Intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen

Als u of uw bedrijf intellectuele eigendom heeft op basis van unieke ideeën, innovatie of merken, moet dit worden beschermd. Hier vindt u een gids over de verschillende mogelijkheden om verschillende soorten intellectuele eigendom te beschermen, samen met informatie over de manier waarop u uw rechten kunt doen gelden. U vindt ook meer informatie over het EU-beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten en over de overeenkomsten die de EU met andere landen heeft gesloten om bedrijven in de EU te beschermen.

Handelsbeleid van de EU en intellectuele eigendom

De EU steunt strenge normen inzake intellectuele-eigendomsrechten die gevolgen hebben voor bedrijven en consumenten in de EU en daarbuiten. De EU streeft naar een solide en voorspelbaar rechtskader inzake intellectuele-eigendomsrechten voor internationale handel, waaronder

 • IE-rechten die innovatie bevorderen, de oorsprong van een product garanderen en het echte karakter ervan waarborgen, vergezeld van een verbod op eventuele schendingen van deze rechten
 • IE-rechten die consumenten beschermen tegen namaakproducten die niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen van de EU voldoen

Om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te voorkomen, heeft de EU een herziene strategie voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen aangenomen, die gericht is op:

 • inspelen op recente veranderingen in de internationale IE-omgeving, met inbegrip van digitalisering op economisch gebied, en op nieuwe lacunes in de IER-wetgeving en -handhaving
 • de Europese Commissie voorzien van de nodige instrumenten om de huidige uitdagingen beter het hoofd te bieden

Als lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) is de EU partij bij internationale IER-overeenkomsten zoals de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs). De TRIPS-overeenkomst stelt de minimumnormen vast voor de bescherming van IER die door elk land moeten worden geboden en procedures voor de beslechting van geschillen in verband met intellectuele-eigendomsrechten.

 

De IER’s in de TRIPS-overeenkomst omvatten:

Intellectuele-eigendomsrechten in handelsovereenkomsten van de EU

De EU onderhandelt over IER-hoofdstukken in haar handelsovereenkomsten met andere landen en regio’s.Het doel is ervoor te zorgen dat beide handelspartners dezelfde normen voor de bescherming van intellectuele eigendom hebben.

 • De handelsovereenkomsten van de EU gaan verder dan de TRIP’s-overeenkomsten van de WTO en pakken specifieke IER-kwesties met deze landen aan.
 • meer informatie over IER-regels in EU-handelsovereenkomsten vindt u hier

IER-beleid van de EU ten aanzien van ontwikkelingslanden

De EU bevordert de verbetering en handhaving van IER-normen in ontwikkelingslanden. Een betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten is belangrijk voor bedrijven in de EU, maar trekt ook technologieoverdracht, buitenlandse investeringen, onderzoek en innovatie aan ten voordele van ontwikkelingslanden.

De EU biedt een reeks instrumenten en programma’s voor technische bijstand om ontwikkelingslanden te helpen intellectuele-eigendomsrechten te versterken.

De EU voert ook een intensievere dialoog over intellectuele eigendom met 14 prioritaire landen (China, Argentinië, India, Indonesië, Rusland, Turkije, Oekraïne, Brazilië, Ecuador, Maleisië, Mexico, de Filipijnen, Thailand en de VS).

Om te helpen bij het ontwerpen van strategieën en acties om de waarde van uw ideeën en creaties te beschermen, biedt het EU-verslag over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten informatie aan bedrijven, met name kleine ondernemingen, over mogelijke risico’s voor hun intellectuele eigendom wanneer zij zakelijke activiteiten verrichten in of met bepaalde landen in het buitenland.

Technologieoverdracht

DeEU, met inbegrip van haar lidstaten, werkt aan de bevordering van technologieoverdracht, met name naar de minst ontwikkelde landen (MOL’s).

 • de EU is van mening dat beleidsmaatregelen om een sterke IER-regeling te ontwikkelen ontwikkelingslanden kunnen helpen de voordelen te behalen van een betere toegang tot buitenlandse technologie.
 • buitenlandse ondernemingen zullen meer geneigd zijn om licenties te verlenen voor kennis en samen te werken aan gemeenschappelijke projecten als er in een land een doeltreffend IER-systeem bestaat.

Zoek nuttige informatie voor bedrijven over technologieoverdracht en IE-aangelegenheden.

EU-beleid inzake toegang tot geneesmiddelen

De EU streeft ernaar de toegang tot geneesmiddelen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken. Zij streeft ernaar het juiste evenwicht te vinden tussen de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten van farmaceutische bedrijven die het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen leiden en de noodzaak ervoor te zorgen dat deze geneesmiddelen beschikbaar zijn voor mensen overal ter wereld. Daarom past de EU haar aanpak inzake drugsgerelateerde IE-rechten aan op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van haar handelspartners.

De EU pakt verschillende kwesties aan in verband met betaalbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid, kwaliteit en gebruik van geneesmiddelen in lage- en middeninkomenslanden door steun te verlenen.

 • mondiale gezondheidsorganisaties en -initiatieven
 • gezondheidszorgstelsels van lage- en middeninkomenslanden
 • onderzoek en ontwikkeling (O & D) van geneesmiddelen die door lage- en middeninkomenslanden nodig zijn
 • handelsregels die de toegang tot geneesmiddelen vergemakkelijken

Meer informatie over de wereldwijde gezondheidsmaatregelen van de EU voor lage- en middeninkomenslanden.

Deze pagina delen:

Snelle links