Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella on vuodesta 2011 poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta. Se on myös poistanut monia muita EU:n tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, viennin esteitä. Monia EU:n ja Etelä-Korean välisiä palveluja on avattu myös sijoittajille ja yrityksille, jotka voivat käydä kauppaa.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella on vuodesta 2011 poistettu tullit lähes kaikilta tuotteilta (98,7 %), myös kalastustuotteilta ja maataloustuotteilta. Se on myös poistanut tullien ulkopuoliset esteet EU:n keskeisten tuotteiden, kuten autojen, lääkkeiden, elektroniikan ja kemikaalien, vienniltä Etelä-Koreaan. Palvelumarkkinat ovat sekä EU:ssa että Etelä-Koreassa suurelta osin avautuneet yrityksille ja sijoittajille.

 

Sopimuksen viiden ensimmäisen voimassaolovuoden aikana EU:n vienti Etelä-Koreaan kasvoi 55 %, eurooppalaiset yritykset säästivät 2.8 miljardia euroa alennettuina tulleina ja EU:n ja Etelä-Korean välinen tavarakauppa saavutti ennätystason, joka oli yli 90 miljardia euroa.

Sopimus

 • poistetaan tulleja ja muita kaupan esteitä ja helpotetaan molempien osapuolten yritysten vientiä ja tuontia
 • yksinkertaistetaan paperityötä ja virtaviivaistetaan teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä, alkuperäsääntöjä ja tuotteiden testausta koskevia vaatimuksia.
 • edistää kaupan palveluja keskeisillä aloilla, kuten televiestinnässä, ympäristöpalveluissa, merenkulussa sekä rahoitus- ja oikeuspalveluissa
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Etelä-Koreassa ja tunnustaa Korean markkinoilla olevien korkealaatuisten eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suuren kirjon
 • antaa yrityksellesi mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin Etelä-Koreassa
 • tarjoaa paremman suojan kahdenvälisille investoinneillesi

 

Faktoja EU:n ja Etelä-Korean välisestä kaupasta

 • Etelä-Korea on EU:n kahdeksanneksi suurin tavaroiden vientikohde, ja EU on Etelä-Korean kolmanneksi suurin vientimarkkina-alue.
 • merkittävimmät vientituotteet EU:sta Etelä-Koreaan ovat koneet ja laitteet, kuljetusvälineet ja kemialliset tuotteet.
 • EU käy merkittävää palvelukauppaa Etelä-Korean kanssa
 • EU on Etelä-Korean suurin ulkomainen suora sijoittaja

Kuka voi viedä EU:sta EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen nojalla?

Jos yrityksesi on rekisteröity jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja olet saanut voimassa olevan tulli-ilmoituksen – ja tarvittaessa vientiluvan – voit viedä tuotetta tämän sopimuksen mukaisesti.

Tullit

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella poistetaan 98,7 % tavarakaupan tulleista.

Seuraavassa on joitakin etuja EU:n viejille.

 • koneet ja laitteet säästävät eniten veroja, ja niiden tuotto on lähes 450 miljoonaa euroa.
 • kemianteollisuus on toiseksi suurin edunsaaja, ja sen tullisäästöt ovat 175 miljoonaa euroa.
 • lähes kaikilla EU:n maataloustuotteilla, kuten sianlihalla, viinillä ja viskillä, on tulliton pääsy Etelä-Korean markkinoille, ja juuston kaltaisille tuotteille on olemassa arvokkaita tullittomia kiintiöitä.
 • muut teollisuudenalat
  • 93 % tekstiilien vientitulleista on poistunut
  • lasin osalta 85 % tullimaksuista on poistettu
  • nahan ja turkisten osalta 84 %
  • jalkineet 95 %
  • rauta ja teräs 93 %
  • optiset kojeet 91 %

 

Hae tuotteeseesi sovellettavaa tariffia kaupan alan avustajastani.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän säännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa alkuperätuotteiden määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmästä (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1,344).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta?

Jotta tuotteeseenne voidaan soveltaa EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta, jos

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Etelä-Koreassa tai
 • valmistettu yksinomaan EU:n tai Etelä-Korean alkuperäaineksista tai
 • tuotettu EU:ssa tai Koreassa ei-alkuperäaineksista, jos näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä II vahvistetut tuotekohtaiset säännöt

Ks. tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”.

Liitteessä II a on vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä tietyille tuotteille.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen, esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). On myös joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Joustavuuden lisääminen auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

Sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottajat voivat käyttää ei-alkuperäaineksia, joiden arvo on enintään 10 % vapaasti tehtaalla -hinnasta ja jotka tavallisesti kielletään tuotekohtaisessa säännössä.

Kumulaatio

Sopimus mahdollistaa myös kahdenvälisen kumulaation. Etelä-Koreanalkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa EU:ssa ja päinvastoin.

Muut vaatimukset

Tuotteen on täytettävä myös kaikki muut pöytäkirjan vaatimukset (kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö).

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Etelä-Koreaan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • mikä tahansa muu toimenpide, jonka tarkoituksena on tuotteiden kunnon säilyttäminen

Todiste suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

EU:n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu etuustullein viedyn tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista.

Sopimukseen sisältyy erityinen mekanismi, jolla puututaan korealaisten valmistajien ulkomaisten hankintojen mahdolliseen lisääntymiseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän

Suosituimmuustariffin hakeminen

Sopimuksenalkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan B jaksossa vahvistetaan tullietuuksien hakemiseen ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt.

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • tuonti EU:hun: 500 euroa pikkulähetysten osalta tai 1,200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
 • Koreaan tuotavaksi 1,000 dollaria pikkulähetysten osalta tai 1,000 dollaria henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Etelä-Koreasta, täyttämällä alkuperäilmoituksen. Ilmoitus voidaan täyttää

 • valtuutettu viejä tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa

Valtuutettu elin ei voi antaa alkuperäilmoitusta, eikä EUR.1-lomaketta hyväksytä alkuperäselvitykseksi.

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka vie tuotteita kauppasopimuksen mukaisesti, luvan tehdä alkuperäilmoituksia tuotteista niiden arvosta riippumatta. Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja sopimuksen (pöytäkirjan) kaikkien muiden vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa. Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksessa.

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?
 • alkuperäilmoituksen tekemiseksi sinun on kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan seuraava ilmoitus: ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ilmoiteta.”
 • alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai korean kielellä, ja se on liitteessä III)
 • sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa
Toimittaminen ja voimassaolo
 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojaosapuolessa enintään kahden vuoden tai tuojaosapuolen lainsäädännössä määrätyn ajanjakson kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.
 • sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, sekä alkuperäilmoituksen.
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • tuotteiden alkuperän valvonnasta vastaavat paikalliset tulliviranomaiset. Tuojaosapuolen vierailut viejän luona eivät ole sallittuja, ellei pöytäkirjan 27 artiklan 8 kohdassa toisin määrätä.
 • viejäosapuolen viranomaiset tekevät alkuperän lopullisen määrityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät nyt yhteistyötä teknisten määräysten alalla ja asettavat standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja helpottaakseen kansainvälistä kauppaa. Näin varmistetaan, että rahaa ja/tai aikaa ei tuhlata päällekkäisiin tai moninkertaisiin menettelyihin.

Sinun on noudatettava näitä sääntöjä, jotta tuotteiden voidaan arvioida olevan teknisten standardien mukaisia.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimukseen sisältyy neljä alakohtaista sääntöä, jotka koskevat

 • sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • farmaseuttiset tuotteet/lääkinnälliset laitteet
 • moottoriajoneuvot ja niiden osat
 • kemikaalit

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Elektroniikkateollisuuden tuotteita koskevien kansainvälisten standardien ja hyväksyntämenettelyjen parempi tunnustaminen on nyt hyödyllistä. Tämä auttaa pääsemään maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin ja laajentamaan liiketoimintaasi.

Ennen sopimuksen tekemistä kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden vientiä EU:sta Etelä-Koreaan vaadittiin toteuttamaan päällekkäisiä ja kalliita testaus- ja sertifiointimenettelyjä tuotteidensa myymiseksi Etelä-Koreassa. Nyt voit kuitenkin parantaa tuotteidesi sääntely-ympäristöä.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimus vähentää eroja eurooppalaisia ja eteläkorealaisia tuotteita koskevien vaatimusten välillä ottamalla käyttöön samat kansainväliset standardit. Alan kansainvälisiin standardointielimiin kuuluvat

Sillä poistetaan riippumattoman organisaation sertifioinnin tarve.

 • Useimmissa tapauksissa tarvitset ainoastaan ”toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen” osoittaakseen täyttävänsä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja turvallisuutta koskevat Etelä-Korean vaatimukset.
 • tämä vähentää liiketoimintakustannuksia, monimutkaisuutta ja hallinnollista taakkaa. Sen ansiosta tuotteesi saavat Etelä-Koreassa saman kohtelun kuin eteläkorealaiset tuotteet, kun ne tulevat EU:hun.
 • jos toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on liitettävä testausselosteet, ne voi antaa EU:n testauslaboratorio.

Sähköturvallisuuden osalta Etelä-Korea voi edelleen pyytää kolmannelta osapuolelta sertifiointia rajoitetulle 53 tuotteen joukolle, jos se voi osoittaa, että ne aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Ne esitetään kauppasopimuksen liitteessä 2-B olevassa lisäyksessä 2-B-3.

Lisätietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden viennistä on täällä.

 

Sopimuksen kattamat erityiset sähkö- ja elektroniikkatuotteet ja niihin liittyvät määräykset ovat liitteessä 2-B Elektroniikka ja sen lisäykset.

Farmaseuttiset tuotteet ja lääkinnälliset laitteet

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksen mukaan kaikki farmaseuttisia tuotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevat säännöt on julkaistava varhaisessa vaiheessa, jotta yrityksillä olisi riittävästi aikaa ymmärtää ne.

Etelä-Korea tunnustaa nyt laajemmin kansainväliset standardit ja käytännöt. EU:ssa ja Etelä-Koreassa on nyt yhteinen määritelmä farmaseuttisille tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.

 

Sopimuksen soveltamisalaankuuluvat farmaseuttiset tuotteet ja lääkinnälliset laitteet:Liite 2-D Farmaseuttiset tuotteet ja lääkinnälliset laitteet.

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet seuraavaa:

 • sääntöjen asettaminen saataville etukäteen
 • tarjota kohtuulliset mahdollisuudet huomautusten esittämiseen
 • kommenteissa esiin tuotuja tärkeitä kysymyksiä on käsiteltävä kirjallisesti.
 • sääntöjen julkaisemisen ja voimaantulon välinen aika on kohtuullinen.

Hinnoittelun ja korvausten osalta molemmat osapuolet ovat sopineet varmistavansa, että

 • menettelyt, säännöt, perusteet ja täytäntöönpanoa koskevat ohjeet ovat oikeudenmukaisia, avoimia ja kohtuullisia, eivätkä ne syrji EU:n yrityksiä.
 • päätöksenteon perusteet ovat objektiiviset ja selkeät EU:n valmistajille
 • kaikki säännöt julkistetaan.

Moottoriajoneuvot

 

EU:n valmistajien ei enää tarvitse valmistaa erityisesti Etelä-Korean markkinoille tarkoitettuja autoja tai tehdä kalliita testejä osoittaakseen turvallisuusnormien noudattamisen.

Etelä-Korea hyväksyy nyt UNECE:n kansainväliset standardit tai EU:n standardit Etelä-Korean kaikkia tärkeimpiä teknisiä määräyksiä vastaaviksi. Jos ajoneuvosi ovat näiden vaatimusten mukaisia, tuotteen ei tarvitse täyttää EU:n ja Etelä-Korean välisen kauppasopimuksen mukaisia lisävaatimuksia.

Etelä-Korea on nyt tunnustanut EU:ssa tehdyt testit. Etelä-Korea tunnustaa myös Euro 6 -normin mukaiset EU:n sisäiset valvontalaitteet Etelä-Korean standardeja vastaaviksi.

Lisätietoa päästöstandardeista on täällä.

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia moottoriajoneuvoja ja osia koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat liitteessä 2-C Moottoriajoneuvot ja niiden osat ja niiden lisäykset.

Kemikaalit

Kauppasopimuksessa säilytetään kemian alaa koskevat EU:n säännöt ja määräykset ja otetaan käyttöön sääntelyn avoimuutta koskeva yhteistyö muun muassa seuraavilla aloilla:

 • Hyvä laboratoriokäytäntö
 • tutkimuslaboratorioiden ja -organisaatioiden muihin kuin kliinisiin turvallisuustesteihin (lääkkeet mukaan luettuina) liittyvien hallinnollisten tarkastusten laatujärjestelmä
 • Testiohjeet yhdenmukaisemman lähestymistavan löytämiseksi kemikaalien arviointiin ja hallintaan

 

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvatkemikaalit: Liite 2-E Kemikaalit.

Yhteydenotot teknisiin sääntöihin ja standardeihin Etelä-Koreassa

Korean teknologia- ja standardointivirasto (KATS) asettaa Etelä-Korean standardit ja ylläpitää niitä

 • jotka liittyvät vakiintuneisiin sertifiointeihin, kuten Korean sertifiointimerkkiin (KC)
 • mittaus- ja vertailustandardit
 • tekniset määräykset.

Korean alusrekisteri ja valtameristä ja kalastuksesta vastaava ministeriö asettavat laivavarusteita koskevat vaatimukset.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys – SPS-vaatimukset

EU ja Etelä-Korea tekevät yhteistyötä taudista vapaiden alueiden tunnustamiseksi parantaakseen ennakoitavuutta viejän kannalta.

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) vastaa seuraavien eläinlääkinnällisistä tarkastuksista:

 • elävät eläimet
 • eläintuotteet

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto on nimettyjen kasvien tuhoojariskianalyysista vastaava viranomainen.

Etelä-Korean kansallinen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä tarjoaa geneettisesti muunnettuja organismeja koskevaa tietoa ja asiantuntemusta ja toimii tällaisten tietojen vaihtamispaikkana.

Ulkoasiainministeriö on virallinen yhteyspiste tiedusteluille, jotka koskevat

 • luonnonsuojelu
 • myrkyllisiä kemikaaleja koskevat kiellot tai rajoitukset


Löydät tuotteesi erityissäännöt ja -vaatimukset kaupan alan avustajastani.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennin Etelä-Koreaan, ja EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • saapumisilmoitus
 • tuonti-ilmoitus
 • tullausarvoilmoitus
 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus
 • lentorahtikirja
 • konossementti

Selvyyden vuoksi voit myös pyytää sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Tietoa tuonti- ja vientitullimenettelyistä yleensä verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Kaupan helpottaminen

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet seuraavaa:

 • rajamenettelyjen yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen
 • yhdenmukaistetaan dokumentointi- ja tietovaatimukset
 • parantaa konttien ja muiden kuljetusten turvallisuutta, kun
  • tuotu
  • kauttakuljetettu
  • Etelä-Korean tai EU-maiden kautta

Sopimuksella perustetaan tullikomitea, joka voi keskustella ja ratkaista tulliasioihin ja kaupan helpottamiseen liittyviä erimielisyyksiä, muun muassa

 • tariffiluokittelu
 • tavaroiden alkuperä
 • keskinäinen hallinnollinen apu tulliasioissa

 

ETSI tuotteesi erityiset tulliselvitysmenettelyt ja -asiakirjat kaupan alan avustajallani.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella edistetään tulliviranomaisten toteuttamaa teollis- ja tekijänoikeuksien vahvaa täytäntöönpanoa ja täydennetään teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen (TRIPS-sopimus) vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien eduista on täällä.

 • sopimus suojaa tekijän teoksen 70 vuoden ajan tekijän kuoleman jälkeen.
 • esittäjillä ja äänitteiden tuottajilla on lisäoikeus kohtuulliseen kertakorvaukseen
 • Yritykset voivat laajentaa lääkkeiden patenttisuojaa käyttämällä lisäsuojatodistuksia
 • erityistä huomiota kiinnitetään tuoteväärennöksiin

Lue lisää siitä, miten EU:n ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksiasi.

Eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu (IPR Helpdesk) tarjoaa suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa.

Tavaramerkit

Kauppasopimuksessa vahvistetaan selkeät säännöt tavaramerkkien rekisteröinnille EU:ssa ja Etelä-Koreassa. Näin voit vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä.

Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröintejä koskeva julkinen sähköinen tietokanta on käytettävissä. Tietokannassa esitetään myös rekisteröidyille ja rekisteröimättömille malleille annetut oikeudet.

Rikkomiset

Mitä tehdä, jos henkistä omaisuutta käytetään ilman lupaa?

Kauppasopimuksessa esitetään yksityiskohtaisesti täytäntöönpanotoimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaustapauksissa, kuten

 • siviilioikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt
 • rikosoikeudelliset menettelyt
 • seuraamukset

Se sisältää jonkin verran vahvempaa suojaa tekijänoikeuksille ja malleille, ja sillä pannaan täytäntöön EU:n sääntöihin perustuvat teollis- ja tekijänoikeudet (täydennetään WTO:n TRIPS-sopimusta).

Tullivirkailijat voivat puuttua tilanteeseen rajalla, jos he epäilevät, että teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita tuodaan maahan tai viedään maasta.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella suojataan Euroopan maantieteellisiä merkintöjä

 • viinit ja väkevät alkoholijuomat
 • maataloustuotteet ja elintarvikkeet

EU on suojannut noin 160 maantieteellistä merkintää, joita se pitää kaupallisesti tärkeimpinä.

Sopimuksessa luetellaan maantieteelliset merkinnät, joita käsitellään kahdessa liitteessä.

Viinit ja väkevät alkoholijuomat sisältyvät sopimuksen liitteeseen 10-B, ja niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo ja Scotch tai Irish Whiskey.

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet sisältyvät sopimuksen liitteeseen 10-A, ja niihin kuuluvat seuraavat:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante ja Bayerisches Bier.

 

Maantieteelliset merkinnät on suojattu

 • tuotteen kuvaus tai esittely siten, että se antaa ymmärtää, että se on peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin todelliselta alkuperäpaikalta, harhaanjohtavalla tavalla
 • maantieteellisen merkinnän käyttö samankaltaiselle tuotteelle, joka ei ole peräisin kyseisestä maasta, vaikka tavaroiden oikea alkuperä olisi ilmoitettu tai vaikka siihen olisi liitetty sellaisia ilmaisuja kuin ”laji”, ”tapa” tai ”jäljitelmä”

Palvelujen kauppa

Etelä-Korean palvelumarkkinat ovat kauppasopimuksessa avoimemmat.

Säännöt kattavat

 • rajat ylittävä palvelujen tarjonta
 • perustaminen

Tämä tarkoittaa, että voit joko tarjota palvelujasi jostakin EU-maasta tai perustaa toimistoja, sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä Etelä-Koreaan.

Näitä etuja sovelletaan EU:n yrityksiin yli 100 palvelusektorilla, muun muassa

Televiestintä

 • EU:n satelliittioperaattorit (puhelin ja televisio) voivat toimia suoraan yli rajojen Etelä-Koreaan ilman, että niiden tarvitsee olla yhteydessä eteläkorealaiseen operaattoriin tai toimia sen kautta.

Ympäristöpalvelut

 • muun kuin teollisen jäteveden käsittely (viemäripalvelut).

Liikenne

 • EU:n varustamot voivat tarjota kansainvälisiä meriliikennepalveluja Etelä-Koreassa, ja niitä kohdellaan samoin kuin eteläkorealaisia yrityksiä satamapalveluja ja infrastruktuuria käytettäessä.
 • Eurooppalaiset yritykset voivat myös tarjota useampia merenkulkuun liittyviä liitännäispalveluja.
 • lisälentoliikennepalvelut, kuten maahuolinta, tarjoavat enemmän mahdollisuuksia.

Rakentaminen

 • EU:n yrityksiin ei enää sovelleta pakollisia alihankintavaatimuksia

Taloudellinen

 • EU:n rahoitusalan yritykset voivat tarjota lisää palveluja Etelä-Korean rahoitusmarkkinoille
 • EU:n rahoitusalan yritykset voivat siirtää tietoja vapaasti Etelä-Koreassa sijaitsevista sivuliikkeistä ja sidosyrityksistä EU:n päätoimipaikkaan.

Posti- ja pikalähetykset

 • EU:n yritykset voivat tarjota kansainvälisiä pikatoimituspalveluja Etelä-Koreassa

Yritys- ja asiantuntijapalvelut, kuten lakiasiain-, kirjanpito-, insinööri- ja arkkitehtipalvelut

 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat avata toimistoja Etelä-Koreassa neuvoakseen ulkomaisia tai eteläkorealaisia asiakkaita muun kuin eteläkorealaisen lainsäädännön osalta
 • EU:n lakiasiaintoimistot voivat muodostaa kumppanuuksia eteläkorealaisten yritysten kanssa ja rekrytoida eteläkorealaisia lakimiehiä tarjoamaan monen lainkäyttöalueen palveluja
 • EU:n lakimiehet voivat käyttää ammattinimikkeitä, joita he käyttävät EU:ssa

Palvelut, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan

 • audiovisuaaliset palvelut
 • kotimaan meriliikenne
 • suurin osa lentoliikenteestä
 • julkista valtaa käytettäessä tarjottavat palvelut

Luettelo Etelä-Korean erityisistä sitoumuksista avata palvelumarkkinansa EU:n yrityksille.

Julkiset hankinnat

Haluatko osallistua julkisia tavara-, palvelu- tai rakennusurakoita koskeviin tarjouskilpailuihin Etelä-Koreassa?

EU:n ja Etelä-Korean välinen kauppasopimus tarjoaa sinulle paremmat mahdollisuudet tehdä tarjouksia Etelä-Korean julkisista hankintasopimuksista.

Etelä-Korea ja EU olivat jo sopineet avaavansa julkisia hankintoja koskevia sopimuksia koskevat tarjouskilpailut ulkomaisille yrityksille WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti.

EU:n ja Etelä-Korean kauppasopimuksella laajennetaan sopimuksia, joilla voit kilpailla. Etelä-Koreassa EU:n yritykset voivat nyt tehdä tarjouksen rakennusyritysten luovutussopimuksista (”build-operate-transfer”, BOT) (käyttöoikeussopimukset). Jos yrityksesi on EU:n rakennus- ja palvelutoimittaja, voit kilpailla Etelä-Koreassa suurista infrastruktuurihankkeista, kuten valtateiden rakentamisesta ja käytöstä.

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Investoinnit

Sopimus kattaa investoinnit sekä palveluihin että muuhun taloudelliseen toimintaan, mukaan lukien

 • maatalous
 • metsätalous
 • kaivostoiminta
 • valmistus
 • energia

Kilpailulainsäädäntö

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet vahvan kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta.

Sopimuksessa käsitellään tehokkaasti epäreiluja ja kilpailunvastaisia liiketoimintakäytäntöjä, joita ovat muun muassa

 • Kartellit
 • määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten määräävän aseman väärinkäyttö
 • kilpailunvastaiset sulautumat ja yritysostot

Sopimuksella varmistetaan, että kilpailusääntöjä sovelletaan myös valtion määräysvallassa oleviin yhtiöihin tai yrityksiin, ja kielletään tietyntyyppiset tuet, joita pidetään erityisen haitallisina kilpailulle.

 • tuet, jotka kattavat yrityksen velat ilman aikarajoitusta tai kestoa
 • vaikeuksiin joutuneille yrityksille myönnettävät tuet ilman uskottavaa rakenneuudistussuunnitelmaa niiden pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseksi ilman lisäturvautumista valtiontukeen

Lisäksi kauppasopimuksessa edellytetään, että tuet ovat avoimia. Jos joko EU tai Etelä-Korea käyttää tukia, niiden on ilmoitettava tukien kokonaismäärä, tyyppi ja tarjonta vuosittain.

Näitä tukisääntöjä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin maataloutta ja kalastusta lukuun ottamatta.

Kauppa ja kestävä kehitys

EU ja Etelä-Korea ovat sopineet tiukoista työ- ja ympäristönormeista, joilla suojellaan työntekijöitä ja ympäristöä. Sopimuksella perustetaan mekanismeja, joilla varmistetaan, että nämä sitoumukset täytetään, myös ottamalla kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan.

Työvoima

Ympäristö

EU ja Etelä-Korea sopivat vahvoista seurantamekanismeista, joihin sisältyy julkinen valvonta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on enemmän tietoa, ja sinulla on paikkoja esittää huolenaiheita työ- ja ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat yritykseenne Etelä-Koreassa.

Linkit, yhteydet ja asiakirjat

Tullivirastot, hallituksen edustajat, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Tullivirastot, hallituksen edustajat, kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

Korean tullihallinto

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Verkkosivusto: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Maailman tullijärjestö

Verkkosivusto: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa

Euroopan unionin edustusto Korean tasavallassa 11th Floor, Soul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

Sähköposti:Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa

Korean tasavallan suurlähetystö Belgian kuningaskunnassa ja Euroopan unionissa Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Bryssel (Watermael-Boitsfort), BELGIA

Tel.: + 32 2675 5777

Faksi: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

Sähköposti: eukorea@mofa.go.kr

Korea International Trade Association (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Faksi: + 82 23460 7958

Sähköposti: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIA Puhelin: + 32 2749 1851 Sähköposti: secretariat@eu4business.eu

Korean keskuspankki

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Verkkosivusto: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA)

Maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeriö (MAFRA) Valtioneuvosto Complex Sejong 94, Dasom 2-RO KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Faksi: + 82 44 8680846

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto (QIA)

Eläin- ja kasvikaranteenivirasto (QIA) 177, Hyeoksin 8-RO Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faksi: + 82 54 9120635

Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriö

Elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriö 187, Osongsaengmyeong 2-RO Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82–43–719–1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 42 8798300

Faksi: + 82 42 8798309

Myrkyllisten kemikaalien virallinen yhteyspiste (OCP)

Ulkoasiainministeriö 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Puhelin: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faksi: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Yhteydenotot julkisia hankintoja varten

Julkisten hankintojen palvelu (PPS)

OVS:n päätoimipaikka; Government Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Puhelin: + 82 7005 67470 Faksi: + 82 505 480 1211

Sähköposti: ppskorea@korea.kr

Korean sähköinen hankintajärjestelmä (KONEPS)

Verkkosivusto: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu:

Linkit