Prava intelektualnog vlasništva i oznake zemljopisnog podrijetla

Ako vi ili vaše poduzeće imate intelektualno vlasništvo na temelju jedinstvenih ideja, inovacija ili robnih marki, potrebno ga je zaštititi. U nastavku se navode različite mogućnosti koje postoje za zaštitu različitih vrsta intelektualnog vlasništva, zajedno s informacijama o tome kako ostvariti vaša prava. Možete saznati i više o politici EU-a u području prava intelektualnog vlasništva i sporazumima koje EU ima s drugim zemljama radi zaštite poduzeća iz EU-a.

Trgovinska politika EU-a i intelektualno vlasništvo

EU podupire snažne standarde prava intelektualnog vlasništva koji utječu na poduzeća i potrošače u EU-u i izvan njega. EU traži čvrst i predvidljiv pravni okvir prava intelektualnog vlasništva za međunarodnu trgovinu, uključujući

 • Prava intelektualnog vlasništva kojima se promiču inovacije, jamči podrijetlo proizvoda i osigurava autentičnost, uz zabranu mjera protiv svakog kršenja tih prava
 • Prava intelektualnog vlasništva koja štite potrošače od krivotvorenih proizvoda koji nisu u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima EU-a

Kako bi se spriječila povreda prava intelektualnog vlasništva, EU je donio revidiranu Strategiju za provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama, koja je usmjerena na:

 • odgovor na nedavne promjene u međunarodnom okruženju intelektualnog vlasništva, uključujući digitalizaciju u svim gospodarskim sferama, kao i nove rupe u zakonodavstvu i provedbi prava intelektualnog vlasništva
 • pružanje potrebnih alata Europskoj komisiji za učinkovitije suočavanje s trenutačnim izazovima

Kao član Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) EU je potpisnik međunarodnih sporazuma o pravima intelektualnog vlasništva kao što je Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). Sporazumom TRIPS utvrđuju se minimalni standardi zaštite prava intelektualnog vlasništva koje svaka zemlja treba osigurati i postupci za rješavanje sporova povezanih s pravima intelektualnog vlasništva.

 

Prava intelektualnog vlasništva u Sporazumu TRIPS uključuju:

Prava intelektualnog vlasništva u trgovinskim sporazumima EU-a

EU u svojim trgovinskim sporazumima s drugim zemljama i regijama pregovara o poglavljima o pravima intelektualnog vlasništva. Cilj je osigurati da oba trgovinska partnera imaju iste standarde zaštite intelektualnog vlasništva.

 • Trgovinski sporazumi EU-a nadilaze sporazume WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva i rješavaju posebne probleme u pogledu prava intelektualnog vlasništva s tim zemljama
 • više o pravilima o pravima intelektualnog vlasništva u trgovinskim sporazumima EU-a možete pronaći ovdje.

Politika EU-a o pravima intelektualnog vlasništva prema zemljama u razvoju

EU promiče poboljšanje i provedbu standarda prava intelektualnog vlasništva u zemljama u razvoju. Iako je bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva važna za poduzeća iz EU-a, ona privlači i prijenose tehnologije, strana ulaganja, istraživanja i inovacije u korist zemalja u razvoju.

EU osigurava niz instrumenata i programa tehničke pomoći kako bi zemljama u razvoju pružio potporu u jačanju prava intelektualnog vlasništva.

EU se također bavi zaštitom stvaralaštva, izuma i dizajna EU- a.

Kako bi se pomoglo u osmišljavanju strategija i operacija za zaštitu vrijednosti vaših ideja i djela, izvješće EU-a o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva pruža informacije poduzećima, posebno malim poduzećima, o mogućim rizicima za njihovo intelektualno vlasništvo pri obavljanju poslovnih aktivnosti u određenim zemljama u inozemstvu ili s njima.

Prijenos tehnologije

EU, uključujući njegove države članice, radi na promicanju prijenosa tehnologije, posebno u najmanje razvijene zemlje.

 • EU vjeruje da politike donesene za razvoj snažnog režima prava intelektualnog vlasništva mogu pomoći zemljama u razvoju da ostvare koristi od većeg pristupa stranoj tehnologiji.
 • veća je vjerojatnost da će strana poduzeća licencirati znanje i surađivati na zajedničkim projektima ako u nekoj zemlji postoji učinkovit sustav prava intelektualnog vlasništva

Pronađite korisne informacije za poduzeća o prijenosu tehnologije i pitanjima intelektualnog vlasništva.

Politika EU-a o pristupu lijekovima

EU radi na olakšavanju pristupa lijekovima u zemljama u razvoju. Cilj mu je uspostaviti pravu ravnotežu između zaštite prava intelektualnog vlasništva farmaceutskih poduzeća koja vode istraživanja novih lijekova i potrebe da se osigura dostupnost tih lijekova ljudima diljem svijeta. Stoga EU prilagođava svoj pristup pravima intelektualnog vlasništva povezanima s drogama potrebama i razini razvoja svojih trgovinskih partnera.

EU rješava razna pitanja povezana s cjenovnom pristupačnošću, dostupnošću, pristupačnošću, prihvatljivošću, kvalitetom i upotrebom lijekova u zemljama s niskim i srednjim dohotkom podupiranjem

 • globalne zdravstvene organizacije i inicijative
 • sustavi javnog zdravstva zemalja s niskim i srednjim dohotkom
 • istraživanje i razvoj lijekova potrebnih zemljama s niskim i srednjim dohotkom
 • trgovinska pravila kojima se olakšava pristup lijekovima

Više informacija o globalnim zdravstvenim mjerama EU-a za zemlje s niskim i srednjim dohotkom dostupno je.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice