Spotrebné dane

Predáva vaša spoločnosť tovar alebo služby? Tento oddiel vám pomôže pochopiť niektoré dane, ktoré sa môžu uplatňovať v EÚ.

Zdaniteľná udalosť

Zdaniteľné výrobky podliehajú spotrebnej dani pri ich výrobe (kde v EÚ) alebo pri dovoze (z krajín mimo EÚ).

Spotrebná daň sa však platí až pri uvedení do daňového voľného obehu. Ak sa výrobok dováža do krajiny EÚ, ale prepravuje sa do inej krajiny EÚ a dodáva sa do inej krajiny EÚ, spotrebná daň sa platí v krajine EÚ, v ktorej sa výrobky nakoniec spotrebúvajú alebo používajú.

Spotrebnú daň zaplatenú na alkoholické nápoje možno požadovať za určitých podmienok a v osobitných prípadoch, napríklad keď sa tovar nakoniec vyváža do krajín mimo EÚ.

Zdaniteľné výrobky a sadzby

Alkohol a alkoholické nápoje

Pivo

Štandardná sadzba

Znížené sadzby

Spotrebná daň môže byť založená na množstve a obsahu alkoholu v pive, meraných buď na hL/stupni Plato, alebo na hL/alkohole:

 • 0,748 EUR/stupeň Plato hotového výrobku alebo
 • 1,87 EUR za liter/stupeň alkoholu hotového výrobku.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať znížené sadzby na pivo vyrábané nezávislými malými pivovarmi, ktorých ročná produkcia nepresahuje 200,000 ml. Znížené sadzby spotrebnej dane nesmú byť o viac ako 50 % nižšie ako štandardná národná sadzba spotrebnej dane. Krajiny EÚ môžu uplatňovať aj znížené sadzby na pivo, ktorého skutočný obsah alkoholu nepresahuje 2,8 obj. %. Počet stupňov Plato meria percento hmotnosti pôvodného extraktu na 100 gramov piva, vypočíta sa zo skutočného extraktu a alkoholu obsiahnutého v hotovom výrobku (na daňové účely jeden stupeň Plato právne zodpovedá 0,4 % alkoholu).

Víno
Štandardná sadzba Znížené sadzby

0,00 EUR/hL výrobku, čo znamená, že krajiny EÚ môžu na víno uplatňovať nulovú alebo vyššiu sadzbu.

Ak krajiny EÚ nestanovili nulovú štandardnú sadzbu, môžu uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na akýkoľvek druh tichého a šumivého vína so skutočným obsahom alkoholu nepresahujúcim 8,5 obj. %.

Kvasené nápoje iné ako víno a pivo
Štandardná sadzba Znížené sadzby

0,00 EUR/hL produktu, čo znamená, že krajiny EÚ môžu uplatňovať nulovú alebo vyššiu sadzbu.

Ak krajiny EÚ nestanovili nulovú štandardnú sadzbu, môžu uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na akýkoľvek druh iných nešumivých a šumivých kvasených nápojov so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 8,5 % obj.

Medziprodukty
Štandardná sadzba Znížené sadzby

45 EUR/l produktu.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať jednotnú zníženú sadzbu dane na medziprodukty, ktorých skutočný obsah alkoholu v objemových percentách nepresahuje 15 % obj. Znížená sadzba nesmie byť o viac ako 40 % nižšia ako štandardná vnútroštátna sadzba spotrebnej dane a nesmie byť nižšia ako štandardná vnútroštátna sadzba uplatňovaná na víno a iné kvasené nápoje.

Etylalkohol
Štandardná sadzba Znížené sadzby

550 EUR/hl čistého alkoholu.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na etylalkohol vyrábaný v malých liehovaroch, ktorých ročná produkcia čistého alkoholu nepresahuje 10 ml. Znížené sadzby spotrebnej dane nesmú byť o viac ako 50 % nižšie ako štandardná národná sadzba spotrebnej dane.

Tabakové výrobky

Cigarety

Cigarety podliehajú spotrebnej dani ad valorem (v pomere k jej hodnote) vypočítanej na základe maximálnej maloobchodnej predajnej ceny (vrátane ciel). Takisto podliehajú osobitnej spotrebnej dani vypočítanej na jednotku výrobku.

Každá krajina EÚ uplatňuje celkovú minimálnu spotrebnú daň (špecifickú daň plus valorická daň bez DPH), ktorej výskyt je stanovený na 60 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Nesmie byť nižšia ako 90 EUR na 1000 cigariet bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

Krajiny EÚ, ktoré účtujú celkovú minimálnu spotrebnú daň vo výške najmenej 115 EUR na 1000 cigariet (váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny), nemusia spĺňať požiadavku minimálnej incidencie 60 %.

Cigary a cigarky

Cigary a cigarky podliehajú spotrebnej dani vo výške 5 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 12 EUR na 1000 kusov alebo kilogram.

Jemne rezaný tabak (určený na vlastnoručné šúľanie cigariet)

Celková spotrebná daň sa rovná aspoň 48 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo 60 EUR na kilogram.

Ostatné tabaky na fajčenie

Celková spotrebná daň sa rovná aspoň 20 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 22 EUR na kilogram.

Minerálne oleje

Benzín

Olovnatý benzín: 421 EUR za 1000 litrov.

Bezolovnatý benzín: 359 EUR za 1000 litrov.

Plynový olej

Používa sa ako pohonná hmota: 330 EUR za 1000 litrov.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 21 EUR za 1000 litrov.

Používané na vykurovacie účely (použitie na podnikateľské aj nepodnikateľské účely): 21 EUR za 1000 litrov.

Kvapalný ropný plyn (LPG) a metán

Používa sa ako pohonná hmota: 125 EUR za 1 000 kg.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 41 EUR za 1 000 kg.

Používané na vykurovacie účely (použitie na podnikateľské aj nepodnikateľské účely): 0 EUR na 1 000 l.

Ťažký vykurovací olej

Používané na vykurovacie účely a na podnikateľské aj nepodnikateľské účely: 15 EUR na 1 000 kg.

Petrolej

Používa sa ako pohonná hmota: 330 EUR za 1000 litrov.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 21 EUR za 1000 litrov.

Používané na vykurovacie účely (použitie na podnikateľské aj nepodnikateľské účely): 0 EUR na 1000 litrov.

Energetické výrobky a elektrina
Zemný plyn

Používa sa ako pohonná hmota: 2,60 EUR za GJ spalné teplo.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 0,30 EUR za GJ

Používané na vykurovacie účely

 • Používanie na podnikateľské účely: 0,15 EUR za GJ
 • Používanie na nepodnikateľské účely: 0,30 EUR za GJ
Uhlie a koks

Používanie na podnikateľské účely: 0,15 EUR za spalné teplo GJ.

Používanie na nepodnikateľské účely: 0,30 EUR za GJ

Elektrická energia

Používanie na podnikateľské účely: 0,50 EUR/MWh.

Používanie na nepodnikateľské účely: 1 EUR na MWh.

Krajiny EÚ môžu stanoviť len daňové sadzby, ktoré nie sú nižšie ako minimálne úrovne zdaňovania predpísané smernicami EÚ.

Pre energetické výrobky a elektrinu sa v smernici Rady 2003/96/ES stanovujú minimálne úrovne zdaňovania. Niektorým krajinám EÚ však umožňuje prechodné obdobia, počas ktorých musia postupne znižovať svoje rozdiely. Minimálne úrovne zdaňovania sú opísané v predchádzajúcej tabuľke.

Opatrenia s podmienečným oslobodením od cla

V dôsledku voľného pohybu tovaru v rámci európskeho jednotného trhu potrebujú krajiny EÚ kontrolný mechanizmus na zabezpečenie toho, aby sa hnuteľný tovar účtoval za dane a clá v konečnom mieste určenia.

Tento tovar je zvyčajne prepustený do režimu s podmienečným oslobodením od cla, čo znamená, že tovar sa môže odoslať z jednej krajiny EÚ do druhej pred tým, ako sa od neho vyrubia dane, za predpokladu, že clá sa nakoniec zaplatia na mieste určenia.

Obchodníci, ktorí prepravujú výrobky v režime s podmienečným oslobodením od cla, musia informovať daňové orgány v krajinách EÚ o konečnom mieste určenia svojich dodávok prostredníctvom administratívneho alebo obchodného sprievodného dokladu:

 • informácie uvedené na kópiách sprievodného dokumentu sa môžu zasielať aj elektronicky.
 • doklady o vnútornom tranzite a doklady TIR alebo ATA sa môžu použiť aj ako sprievodný doklad na účely spotrebnej dane.
 • na krytie rizík spojených s pohybom tovaru sa musí zložiť záruka.
 • v prípade častého a pravidelného pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani v režime s podmienečným oslobodením od cla môžu krajiny EÚ povoliť obmedzenie postupov ukončenia.

Spotrebné dane v krajinách EÚ

Spotrebné dane boli na úrovni EÚ harmonizované smernicou Rady 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L-9, 14.1.2009) a rôznymi smernicami upravujúcimi spotrebné dane z určitých výrobkov. Napriek tomu sa môžu naďalej uplatňovať niektoré pravidlá špecifické pre jednotlivé krajiny. 

Informácie o jednotlivých krajinách nájdete v databáze GR pre dane a colnú úniu.

Smernice EÚ o spotrebných daniach sa neuplatňujú na týchto územiach:

 • Nemecko: ostrov Helgoland a územie Büsingen
 • Taliansko: Livigno, Campione d’Italia a talianske vody jazera Lugano
 • Španielsko: Ceuta a Melilla
 • Grécko: Montovať Athos
 • Rakúsko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Fínsko: Alandy

Osobitný režim spotrebných daní sa uplatňuje na týchto územiach:

 • Španielsko: Kanárske ostrovy
 • Francúzsko: Korzika a zámorské departementy
 • Portugalsko: Azorské ostrovy a Madeira

Rakúsko

 

Belgicko

 

Bulharsko

 

Chorvátsko

 

Cyprus

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estónsko

 

Fínsko

 

Francúzsko

 

Nemecko

 

Grécko

 

Maďarsko

 

Írsko

 

Taliansko

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Luxembursko

 

Malta

 

Holandsko

 

Poľsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španielsko

 

Švédsko

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy