Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile

W skrócie

W 2002 r. UE i Chile zawarły układ o stowarzyszeniu, który zawiera kompleksową umowę o wolnym handlu, która weszła w życie w lutym 2003 r. i obejmuje stosunki handlowe między UE a Chile.

Umowa została zmieniona protokołem w sprawie przystąpienia z 2004 r.

Więcej

Reguły pochodzenia

W niniejszej sekcji przedstawiono główne reguły pochodzenia i procedury dotyczące pochodzenia określone w umowie.

Pochodzenie to „obywatelstwo gospodarcze” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeżeli są Państwo nowi w tym temacie, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki, Twój produkt musi być zgodny z niektórymi zasadami, które dowodzą jego pochodzenia.

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia są określone w załączniku III do Układu o stowarzyszeniu (Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 935). Link odnosi się do wersji skonsolidowanej zmienionej protokołem przystąpienia z 2004 r. do Układu (Dz.U. L 38 z 10.2.2005, s. 3) oraz decyzji nr 2/2015 Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 30 listopada 2015 r.

Noty wyjaśniające do załącznika III zostały opublikowane w 2003 r. (Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 22) i zmienione w 2005 r. (Dz.U.C 56 z 5.3.2005, str. 36).

Czy mój produkt pochodzi z UE czy Chile?

Aby produkt mógł kwalifikować się do niższej lub zerowej taryfy preferencyjnej na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Chile, musi on pochodzić z UE lub Chile.

Produkt pochodzi z UE lub Chile, jeżeli jest

 • całkowicie uzyskane w UE lub Chile, lub
 • Wytworzone w UE lub Chile z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi poszczególnych produktów określonymi w dodatku II
  Zob. również dodatek I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów.
  W przypadku niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące poszczególnych produktów - zob. dodatek IIa.

 

Przykłady przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej - wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekroczyć określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej - proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym - na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy niepochodzącej (dział 47 Systemu Zharmonizowanego)
 • działania szczególne - wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien w taki sposób, że reguły te są stosowane głównie w przemyśle włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorach chemicznym.

 

Mające zastosowanie przepisy dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć w Mój asystent ds. handlu.

Wskazówki, które pomogą Ci dostosować się do przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji pozwala producentowi na wykorzystanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane regułą dotyczącą konkretnego produktu, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
 • nie można stosować tolerancji w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionego w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • Tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50-63 systemu zharmonizowanego, które są zawarte w uwagach 5-7 do dodatku I „Uwagi wstępne” do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów.
Kumulacja
 • Kumulacja dwustronna— materiały pochodzące z Chile mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do produkcji produktu

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w protokole, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada transportu bezpośredniego.

Transport przez państwo trzecie: reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Chile (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Zezwala się na przeładunek lub czasowe składowanie w państwie trzecim, pod warunkiem że towary pozostają pod dozorem organów celnych i nie są poddawane innym czynnościom niż:

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet lub pieczęci
 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • podział przesyłek
 • każda operacja mająca na celu zachowanie ich w dobrym stanie

Należy przedstawić organom celnym kraju przywozu dowody potwierdzające bezpośredni transport, takie jak:

 • umowne dokumenty przewozowe (np. konosamenty)
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numeracji opakowań
 • wszelkie dowody związane z samymi towarami
Zwrot ceł

Na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Chile nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uiszczonych wcześniej od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Aby ubiegać się o preferencyjną taryfę, musisz postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi pochodzenia i zweryfikować swoje roszczenie przez organy celne kraju, do którego importujesz towary. Procedury te są określone w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule IV dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę

Aby skorzystać z preferencyjnej taryfy, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania dowodów pochodzenia znajdują się w notach wyjaśniających do załącznika III i ich zmienionej wersji.

Dowód pochodzenia nie jest wymagany, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza

 • 500 EUR w przypadku małych paczek lub
 • 1200 EUR za bagaż osobisty

Dowód pochodzenia zachowuje ważność przez okres 10 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwo przewozowe EUR 1

Świadectwa przewozowe EUR.1 są wystawiane w Chile przez Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również przez jego lokalne biura ProChile. Dyrekcja jest również odpowiedzialna za:

 • udzielanie, monitorowanie i wycofywanie upoważnień „upoważnionym eksporterom”
 • kontrole po weryfikacji na wniosek organu celnego w państwie członkowskim UE

Organ celny w Chile może zwrócić się do organów celnych w państwach członkowskich UE o weryfikację statusu pochodzenia towarów lub autentyczności dowodu pochodzenia. Eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Załącznik III zawiera wzór świadectwa EUR.1 i zawiera wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

Deklaracja pochodzenia

Eksporterzy mogą samodeklarować, że ich produkt pochodzi z UE lub Chile, dostarczając deklarację pochodzenia. Można go wykonać przez:

 • upoważnionego eksportera, lub
 • przez każdego eksportera, pod warunkiem że całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6000 EUR

Aby zostać upoważnionym eksporterem, musisz być w stanie spełnić wymagania właściwych organów celnych co do statusu pochodzenia produktów, jak również spełnić wszelkie inne wymogi, jakie mogą one nałożyć. Właściwe organy mogą cofnąć Twój zatwierdzony status, jeżeli w jakikolwiek sposób nadużywasz tego statusu. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedur, skontaktuj się z właściwymi organami celnymi (DIRECON po stronie chilijskiej).

Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

Eksporter powinien wpisać, opatrzyć pieczęcią lub drukiem następującą deklarację (w odpowiednim języku) na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym opisującym dane produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować:

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Tekst deklaracji pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE i znaleźć można w dodatku IV. Skontaktuj się z organami celnymi w sprawie ewentualnych dodatkowych wymogów.

Deklarację pochodzenia należy podpisać odręcznie. Jeżeli są Państwo upoważnionymi eksporterami, są Państwo zwolnieni z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawią Państwo organom celnym pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie zgłoszenia identyfikujące Cię.

Wypełniając deklarację pochodzenia, należy przygotować dokumenty potwierdzające status pochodzenia produktów.

Deklaracja pochodzenia może zostać sporządzona przez eksportera w momencie wywozu produktów, do których się odnosi, lub po ich wywozie, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona organom celnym kraju przywozu nie później niż dwa lata po przywozie produktów, do których się odnosi.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą sprawdzić, czy przywożony produkt rzeczywiście pochodzi lub spełnia inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez miejscowe organy celne - wizyty strony dokonującej przywozu u eksportera są niedozwolone

Władze strony wywozu określają pochodzenie i informują władze strony dokonującej przywozu o wynikach.

Przydatne linki i dane kontaktowe

Delegatura Unii Europejskiej w Chile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3 piso. Providencia. Santiago

Kod pocztowy:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Strona internetowa: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Udostępnij tę stronę:

Linki