Práva duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Pokud mátete nebo váš podnik duševní vlastnictví založené na jedinečných nápadech, inovacích nebo obchodních značkách, je třeba je chránit. Zde naleznete průvodce různými možnostmi ochrany různých druhů duševního vlastnictví a informace o tom, jak vaše práva vymáhat. Další informace o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví a dohodách, které EU uzavřela s jinými zeměmi na ochranu podniků v EU, najdete zde.

Obchodní politika EU a duševní vlastnictví

EU podporuje přísné normy v oblasti práv duševního vlastnictví, které mají dopad na podniky a spotřebitele v EU i v zahraničí. EU usiluje o pevný a předvídatelný právní rámec v oblasti práv duševního vlastnictví pro mezinárodní obchod, včetně

 • Práva duševního vlastnictví, která podporují inovace, zaručují původ výrobků a zajišťují skutečnou povahu, spolu se zákazem opatření proti jakémukoli porušování těchto práv
 • Práva duševního vlastnictví, která chrání spotřebitele před padělanými výrobky, které nesplňují zdravotní a bezpečnostní normy EU

Aby EU zabránila porušování práv duševního vlastnictví, přijala revidovanou strategii pro prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, která se zaměřuje na

 • reakce na nedávné změny v mezinárodním prostředí duševního vlastnictví, včetně digitalizace napříč hospodářskými oblastmi, jakož i na nové mezery v právních předpisech v oblasti práv duševního vlastnictví a jejich prosazování
 • poskytnout Evropské komisi nástroje nezbytné k účinnějšímu řešení současných výzev

Jako člen Světové obchodní organizace (WTO) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je EU signatářem mezinárodních dohod o právech duševního vlastnictví, jako je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs). Dohoda TRIPS stanoví minimální normy ochrany práv duševního vlastnictví, které mají jednotlivé země poskytnout, a postupy pro řešení sporů souvisejících s právy duševního vlastnictví.

 

Práva duševního vlastnictví v dohodě TRIPS zahrnují:

Práva duševního vlastnictví v obchodních dohodách EU

EUsjednává kapitoly o právech duševního vlastnictví ve svých obchodních dohodách s dalšími zeměmi a regiony.Cílem je zajistit, aby oba obchodní partneři měli stejné normy ochrany duševního vlastnictví.

 • Obchodní dohody EU přesahují rámec dohod WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a řeší konkrétní problémy s těmito zeměmi v oblasti práv duševního vlastnictví
 • více informací o pravidlech týkajících se práv duševního vlastnictví v obchodních dohodách EU najdete zde.

Politika EU v oblasti práv duševního vlastnictví vůči rozvojovým zemím

EU podporuje posílení a prosazování norem v oblasti práv duševního vlastnictví v rozvojových zemích. Pro podniky v EU je důležitá lepší ochrana práv duševního vlastnictví, zároveň však přitahuje transfery technologií, zahraniční investice, výzkum a inovace ve prospěch rozvojových zemí.

EU poskytuje řadu nástrojů a programů technické pomoci na podporu rozvojových zemí při posilování práv duševního vlastnictví.

EU se rovněž zapojuje do posíleného dialogu o duševním vlastnictví se 14 prioritními zeměmi (Čína, Argentina, Indie, Indonésie, Rusko, Turecko, Ukrajina, Brazílie, Ekvádor, Malajsie, Mexiko, Filipíny, Thajsko a USA).

Zpráva EU o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví nabízí podnikům, zejména malým podnikům, informace o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví, pokud se zapojují do obchodních činností v zahraničí nebo s určitými zeměmi.

Převod technologií

EU - včetně svých členských států - usiluje o podporu přenosu technologií, zejména do nejméně rozvinutých zemí.

 • EU je přesvědčena, že politiky zaměřené na rozvoj silného režimu práv duševního vlastnictví mohou rozvojovým zemím pomoci získat lepší přístup k zahraničním technologiím.
 • zahraniční společnosti budou mít větší pravděpodobnost, že budou poskytovat licence na znalosti a spolupracovat na společných projektech, pokud v dané zemi existuje účinný systém práv duševního vlastnictví.

Najděte užitečné informace pro podniky týkající se přenosu technologií a duševního vlastnictví.

Politika EU v oblasti přístupu k lékům

EU usiluje o usnadnění přístupu k lékům v rozvojových zemích. Cílem je nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou práv duševního vlastnictví farmaceutických společností, které vedou výzkum nových léčivých přípravků, a potřebou zajistit dostupnost těchto léčivých přípravků pro lidi na celém světě. EU proto přizpůsobuje svůj přístup k právům duševního vlastnictví v souvislosti s drogami potřebám a úrovni rozvoje svých obchodních partnerů.

EU řeší různé otázky týkající se cenové dostupnosti, dostupnosti, přístupnosti, přijatelnosti, kvality a používání léčivých přípravků v zemích s nízkými a středními příjmy tím, že podporuje

 • celosvětové zdravotnické organizace a iniciativy
 • systémy veřejného zdravotnictví v zemích s nízkými a středními příjmy
 • výzkum a vývoj léčivých přípravků, které potřebují země s nízkými a středními příjmy
 • obchodní pravidla usnadňující přístup k lékům

Více informací o opatřeních EU v oblasti celosvětového zdraví pro země s nízkými a středními příjmy.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy