Práva duševného vlastníctva a zemepisné označenia

Ak máte vy alebo váš podnik duševné vlastníctvo založené na jedinečných nápadoch, inováciách alebo značkách, je potrebné ho chrániť. Tu nájdete príručku o rôznych možnostiach ochrany rôznych druhov duševného vlastníctva spolu s informáciami o tom, ako presadzovať vaše práva. Ďalšie informácie o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva a dohodách, ktoré má EÚ s inými krajinami na ochranu podnikov v EÚ.

Obchodná politika EÚ a duševné vlastníctvo

EÚ podporuje prísne normy v oblasti práv duševného vlastníctva, ktoré majú vplyv na podniky a spotrebiteľov v EÚ a v zahraničí. EÚ sa usiluje o pevný a predvídateľný právny rámec v oblasti práv duševného vlastníctva pre medzinárodný obchod vrátane

 • Práva duševného vlastníctva, ktoré podporujú inovácie, zaručujú pôvod výrobkov a zabezpečujú skutočný charakter, spolu so zákazom opatrení proti akémukoľvek porušovaniu týchto práv
 • Práva duševného vlastníctva, ktoré chránia spotrebiteľov pred falšovanými výrobkami, ktoré nespĺňajú zdravotné a bezpečnostné normy EÚ

S cieľom zabrániť porušovaniu práv duševného vlastníctva EÚ prijala revidovanú stratégiu presadzovania práv duševného vlastníctva v tretích krajinách, ktorá sa zameriava na:

 • reakcia na nedávne zmeny v medzinárodnom prostredí duševného vlastníctva vrátane digitalizácie v hospodárskych sférach, ako aj na nové medzery v právnych predpisoch v oblasti práv duševného vlastníctva a ich presadzovaní
 • poskytnutie potrebných nástrojov Európskej komisii na účinnejšie riešenie súčasných výziev

Ako člen Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) je EÚ signatárom medzinárodných dohôd o právach duševného vlastníctva, ako je Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs). V dohode TRIPS sa stanovujú minimálne normy ochrany práv duševného vlastníctva, ktoré majú poskytovať jednotlivé krajiny, a postupy urovnávania sporov súvisiacich s právami duševného vlastníctva.

 

Práva duševného vlastníctva v dohode TRIPS zahŕňajú:

Práva duševného vlastníctva v obchodných dohodách EÚ

rokuje o kapitolách o právach duševného vlastníctva vo svojich obchodných dohodách s inými krajinami a regiónmi. Cieľom je zabezpečiť, aby obaja obchodní partneri mali rovnaké normy ochrany duševného vlastníctva.

 • Obchodné dohody EÚ presahujú rámec dohôd WTO TRIPS a riešia osobitné obavy týkajúce sa práv duševného vlastníctva s týmito krajinami
 • viac informácií o pravidlách v oblasti práv duševného vlastníctva v obchodných dohodách EÚ nájdete tu

Politika EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva vo vzťahu k rozvojovým krajinám

EÚ podporuje posilnenie a presadzovanie noriem v oblasti práv duševného vlastníctva v rozvojových krajinách. Lepšia ochrana práv duševného vlastníctva je dôležitá pre podniky EÚ, ale zároveň priťahuje transfery technológií, zahraničné investície, výskum a inovácie v prospech rozvojových krajín.

EÚ poskytuje celý rad nástrojov a programov technickej pomoci s cieľom podporiť rozvojové krajiny pri posilňovaní práv duševného vlastníctva.

EÚ sa tiež angažuje v ochrane výtvorov, vynálezov a dizajnov EÚ.

Na pomoc pri navrhovaní stratégií a operácií na ochranu hodnoty vašich nápadov a výtvorov správa EÚ o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva ponúka spoločnostiam, najmä malým podnikom, informácie o potenciálnych rizikách pre ich duševné vlastníctvo pri zapájaní sa do podnikateľských činností v určitých krajinách v zahraničí alebo s nimi.

Prevod technológií

EÚ – vrátane jej členských štátov – pracuje na podpore transferu technológií, najmä do najmenej rozvinutých krajín.

 • EÚ je presvedčená, že politiky zamerané na rozvoj silného režimu práv duševného vlastníctva môžu rozvojovým krajinám pomôcť získať výhody lepšieho prístupu k zahraničným technológiám.
 • zahraničné spoločnosti budú s väčšou pravdepodobnosťou udeľovať licencie na znalosti a spolupracovať na spoločných projektoch, ak bude v krajine existovať účinný systém práv duševného vlastníctva.

Nájdite užitočné informácie pre podniky o transfere technológií a otázkach duševného vlastníctva.

Politika EÚ zameraná na prístup k liekom

EÚ sa usiluje uľahčiť prístup k liekom v rozvojových krajinách. Cieľom je nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou práv duševného vlastníctva farmaceutických spoločností, ktoré vedú výskum nových liekov, a potrebou zabezpečiť dostupnosť týchto liekov pre ľudí na celom svete. EÚ preto prispôsobuje svoj prístup k právam duševného vlastníctva súvisiacim s drogami potrebám a úrovni rozvoja svojich obchodných partnerov.

EÚ rieši rôzne otázky týkajúce sa cenovej dostupnosti, dostupnosti, prístupnosti, prijateľnosti, kvality a používania liekov v krajinách s nízkymi a strednými príjmami tým, že podporuje

 • globálne zdravotnícke organizácie a iniciatívy
 • systémy verejného zdravotníctva krajín s nízkymi a strednými príjmami
 • výskum a vývoj liekov potrebných pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami
 • obchodné pravidlá uľahčujúce prístup k liekom

Viac informácií o globálnych opatreniach EÚ v oblasti zdravia pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy