Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Om du eller ditt företag har immateriella rättigheter som bygger på unika idéer, innovationer eller varumärken måste de skyddas. Här finns en vägledning om de olika möjligheter som finns för att skydda olika typer av immateriella rättigheter, tillsammans med information om hur du kan hävda dina rättigheter. Du kan också läsa mer om EU:s politik för immateriella rättigheter och de avtal som EU har med andra länder för att skydda EU:s företag.

EU:s handelspolitik och immateriella rättigheter

EU stöder stränga normer för immateriella rättigheter som påverkar företag och konsumenter i och utanför EU. EU strävar efter en solid och förutsägbar rättslig ram för immateriella rättigheter för internationell handel, bland annat

 • Immateriella rättigheter som främjar innovation, garanterar en produkts ursprung och säkerställer deras verkliga karaktär, tillsammans med förbud mot alla kränkningar av dessa rättigheter.
 • Immateriella rättigheter som skyddar konsumenterna mot förfalskade produkter som inte uppfyller EU:s hälso- och säkerhetsnormer

För att förhindra intrång i immateriella rättigheter antog EU en reviderad strategi för säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i tredjeländer, som är inriktad på

 • svar på den senaste tidens förändringar i den internationella miljön för immateriella rättigheter, inbegripet digitalisering inom olika ekonomiska områden, samt nya kryphål i lagstiftningen om immateriella rättigheter och efterlevnaden av lagstiftningen om immateriella rättigheter.
 • att förse Europeiska kommissionen med de verktyg som krävs för att på ett mer effektivt sätt möta aktuella utmaningar

Som medlem i Världshandelsorganisationen (WTO) och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) har EU undertecknat internationella avtal om immateriella rättigheter, såsom avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips). I Trips-avtalet fastställs miniminormer för skydd av immateriella rättigheter som varje land ska tillhandahålla och förfaranden för lösning av tvister som rör immateriella rättigheter.

 

De immateriella rättigheterna i Trips-avtalet omfattar bland annat följande:

Immateriella rättigheter i EU:s handelsavtal

EU förhandlar om kapitel om immateriella rättigheter i sina handelsavtal med andra länder och regioner. Syftet är att se till att båda handelspartnerna har samma standarder för skydd av immateriella rättigheter.

 • EU:s handelsavtal går längre än WTO:s Trips-avtal och tar upp särskilda frågor om immateriella rättigheter med dessa länder.
 • läs mer om immaterialrättsliga regler i EU:s handelsavtal här

EU:s politik för immateriella rättigheter gentemot utvecklingsländer

EU arbetar för att förbättra och genomdriva standarder för immateriella rättigheter i utvecklingsländerna. Bättre skydd av immateriella rättigheter är viktigt för EU:s företag, men det lockar också till sig tekniköverföring, utländska investeringar, forskning och innovation till förmån för utvecklingsländerna.

EU tillhandahåller en rad instrument och program för tekniskt bistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att stärka de immateriella rättigheterna.

EU arbetar också för att skydda EU:s skapelser, uppfinningar och design.

För att hjälpa till att utforma strategier och insatser för att skydda värdet av dina idéer och verk ger EU-rapporten om skydd och säkerställande av immateriella rättigheter information till företag, särskilt småföretag, om potentiella risker för deras immateriella rättigheter när de bedriver affärsverksamhet i eller med vissa länder utomlands.

Tekniköverföring

EU – inklusive medlemsländerna – arbetar för att främja tekniköverföring, särskilt till de minst utvecklade länderna.

 • EU anser att den politik som förs för att utveckla ett starkt system för immateriella rättigheter kan hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av ökad tillgång till utländsk teknik.
 • utländska företag kommer att vara mer benägna att licensiera kunskap och samarbeta om gemensamma projekt om det finns ett effektivt system för immateriella rättigheter i ett land.

Hitta användbar information för företag om tekniköverföring och immaterialrättsliga frågor.

EU:s politik för tillgång till läkemedel

EU arbetar för att underlätta tillgången till läkemedel i utvecklingsländer. Målet är att hitta rätt balans mellan skyddet av immateriella rättigheter för läkemedelsföretag som leder forskningen om nya läkemedel och behovet av att se till att dessa läkemedel finns tillgängliga för människor runt om i världen. Därför anpassar EU sin strategi för narkotikarelaterade immateriella rättigheter till sina handelspartners behov och utvecklingsnivå.

EU tar upp olika frågor som rör överkomlighet, tillgänglighet, tillgänglighet, acceptans, kvalitet och användning av läkemedel i låg- och medelinkomstländer genom att stödja

 • globala hälsoorganisationer och hälsoinitiativ
 • låg- och medelinkomstländernas offentliga hälso- och sjukvårdssystem
 • forskning och utveckling av läkemedel som behövs i låg- och medelinkomstländer
 • handelsregler som underlättar tillgången till läkemedel

Läs mer om EU:s globala hälsoåtgärder för låg- och medelinkomstländer.

Dela sidan:

Genvägar