiin (KC)
 • Mittaus- ja vertailustandardit
 • tekniset määräykset.

Korean merenkulkurekisteri ja valtameri— ja kalastusministeriö ovat asettaneet laivavarusteita koskevat standardit.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys – Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät yhteistyötä taudista vapaiden alueiden tunnustamiseksi, jotta parannettaisiin ennustettavuutta teille viejänä.

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) vastaa seuraavien eläinten eläinlääkärintarkastuksista:

 • elävät eläimet
 • eläintuotteet

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto on nimettyjen kasvien tuhoojariskianalyysista vastaava viranomainen.

Etelä-Korean kansallinen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä tarjoaa tietoa ja asiantuntemusta muuntogeenisistä organismeista ja toimii tällaisen tiedon vaihdon välineenä.

Ulkoasiainministeriö on virallinen yhteyspiste tiedusteluihin, jotka koskevat

 • luonnonsuojelu
 • myrkyllisiä kemikaaleja koskevat kiellot tai rajoitukset


Löydät tuotettasi koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset Oma kauppa-avustaja.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.
 • ilmoita, mikä on Etelä-Koreaan suuntautuvan viennin lopettaminen verkkolomakkeella, ja EU analysoi tilanteenne ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä 

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimempi ja yksinkertaisempi tullimenettely kaupankäynnin helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • saapumisilmoitus
 • tuonnin tulli-ilmoitus
 • tullausarvoilmoitus
 • Kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen
 • alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus
 • lentorahtikirja
 • konossementti

Varmuuden vuoksi voitte myös hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, on Oma Trade Assistant -sivustolla.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyy edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin sovellettavasta tullimenettelystä on verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Kaupan helpottaminen

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet seuraavaa:

 • yksinkertaistetaan ja virtaviivaistetaan rajamenettelyjä
 • dokumentointi- ja tietovaatimusten yhdenmukaistaminen
 • parannetaan konttien ja muiden lähetysten turvallisuutta, kun
  • tuotu maahan
  • jälleenlaivaaminen
  • Etelä-Korean tai EU-maiden kautta

Sopimuksella perustetaan tullikomitea, joka voi keskustella tulliasioita ja kaupan helpottamista koskevista erimielisyyksistä ja ratkaista ne, mukaan lukien

 • tariffiluokittelu
 • tavaroiden alkuperä
 • keskinäinen hallinnollinen apu tulliasioissa

 

Hae tuotteenne tulliselvitysmenettelyt ja asiakirjat Oma kauppa-avustaja.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus edistää tulliviranomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien vahvaa täytäntöönpanoa ja täydentää WTO:n teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (TRIPS) vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyistä on täällä.

 • sopimus suojaa tekijän teosta 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen
 • esittäjillä ja äänitteiden tuottajilla on lisäoikeus kohtuulliseen kertakorvaukseen
 • Yritykset voivat laajentaa lääkkeiden patenttisuojaa käyttämällä lisäsuojatodistuksia
 • erityisenä painopisteenä ovat tuoteväärennökset

Lue lisää siitä, miten EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus suojaa teollis- ja tekijänoikeuksiasi.

Euroopan teollis— ja tekijänoikeuksien tukipalvelu tarjoaa suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla.

Tavaramerkit

Kauppasopimus sisältää selkeät säännöt tavaramerkkien rekisteröinnille eu:ssa ja Etelä-Koreassa. Näin voit vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä.

Tavaramerkkien tarkastamista varten on saatavilla julkinen sähköinen tietokanta hakemuksista ja rekisteröinneistä. Tietokannassa on myös yksityiskohtaiset tiedot rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin malleihin liittyvistä oikeuksista.

Rikkomiset

Mitä tehdään, jos henkistä omaisuutta käytetään ilman lupaa?

Kauppasopimuksessa esitetään yksityiskohtaiset täytäntöönpanotoimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevissa tapauksissa, kuten

 • Siviili- ja hallinto-oikeudelliset menettelyt
 • rikosoikeudelliset menettelyt
 • seuraamukset

Se sisältää jonkin verran vahvempaa suojaa tekijänoikeuksille ja malleille, ja sillä pannaan täytäntöön teollis- ja tekijänoikeudet EU:n sääntöjen perusteella (joilla täydennetään WTO:n TRIPS-sopimusta).

Tulliviranomaiset voivat puuttua asiaan rajalla, jos he epäilevät, että teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia tavaroita tuodaan maahan tai viedään maasta.

Maantieteelliset merkinnät 

EU:n ja Etelä-Korean välisellä kauppasopimuksella suojataan eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä

 • viinit ja väkevät alkoholijuomat
 • maataloustuotteet ja elintarvikkeet

EU on suojellut noin 160:tä maantieteellistä merkintää, joita se pitää kaupallisesti merkittävimpinä.

Sopimuksessa luetellaan maantieteelliset merkinnät, jotka kuuluvat kahteen liitteeseen.

Viinit ja väkevät alkoholijuomat kuuluvat sopimuksen liitteeseen 10-B, ja niihin kuuluvat esimerkiksi:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo ja Scotch tai Irish Whiskey.

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet kuuluvat sopimuksen liitteeseen 10-A, ja niihin kuuluvat:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante ja Bayerisches Bier.

 

Maantieteelliset merkinnät on suojattu

 • tuotteen kuvaaminen tai esittäminen harhaanjohtavalla tavalla sen osoittamiseksi, että tuote on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin todellisesta alkuperäpaikasta
 • maantieteellisen merkinnän käyttö samankaltaiseen tuotteeseen, joka ei ole alkuperätuote, vaikka tavaroiden oikea alkuperä on merkitty tai siihen on liitetty ilmaisu kuten ”laji”, ”tapa” tai ”jäljitelmä”

Palvelujen kauppa

Kauppasopimuksen myötä Etelä-Korean palvelumarkkinat ovat avoimemmat.

Säännöt koskevat

 • palvelujen tarjoaminen yli rajojen 
 • perustaminen

Tämä tarkoittaa, että voit halutessaan tarjota palvelujasi jostakin EU-maasta tai perustaa toimiston, sivuliikkeen tai tytäryhtiön Etelä-Koreaan.

Näitä etuja sovelletaan EU:n yrityksiin yli sadalla palvelualalla, mukaan lukien

Televiestintä

 • EU:n satelliittioperaattorit (puhelin ja televisio) voivat toimia suoraan rajojen yli Etelä-Koreaan ilman, että niiden tarvitsee olla yhteydessä eteläkorealaiseen operaattoriin tai kulkea sen kautta.

Ympäristöpalvelut

 • muun kuin teollisen jäteveden käsittely (jätevesipalvelut).

Liikenne

 • EU:n varustamot pystyvät tarjoamaan kansainvälisiä meriliikennepalveluja Etelä-Koreassa, ja niitä kohdellaan samalla tavalla kuin eteläkorealaisia varustamoja, kun ne käyttävät satamapalveluja ja -infrastruktuuria
 • Eurooppalaiset yritykset voivat myös tarjota laajemman valikoiman merenkulkualan liitännäispalveluja.
 • lentoliikenteen liitännäispalveluille, kuten maahuolintapalveluille, on enemmän mahdollisuuksia

Rakentaminen

 • EU:n yrityksiin ei enää sovelleta pakollisia alihankintavaatimuksia

Rahoitus

 • EU:n rahoitusalan yritykset voivat tarjota enemmän palveluja Etelä-Korean rahoitusmarkkinoille
 • EU:n rahoitusalan yritykset voivat siirtää tietoja vapaasti Etelä-Koreassa sijaitsevilta sivuliikkeiltä ja tytäryhtiöiltä EU:n päätoimipaikkaan.

Posti- ja pikalähetykset

 • EU:n yritykset voivat tarjota kansainvälisiä pikalähetyspalveluja Etelä-Koreassa

Liike- ja asiantuntijapalvelut, kuten lakiasiain-, kirjanpito-, insinööri- ja arkkitehtipalvelut

 • EU:n asianajotoimistot voivat avata toimistoja Etelä-Koreassa antaakseen ulkomaisille tai eteläkorealaisille asiakkaille neuvoja muusta kuin Etelä-Korean lainsäädännöstä.
 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat muodostaa kumppanuuksia eteläkorealaisten yritysten kanssa ja värvätä eteläkorealaisia asianajajia tarjoamaan monitoimivaltaisia palveluja
 • EU:n asianajajat voivat käyttää eu:ssa käyttämiään ammattinimikkeitä

Palvelut, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan

 • audiovisuaalipalvelut
 • kotimaan meriliikenne
 • suurin osa lentoliikenteestä
 • julkista valtaa käytettäessä tarjotut palvelut

Luettelo Etelä-Korean erityissitoumuksista avata palvelumarkkinansa EU:n yrityksille.

Julkiset hankinnat

Kiinnostaako Etelä-Koreassa julkisia tavarahankinta-, palvelu- tai rakennusurakoita koskevien sopimusten tarjouskilpailu?

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus tarjoaa sinulle paremmat mahdollisuudet tehdä tarjouksia Etelä-Korean julkisista hankinnoista.

Etelä-Korea ja EU olivat jo sopineet tarjouskilpailujen avaamisesta ulkomaisille yrityksille julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti.

EU:n ja Etelä-Korean välisellä kauppasopimuksella laajennetaan sopimuksia, joista voit kilpailla. Etelä-Koreassa EU:n yritykset voivat nyt tehdä tarjouksia ”build-operate-transfer” (BOT) —sopimuksista (käyttöoikeuspalvelut). Jos yrityksenne on EU:n rakennus- ja palveluntarjoaja, voit kilpailla Etelä-Korean suurista infrastruktuurihankkeista, kuten moottoriteiden rakentamisesta ja käytöstä.

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Investointi

Sopimus kattaa investoinnit sekä palveluihin että muuhun taloudelliseen toimintaan, mukaan lukien

 • maatalous
 • metsätalous
 • kaivostoiminta
 • valmistus
 • energia

Kilpailulainsäädäntö

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet tiukkojen kilpailulakien täytäntöönpanosta.

Sopimuksessa käsitellään tehokkaasti epäreiluja ja kilpailunvastaisia liiketoimintakäytäntöjä, mukaan lukien

 • Kartellit
 • määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten väärinkäyttö
 • kilpailunvastaiset sulautumat ja yritysostot

Sopimuksella varmistetaan, että kilpailusääntöjä sovelletaan myös valtion määräysvallassa oleviin yrityksiin, ja kielletään tietyntyyppiset tuet, joita pidetään erityisen haitallisina kilpailulle.

 • tuet, jotka kattavat yrityksen velat ilman rajoituksia tai kestoa
 • tuet vaikeuksissa oleville yrityksille ilman uskottavaa rakenneuudistussuunnitelmaa niiden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseksi turvautumatta edelleen valtiontukeen

Lisäksi kauppasopimuksessa edellytetään tukien avoimuutta. Jos joko EU tai Etelä-Korea käyttävät tukia, niiden on ilmoitettava tukien kokonaismäärä, tyyppi ja tarjonta vuosittain.

Näitä tukisääntöjä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta.

Kauppa ja kestävä kehitys

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet korkeista työ- ja ympäristönormeista, joilla suojellaan työntekijöitä ja ympäristöä. Sopimuksella perustetaan mekanismeja, joilla varmistetaan, että nämä sitoumukset täytetään muun muassa ottamalla kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan.

Työvoima

 • Lisäksi sitoudutaan ratifioimaan ja panemaan tehokkaasti täytäntöön ajantasaiset yleissopimukset, jotka menevät ILO:n työelämän perusnormeja pidemmälle.
 • tämä tarkoittaa sitä, että Etelä-Korean yritysten olisi myös noudatettava työpaikoillaan vähimmäistyönormeja ja kilpailtava oikeudenmukaisemmin työvoimakustannuksista EU:n yritysten kanssa.
 • Yhteinen sitoutuminen Kansainvälisen työjärjestön(ILO) työelämän perusnormeihin ja ihmisarvoisen työn toimintaohjelmaan

Ympäristö

EU ja Etelä-Korea sopivat vahvoista seurantamekanismeista, joihin sisältyy julkinen valvonta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on enemmän tietoa, ja siellä on paikkoja, joissa tuodaan esiin työvoima- ja ympäristökysymyksiä, jotka vaikuttavat yrityksesi toimintaan Etelä-Koreassa.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Tullivirastot, hallituksen edustajat, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Tullivirastot, hallituksen edustajat, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt

Korean tullilaitos

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Verkkosivusto: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Maailman tullijärjestö

Verkkosivusto: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Euroopan unionin Korean tasavallan edustusto

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa 11. kerroksessa, Soul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Soul, 04637, KOREA

Puh.: + 82 23704 1700

Sähköposti: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Bryssel (Watermael-Boitsfort), BELGIA

Puh.: + 32 2675 5777

Faksi: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Sähköposti: eukorea@mofa.go.kr

Korea International Trade Association (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Puh.: + 82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Puh.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Puh.: + 82 23460 7432

Faksi: + 82 23460 7958

Sähköposti: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Puhelin: + 32 2749 1851 Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Korean keskuspankki

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Puh.: + 82 2759 4114

Verkkosivusto: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA)

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) Government Complex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Puh.: + 82 2 61969110

Faksi: + 82 44 8680846

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Puh.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faksi: + 82 54 9120635

Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriö

Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriö 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Puh.: + 82-43-719-1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 42 8798300

Faksi: + 82 42 8798309

Myrkyllisten kemikaalien virallinen yhteyspiste

Ulkoasiainministeriö 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Puhelin: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faksi: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Julkisia hankintoja koskevat yhteydenotot

Julkisten hankintojen palvelu (OVS)

Pps Päätoimipaikka; Government Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 7005 67470 Faksi: + 82 505 480 1211

Sähköposti: ppskorea@korea.kr

Korean sähköinen hankintajärjestelmä (KONEPS)

Verkkosivusto: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu:

Linkit