Spotrebné dane

Predáva vaša spoločnosť tovar alebo služby? Tento oddiel vám pomôže pochopiť niektoré dane, ktoré sa môžu uplatňovať v EÚ.

Zdaniteľná udalosť

Zdaniteľné výrobky podliehajú spotrebnej dani pri ich výrobe (kde sa nachádzajú v EÚ) alebo pri dovoze (z krajín mimo EÚ).

Spotrebná daň sa však platí len pri uvedení do daňového voľného obehu. Ak sa výrobok dováža do krajiny EÚ, ale prepravuje sa do inej krajiny EÚ a dodáva sa do inej krajiny EÚ, spotrebná daň sa platí v krajine EÚ, kde sa výrobky nakoniec spotrebúvajú alebo použijú.

Spotrebnú daň zaplatenú za alkoholické nápoje možno za určitých podmienok a v osobitných prípadoch požadovať späť, napríklad keď sa tovar nakoniec vyvezie do krajín mimo EÚ.

Zdaniteľné výrobky a sadzby

Alkohol a alkoholické nápoje

Pivo

Štandardná sadzba

Znížené sadzby

Spotrebná daň môže byť založená na množstve a obsahu alkoholu piva, meraného buď na hL/stupeň Plato, alebo na hL/alkohol v objemových percentách:

 • 0,748 EUR za liter/stupeň Plato hotového výrobku, alebo
 • 1,87 EUR za liter/stupeň alkoholu hotového výrobku.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať znížené sadzby na pivo vyrábané v nezávislých malých pivovaroch, ktorých ročná produkcia nepresahuje 200 000 hL. Zredukované sadzby nesmú byť o viac než o 50 % nižšie ako štandardná štátna sadzba spotrebnej dane. Krajiny EÚ môžu uplatňovať aj znížené sadzby na pivo so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 2,8 obj. %. Počet stupňov Plato meria hmotnostné percento pôvodného extraktu na 100 gramov piva, sa vypočíta zo skutočného extraktu a alkoholu obsiahnutého v hotovom výrobku (na daňové účely je jeden stupeň Plato právne ekvivalentný 0,4 % alkoholu).

Víno
Štandardná sadzba Znížené sadzby

0,00 EUR/ml výrobku, čo znamená, že krajiny EÚ môžu na víno uplatňovať nulovú alebo vyššiu sadzbu.

Ak krajiny EÚ nestanovili nulovú štandardnú sadzbu, môžu uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na akýkoľvek druh tichého a šumivého vína so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 8,5 obj. %.

Kvasené nápoje iné ako víno a pivo
Štandardná sadzba Znížené sadzby

0,00 EUR/hl výrobku, čo znamená, že krajiny EÚ môžu uplatňovať nulovú alebo vyššiu sadzbu.

Ak krajiny EÚ nestanovili nulovú štandardnú sadzbu, môžu uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na akýkoľvek druh nešumivých a šumivých kvasených nápojov so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 8,5 % obj.

Medziprodukty
Štandardná sadzba Znížené sadzby

45 EUR/ml výrobku.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať jednotnú zníženú sadzbu spotrebnej dane na medziprodukty so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 15 % vol. Znížená sadzba sa nesmie stanoviť o viac ako 40 % pod štandardnú vnútroštátnu sadzbu spotrebnej dane a nesmie byť nižšia ako štandardná vnútroštátna sadzba uplatňovaná na víno a ostatné kvasené nápoje.

Etylalkohol
Štandardná sadzba Znížené sadzby

550 EUR/hL čistého alkoholu.

Krajiny EÚ môžu uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na etylalkohol vyrábaný v malých liehovinách, ktorých ročná produkcia čistého alkoholu nepresahuje 10 hL. Zredukované sadzby nesmú byť o viac než o 50 % nižšie ako štandardná štátna sadzba spotrebnej dane.

Tabakové výrobky

Cigarety

Cigarety podliehajú spotrebnej dani ad valorem (primeranej k ich hodnote) vypočítanej z maximálnej maloobchodnej predajnej ceny (vrátane ciel). Podliehajú aj špecifickej spotrebnej dani vypočítanej na jednotku výrobku.

Každá krajina EÚ uplatňuje celkovú minimálnu spotrebnú daň (špecifickú spotrebnú daň plus daň ad valorem bez DPH), ktorej výška je stanovená na 60 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Nemôže byť nižšia ako 90 EUR na 1 000 cigariet bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

Krajiny EÚ, ktoré účtujú celkovú minimálnu spotrebnú daň vo výške najmenej 115 EUR na 1 000 cigariet (z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny), nemusia spĺňať požiadavku minimálneho výskytu 60 %.

Cigary a cigarky

Na cigary a cigarky sa vzťahuje spotrebná daň vo výške 5 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 12 EUR na 1 000 kusov alebo na kilogram.

Jemne rezaný tabak (určený na vlastnoručné šúľanie cigariet)

Celková spotrebná daň sa rovná najmenej 48 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedených do daňového voľného obehu alebo 60 EUR na kilogram.

Ostatný tabak na fajčenie

Celková spotrebná daň sa rovná najmenej 20 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 22 EUR na kilogram.

Minerálne oleje

Benzín

Olovnatý benzín: 421 EUR na 1 000 litrov.

Bezolovnatý benzín: 359 EUR na 1 000 litrov.

Plynový olej

Použité ako pohonná látka: 330 EUR na 1 000 litrov.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 21 EUR na 1 000 litrov.

Používané na vykurovacie účely (na podnikateľské aj nepodnikateľské účely): 21 EUR na 1 000 litrov.

Kvapalný ropný plyn (LPG) a metán

Použité ako pohonná látka: 125 EUR na 1000 kg.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 41 EUR na 1000 kg.

Používané na vykurovacie účely (na podnikateľské aj nepodnikateľské účely): 0 EUR/1 000 L.

Ťažký palivový olej

Používa sa na vykurovacie účely a na podnikateľské aj na nepodnikateľské účely: 15 EUR na 1000 kg.

Kerozín

Použité ako pohonná látka: 330 EUR na 1 000 litrov.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 21 EUR na 1 000 litrov.

Používané na vykurovacie účely (na podnikateľské aj nepodnikateľské účely): 0 EUR za 1000 litrov.

Energetické výrobky a elektrina
Zemný plyn

Použité ako pohonná látka: 2,60 EUR za GJ spalné teplo.

Používa sa na niektoré priemyselné a obchodné účely: 0,30 EUR za GJ

Používané na vykurovacie účely

 • Používanie na podnikateľské účely: 0,15 EUR za GJ
 • Použitie na iné ako podnikateľské účely: 0,30 EUR za GJ
Uhlie a koks

Používanie na podnikateľské účely: 0,15 EUR za GJ spalné teplo.

Použitie na iné ako podnikateľské účely: 0,30 EUR za GJ

Elektrina

Používanie na podnikateľské účely: 0,50 EUR/MWh.

Použitie na iné ako podnikateľské účely: 1 EUR/MWh.

Krajiny EÚ môžu stanoviť len daňové sadzby, ktoré nie sú nižšie ako minimálne úrovne zdaňovania predpísané smernicami EÚ.

Pre energetické výrobky a elektrinu sa v smernici Rady 2003/96/ES stanovujú minimálne úrovne zdanenia. V prípade niektorých krajín EÚ však umožňuje prechodné obdobia, počas ktorých sa od nich vyžaduje, aby postupne znižovali svoj rozdiel. Minimálne úrovne zdaňovania sú opísané v predchádzajúcej tabuľke.

Opatrenia a pozastavení

V dôsledku voľného pohybu tovaru v rámci jednotného európskeho trhu potrebujú krajiny EÚ kontrolný mechanizmus na zabezpečenie toho, aby sa hnuteľný tovar účtoval za dane a clá v konečnom mieste určenia.

Tento tovar sa zvyčajne prepúšťa do režimu s podmienečným oslobodením od cla, z ktorého vyplýva, že tovar možno odoslať z jednej krajiny EÚ do druhej pred tým, ako sa mu uloží daň, za predpokladu, že clá sa nakoniec zaplatia na mieste určenia.

Obchodníci, ktorí prepravujú výrobky v režime s podmienečným oslobodením od cla, musia informovať daňové orgány v krajinách EÚ o konečnom mieste určenia svojich dodávok prostredníctvom sprievodného administratívneho alebo obchodného dokladu:

 • informácie uvedené na kópiách sprievodného dokladu sa môžu prenášať aj elektronicky.
 • ako sprievodný doklad na účely spotrebnej dane sa môžu použiť aj doklady pre vnútorný tranzit a doklady TIR alebo dohovoru ATA.
 • musí sa zložiť záruka na krytie rizík spojených s pohybom tovaru.
 • v prípade častého a pravidelného pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani v režime s podmienečným oslobodením od cla môžu krajiny EÚ povoliť obmedzenie postupov pri oddlžení.

Spotrebné dane v krajinách EÚ

Spotrebné dane boli na úrovni EÚ harmonizované smernicou Rady 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009) a rôznymi smernicami týkajúcimi sa spotrebných daní z konkrétnych výrobkov. Niektoré pravidlá špecifické pre jednotlivé krajiny sa však môžu naďalej uplatňovať.

Informácie týkajúce sa jednotlivých krajín nájdete v databáze GR pre dane a colnú úniu.

Smernice EÚ o spotrebných daniach sa neuplatňujú na týchto územiach

 • Nemecko: ostrov Helgoland a územie Büsingen
 • Taliansko: Livigno, Campione ďItalia a talianske vody jazera Lugano
 • Španielsko: Ceuta a Melilla
 • Grécko: Vrch Athos
 • Rakúsko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Fínsko: Alandy

Osobitný režim pre spotrebné dane sa uplatňuje na týchto územiach:

 • Španielsko: Kanárske ostrovy
 • Francúzsko: Korzika a zámorské departementy
 • Portugalsko: Azory a Madeira

Rakúsko

 

Belgicko

 

Bulharsko

 

Chorvátsko

 

Cyprus

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estónsko

 

Fínsko

 

Francúzsko

 

Nemecko

 

Grécko

 

Maďarsko

 

Írsko

 

Taliansko

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Luxembursko

 

Malta

 

Holandsko

 

Poľsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španielsko

 

Švédsko

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy