Punktafgifter, afgifter

Sælger din virksomhed varer eller tjenesteydelser? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de skatter, der kan anvendes i EU.

Den afgiftspligtige begivenhed

De afgiftspligtige varer pålægges punktafgift ved deres fremstilling (uanset hvor i EU) eller ved import (fra lande uden for EU).

Punktafgiften skal dog først betales ved overgangen til forbrug. Hvis produktet importeres til et EU-land, men transporteres til og leveres til et andet EU-land, skal punktafgifterne betales i det EU-land, hvor produkterne i sidste ende vil blive forbrugt eller anvendt.

Afgifter, der er betalt på alkoholholdige drikkevarer, kan kræves tilbagebetalt på visse betingelser og i særlige tilfælde, f.eks. når varer endeligt eksporteres til lande uden for EU.

Afgiftspligtige produkter og satser

Alkohol og alkoholholdige drikkevarer

Øl

Normalsats

Nedsatte satser

Punktafgiften kan fastsættes på grundlag af øllets mængde og alkoholindhold målt enten på hL/Plato-grad eller på hl/alkohol udtrykt i volumen:

 • 0,748 EUR pr. hl/Plato-grad i det færdige produkt, eller
 • 1,87 EUR pr. hl alkohol i det færdige produkt.

EU-landene kan anvende nedsatte satser på øl, der brygges af små uafhængige bryggerier, hvis årlige produktion ikke overstiger 200,000 hl. De reducerede satser må ikke ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats. EU-landene kan også anvende nedsatte satser for øl med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 2,8 % vol. Antallet af Plato-grader måler vægtprocenten af det oprindelige ekstrakt pr. 100 g øl, beregnes ud fra den faktiske ekstrakt og alkoholindholdet i det færdige produkt (i afgiftsmæssig henseende svarer en Plato-grad retligt til 0,4 % alkohol)

Vin
Normalsats Nedsatte satser

0,00 EUR/hl produkt, hvilket betyder, at EU-landene kan anvende en nulsats eller højere sats på vin.

Hvis EU-landene ikke har fastsat en normalsats på nul, kan de anvende reducerede punktafgiftssatser på alle typer ikke-mousserende vin og mousserende vin med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 8,5 % vol.

Gærede drikkevarer, bortset fra vin og øl
Normalsats Nedsatte satser

0,00 EUR/hl produkt, hvilket betyder, at EU-landene kan anvende en nulsats eller højere.

Hvis EU-landene ikke har fastsat en normalsats på nul, kan de anvende reducerede punktafgiftssatser på alle andre former for stille og mousserende gærede drikkevarer med et virkeligt alkoholindhold på højst 8,5 % vol.

Mellemprodukter
Normalsats Nedsatte satser

45 EUR/hl produkt.

EU-landene kan anvende en enkelt nedsat afgiftssats på mellemprodukter med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 15 % vol. Den reducerede sats må ikke være mere end 40 % lavere end den normale nationale punktafgiftssats og må ikke være lavere end den normale nationale punktafgiftssats, der gælder for vin og andre gærede drikkevarer.

Ethanol (ethylalkohol)
Normalsats Nedsatte satser

550 EUR/hl ren alkohol.

EU-landene kan anvende reducerede punktafgiftssatser på ethanol fremstillet af små destillerier, hvis årlige produktion af ren alkohol ikke overstiger 10 hl. De reducerede satser må ikke ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats.

Forarbejdet tobak

Cigaretter, smøger

Cigaretter pålægges en værdipunktafgift (proportional med dens værdi), der beregnes på grundlag af den maksimale detailsalgspris (inkl. told). De er også pålagt en specifik punktafgift beregnet pr. enhed af produktet.

Hvert EU-land anvender en samlet minimumspunktafgift (specifik afgift plus værdiafgift ekskl. moms), hvis incidens er fastsat til 60 % af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris på cigaretter, der overgår til frit forbrug. Den kan ikke være lavere end 90 EUR pr. 1,000 cigaretter, uanset den vejede gennemsnitlige detailsalgspris.

EU-lande, der opkræver en samlet minimumspunktafgift på mindst 115 EUR pr. 1,000 cigaretter (ud af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris), behøver ikke at opfylde kravet om en minimumsincidens på 60 %.

Cigarer og cigarillos

Cigarer og cigarillos pålægges en punktafgift på 5 % af detailsalgsprisen inklusive alle afgifter eller 12 EUR pr. 1,000 stk. eller pr. kg.

Finskåren tobak (til rulning af cigaretter)

Den samlede punktafgift udgør mindst 48 % af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris for finskåren tobak til rulning af cigaretter, der overgår til frit forbrug, eller 60 EUR pr. kg.

Anden røgtobak

Den samlede punktafgift skal mindst svare til 20 % af detailsalgsprisen inklusive alle afgifter eller 22 EUR pr. kg.

Mineralolier

Benzin

Blyholdig pejling: 421 EUR pr. 1,000 liter.

Blyfri benzin: 359 EUR pr. 1,000 liter.

Gasolie

Anvendt i motorkøretøjer: 330 EUR pr. 1,000 liter.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 21 EUR pr. 1,000 liter.

Til opvarmning (både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug): 21 EUR pr. 1,000 liter.

Flydende gas (LPG) og methan

Anvendt i motorkøretøjer: 125 EUR pr. 1,000 kg.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 41 EUR pr. 1,000 kg.

Til opvarmning (både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug): 0 EUR pr. 1,000 L.

Svær brændselsolie

Til opvarmning og både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug: 15 EUR pr. 1,000 kg.

Petroleum

Anvendt i motorkøretøjer: 330 EUR pr. 1,000 liter.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 21 EUR pr. 1,000 liter.

Til opvarmning (både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig brug): 0 EUR pr. 1000 liter.

Energiprodukter og elektricitet.
Naturgas

Anvendt i motorkøretøjer: 2,60 EUR pr. GJ øvre brændværdi.

Anvendes til visse industrielle og kommercielle formål: 0,30 EUR pr. GJ

Til opvarmning

 • Erhvervsmæssig brug: 0,15 EUR pr. GJ
 • Ikke-erhvervsmæssig brug: 0,30 EUR pr. GJ
Kul og koks

Erhvervsmæssig brug: 0,15 EUR pr. GJ øvre brændværdi.

Ikke-erhvervsmæssig brug: 0,30 EUR pr. GJ

Elektricitet

Erhvervsmæssig brug: 0,50 EUR pr. MWh.

Ikke-erhvervsmæssig brug: 1 EUR pr. MWh.

EU-landene kan kun fastsætte afgiftssatser, der ikke er lavere end de minimumsafgiftssatser, der er fastsat i EU-direktiverne.

Rådets direktiv 2003/96/EF fastsætter minimumsafgiftssatser for energiprodukter og elektricitet. For nogle EU-lande giver den dog mulighed for overgangsperioder, hvor de er nødt til gradvist at mindske deres gab. Minimumsafgiftssatserne er beskrevet i tabellen ovenfor.

En ordning om suspension af moms

Som følge af den frie bevægelighed for varer inden for EU's indre marked har EU-landene brug for en kontrolmekanisme for at sikre, at der opkræves skatter og afgifter på løsøre på det endelige bestemmelsessted.

Disse varer henføres normalt under en suspensionsordning, hvilket indikerer, at varer kan forsendes fra et EU-land til et andet, før der er opkrævet afgifter af dem, forudsat at tolden i sidste ende betales på bestemmelsesstedet.

Virksomheder, der transporterer varer under suspensionsordninger, skal underrette skattemyndighederne i EU-landene om det endelige bestemmelsessted for deres leverancer ved hjælp af et administrativt eller handelsmæssigt ledsagedokument:

 • oplysningerne på kopierne af ledsagedokumentet kan også fremsendes elektronisk.
 • interne forsendelsesdokumenter og TIR- eller ATA-dokumenter kan også anvendes som ledsagedokument til punktafgiftsformål.
 • der skal stilles sikkerhed for at dække de risici, der er forbundet med varebevægelserne.
 • i tilfælde af hyppige og regelmæssige bevægelser af punktafgiftspligtige varer under suspensionsordninger kan EU-landene tillade en reduktion af afslutningsprocedurerne.

Punktafgifter i EU-landene

Punktafgifter er blevet harmoniseret på EU-plan ved Rådets direktiv 2008/118/EF (EUT L 9 14/01/2009) og ved forskellige direktiver om punktafgifter på bestemte produkter. Ikke desto mindre kan nogle landespecifikke regler stadig finde anvendelse. 

Med hensyn til landespecifikke oplysninger kan du få adgang til GD for Beskatning og Toldunions database.

EU-direktiverne om punktafgifter anvendes ikke i følgende områder:

 • Tyskland: øen Helgoland og Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen
 • Spanien: Ceuta og Melilla
 • Grækenland: Athos-bjerget
 • Østrig: Jungholz og Mittelberg
 • Danmark: Grønland og Færøerne
 • Finland: Ålandsøerne

Der gælder en særlig ordning for punktafgifter i følgende områder:

 • Spanien: De Kanariske Øer
 • Frankrig: Korsika og de oversøiske departementer
 • Portugal: Azorerne og Madeira

Østrig

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrig

 

Tyskland

 

Grækenland

 

Ungarn

 

Irland

 

Italien

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Malta

 

Nederlandene

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Den Slovakiske Republik

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Del denne side: