Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea

Kratki pregled

EU i Čile sklopili su 2002. Sporazum o pridruživanju koji uključuje sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu u veljači 2003. i obuhvaća trgovinske odnose između EU-a i Čilea.

Sporazum je izmijenjen Protokolom o pristupanju iz 2004.

Pročitajte više

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku navode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu III. Sporazumu o pridruživanju (SL L 352, 30.12.2002., str. 935.). Poveznica se odnosi na pročišćenu verziju kako je izmijenjena Protokolom o pristupanju Sporazumu iz 2004. (SL L 38, 10.2.2005., str. 3.) i Odluku br. 2/2015 Odbora za pridruživanje EU-Čile od 30. studenoga 2015.

Objašnjenja uz Prilog III. objavljena su 2003. (SL C 321, 31.12.2003., str. 22.) i revidirana 2005. (SL C 56, 5.3.2005., str. 36.).

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Čilea?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Čilea, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Čilea.

Proizvod podrijetlom iz EU-a ili Čilea, ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Čileu, ili
 • Proizvedeni u EU-u ili Čileu od materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za pojedine proizvode iz Dodatka II.
  Vidjeti i Dodatak I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode.
  Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak II.a.

 

Primjeri pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u takva pravila prvenstveno se upotrebljava u tekstilnom i odjevnom sektoru te kemijskom sektoru

 

Primjenjiva pravila za pojedinačne proizvode možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja
 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • tolerancija se ne može koristiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. do 7. Dodatka I. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određeneproizvode.
Zbrajanje
 • Bilateralna kumulacija— materijali podrijetlom iz Čilea mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Čile (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Dopušten je pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji, pod uvjetom da roba ostaje pod nadzorom carinskih tijela i da se ne podvrgava drugim postupcima osim

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, naljepnica ili plombi
 • istovar
 • ponovno punjenje
 • razdvajanje pošiljaka
 • svaki postupak čiji je cilj njihovo očuvanje u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice morat ćete dostaviti dokaze o izravnom prijevozu, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave (npr. teretnice)
 • činjenični ili konkretni dokazi na temelju označivanja ili numeriranja paketa
 • svi dokazi povezani sa samom robom
Povrat carina

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Čilea nije moguće dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu carinsku tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti da vaše potraživanje provjere carinska tijela zemlje u koju uvozite robu. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi IV. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Pojedinosti o ispunjavanju dokaza o podrijetlu potražite u napomenama s objašnjenjem uz Prilog III. i njihovoj revidiranoj verziji.

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete ili
 • 1200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1

Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaje Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministarstva vanjskih poslova, kao i lokalni uredi ProChilea. DIRECON je odgovoran i za

 • izdavanje, praćenje i povlačenje ovlaštenja „ovlaštenim izvoznicima”
 • provjere nakon provjere na zahtjev carinskih tijela u državi članici EU-a

Carinsko tijelo u Čileu može zatražiti od carinskih tijela u državama članicama EU-a da provjere status robe s podrijetlom ili vjerodostojnost dokaza o podrijetlu. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

UDodatku III. nalazi se primjerak potvrde o prometu robe EUR.1 i navode se podaci za njezino ispunjavanje.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Čilea dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može ga izraditi

 • ovlašteni izvoznik, ili
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR

Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći nadležnim carinskim tijelima dokazati da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje ona mogu uvesti. Nadležna tijela mogu povući vaš odobreni status ako ga zloupotrebljavate na bilo koji način. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se nadležnim carinskim tijelima (DIRECON za čileansku stranu).

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu?

Izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj su navedeni proizvodi dovoljno detaljno navesti (na odgovarajućem jeziku) sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno naznačeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla.”

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a i može se pronaći u Dodatku IV. Obratite se svojim carinskim tijelima u pogledu mogućih dodatnih zahtjeva.

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da se podnese carinskim tijelima zemlje uvoznice najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice.

Korisne poveznice i kontakti

Delegacija Europske unije u Čileu

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštanski broj:10093 Correo Central, Santiago

Telefon: (56) (2) 24286800

E-pošta: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internetska stranica: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice