Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea

Kratki prikaz

EU i Čile sklopili su 2002. Sporazum o pridruživanju koji uključuje sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu u veljači 2003. i obuhvaća trgovinske odnose između EU-a i Čilea.

Sporazum je izmijenjen Protokolom o pristupanju iz 2004.

Dodatne informacije

Pravila o podrijetlu

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu III. Sporazumu o pridruživanju (SL L 352, 30.12.2002., str. 935.). Poveznica se odnosi na pročišćenu verziju kako je izmijenjena Protokolom o pristupanju iz 2004. uz Sporazum (SL L 38, 10.2.2005., str. 3.) i Odluku br. 2/2015 Odbora za pridruživanje EU-a i Čilea od 30. studenoga 2015.

Objašnjenja uz Prilog III. objavljena su 2003. (SL C 321, 31.12.2003., str. 22.) i revidirana 2005. (SL C 56, 5.3.2005., str. 36.).

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Čilea?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Čilea, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Čilea.

Proizvod je podrijetlom iz EU-a ili Čilea ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Čileu, ili
 • proizvedeni u EU-u ili Čileu s pomoću materijala bez podrijetla, pod uvjetom da su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za određene proizvode utvrđenima u Dodatku II.
  Vidjeti i Dodatak I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode.        
  Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za pojedine proizvode – vidjeti Dodatak II.a.

 

Primjeri pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban postupak proizvodnje, na primjer predenje vlakna u takva pravila upotrebljava se prvenstveno u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • dopušteno odstupanje ne može se upotrijebiti za premašivanje maksimalnog praga vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koja su uključena u napomene od 5. do 7. Dodatka I. „Uvodne napomene” pravila o podrijetlu za određeneproizvode
Kumulacija
 • Bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Čilea mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Čile (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je pod uvjetom da roba ostane pod nadzorom carinskih tijela i da se ne podvrgava nikakvim postupcima osim

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, naljepnica ili pečata
 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • dijeljenje pošiljaka
 • svaki postupak osmišljen kako bi se očuvali u dobrom stanju

Morat ćete carinskim tijelima zemlje uvoznice dostaviti dokaze o izravnom prijevozu, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave (na primjer teretnice)
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • svi dokazi povezani sa samom robom
Povrat carine

U skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Čilea nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvoze u okviru povlaštene tarife.

Postupci uvezi s podrijetlom

Ako želite zatražiti povlaštenu tarifu, morat ćete slijediti postupke u vezi s podrijetlom i zatražiti da vaš zahtjev provjere carinska tijela zemlje u koju uvozite robu. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi IV. o aranžmanima za administrativnu suradnju.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Pojedinosti o ispunjavanju dokaza o podrijetlu potražite u napomenama s objašnjenjem Priloga III. i njihovoj revidiranoj verziji.

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi

 • 500 EUR za mala pakiranja ili
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja.

Potvrda o prometu robe EUR.1

Potvrde o prometu robe EUR.1 u Čileu izdaju Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministarstva vanjskih poslova, kao i lokalni uredi ProChilea. DIRECON je također odgovoran za

 • izdavanje, praćenje i povlačenje odobrenja „ovlaštenim izvoznicima”
 • provjere nakon provjere na zahtjev carinskih tijela u državama članicama EU-a

Carinsko tijelo u Čileu može zatražiti od carinskih tijela u državama članicama EU-a da provjere status robe s podrijetlom ili vjerodostojnost dokaza o podrijetlu. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatak III. sadržava ogledni primjerak potvrde EUR.1 i daje upute za njezino ispunjavanje.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Čilea dostavljanjem izjave o podrijetlu. Može se izraditi na sljedeći način:

 • ovlaštenog izvoznika, ili
 • bilo koji izvoznik, pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR

Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati nadležnim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje ta tijela mogu nametnuti. Nadležna tijela mogu povući odobreni status ako ga na bilo koji način zlouporabite. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se nadležnim carinskim tijelima (DIRECON za čileanske strane).

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu?

Izvoznik bi trebao upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku) na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno detaljno da bi se mogli identificirati:

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno navedeno.”

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Dodatku IV. Provjerite kod svojih carinskih tijela eventualne dodatne zahtjeve.

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Izjavu o podrijetlu može podnijeti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se podnese carinskim tijelima zemlje uvoznice najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Korisne poveznice i kontakti

Delegacija Europske unije u Čileu

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštanski broj:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-pošta: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web -mjesto: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice