Cearta maoine intleachtúla agus tásca geografacha

Má tá maoin intleachtúil agatsa nó ag do ghnólacht, bunaithe ar smaointe uathúla, ar nuálaíocht nó ar bhrandaí, ní mór í a chosaint. Seo treoirleabhar faoi na féidearthachtaí éagsúla atá ann maidir le cineálacha éagsúla maoine intleachtúla a chosaint, chomh maith le heolas faoi conas do chearta a fhorfheidhmiú. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin faoi bheartas an AE maidir le cearta maoine intleachtúla agus faoi na comhaontuithe atá déanta ag an Aontas le tíortha eile chun gnólachtaí an Aontais a chosaint.

Beartas trádála an Aontais agus maoin intleachtúil

Tacaíonn an tAontas Eorpach le caighdeáin láidre maidir le cearta maoine intleachtúla a mbíonn tionchar acu ar ghnólachtaí agus ar thomhaltóirí san Aontas Eorpach agus thar lear. Tá creat dlíthiúil ceart intuartha CMI á lorg ag an AE don trádáil idirnáisiúnta, lena n-áirítear

 • Cearta IP a chuireann nuálaíocht chun cinn, a ráthaíonn tionscnamh táirgí agus a chinntíonn an fíor-charachtar, ag gabháil le bearta toirmisc i gcoinne aon sáruithe ar na cearta sin
 • Cearta maoine intleachtúla a chosnaíonn tomhaltóirí ar tháirgí góchumtha nach gcomhlíonann caighdeáin sláinte agus sábháilteachta an Aontais Eorpaigh

Chun sárú ar CMI a chosc, ghlac an tAontas Straitéis athbhreithnithe maidir le Cearta Maoine Intleachtúla a Fhorghníomhú i dTríú Tíortha, lena ndírítear ar

 • ag freagairt d’athruithe a rinneadh le déanaí sa timpeallacht idirnáisiúnta um maoin intleachtúil, lena n-áirítear digitiú i réimsí eacnamaíocha éagsúla, chomh maith le lúb ar lár nua i reachtaíocht agus forfheidhmiú CMI
 • na huirlisí is gá a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach chun dul i ngleic leis na dúshláin atá ann faoi láthair ar bhealach níos éifeachtaí

Mar chomhalta den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) agus den Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI), shínigh an tAontas comhaontuithe idirnáisiúnta CMI amhail an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPanna). Leagtar síos i gComhaontú TRIPS na híoschaighdeáin maidir le cosaint CMI atá le cur ar fáil ag gach tír agus nósanna imeachta chun díospóidí a bhaineann le CMI a réiteach.

 

Áirítear ar na cearta maoine intleachtúla sa chomhaontú TRIPS

Cearta maoine intleachtúla i gcomhaontuithe trádála AE

Déanannan tAontas caibidlíocht i leith na gcaibidlí maidir le cearta maoine intleachtúla ina chomhaontuithe trádála le tíortha agus le réigiúin eile.Is é an aidhm atá ann a áirithiú go mbeidh na caighdeáin chéanna maidir le cosaint maoine intleachtúla ag an dá chomhpháirtí trádála.

 • Téann comhaontuithe trádála an Aontais níos faide ná Comhaontuithe TRIPanna na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) agus tugtar aghaidh ar ábhair shonracha imní maidir le cearta maoine intleachtúla leis na tíortha sin
 • tá tuilleadh eolais faoi rialacha CMI i gcomhaontuithe trádála an Aontais anseo

Beartas an AE maidir le cearta maoine intleachtúla i leith tíortha atá i mbéal forbartha

Cuireann an tAontas Eorpach feabhsú agus forfheidhmiú na gcaighdeán CMI chun cinn i dtíortha i mbéal forbartha. Cé go bhfuil cosaint níos fearr ar CMI tábhachtach do ghnólachtaí an AE, meallann sé aistrithe teicneolaíochta, infheistíocht eachtrach, taighde agus nuálaíocht chun leasa tíortha i mbéal forbartha.

Tá réimse ionstraimí agus clár cúnaimh theicniúil á gcur ar fáil ag an AE chun tacú le tíortha atá i mbéal forbartha cearta maoine intleachtúla a fheabhsú.

Ina theannta sin, glacann an tAontas Eorpach páirt in idirphlé feabhsaithe maidir le maoin intleachtúil le 14 thír tosaíochta (an tSín, an Airgintín, an India, an Indinéis, an Rúis, an Tuirc, an Úcráin, an Bhrasaíl, Eacuadór, an Mhalaeisia, Meicsiceo, na hOileáin Fhilipíneacha, an Téalainn agus SAM).

Chun cabhrú le straitéisí agus oibríochtaí a cheapadh chun an luach a bhaineann le do chuid smaointe agus cruthaithe a chosaint, cuireann Tuarascáil an AE ar chosaint agus ar fhorfheidhmiú ceart maoine intleachtúla eolas ar fáil do chuideachtaí, go háirithe gnólachtaí beaga, maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann dá maoin intleachtúil agus iad i mbun gníomhaíochtaí gnó i dtíortha áirithe nó le tíortha áirithe thar lear.

Aistriú teicneolaíochta

Oibríonn an AE – agus a Bhallstáit san áireamh – chun aistriú teicneolaíochta a chur chun cinn, go háirithe chuig na tíortha is lú forbairt (LDCanna).

 • creideann an tAontas gur féidir le beartais a rinneadh chun córas láidir CMI a fhorbairt cabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha leas a bhaint as rochtain níos mó ar theicneolaíocht eachtrach
 • is mó seans a bheidh ag cuideachtaí eachtracha eolas a cheadúnú agus comhoibriú ar chomhthionscadail má tá córas éifeachtach CMI i dtír

Faigh eolas úsáideach do ghnólachtaí ar chúrsaí aistriú teicneolaíochta agus IP.

Beartas an Aontais maidir le rochtain ar chógais

Oibríonn an AE chun rochtain ar chógais i dtíortha i mbéal forbartha a éascú.Tá sé mar aidhm aige an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir cearta maoine intleachtúla na gcuideachtaí cógaisíochta a chosaint, cearta a stiúrann an taighde ar chógais nua agus an gá atá ann a áirithiú go bhfuil na cógais sin ar fáil do dhaoine ar fud an domhain. Dá bhrí sin, cuireann an AE a chur chuige maidir le cearta maoine intleachtúla a bhaineann le drugaí in oiriúint do riachtanais agus do leibhéal forbartha a chomhpháirtithe trádála.

Tugann an tAontas aghaidh ar shaincheisteanna éagsúla a bhaineann le hinacmhainneacht, infhaighteacht, inrochtaineacht, inghlacthacht, cáilíocht agus úsáid cógas i dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim trí thacaíocht a thabhairt

 • eagraíochtaí agus tionscnaimh dhomhanda sláinte
 • córais sláinte poiblí na dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim
 • taighde agus forbairt (R&D) na gcógas leighis atá ag teastáil ó thíortha ísealioncaim agus meánioncaim
 • rialacha trádála lena n-éascaítear rochtain ar chógais leighis

Tuilleadh eolais faoi ghníomhaíochtaí sláinte domhanda an Aontais do thíortha ísealioncaim agus meánioncaim.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa