Intellektuaalomandiõigused ja geograafilised tähised

Kui teil või teie ettevõttel on ainulaadsetel ideedel, innovatsioonil või kaubamärkidel põhinev intellektuaalomand, tuleb seda kaitsta. Siin on juhend erinevatest võimalustest kaitsta eri liiki intellektuaalomandit ning teave selle kohta, kuidas oma õigusi kaitsta. Lisateavet ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika kohta ja ELi ja teiste riikide vaheliste lepingute kohta, mille eesmärk on kaitsta ELi ettevõtjaid.

ELi kaubanduspoliitika ja intellektuaalomand

EL toetab tugevaid intellektuaalomandi õiguste standardeid, mis mõjutavad ettevõtjaid ja tarbijaid ELis ja mujal. EL taotleb kindlat ja prognoositavat intellektuaalomandi õiguste õigusraamistikku rahvusvahelises kaubanduses, sealhulgas

 • Intellektuaalomandi õigused, mis edendavad innovatsiooni, tagavad toodete päritolu ja tagavad nende ehtsuse, millega kaasneb nende õiguste rikkumise vastaste meetmete keelustamine
 • Intellektuaalomandi õigused, mis kaitsevad tarbijaid võltsitud toodete eest, mis ei vasta ELi tervishoiu- ja ohutusstandarditele

Intellektuaalomandi õiguste rikkumise ennetamiseks võttis EL vastu läbivaadatud strateegia intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks kolmandates riikides, milles keskendutakse järgmisele:

 • reageerimine hiljutistele muutustele rahvusvahelises intellektuaalomandi keskkonnas, sealhulgas digiüleminek kõigis majandusvaldkondades, samuti uued lüngad intellektuaalomandi õigusi käsitlevates õigusaktides ja nende täitmise tagamises
 • anda Euroopa Komisjonile vajalikud vahendid praeguste probleemide tõhusamaks lahendamiseks

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ja Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) liikmena on EL kirjutanud alla rahvusvahelistele intellektuaalomandi õiguste lepingutele, näiteks intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingule. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus on sätestatud intellektuaalomandi õiguste kaitse miinimumstandardid, mille iga riik peab tagama, ja menetlused intellektuaalomandi õigustega seotud vaidluste lahendamiseks.

 

TRIPS-lepingus sisalduvad intellektuaalomandi õigused hõlmavad järgmist:

Intellektuaalomandi õigused ELi kaubanduslepingutes

ELpeab läbirääkimisi intellektuaalomandi õigusi käsitlevate peatükkide üle oma kaubanduslepingutes teiste riikide ja piirkondadega. Eesmärk on tagada, et mõlemal kaubanduspartneril oleksid samad intellektuaalomandi kaitse standardid.

 • ELi kaubanduslepingud lähevad WTO TRIPS-lepingutest kaugemale ja käsitlevad nende riikidega seotud konkreetseid intellektuaalomandi õigustega seotud probleeme
 • lisateavet intellektuaalomandi õiguste eeskirjade kohta leiate siit:

ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika arengumaade suhtes

EL edendab intellektuaalomandi õiguste standardite tõhustamist ja jõustamist arengumaades. Kuigi intellektuaalomandi õiguste parem kaitse on ELi ettevõtete jaoks oluline, meelitab see arengumaade huvides ligi ka tehnosiiret, välisinvesteeringuid, teadusuuringuid ja innovatsiooni.

EL pakub mitmesuguseid vahendeid ja tehnilise abi programme, et toetada arenguriike intellektuaalomandi õiguste edendamisel.

EL tegeleb ka ELi loomingu, leiutiste ja disainilahenduste kaitsmisega.

Selleks et aidata kujundada strateegiaid ja toiminguid, et kaitsta oma ideede ja loomingu väärtust, pakutakse intellektuaalomandi õiguste kaitset ja jõustamist käsitlevas ELi aruandes ettevõtetele, eelkõige väikeettevõtjatele teavet võimalike ohtude kohta nende intellektuaalomandile, kui nad tegelevad äritegevusega teatavates välismaal asuvates riikides või koos nendega.

Tehnosiire

EL ja selle liikmesriigid töötavad selle nimel, et edendada tehnosiiret, eelkõige vähim arenenud riikidesse.

 • EL usub, et tugeva intellektuaalomandi korra väljatöötamise poliitika võib aidata arengumaadel saada kasu paremast juurdepääsust välistehnoloogiale
 • välismaised ettevõtted litsentsivad teadmisi ja teevad ühisprojektides koostööd, kui riigis on olemas tõhus intellektuaalomandi õiguste süsteem.

Leidke ettevõtjatele kasulik teave tehnosiirde ja intellektuaalomandi küsimuste kohta.

Ravimite kättesaadavust käsitlev ELi poliitika

EL töötab selle nimel, et hõlbustada ravimite kättesaadavust arengumaades. Selle eesmärk on leida õige tasakaal uute ravimite uurimist juhtivate ravimiettevõtete intellektuaalomandi õiguste kaitsmise ja vajaduse vahel tagada, et need ravimid oleksid inimestele kättesaadavad kogu maailmas. Seetõttu kohandab EL oma lähenemisviisi uimastitega seotud intellektuaalomandi õigustele oma kaubanduspartnerite vajaduste ja arengutasemega.

EL tegeleb mitmesuguste küsimustega, mis on seotud ravimite taskukohasuse, kättesaadavuse, kättesaadavuse, vastuvõetavuse, kvaliteedi ja kasutamisega madala ja keskmise sissetulekuga riikides, toetades

 • ülemaailmsed tervishoiuorganisatsioonid ja -algatused
 • madala ja keskmise sissetulekuga riikide tervishoiusüsteemid
 • madala ja keskmise sissetulekuga riikides vajalike ravimitega seotud teadus- ja arendustegevus
 • ravimite kättesaadavust lihtsustavad kaubanduseeskirjad

Lisateave ELi ülemaailmsete tervishoiumeetmete kohta madala ja keskmise sissetulekuga riikides.

Jagage seda lehte: