Podatek akcyzowy

Czy Państwa przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi? Ta sekcja pomaga zrozumieć niektóre podatki, które mogą być stosowane w UE.

Zdarzenie podatkowe

Produkty podlegające opodatkowaniu podlegają podatkowi akcyzowemu przy ich wytworzeniu (gdzie w UE) lub przy imporcie (z państw nienależących do UE).

Podatek akcyzowy jest jednak należny dopiero w momencie dopuszczenia do konsumpcji. Jeżeli produkt jest przywożony do kraju UE, ale przewożony do innego państwa UE i do niego dostarczany, podatek akcyzowy jest należny w kraju UE, w którym produkty zostaną ostatecznie zużyte lub wykorzystane.

Podatek akcyzowy zapłacony od napojów alkoholowych może być przedmiotem wniosku o zwrot, pod pewnymi warunkami i w szczególnych przypadkach, na przykład gdy towary są ostatecznie wywożone do państw trzecich.

Produkty i stawki podlegające opodatkowaniu

Alkoholu i napojów alkoholowych,

Piwa

Podstawowa

Obniżone stawki

Podatek akcyzowy może być oparty na ilości i zawartości alkoholu piwa, mierzonych na hL/stopień Plato lub na hL/alkoholu objętościowym:

 • 0,748 EUR za hL/stopień Plato produktu gotowego, lub
 • 1,87 EUR za hL/stopę alkoholu w gotowym produkcie.

Kraje UE mogą stosować stawki obniżone w odniesieniu do piwa warzonego przez niezależne małe browary, których roczna produkcja nie przekracza 200,000 hL. Stawki obniżone mogą być niższe maksymalnie o 50 % od krajowej stawki podstawowej podatku akcyzowego. Kraje UE mogą również stosować obniżone stawki na piwo o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 2,8 % obj. Liczba stopni Plato mierzy procent masy ekstraktu oryginalnego na 100 gramów piwa, obliczany na podstawie ekstraktu rzeczywistego i alkoholu zawartego w produkcie gotowym (do celów podatkowych jeden stopień Plato jest prawnie równoważny 0,4 % alkoholu).

Wino
Podstawowa Obniżone stawki

0,00 EUR/hL produktu, co oznacza, że państwa UE mogą stosować stawkę zerową lub wyższą w odniesieniu do wina.

W przypadku gdy państwa UE nie ustaliły zerowej stawki podstawowej, mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego na każdy rodzaj wina niemusującego i musującego o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 8,5 % obj.

Napoje fermentowane inne niż wino i piwo
Podstawowa Obniżone stawki

0,00 EUR/hL produktu, co oznacza, że kraje UE mogą stosować stawkę zerową lub wyższą.

W przypadku gdy państwa UE nie ustaliły zerowej stawki podstawowej, mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do dowolnego rodzaju innych niemusujących i musujących napojów fermentowanych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 8,5 % obj.

Produkty pośrednie
Podstawowa Obniżone stawki

45 EUR/hL produktu.

Kraje UE mogą stosować jednolitą obniżoną stawkę celną w odniesieniu do produktów pośrednich o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. Obniżoną stawkę podatku akcyzowego nie ustala się o więcej niż 40 % poniżej podstawowej krajowej stawki podatku akcyzowego i nie może ona być niższa od standardowej stawki krajowej mającej zastosowanie do wina i innych napojów fermentowanych.

Alkohol etylowy
Podstawowa Obniżone stawki

550 EUR/hL czystego alkoholu.

Kraje UE mogą stosować obniżone stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do alkoholu etylowego produkowanego przez małe gorzelnie, których roczna produkcja czystego alkoholu nie przekracza 10 hL. Stawki obniżone mogą być niższe maksymalnie o 50 % od krajowej stawki podstawowej podatku akcyzowego.

Wyroby tytoniowe

Papierosów

Papierosy podlegają podatkowi akcyzowemu ad valorem (proporcjonalnemu do ich wartości) obliczonemu na podstawie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży (łącznie z należnościami celnymi). Podlegają one również specyficznemu podatkowi akcyzowemu obliczonemu na jednostkę produktu.

Każdy kraj UE stosuje całkowity minimalny podatek akcyzowy (podatek specyficzny plus podatek ad valorem z wyłączeniem VAT), którego wysokość ustala się na 60 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji. Nie może ona być niższa niż 90 EUR za 1000 papierosów, niezależnie od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży.

Kraje UE, które nakładają całkowity minimalny podatek akcyzowy w wysokości co najmniej 115 EUR za 1000 papierosów (w stosunku do średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży), nie muszą spełniać wymogu minimalnej częstotliwości w wysokości 60 %.

Cygara i cygaretki

Cygara i cygaretki podlegają akcyzie w wysokości 5 % detalicznej ceny sprzedaży włącznie ze wszystkimi podatkami lub 12 EUR za 1000 sztuk lub za kilogram.

Drobno krojony tytoń (przeznaczone do skręcania papierosów)

Całkowity podatek akcyzowy wynosi co najmniej 48 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia drobno krojonego przeznaczonego do skręcania papierosów dopuszczonego do konsumpcji lub 60 EUR za kilogram.

Pozostałe wyroby tytoniowe do palenia

Całkowity podatek akcyzowy wynosi co najmniej 20 % detalicznej ceny sprzedaży wraz ze wszystkimi podatkami lub 22 EUR za kilogram.

Olejów mineralnych

Na benzynę

Benzyna ołowiowa: 421 EUR za 1000 litrów.

Benzyna bezołowiowa: 359 EUR za 1000 litrów.

—Olej napędowy

Stosowany jako materiał pędny: 330 EUR za 1000 litrów.

Wykorzystywane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 21 EUR za 1000 litrów.

Wykorzystywane do celów grzewczych (zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów innych niż gospodarcze): 21 EUR za 1000 litrów.

Gaz płynny (LPG) i metan

Stosowany jako materiał pędny: 125 EUR za 1 000 kg.

Wykorzystywane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 41 EUR za 1 000 kg.

Wykorzystywane do celów grzewczych (zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów innych niż gospodarcze): 0 EUR za 1000 L.

Ciężki olej opałowy

Wykorzystywane do celów grzewczych i zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów innych niż gospodarcze: 15 EUR za 1 000 kg.

Nafta

Stosowany jako materiał pędny: 330 EUR za 1000 litrów.

Wykorzystywane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 21 EUR za 1000 litrów.

Wykorzystywane do celów grzewczych (zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów innych niż gospodarcze): 0 EUR za 1000 litrów.

Produkty energetyczne i energia elektryczna
Gaz ziemny

Stosowany jako materiał pędny: 2,60 EUR za wartość opałową GJ.

Wykorzystywane do niektórych celów przemysłowych i handlowych: 0,30 EUR za GJ

Wykorzystywane do celów grzewczych

 • Wykorzystanie do celów działalności gospodarczej: 0,15 EUR za GJ
 • Wykorzystanie do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,30 EUR za GJ
Węgiel i koks

Wykorzystanie do celów działalności gospodarczej: 0,15 EUR za wartość opałową GJ.

Wykorzystanie do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,30 EUR za GJ

Energię elektryczną

Wykorzystanie do celów działalności gospodarczej: 0,50 EUR za MWh.

Wykorzystanie do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1 EUR za MWh.

Kraje UE mogą ustalać jedynie stawki podatkowe, które nie są niższe niż minimalne poziomy opodatkowania określone w dyrektywach UE.

W odniesieniu do produktów energetycznych i energii elektrycznej dyrektywa Rady 2003/96/WE ustanawia minimalne poziomy opodatkowania. W przypadku niektórych państw UE dopuszcza się jednak okresy przejściowe, w których muszą one stopniowo zmniejszać różnice. Minimalne poziomy opodatkowania opisano w powyższej tabeli.

Procedury zawieszające

W związku ze swobodnym przepływem towarów na europejskim jednolitym rynku państwa UE potrzebują mechanizmu kontroli, który zapewni, że towary ruchome będą obciążane podatkami i cłami w ostatecznym miejscu przeznaczenia.

Towary te są zazwyczaj objęte procedurą zawieszającą, co oznacza, że towary mogą być wysyłane z jednego państwa UE do drugiego przed nałożeniem na nie podatków, pod warunkiem że ostatecznie zostaną uiszczone cła w miejscu przeznaczenia.

Handlowcy, którzy przewożą produkty w ramach procedur zawieszających, muszą poinformować organy podatkowe w państwach UE o ostatecznym miejscu przeznaczenia swoich dostaw, korzystając z administracyjnego lub handlowego dokumentu towarzyszącego:

 • informacje znajdujące się na kopiach dokumentu towarzyszącego mogą być również przekazywane drogą elektroniczną.
 • dokumenty tranzytu wewnętrznego oraz dokumenty konwencji TIR lub ATA mogą być również wykorzystywane jako dokument towarzyszący do celów podatku akcyzowego.
 • należy złożyć zabezpieczenie w celu pokrycia ryzyka związanego z przepływem towarów.
 • w przypadku częstego i regularnego przemieszczania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym w ramach procedur zawieszających, państwa UE mogą zezwolić na ograniczenie procedur zwolnienia.

Podatki akcyzowe w krajach UE

Podatki akcyzowe zostały zharmonizowane na szczeblu UE dyrektywą Rady 2008/118/WE (Dz.U. L 9 z 14.1.2009) oraz różnymi dyrektywami dotyczącymi akcyzy na określone produkty. Niemniej jednak niektóre przepisy krajowe mogą nadal mieć zastosowanie. 

Aby uzyskać informacje dotyczące poszczególnych krajów, należy uzyskać dostęp do bazy danych DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Dyrektywy UE w sprawie podatku akcyzowego nie są stosowane na następujących terytoriach:

 • Niemcy: wyspa Helgoland i terytorium Büsingen
 • Włochy: Livigno, Campione d’Italia i włoskie wody jeziora Lugano
 • Hiszpania: Ceuta i Melilla
 • Grecja: Górna część Athos
 • Austria: Jungholz i Mittelberg
 • Dania: Grenlandia i Wyspy Owcze
 • Finlandia: wyspy Alandzkie

Specjalny system podatku akcyzowego ma zastosowanie na następujących terytoriach:

 • Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie
 • Francja: Korsyka i departamenty zamorskie
 • Portugalia: Azory i Madera

Austria

 

Belgia

 

Bułgaria

 

Chorwacja

 

Cypr

 

Czechy

 

Dania

 

Estonia

 

Finlandia

 

Francja

 

Niemcy

 

Grecja

 

Węgry

 

Irlandia

 

Włochy

 

Łotwa

 

Litwa

 

Luksemburg

 

Malta

 

Niderlandy

 

Polska

 

Portugalia

 

Rumunia

 

Republika Słowacka

 

Słowenia

 

Hiszpania

 

Szwecja

 
Udostępnij tę stronę: