Práva duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Máte-li vy nebo váš podnik duševní vlastnictví založené na jedinečných nápadech, inovacích nebo značkách, je třeba je chránit. Zde najdete pokyny k různým možnostem ochrany různých druhů duševního vlastnictví spolu s informacemi o tom, jak vymáhat svá práva. Více informací o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví a dohodách, které EU uzavřela s jinými zeměmi na ochranu podniků v EU.

Obchodní politika EU a duševní vlastnictví

EU podporuje přísné normy v oblasti práv duševního vlastnictví, které mají dopad na podniky a spotřebitele v EU i v zahraničí. EU usiluje o pevný a předvídatelný právní rámec v oblasti práv duševního vlastnictví pro mezinárodní obchod, včetně

 • Práva duševního vlastnictví, která podporují inovace, zaručují původ výrobků a zajišťují skutečný charakter, spolu se zákazem opatření proti jakémukoli porušování těchto práv
 • Práva duševního vlastnictví, která chrání spotřebitele před padělanými výrobky, které nesplňují zdravotní a bezpečnostní normy EU

Aby se zabránilo porušování práv duševního vlastnictví, přijala EU revidovanou strategii pro prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, která se zaměřuje na

 • reakce na nedávné změny v mezinárodním prostředí duševního vlastnictví, včetně digitalizace napříč hospodářskými sférami, jakož i na nové mezery v právních předpisech v oblasti práv duševního vlastnictví a jejich prosazování
 • poskytnout Evropské komisi nezbytné nástroje k účinnějšímu řešení současných výzev

Jako člen Světové obchodní organizace (WTO) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je EU signatářem mezinárodních dohod o právech duševního vlastnictví, jako je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs). Dohoda TRIPS stanoví minimální normy ochrany práv duševního vlastnictví, které mají jednotlivé země poskytovat, a postupy pro řešení sporů souvisejících s právy duševního vlastnictví.

 

Práva duševního vlastnictví v dohodě TRIPS zahrnují:

Práva duševního vlastnictví v obchodních dohodách EU

EUvyjednává kapitoly o právech duševního vlastnictví ve svých obchodních dohodách s dalšími zeměmi a regiony. Cílem je zajistit, aby oba obchodní partneři měli stejné normy ochrany duševního vlastnictví.

 • Obchodní dohody EU jdou nad rámec dohod WTO TRIPS a řeší konkrétní otázky týkající se práv duševního vlastnictví s těmito zeměmi
 • více informací o pravidlech práv duševního vlastnictví v obchodních dohodách EU najdete zde

Politika EU v oblasti práv duševního vlastnictví vůči rozvojovým zemím

EU podporuje zlepšování a prosazování norem v oblasti práv duševního vlastnictví v rozvojových zemích. Lepší ochrana práv duševního vlastnictví je pro podniky v EU důležitá, ale zároveň přitahuje transfery technologií, zahraniční investice, výzkum a inovace ve prospěch rozvojových zemí.

EU poskytuje řadu nástrojů a programů technické pomoci na podporu rozvojových zemí při posilování práv duševního vlastnictví.

EU se rovněž angažuje v ochraně výtvorů, vynálezů a průmyslových vzorů EU.

Zpráva EU o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví nabízí společnostem, zejména malým podnikům, informace o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví, pokud se zapojují do obchodních činností v některých zemích nebo s některými zeměmi v zahraničí, a pomáhá tak při navrhování strategií a operací na ochranu hodnoty vašich nápadů a výtvorů.

Přenos technologií

EU, včetně svých členských států, usiluje o podporu přenosu technologií, zejména do nejméně rozvinutých zemí.

 • EU je přesvědčena, že politiky zaměřené na rozvoj silného režimu práv duševního vlastnictví mohou rozvojovým zemím pomoci získat výhody plynoucí z lepšího přístupu k zahraničním technologiím.
 • zahraniční společnosti budou pravděpodobnější, že budou udělovat licence na znalosti a spolupracovat na společných projektech, bude-li v dané zemi existovat účinný systém práv duševního vlastnictví.

Najděte užitečné informace pro podniky o přenosu technologií a otázkách duševního vlastnictví.

Politika EU v oblasti přístupu k lékům

EU usiluje o usnadnění přístupu k lékům v rozvojových zemích. Jeho cílem je nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou práv duševního vlastnictví farmaceutických společností, které vedou výzkum nových léčivých přípravků, a potřebou zajistit, aby tyto léčivé přípravky byly dostupné lidem na celém světě. EU proto přizpůsobuje svůj přístup k právům duševního vlastnictví souvisejícím s drogami potřebám a úrovni rozvoje svých obchodních partnerů.

EU řeší různé otázky týkající se cenové dostupnosti, dostupnosti, přístupnosti, přijatelnosti, kvality a používání léčivých přípravků v zemích s nízkými a středními příjmy tím, že podporuje

 • celosvětové zdravotnické organizace a iniciativy
 • veřejné systémy zdravotní péče v zemích s nízkými a středními příjmy
 • výzkum a vývoj léčivých přípravků potřebných v zemích s nízkými a středními příjmy
 • obchodní pravidla usnadňující přístup k lékům

Více informací o celosvětových opatřeních EU v oblasti zdraví pro země s nízkými a středními příjmy naleznete zde.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy