Акцизи

Вашето дружество продава ли стоки или услуги? Този раздел ви помага да разберете някои от данъците, които могат да се прилагат в ЕС.

Данъчно събитие

Облагаемите продукти подлежат на облагане с акциз при тяхното производство (където и да е в ЕС) или при внос (от държави извън ЕС).

Акцизът обаче се дължи само при освобождаване за потребление. Ако продуктът е внесен в държава от ЕС, но е транспортиран и доставен в друга държава от ЕС, акцизите се дължат в държавата от ЕС, където продуктите в крайна сметка ще бъдат консумирани или използвани.

Акцизите, платени върху алкохолните напитки, могат да бъдат изискани обратно, при определени условия и в специфични случаи, като например когато стоките окончателно се изнасят за държави извън ЕС.

Облагаеми продукти и ставки

Алкохол и алкохолни напитки

Бира

Стандартна ставка

Намалени ставки

Акцизът може да се основава на количеството и алкохолното съдържание на бирата, измерено на база hL/градуса Плато или на hL/алкохол по обем:

 • 0,748 EUR на hl/градус Плато от крайния продукт, или
 • 1,87 EUR на хектолитър/градус алкохол в готовия продукт.

Страните от ЕС могат да прилагат намалени ставки за бира, произведена от независими малки пивоварни, чието годишно производство не надвишава 200,000 hL. Намалените ставки не могат да се определят на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза. Страните от ЕС могат също така да прилагат намалени ставки за бира с действително алкохолно съдържание по обем, което не надвишава 2,8 % vol. Броят градуси Плато измерва тегловния процент на оригиналния екстракт на 100 грама бира, се изчислява от действителния екстракт и алкохола, съдържащ се в крайния продукт (за данъчни цели една градуса Плато е законово еквивалентна на 0,4 % алкохол)

Вино
Стандартна ставка Намалени ставки

0,00 EUR/hl продукт, което означава, че страните от ЕС могат да прилагат нулева или по-висока ставка за виното.

Когато страните от ЕС не са определили нулева стандартна ставка, те могат да прилагат намалени акцизни ставки за всеки вид непенливо и пенливо вино с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 8,5 % vol.

Напитки, получени от ферментация, различни от вино и бира
Стандартна ставка Намалени ставки

0,00 EUR/hl продукт, което означава, че страните от ЕС могат да прилагат нулева или по-висока ставка.

Когато страните от ЕС не са определили нулева стандартна ставка, те могат да прилагат намалени акцизни ставки за всеки вид други непенливи и пенливи напитки, получени чрез ферментация, с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 8,5 % vol.

Междинни продукти
Стандартна ставка Намалени ставки

45 EUR/hl продукт.

Страните от ЕС могат да прилагат единна намалена ставка на акциза за междинни продукти с действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 15 % vol. намалената ставка не може да бъде с повече от 40 % по-ниска от стандартната национална акцизна ставка и не може да бъде по-ниска от стандартната национална ставка, прилагана за вино и други напитки, получени чрез ферментация.

Етилов алкохол
Стандартна ставка Намалени ставки

550 EUR/hl чист алкохол.

Страните от ЕС могат да прилагат намалени акцизни ставки за етилов алкохол, произведен от малки дестилерии, чието годишно производство на чист алкохол не надвишава 10 hL. Намалените ставки не могат да се определят на по-малко от 50 % от стандартната национална ставка на акциза.

Тютюневи изделия

Цигари

Цигарите подлежат на облагане с акциз ad valorem (пропорционален на стойността му), изчислен въз основа на максималната продажна цена на дребно (включително митата). Те също така подлежат на облагане със специфичен акциз, изчислен за единица продукт.

Всяка страна от ЕС прилага общ минимален акциз (специфичен акциз плюс адвалорен акциз без ДДС), чийто обхват е определен на 60 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Тя не може да бъде по-малка от 90 EUR за 1,000 цигари, независимо от среднопретеглената продажна цена на дребно.

Държавите от ЕС, които налагат общ минимален акциз от най-малко 115 EUR за 1,000 цигари (от среднопретеглената продажна цена на дребно), не е необходимо да спазват изискването за минимален размер на акциза от 60 %.

Пури и пурети

Пурите и пуретите подлежат на облагане с акциз в размер на 5 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци, или 12 EUR за 1,000 къса или за килограм.

Фино нарязан тютюн (предназначен за свиване на цигари)

Общият акциз е най-малко равен на 48 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободения за потребление фино нарязан тютюн за пушене, предназначен за свиване на цигари, или 60 EUR за килограм.

Други тютюни за пушене

Общият акциз е най-малко равен на 20 % от продажната цена на дребно, включваща всички данъци, или 22 EUR за килограм.

Минерални масла

Бензин

Оловен бензин: 421 EUR на 1,000 литра.

Безоловен бензин: 359 EUR на 1,000 литра.

Газьол

Използвано като гориво: 330 EUR на 1,000 литра.

Използвани за някои промишлени и търговски цели: 21 EUR на 1,000 литра.

Използвани за отопление (както за стопански, така и за нестопански цели): 21 EUR на 1,000 литра.

Втечнен нефтен газ (ВНГ) и метан

Използвано като гориво: 125 EUR на 1,000 kg.

Използвани за някои промишлени и търговски цели: 41 EUR на 1,000 kg.

Използвани за отопление (както за стопански, така и за нестопански цели): 0 EUR на 1,000 L.

Тежко горивно масло

Използвани за отопление и за стопански и нестопански цели: 15 EUR на 1,000 kg.

Керосин

Използвано като гориво: 330 EUR на 1,000 литра.

Използвани за някои промишлени и търговски цели: 21 EUR на 1,000 литра.

Използвани за отопление (както за стопански, така и за нестопански цели): 0 EUR на 1000 литра.

Енергийни продукти и електроенергия
Природен газ

Използвано като гориво: 2,60 EUR на GJ горна топлина на изгаряне.

Използвани за някои промишлени и търговски цели: 0,30 EUR на GJ

Използвани за отопление

 • Използване за служебни цели: 0,15 EUR на GJ
 • Използване за нестопански цели: 0,30 EUR на GJ
Въглища и кокс

Използване за служебни цели: 0,15 EUR на GJ горна топлина на изгаряне.

Използване за нестопански цели: 0,30 EUR на GJ

Електроенергия

Използване за служебни цели: 0,50 EUR/MWh.

Използване за нестопански цели: 1 EUR/MWh.

Страните от ЕС могат да определят само данъчни ставки, които не са по-ниски от минималните нива на данъчно облагане, предвидени в директивите на ЕС.

За енергийните продукти и електроенергията Директива 2003/96/ЕО на Съвета установява минимални нива на данъчно облагане. За някои държави от ЕС обаче тя позволява преходни периоди, през които от тях се изисква постепенно да намаляват разликата. Минималните нива на данъчно облагане са описани в таблицата по-горе.

Мерки за суспендиране

Вследствие на свободното движение на стоки в рамките на единния европейски пазар страните от ЕС се нуждаят от механизъм за контрол, за да гарантират, че движимите стоки се облагат с данъци и мита при крайното местоназначение.

Тези стоки обикновено се поставят под режим с отложено плащане, което показва, че стоките могат да бъдат изпращани от една държава от ЕС в друга преди облагането им с данъци, при условие че в крайна сметка митата бъдат платени на местоназначението.

Търговците, които превозват продукти с отложено плащане, трябва да информират данъчните органи в страните от ЕС за крайното местоназначение на своите доставки, като използват придружителен административен или търговски документ:

 • информацията, съдържаща се в копията на придружаващия документ, може също да бъде предадена по електронен път.
 • документите за вътрешен транзит и документите по Конвенцията ТИР или АТА могат също да се използват като придружаващ документ за целите на акцизното мито.
 • трябва да бъде учредено обезпечение за покриване на рисковете, свързани с движението на стоки.
 • в случай на чести и редовни движения на продукти, подлежащи на облагане с акциз под режим с отложено плащане, държавите от ЕС могат да разрешат намаляване на процедурите за освобождаване от отговорност.

Акцизи в страните от ЕС

Акцизите са хармонизирани на равнище ЕС с Директива 2008/118/ЕО на Съвета (ОВ L 9 14/01/2009) и с различни директиви, обхващащи акцизите върху определени продукти. Въпреки това някои специфични за всяка държава правила все още могат да се прилагат.

За информация за отделните държави — достъп до базата данни на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Директивите на ЕС относно акцизите не се прилагат на следните територии:

 • Германия: остров Хелголанд и територията на Бюзинген
 • Италия: Ливиньо, Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано
 • Испания: Сеута и Мелила
 • Гърция: Планината Атон
 • Австрия: Юнголц и Мителберг
 • Дания: Гренландия и Фарьорските острови
 • Финландия: островите Оланд

Специален режим за акцизите се прилага в следните територии:

 • Испания: Канарските острови
 • Франция: Корсика и отвъдморските департаменти
 • Португалия: Азорите и Мадейра

Австрия

 

Белгия

 

България

 

Хърватия

 

Кипър

 

Чешка република

 

Дания

 

Естония

 

Финландия

 

Франция

 

Германия

 

Гърция

 

Унгария

 

Ирландия

 

Италия

 

Латвия

 

Литва

 

Люксембург

 

Малта

 

Нидерландия

 

Полша

 

Румъния

 

Словашката република

 

Словения

 

Испания

 

Швеция

 
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки