EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus

Vuodesta 2011 lähtien EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella on poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta. Se on myös poistanut monia muita esteitä EU:n tuotteiden viennille, kuten autot, lääkkeet, elektroniikka ja kemikaalit. Monet EU:n ja Etelä-Korean väliset palvelut on myös avattu sijoittajille ja yrityksille.

Sopimus lyhyesti

Vuodesta 2011 lähtien EU:n ja Etelä-Korean välisellä kauppasopimuksella on poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta (98,7 prosenttia), myös kalastus- ja maataloustuotteilta. Se on myös poistanut tullien ulkopuolisia esteitä EU:n keskeisten tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, vienniltä Etelä-Koreaan. Palvelumarkkinat ovat sekä EU:ssa että Etelä-Koreassa suurelta osin avanneet toistensa yrityksille ja sijoittajille.

 

Sopimuksen viiden ensimmäisen vuoden aikana EU:n vienti Etelä-Koreaan kasvoi 55 prosenttia, eurooppalaiset yritykset säästivät 2,8 miljardia euroa alennettuja tulleja ja EU:n ja Etelä-Korean välinen tavarakauppa oli ennätykselliset yli 90 miljardia euroa.

Kolmikantasopimus

 • poistetaan tullit ja muut kaupan esteet ja helpotetaan molempien osapuolten yritysten vientiä ja tuontia
 • yksinkertaistetaan paperityötä ja yksinkertaistetaan teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä, alkuperäsääntöjä ja tuotetestausvaatimuksia.
 • edistää kauppaa keskeisillä aloilla, kuten televiestintä, ympäristöpalvelut, merenkulku sekä rahoituspalvelut ja oikeudelliset palvelut
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Etelä-Koreassa ja tunnustaa suuren valikoiman korkealaatuisten eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä Korean markkinoilla
 • antaa yrityksellesi mahdollisuuden osallistua julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin Etelä-Koreassa
 • tarjoaa paremman suojan kahdenvälisille sijoituksillesi

 

Tietoa EU:n ja Etelä-Korean välisestä kaupasta

 • Etelä-Korea on EU:n kahdeksanneksi suurin tavaroiden vientikohde, ja EU on Etelä-Korean kolmanneksi suurin vientimarkkina-alue
 • merkittävin tuotevienti EU:sta Etelä-Koreaan on koneita ja laitteita, kuljetusvälineitä ja kemiallisia tuotteita.
 • EU:lla on merkittävää palvelukauppaa Etelä-Korean kanssa
 • EU on Etelä-Korean suurin ulkomainen suora sijoittaja

Kuka voi harjoittaa vientiä EU:sta EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen nojalla?

Jos yrityksesi on rekisteröity jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja olet hankkinut voimassa olevan tulli-ilmoituksen ja tarvittaessa vientiluvan, voit harjoittaa vientiä tämän sopimuksen nojalla.

Tariffit

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella poistetaan 98,7 prosenttia tavarakaupan tulleista.

Tässä on joitakin etuja EU:n viejille

 • koneiden ja laitteiden tullisäästöt ovat suurimmat, ja hyödyt ovat lähes 450 miljoonaa euroa.
 • kemianteollisuus on toiseksi suurin edunsaaja, ja sen tullisäästöt ovat 175 miljoonaa euroa.
 • lähes kaikilla EU:n maatalousviennillä, kuten sianlihalla, viinillä ja viskillä, on tulliton pääsy Etelä-Korean markkinoille, ja juuston kaltaisille tuotteille on olemassa arvokkaat tullittomat kiintiöt.
 • muilla teollisuudenaloilla
  • 93 % tekstiilien vientitulleista on poistunut
  • lasin osalta 85 prosenttia tulleista on poistettu
  • nahkaa ja turkista varten 84 %
  • jalkineet 95 %
  • rauta ja teräs 93 %
  • optiset kojeet 91 %

 

Hae tuotteeseen sovellettava tulli My Trade Assistant -tietokannasta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen alkuperätuotteiden määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmää koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1344).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai Etelä-Koreasta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta, jos se on

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Etelä-Koreassa tai
 • valmistettu yksinomaan EU:n tai Etelä-Korean alkuperäaineksista, tai
 • jotka on tuotettu EU:ssa tai Koreassa ei-alkuperäaineksista, edellyttäen että näille aineksille on tehty riittävä valmistus tai käsittely liitteessä II vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti

Ks. tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”.

Ks. tiettyjä tuotteita koskevat vaihtoehtoiset tuotekohtaiset säännöt liitteessä II a.

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokittelun muuttumiseen, esimerkiksi paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) valmistus ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). On myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia, jotka auttavat sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten toleranssin tai kumulaation, noudattaminen edellyttää lisäjoustoa.

Suvaitsevaisuus

Sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottajat voivat käyttää ei-alkuperäaineksia, joiden arvo on enintään 10 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta ja jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä.

 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 alkuhuomautuksiin 5 ja 6.
Kumulaatio

Sopimus mahdollistaa myös kahdenvälisen kumulaation. Etelä-Koreanalkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa EU:ssa ja päinvastoin.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjan vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö).

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Etelä-Koreaan (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään tuotteet hyvässä kunnossa.

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen.

Siihen sisältyy erityismekanismi, jolla puututaan korealaisten valmistajien ulkomaisten hankintojen mahdolliseen lisääntymiseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt vahvistetaan sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Ne esimerkiksi selventävät, miten

 • tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • hakea etuuskohtelua
 • tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän

Etuustariffin hakeminen

Sopimuksenalkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa vahvistetaan tullietuushakemukseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt.

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • tuonti EU:hun 500 euroa pikkulähetysten osalta ja 1200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
 • tuonti Koreaan 1000 dollaria pienten lähetysten osalta ja 1000 dollaria henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta, täyttämällä alkuperäilmoituksen. Ilmoitus voidaan täyttää

 • valtuutettu viejä tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa

Valtuutettu elin ei voi antaa alkuperäilmoitusta, eikä EUR.1-lomaketta hyväksytä alkuperäselvitykseksi.

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa kenelle tahansa viejälle, joka vie tuotteita kauppasopimuksen mukaisesti, luvan tehdä alkuperäilmoituksia tuotteista niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?
 • alkuperäilmoitus on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.”
 • alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai Korean kielellä, ja se on liitteessä III.)
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutetut viejät on vapautettu tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annat tulliviranomaisilleen kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut tunnistetaan.
Toimittaminen ja voimassaolo
 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään tai viennin jälkeen edellyttäen, että se esitetään tuojaosapuolessa enintään kaksi vuotta tai tuojaosapuolen lainsäädännössä määritettyä ajanjaksoa sen jälkeen, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu
 • sinun on oltava valmis toimittamaan alkuperäilmoituksensa yhteydessä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • paikalliset tullit tarkastavat tuotteiden alkuperän. Tuojaosapuolen käynnit viejän luona ovat kiellettyjä, ellei pöytäkirjan 27 artiklan 8 kohdassa toisin määrätä.
 • viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät nyt yhteistyötä teknisten määräysten, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointien alalla helpottaakseen kansainvälistä kauppaa. Näin varmistetaan, että rahaa ja/tai aikaa ei tuhlata päällekkäisiin tai moninkertaisiin menettelyihin.

Sinun on noudatettava näitä sääntöjä, jotta voidaan arvioida, ovatko tuotteet tarvittavien teknisten standardien mukaisia.

EU:n ja Etelä-Korean välinen kauppasopimus sisältää neljä alakohtaista sääntöä, jotka koskevat

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • farmaseuttiset tuotteet/lääkinnälliset laitteet
 • moottoriajoneuvot ja niiden osat
 • kemikaalit

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Nyt voit hyödyntää elektroniikkateollisuuden tuotteiden kansainvälisten standardien ja hyväksymismenettelyjen parempaa tunnustamista. Tämä auttaa pääsemään globaaleihin toimitusketjuihin ja kasvattamaan liiketoimintaasi.

Ennen sopimusta EU:n kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden viejien oli suoritettava Etelä-Koreassa päällekkäisiä ja kalliita testaus- ja sertifiointimenettelyjä tuotteidensa myymiseksi. Nyt voit kuitenkin nauttia tuotteidensa paremmasta sääntely-ympäristöstä.

EU:n ja Etelä-Korean välinen kauppasopimus vähentää eurooppalaisten ja Etelä-Korean tuotteiden vaatimusten välisiä eroja hyväksymällä samat kansainväliset standardit. Alan kansainvälisiä standardointielimiä ovat muun muassa seuraavat:

Se poistaa riippumattoman organisaation antaman sertifioinnin tarpeen.

Sähköturvallisuuden osalta Etelä-Korealla on mahdollisuus jatkaa kolmannen osapuolen myöntämän sertifioinnin pyytämistä rajoitetulta luettelolta 53 esineestä, jos se voi perustella, että ne aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Ne vahvistetaan liitteen 2-B lisäyksessä 2-B-3 olevassa kauppasopimuksessa.

Lisätietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viennistä on täällä.

 

Sopimuksen ja siihen liittyvien määräysten kattamat erityiset sähkö- ja elektroniikkatuotteet ovat liitteessä 2-B Elektroniikka ja sen lisäykset.

Farmaseuttiset tuotteet ja lääkinnälliset laitteet

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaan kaikki lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevat säännöt on julkaistava varhaisessa vaiheessa, jotta yrityksillä olisi riittävästi aikaa ymmärtää ne.

Etelä-Korea tunnustaa nyt kansainväliset standardit ja käytännöt laajemmin. Farmaseuttisille tuotteille ja lääkinnällisille laitteille on nyt yhteinen määritelmä EU:ssa ja Etelä-Koreassa.

 

Lue sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista täältä: Liite 2-D Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet seuraavaa:

 • asettaa säännöt saataville etukäteen
 • tarjotaan kohtuulliset mahdollisuudet kommentoida
 • käsitellään kirjallisesti kommenteissa esiin tuotuja tärkeitä kysymyksiä.
 • sääntöjen julkaisemisen ja niiden voimaantulon välillä on oltava kohtuullinen aika.

Hinnoittelun ja korvausten osalta molemmat osapuolet ovat sopineet varmistavansa, että

 • menettelyt, säännöt, kriteerit ja täytäntöönpano-ohjeet ovat oikeudenmukaisia, avoimia ja kohtuullisia, eivätkä ne syrji EU:n yrityksiä
 • päätöksenteon kriteerit ovat objektiivisia ja selkeitä EU:n valmistajille
 • kaikki säännöt asetetaan julkisesti saataville

Moottoriajoneuvot

 

EU:n valmistajien ei enää tarvitse valmistaa autoja erityisesti Etelä-Korean markkinoille tai tehdä kalliita testejä turvallisuusnormien noudattamisen osoittamiseksi.

Etelä-Korea hyväksyy nyt YK:n Euroopan talouskomission ( UNECE) kansainväliset standardit tai EU:n standardit kaikkia keskeisiä Etelä-Korean teknisiä määräyksiä vastaaviksi. Jos ajoneuvonne ovat näiden standardien mukaisia, tuotteenne ei tarvitse täyttää muita EU:n ja Etelä-Korean välisen kauppasopimuksen mukaisia vientivaatimuksia.

Etelä-Korea tunnustaa nyt EU:ssa suoritetut testit. Etelä-Korea tunnustaa myös Euro 6 -normin mukaiset EU:n valvontalaitteet Etelä-Korean standardeja vastaaviksi.

Lisätietoa päästönormeista on saatavilla täällä.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia moottoriajoneuvoja ja osia koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat liitteessä 2-C Moottoriajoneuvot ja osat ja sen lisäykset.

Kemikaalit

Kauppasopimuksessa säilytetään kemikaalialaa koskevat EU:n säännöt ja määräykset ja otetaan käyttöön sääntelyn avoimuutta koskeva yhteistyö muun muassa seuraavilla aloilla:

 • Hyvät laboratoriokäytännöt
 • tutkimuslaboratorioiden ja -organisaatioiden valvonnan laatujärjestelmä kemiallisten (myös lääkkeiden) ei-kliinisten turvallisuustestien osalta
 • Testiohjeet yhdenmukaisemman lähestymistavan löytämiseksi kemikaalien arviointiin ja hallintaan

 

Sopimuksen piiriin kuuluvista kemikaaleista onluettavissa osoitteessa Liite 2-E Kemikaalit.

Teknisiä sääntöjä ja standardeja koskevat yhteydet Etelä-Koreassa

Korean teknologia- ja standardointivirasto (KATS) vahvistaa Etelä-Korean standardit ja ylläpitää niitä.

 • liittyy vakiintuneisiin sertifiointeihin, kuten Korean sertifiointimerkkiin (KC)
 • Mittaus- ja vertailustandardit
 • tekniset määräykset.

Korean merenkulkurekisteri ja valtameri- ja kalastusministeriö asettavat laivavarusteita koskevia vaatimuksia.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys – Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat vaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät yhteistyötä taudista vapaiden alueiden tunnustamiseksi, jotta voidaan lisätä ennustettavuutta viejänä.

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) vastaa

 • elävät eläimet
 • eläintuotteet

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto on nimettyjä kasveja koskevasta tuhoojariskianalyysistä vastaava viranomainen.

Etelä-Korean kansallinen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä tarjoaa tietoa ja asiantuntemusta muuntogeenisistä organismeista ja toimii foorumina tällaisten tietojen vaihdolle.

Ulkoasiainministeriö on virallinen yhteyspiste, joka vastaa

 • luonnonsuojelu,
 • myrkyllisiä kemikaaleja koskevat kiellot tai rajoitukset


Tuotekohtaiset säännöt ja vaatimukset löytyvät Oma kauppaavustaja -osiosta.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset määräykset ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten muodostaa merkittävän rasitteen teille viejänä.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Etelä-Koreaan lopetetaan, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä 

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjaa

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • saapumisilmoitus
 • tuontia koskeva tulli-ilmoitus
 • tullausarvoilmoitus
 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppa-avustaja)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus
 • lentorahtikirja
 • konossementti

Varmuuden vuoksi voit myös hakea sitovaa tariffitietoa ja/ tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ”Alkuperäsäännöt”.

Lisätietoja tuonti- ja vientitullimenettelystä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Kaupan helpottaminen

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet seuraavaa:

 • yksinkertaistetaan ja virtaviivaistetaan rajamenettelyjä
 • yhdenmukaistetaan dokumentointi- ja tietovaatimukset
 • parannetaan konttien ja muiden kuljetusten turvallisuutta, kun
  • tuotu
  • jälleenlaivattu
  • Etelä-Korean tai EU-maiden kautta kulkevat

Sopimuksella perustetaan tullikomitea, joka voi keskustella ja ratkaista mahdolliset erimielisyydet tulliasioissa ja kaupan helpottamisessa, mukaan lukien

 • tariffiluokittelu
 • tavaroiden alkuperä
 • keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa

 

Hae tuotteesi tulliselvitysmenettelyt ja asiakirjat My Trade Assistant -osiosta.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella edistetään tulliviranomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien vahvaa täytäntöönpanoa ja täydennetään teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen (TRIPS) vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoja teollis- ja tekijänoikeuksien eduista täällä.

 • sopimus suojaa tekijän teosta 70 vuoden ajan tekijän kuoleman jälkeen.
 • esittäjillä ja äänitteiden tuottajilla on lisäoikeus kohtuulliseen kertakorvaukseen
 • yritykset voivat laajentaa lääkkeiden patenttisuojaa käyttämällä lisäsuojatodistuksia
 • erityisenä painopisteenä ovat tuoteväärennökset

Lisätietoa siitä, miten EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus suojaa teollis- ja tekijänoikeuksiasi täällä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien eurooppalainen tukipalvelu (European IPR Helpdesk) tarjoaa tukipalvelua teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa suoraa tukea varten.

Tavaramerkit

Kauppasopimus sisältää selkeät säännöt tavaramerkkien rekisteröinnille EU:ssa ja Etelä-Koreassa. Näin voit vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä.

Käytössä on julkinen sähköinen tietokanta hakemuksista ja rekisteröinneistä, joiden kautta voi tarkistaa tavaramerkkejä. Tietokannassa esitetään myös rekisteröityjen ja rekisteröimättömien mallien oikeudet.

Rikkomiset

Mitä tehdään, jos teollis- ja tekijänoikeuksia käytetään ilman lupaa?

Kauppasopimuksessa esitetään yksityiskohtaisesti täytäntöönpanotoimenpiteet, joita sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, kuten

 • Siviili- ja hallinto-oikeudelliset menettelyt
 • rikosoikeudelliset menettelyt
 • seuraamukset

Siinä vahvistetaan tekijänoikeuksien ja mallien suojaa ja pannaan täytäntöön teollis- ja tekijänoikeuksia EU:n sääntöjen pohjalta (täydentäen WTO:n TRIPS-sopimusta).

Tulliviranomaiset voivat puuttua asiaan rajalla, jos he epäilevät, että teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita tuodaan tai viedään maasta.

Maantieteelliset merkinnät 

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella suojataan eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä

 • viinit ja väkevät alkoholijuomat
 • maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva

EU on suojaanut noin 160 maantieteellistä merkintää, joita se pitää kaupallisesti merkittävimpinä.

Sopimuksessa luetellaan maantieteelliset merkinnät, joita käsitellään kahdessa liitteessä.

Viinit ja väkevät alkoholijuomat kuuluvat sopimuksen liitteeseen 10-B, ja niihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo ja Scotch tai Irish Whiskey.

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet kuuluvat sopimuksen liitteen 10-A soveltamisalaan, ja niihin kuuluvat:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante ja Bayerisches Bier.

 

Maantieteelliset merkinnät on suojattu

 • tuotteen kuvaaminen tai esittäminen harhaanjohtavalla tavalla sen osoittamiseksi, että se on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin todellisesta alkuperäpaikasta
 • maantieteellisen merkinnän käyttäminen samankaltaisesta tuotteesta, joka ei ole sen alkuperätuote, vaikka tavaroiden oikea alkuperä olisi merkitty tai siihen olisi liitetty ilmaisu kuten ”laji”, ”tyyli” tai ”jäljitelmä”

Palvelukauppa

Voit hyötyä kauppasopimuksen mukaisista avoimemmista Etelä-Korean palvelumarkkinoista.

Säännöt koskevat

 • palvelujen tarjoaminen yli rajojen 
 • laitos

Tämä tarkoittaa sitä, että voit halutessaan joko tarjota palvelujasi jostakin EU-maasta tai perustaa toimiston, sivuliikkeen tai tytäryhtiön Etelä-Koreaan.

Näitä etuja sovelletaan EU:n yrityksiin yli sadalla palvelualalla, mukaan lukien

Televiestintä

 • EU:n satelliittioperaattorit (puhelin ja televisio) voivat toimia suoraan rajojen yli Etelä-Koreaan ilman, että niiden tarvitsee olla yhteydessä eteläkorealaiseen operaattoriin tai kulkea sen kautta.

Ympäristöpalvelut

 • muun kuin teollisuusjäteveden käsittely (jätevesipalvelut).

Liikenne

 • EU:n varustamot voivat tarjota kansainvälisiä meriliikennepalveluja Etelä-Koreassa, ja niitä kohdellaan samoin kuin eteläkorealaisia yrityksiä satamapalvelujen ja infrastruktuurin käytössä.
 • Eurooppalaiset yritykset voivat myös tarjota useampia meriliikenteen oheispalveluja.
 • lentoliikenteen liitännäispalveluihin, kuten maahuolintapalveluihin, liittyy enemmän mahdollisuuksia.

Rakentaminen

 • EU:n yrityksiin ei enää sovelleta pakollisia alihankintavaatimuksia 

Rahoitus

 • EU:n rahoitusyritykset voivat tarjota enemmän palveluja Etelä-Korean rahoitusmarkkinoille
 • EU:n rahoitusalan yritykset voivat siirtää dataa vapaasti Etelä-Koreassa sijaitsevilta sivuliikkeiltä ja sidosyrityksiltään EU:ssa sijaitseviin päätoimipaikkoihinsa.

Posti- ja pikajakelu

 • EU:n yritykset voivat tarjota kansainvälisiä pikalähetyspalveluja Etelä-Koreassa

Yritys- ja asiantuntijapalvelut, kuten lakiasiain-, kirjanpito-, insinööri- ja arkkitehtipalvelut

 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat avata toimistoja Etelä-Koreaan neuvomaan ulkomaisia tai eteläkorealaisia asiakkaita muusta kuin Etelä-Korean lainsäädännöstä
 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat muodostaa kumppanuuksia eteläkorealaisten yritysten kanssa ja palkata eteläkorealaisia lakimiehiä tarjoamaan ”useita oikeudenkäyttöalueita” koskevia palveluja.
 • EU:n asianajajat voivat käyttää EU:ssa käyttämiään ammattinimikkeitä

Palvelut, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan

 • audiovisuaaliset palvelut
 • kotimaan meriliikenne
 • suurin osa lentoliikenteestä
 • julkista valtaa käytettäessä suoritetut palvelut

Luettelo Etelä-Korean erityisistä sitoumuksista avata palvelumarkkinansa EU:n yrityksille.

Julkiset hankinnat

Kiinnostaako se julkisia tavara-, palvelu- tai rakennusurakoita koskevia tarjouskilpailuja Etelä-Koreassa?

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus tarjoaa sinulle paremmat mahdollisuudet tehdä tarjouksia Etelä-Korean julkisista hankinnoista.

Etelä-Korea ja EU olivat jo sopineet avaavansa julkisia hankintoja koskevat tarjouskilpailut ulkomaisille yrityksille WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella laajennetaan sopimuksia, joista voit kilpailla. Etelä-Koreassa EU:n yritykset voivat nyt tehdä tarjouksia BOT-sopimuksista (käyttöoikeuspalvelut). Jos yrityksesi on EU:n rakennus- ja palveluntarjoaja, voit kilpailla suurista infrastruktuurihankkeista Etelä-Koreassa, kuten moottoriteiden rakentamisesta ja käytöstä.

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Sijoitus

Sopimus kattaa investoinnit sekä palveluihin että muuhun taloudelliseen toimintaan, mukaan lukien

 • maatalous
 • metsätalous
 • kaivostoiminta
 • valmistus
 • energiaa

Kilpailulainsäädäntö

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet tiukan kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta.

Sopimuksessa käsitellään tehokkaasti epäoikeudenmukaisia ja kilpailunvastaisia liiketoimintakäytäntöjä, kuten

 • Kartellit
 • määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten väärinkäyttö
 • kilpailunvastaiset sulautumat ja yritysostot

Sopimuksella varmistetaan, että kilpailusääntöjä sovelletaan myös valtion määräysvallassa oleviin yrityksiin, ja kielletään tietyntyyppiset tuet, joita pidetään erityisen haitallisina kilpailulle.

 • tuet, jotka kattavat yrityksen velat ilman rajoituksia tai kestoa
 • tuet vaikeuksissa oleville yrityksille ilman uskottavaa rakenneuudistussuunnitelmaa niiden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseksi turvautumatta enää valtiontukeen

Lisäksi kauppasopimuksessa edellytetään, että tuet ovat avoimia. Jos joko EU tai Etelä-Korea käyttävät tukia, niiden on ilmoitettava tukien kokonaismäärä, tyyppi ja tarjonta vuosittain.

Näitä tukisääntöjä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta.

Kauppa ja kestävä kehitys

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet korkeista työ- ja ympäristönormeista, joilla suojellaan työntekijöitä ja ympäristöä. Sopimuksella otetaan käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan näiden sitoumusten noudattaminen muun muassa ottamalla kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan.

Työvoima

Ympäristö

EU ja Etelä-Korea sopivat vahvoista seurantamekanismeista, joihin sisältyy julkinen valvonta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on enemmän tietoa, ja siellä on paikkoja tuoda esiin huolenaiheita, jotka liittyvät Etelä-Koreassa sijaitsevaan yritykseenne vaikuttaviin työ- ja ympäristökysymyksiin.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Tullivirastot, hallituksen edustajat, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Tullivirastot, hallituksen edustajat, kauppakamarit ja liike-elämän järjestöt

Korean tullilaitos

Korean tullilaitoksen rakennus 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Verkkosivu: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Maailman tullijärjestö

Verkkosivu: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa 11. Floorissa, Soulin aukiolla, 416 Hangang-daerossa, Jung-gu Seoulissa, 04637, KOREA

Puhelin: + 82 23704 1700

Sähköpostiosoite: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Bryssel (Watermael-Boitsfort), BELGIUM

Puhelin: + 32 2675 5777

Faksi: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Sähköpostiosoite: eukorea@mofa.go.kr

Korean kansainvälinen kauppajärjestö (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Puhelin: + 82 1566 5114

Korean kaupan ja investointien edistämisvirasto (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Puhelin: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Puhelin: + 82 23460 7432

Faksi: + 82 23460 7958

Sähköpostiosoite: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Puhelin: + 32 2749 1851 Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Korean keskuspankki

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Puhelin: + 82 2759 4114

Verkkosivu: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA)

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) Hallituskompleksi Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Puhelin: + 82 2 61969110

Faksi: + 82 44 8680846

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Puhelin: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faksi: + 82 54 9120635

Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriö

Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriö 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Puhelin: + 82–43–719–1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 42 8798300

Faksi: + 82 42 8798309

Myrkyllisten kemikaalien virallinen yhteyspiste

Ulkoasiainministeriö 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Puhelin: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faksi: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Yhteydenotot julkisiin hankintoihin

Julkisten hankintojen palvelu (OVS)

Pps:n päätoimipaikka; Hallituksen kompleksinen Daejeon-rakennus 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 7005 67470 Faksi: + 82 505 480 1211

Sähköpostiosoite: ppskorea@korea.kr

Korean sähköinen hankintajärjestelmä (KONEPS)

Verkkosivu: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: