Intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen

Als u of uw bedrijf intellectuele eigendom heeft, gebaseerd op unieke ideeën, innovatie of merken, moet dat worden beschermd. Hier vindt u een gids over de verschillende mogelijkheden om verschillende soorten intellectuele eigendom te beschermen, samen met informatie over hoe u uw rechten kunt doen gelden. U kunt ook meer weten over het EU-beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten en over de overeenkomsten die de EU met andere landen heeft om EU-bedrijven te beschermen.

Handelsbeleid van de EU en intellectuele eigendom

De EU steunt strenge normen inzake intellectuele-eigendomsrechten (IER) die van invloed zijn op bedrijven en consumenten in de EU en daarbuiten. De EU streeft naar een solide en voorspelbaar IER-rechtskader voor internationale handel, met inbegrip van:

 • Intellectuele-eigendomsrechten die innovatie bevorderen, de oorsprong van producten waarborgen en het echte karakter waarborgen, vergezeld van een verbod op maatregelen tegen schendingen van deze rechten
 • Intellectuele-eigendomsrechten die consumenten beschermen tegen namaakproducten die niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen van de EU voldoen

Om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen, heeft de EU een herziene strategie voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen aangenomen, die gericht is op:

 • inspelen op recente veranderingen in de internationale IE-omgeving, met inbegrip van digitalisering op economisch gebied, en nieuwe lacunes in de IER-wetgeving en -handhaving
 • de Europese Commissie voorzien van de nodige instrumenten om de huidige uitdagingen doeltreffender het hoofd te bieden

Als lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft de EU internationale IER-overeenkomsten, zoals de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs), ondertekend. In de TRIPS-overeenkomst zijn de minimumnormen voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten vastgesteld die door elk land moeten worden geboden en de procedures voor de beslechting van IER-gerelateerde geschillen.

 

De intellectuele-eigendomsrechten in de TRIPS-overeenkomst omvatten:

Intellectuele-eigendomsrechten in handelsovereenkomsten van de EU

De EU onderhandelt in haar handelsovereenkomsten met andere landen en regio’s over IER-hoofdstukken. Het doel is ervoor te zorgen dat beide handelspartners dezelfde normen voor de bescherming van intellectuele eigendom hanteren.

 • Handelsovereenkomsten van de EU gaan verder dan de TRIPs-overeenkomsten van de WTO en pakken specifieke IER-problemen met deze landen aan
 • meer informatie over IER-regels in handelsovereenkomsten van de EU vindt u hier

IER-beleid van de EU ten aanzien van ontwikkelingslanden

De EU bevordert de versterking en handhaving van IER-normen in ontwikkelingslanden. Hoewel een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten belangrijk is voor EU-bedrijven, worden ook technologieoverdrachten, buitenlandse investeringen, onderzoek en innovatie aangetrokken ten behoeve van ontwikkelingslanden.

De EU voorziet in een reeks instrumenten en programma’s voor technische bijstand om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het versterken van intellectuele-eigendomsrechten.

De EU zet zich ook in voor de bescherming van creaties, uitvindingen en ontwerpen in de EU.

Om strategieën en activiteiten te helpen ontwikkelen om de waarde van uw ideeën en creaties te beschermen, biedt het EU-verslag over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten informatie aan bedrijven, met name kleine ondernemingen, over mogelijke risico’s voor hun intellectuele eigendom wanneer zij zakelijke activiteiten ontplooien in of met bepaalde landen in het buitenland.

Technologieoverdracht

DeEU — met inbegrip van haar lidstaten — zet zich in voor de bevordering van technologieoverdracht, met name naar de minst ontwikkelde landen (MOL’s).

 • de EU is van mening dat beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van een sterke IER-regeling ontwikkelingslanden kunnen helpen de voordelen van een betere toegang tot buitenlandse technologie te benutten.
 • buitenlandse bedrijven zullen meer geneigd zijn kennis in licentie te geven en samen te werken aan gemeenschappelijke projecten als er in een land een doeltreffend IER-systeem bestaat.

Vind nuttige informatie voor bedrijven over technologieoverdracht en IE-aangelegenheden.

EU-beleid inzake toegang tot geneesmiddelen

De EU streeft ernaar de toegang tot geneesmiddelen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken. Zij streeft ernaar het juiste evenwicht te vinden tussen de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van farmaceutische bedrijven die het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen leiden en de noodzaak ervoor te zorgen dat deze geneesmiddelen beschikbaar zijn voor mensen over de hele wereld. Daarom past de EU haar aanpak inzake drugsgerelateerde intellectuele-eigendomsrechten aan de behoeften en het ontwikkelingsniveau van haar handelspartners aan.

De EU pakt verschillende kwesties aan met betrekking tot de betaalbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid, kwaliteit en het gebruik van geneesmiddelen in lage- en middeninkomenslanden door ondersteuning

 • mondiale gezondheidsorganisaties en -initiatieven
 • volksgezondheidsstelsels van lage- en middeninkomenslanden
 • onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen die lage- en middeninkomenslanden nodig hebben
 • handelsregels die de toegang tot geneesmiddelen vergemakkelijken

Meer informatie over de wereldwijde gezondheidsmaatregelen van de EU voor lage- en middeninkomenslanden.

Deze pagina delen:

Snelle links