Cearta maoine intleachtúla agus tásca geografacha

Má tá maoin intleachtúil agat nó ag do ghnó, bunaithe ar smaointe uathúla, nuálaíocht nó brandaí, ní mór é a chosaint. Seo treoir maidir leis na féidearthachtaí éagsúla atá ann chun cineálacha éagsúla maoine intleachtúla a chosaint, chomh maith le faisnéis faoi conas do chearta a fhorfheidhmiú. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil freisin faoi bheartas an Aontais maidir le cearta maoine intleachtúla agus faoi na comhaontuithe atá ag an Aontas le tíortha eile chun gnólachtaí an Aontais a chosaint.

Beartas trádála agus maoin intleachtúil an Aontais

Tacaíonn an tAontas le caighdeáin láidre maidir le cearta maoine intleachtúla (CMI) a mbíonn tionchar acu ar ghnólachtaí agus ar thomhaltóirí san Aontas agus thar lear. Tá creat dlíthiúil daingean intuartha CMI don trádáil idirnáisiúnta á lorg ag an Aontas, lena n-áirítear

 • Cearta maoine intleachtúla lena gcuirtear nuálaíocht chun cinn, lena ráthaítear tionscnamh táirgí agus lena n-áirithítear fíorchineál na gceart sin, agus lena gcuirtear toirmeasc ar bhearta in aghaidh aon sáruithe ar na cearta sin
 • Cearta maoine intleachtúla a chosnaíonn tomhaltóirí ar tháirgí góchumtha nach gcomhlíonann caighdeáin sláinte agus sábháilteachta an Aontais

Chun sárú ar CMInna a chosc, ghlac an tAontas Straitéis athbhreithnithe maidir le Cearta Maoine Intleachtúla a Fhorfheidhmiú i dTríú Tíortha, lena ndírítear ar

 • ag freagairt d’athruithe a rinneadh le déanaí sa timpeallacht idirnáisiúnta um maoin intleachtúil, lena n-áirítear digitiú ar fud réimsí eacnamaíocha, chomh maith le lúba ar lár nua i reachtaíocht agus forfheidhmiú CMI
 • na huirlisí is gá a chur ar fáil don Choimisiún Eorpach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ann faoi láthair ar bhealach níos éifeachtaí

Mar chomhalta den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) agus den Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI), shínigh an tAontas comhaontuithe idirnáisiúnta CMI amhail an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPanna). Leagtar síos i gComhaontú TRIPS na híoschaighdeáin maidir le cosaint CMI atá le soláthar ag gach tír agus nósanna imeachta chun díospóidí a bhaineann le CMInna a réiteach.

 

Áirítear leis na CMInna i gcomhaontú TRIPS

Cearta maoine intleachtúla i gcomhaontuithe trádála AE

Déanann an tAontas caibidlí CMI a chaibidliú ina chomhaontuithe trádála le tíortha agus le réigiúin eile. Is é an aidhm atá ann a chinntiú go bhfuil na caighdeáin chéanna maidir le cosaint maoine intleachtúla ag an dá chomhpháirtí trádála.

 • Téann comhaontuithe trádála an Aontais thar Chomhaontuithe TRIPanna EDT agus tugann siad aghaidh ar ábhair imní shonracha maidir le cearta maoine intleachtúla leis na tíortha sin
 • is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi rialacha CMInna i gcomhaontuithe trádála an Aontais anseo

Beartas CMI an Aontais i leith tíortha i mbéal forbartha

Cuireann an tAontas chun cinn caighdeáin CMI a fheabhsú agus a fhorfheidhmiú i dtíortha atá i mbéal forbartha. Cé go bhfuil cosaint CMI níos fearr tábhachtach do ghnólachtaí an Aontais, meallann sé aistrithe teicneolaíochta, infheistíocht eachtrach, taighde agus nuálaíocht ar mhaithe le tíortha i mbéal forbartha.

Tá réimse ionstraimí agus clár cúnaimh theicniúil á gcur ar fáil ag an AE chun tacú le tíortha atá i mbéal forbartha cearta maoine intleachtúla a fheabhsú.

Chomh maith leis sin, glacann an tAontas páirt i gcosaint chruthaithe, aireagán agus dearaí an Aontais.

Chun cuidiú le straitéisí agus oibríochtaí a cheapadh chun luach do chuid smaointe agus do chuid saothar a chosaint, tugann Tuarascáil an AE maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint faisnéis do chuideachtaí, go háirithe gnólachtaí beaga, maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann dá maoin intleachtúil agus iad i mbun gníomhaíochtaí gnó i dtíortha áirithe nó le tíortha áirithe thar lear.

Aistriú teicneolaíochta

Oibríonn an tAontas — a Bhallstáit san áireamh — chun aistriú teicneolaíochta a chur chun cinn, go háirithe chuig na tíortha is lú forbairt (LDCanna).

 • creideann an AE gur féidir le beartais a rinneadh chun córas láidir CMI a fhorbairt cabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha na tairbhí a bhaineann le rochtain níos mó ar theicneolaíocht eachtrach a fháil
 • beidh níos mó seans ann go ndéanfaidh cuideachtaí eachtracha eolas a cheadúnú agus comhoibriú ar chomhthionscadail má tá córas éifeachtach CMI i dtír

Faigh eolas úsáideach do ghnólachtaí faoi chúrsaí aistrithe teicneolaíochta agus maoine intleachtúla.

Beartas an Aontais maidir le rochtain ar chógais

Oibríonn an tAontas chun rochtain ar chógais i dtíortha i mbéal forbartha a éascú.Tá sé d’aidhm aige an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir cearta maoine intleachtúla na gcuideachtaí cógaisíochta atá i gceannas ar an taighde ar chógais leighis nua a chosaint agus an gá atá lena chinntiú go bhfuil na cógais leighis sin ar fáil do dhaoine ar fud an domhain. Dá bhrí sin, cuireann an tAontas a chur chuige maidir le cearta maoine intleachtúla a bhaineann le drugaí in oiriúint do riachtanais agus do leibhéal forbartha a chomhpháirtithe trádála.

Tugann an tAontas Eorpach aghaidh ar shaincheisteanna éagsúla a bhaineann le hinacmhainneacht, infhaighteacht, inrochtaineacht, inghlacthacht, cáilíocht agus úsáid cógas i dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim trí thacú le

 • eagraíochtaí agus tionscnaimh dhomhanda sláinte
 • córais sláinte poiblí na dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim
 • taighde agus forbairt (T &D) ar chógais a bhfuil gá ag tíortha ísealioncaim agus meánioncaim leo
 • rialacha trádála lena n-éascaítear rochtain ar chógais

Faigh tuilleadh eolais faoi ghníomhaíochtaí domhanda sláinte an Aontais do thíortha ísealioncaim agus meánioncaim.

Roinn an leathanach seo: