Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Om du eller ditt företag har immateriella rättigheter som bygger på unika idéer, innovationer eller varumärken måste de skyddas. Här finns en vägledning om olika möjligheter att skydda olika typer av immateriella rättigheter, tillsammans med information om hur du kan hävda dina rättigheter. Du kan också läsa mer om EU:s immaterialrättspolitik och de avtal som EU har med andra länder för att skydda företagen i EU.

EU:s handelspolitik och immateriella rättigheter

EU stöder stränga normer för immateriella rättigheter som påverkar företag och konsumenter i och utanför EU. EU eftersträvar en solid och förutsägbar immaterialrättslig ram för internationell handel, bland annat

 • Immateriella rättigheter som främjar innovation, garanterar produkternas ursprung och säkerställer deras verkliga karaktär, tillsammans med förbud mot alla kränkningar av dessa rättigheter.
 • Immateriella rättigheter som skyddar konsumenterna mot förfalskade produkter som inte uppfyller EU:s hälso- och säkerhetsnormer

För att förhindra intrång i immateriella rättigheter antog EU en reviderad strategi för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i tredjeländer, med fokus på

 • reagera på den senaste tidens förändringar i den internationella immaterialrättsliga miljön, inbegripet digitalisering på olika ekonomiska områden, samt nya kryphål i lagstiftningen om immateriella rättigheter och kontrollen av efterlevnaden
 • förse Europeiska kommissionen med de verktyg som krävs för att möta dagens utmaningar på ett effektivare sätt

Som medlem i Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) har EU undertecknat internationella avtal om immateriella rättigheter, såsom avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet). I Trips-avtalet fastställs miniminormer för skydd av immateriella rättigheter som ska tillhandahållas av varje land och förfaranden för lösning av immaterialrättsliga tvister.

 

Bland de immateriella rättigheterna i Trips-avtalet ingår följande:

Immateriella rättigheter i EU:s handelsavtal

EU förhandlar om kapitel om immateriella rättigheter i sina handelsavtal med andra länder och regioner.Syftet är att se till att båda handelspartner har samma standarder för skydd av immateriella rättigheter.

 • EU:s handelsavtal går längre än WTO:s Trips-avtal och tar upp särskilda frågor rörande immateriella rättigheter med dessa länder.
 • läs mer om immaterialrättsliga regler i EU:s handelsavtal här

EU:s politik för immateriella rättigheter gentemot utvecklingsländer

EU arbetar för att förbättra och stärka normerna för immateriella rättigheter i utvecklingsländerna. Ett bättre skydd av immateriella rättigheter är viktigt för EU:s företag, men det lockar också tekniköverföring, utländska investeringar, forskning och innovation till gagn för utvecklingsländerna.

EU tillhandahåller en rad instrument och program för tekniskt bistånd för att hjälpa utvecklingsländer att stärka immateriella rättigheter.

EU för också en fördjupad dialog om immateriella rättigheter med 14 prioriterade länder (Kina, Argentina, Indien, Indonesien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Brasilien, Ecuador, Malaysia, Mexiko, Filippinerna, Thailand och USA).

För att hjälpa till att utforma strategier och insatser för att skydda värdet av dina idéer och verk ger EU:s rapport om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter information till företag, särskilt småföretag, om potentiella risker för deras immateriella rättigheter när de bedriver affärsverksamhet i eller med vissa länder utomlands.

Tekniköverföring

EU – inklusive dess medlemsstater – arbetar för att främja tekniköverföring, särskilt till de minst utvecklade länderna.

 • EU anser att strategier för att utveckla ett starkt system för immateriella rättigheter kan hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av ökad tillgång till utländsk teknik.
 • utländska företag kommer att vara mer benägna att licensiera kunskap och samarbeta om gemensamma projekt om det finns ett effektivt system för immateriella rättigheter i ett land.

Hitta användbar information för företag om tekniköverföring och immaterialrättsliga frågor.

EU:s politik för tillgång till läkemedel

EU arbetar för att underlätta tillgången till läkemedel i utvecklingsländerna. Syftet är att hitta rätt balans mellan skyddet av läkemedelsföretagens immateriella rättigheter, som leder forskningen om nya läkemedel, och behovet av att se till att dessa läkemedel finns tillgängliga för människor runt om i världen. EU anpassar därför sin strategi för narkotikarelaterade immateriella rättigheter till sina handelspartners behov och utvecklingsnivå.

EU tar upp olika frågor som rör överkomlighet, tillgänglighet, tillgänglighet, acceptans, kvalitet och användning av läkemedel i låg- och medelinkomstländer genom att stödja

 • globala hälsoorganisationer och hälsoinitiativ
 • låg- och medelinkomstländernas offentliga hälso- och sjukvårdssystem
 • forskning och utveckling (R & D) av läkemedel som låg- och medelinkomstländer behöver
 • handelsregler som underlättar tillgången till läkemedel

Läs mer om EU:s folkhälsoåtgärder för låg- och medelinkomstländer.

Dela sidan:

Genvägar