Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Η εταιρεία σας πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε ορισμένους από τους φόρους που μπορεί να επιβληθούν στην ΕΕ.

Γενεσιουργός αιτία του φόρου

Τα φορολογητέα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραγωγή τους (οπουδήποτε στην ΕΕ) ή κατά την εισαγωγή τους (από τρίτες χώρες).

Ωστόσο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται μόνο κατά τη θέση σε ανάλωση. Εάν το προϊόν εισάγεται σε χώρα της ΕΕ αλλά μεταφέρεται και παραδίδεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται στη χώρα της ΕΕ όπου τα προϊόντα θα καταναλωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν τελικά.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που καταβάλλονται για τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να επιστραφούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν τα εμπορεύματα εξάγονται τελικά σε χώρες εκτός ΕΕ.

Φορολογητέα προϊόντα και συντελεστές

Αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά

Μπύρα

Κανονικός συντελεστής

Μειωμένοι συντελεστές

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να βασίζεται στην ποσότητα και τον αλκοολικό τίτλο της μπίρας, που μετράται είτε σε hL/βαθμό Plato, είτε σε hL/αλκοόλη κατ’ όγκο:

 • 0,748EUR ανά hL/βαθμό Plato τελικού προϊόντος, ή
 • 1,87EUR ανά hL/βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές στην μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 200,000 hL. Οι μειωμένοι συντελεστές δεν ορίζονται μικρότεροι από το 50 % του κανονικού εθνικού συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές για μπίρα με αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 2,8 % vol. Ο αριθμός των βαθμών Plato μετρά το ποσοστό βάρους του αρχικού εκχυλίσματος ανά 100 γραμμάρια μπίρας, υπολογίζεται από το πραγματικό εκχύλισμα και την αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν (για φορολογικούς σκοπούς, ένας βαθμός Plato ισοδυναμεί νομικά με αλκοόλη 0,4 %)

Οίνος
Κανονικός συντελεστής Μειωμένοι συντελεστές

0,00EUR/hL προϊόντος, πράγμα που σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό ή υψηλότερο συντελεστή στον οίνο.

Όταν οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν ορίσει μηδενικό κανονικό συντελεστή, μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε κάθε τύπο μη αφρώδους και αφρώδους οίνου με αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 8,5 % vol.

ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ με ΖΥΜΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ του ΚΡΑΣΙΟΥ και ΤΗΣ ΜΠΙΡΑΣ
Κανονικός συντελεστής Μειωμένοι συντελεστές

0,00EUR/hL προϊόντος, πράγμα που σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό ή υψηλότερο συντελεστή.

Όταν οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν ορίσει μηδενικό κανονικό συντελεστή, μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε κάθε τύπο άλλων μη αφρωδών και αφρωδών ποτών που προέρχονται από ζύμωση και των οποίων ο αποκτημένος κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει το 8,5 % vol.

Ενδιάμεσα προϊόντα
Κανονικός συντελεστής Μειωμένοι συντελεστές

45EUR/hL προϊόντος.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν ενιαίο μειωμένο συντελεστή φόρου στα ενδιάμεσα προϊόντα με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol. Ο μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος κατά περισσότερο από 40 % από τον κανονικό εθνικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον κανονικό εθνικό συντελεστή που εφαρμόζεται στο κρασί και σε άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση.

Αιθυλική αλκοόλη
Κανονικός συντελεστής Μειωμένοι συντελεστές

550EUR/hL καθαρής αλκοόλης.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη που παράγεται από μικρά αποστακτήρια των οποίων η ετήσια παραγωγή καθαρής αλκοόλης δεν υπερβαίνει τα 10 hL. Οι μειωμένοι συντελεστές δεν ορίζονται μικρότεροι από το 50 % του κανονικού εθνικού συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Βιομηχανοποιημένα καπνά

Τσιγάρα

Τα τσιγάρα υπόκεινται σε κατ’ αξίαν (ανάλογο προς την αξία τους) ειδικό φόρο κατανάλωσης υπολογιζόμενο επί της μέγιστης τιμής λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών). Υπόκεινται επίσης σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπολογιζόμενο ανά μονάδα προϊόντος.

Κάθε χώρα της ΕΕ εφαρμόζει έναν συνολικό ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης (πάγιο φόρο συν κατ’ αξίαν φόρο χωρίς ΦΠΑ), η επίπτωση του οποίου καθορίζεται στο 60 % της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση. Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 90 EUR ανά 1,000 τσιγάρα, ανεξάρτητα από τη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης.

Οι χώρες της ΕΕ που επιβάλλουν συνολικό ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης τουλάχιστον 115 EUR ανά 1,000 τσιγάρα (της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης) δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με την απαίτηση ελάχιστης επίπτωσης 60 %.

Πούρα και πουράκια

Τα πούρα και τα πουράκια υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 5 % της τιμής λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ή 12 EUR ανά 1,000 τεμάχια ή ανά χιλιόγραμμο.

Λεπτοκομμένος καπνός (που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων)

Ο συνολικός ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι τουλάχιστον ίσος με το 48 % της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του λεπτοκομμένου καπνού για κάπνισμα που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων που τίθεται σε ανάλωση ή με 60 EUR ανά χιλιόγραμμο.

Άλλα καπνά για κάπνισμα

Ο συνολικός ειδικός φόρος κατανάλωσης ισούται τουλάχιστον με το 20 % της τιμής λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ήμε 22 EUR ανά χιλιόγραμμο.

Πετρελαιοειδή

Βενζίνη

Μολυβδούχος βενζίνη: 421EUR ανά 1,000 λίτρα.

Αμόλυβδη βενζίνη: 359EUR ανά 1,000 λίτρα.

Πετρέλαιο

Που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά: 330EUR ανά 1,000 λίτρα.

Χρησιμοποιείται για ορισμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς: 21EUR ανά 1,000 λίτρα.

Που χρησιμοποιούνται για θέρμανση (τόσο για επαγγελματικούς όσο και για μη επιχειρηματικούς σκοπούς): 21EUR ανά 1,000 λίτρα.

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο

Που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά: 125EUR ανά 1,000 kg.

Χρησιμοποιείται για ορισμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς: 41EUR ανά 1,000 kg.

Που χρησιμοποιούνται για θέρμανση (τόσο για επαγγελματικούς όσο και για μη επιχειρηματικούς σκοπούς): 0EUR ανά 1,000 L.

Βαρύ μαζούτ

Χρησιμοποιείται για θέρμανση και τόσο για επαγγελματική όσο και για μη επιχειρηματική χρήση: 15EUR ανά 1,000 kg.

Κηροζίνη

Που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά: 330EUR ανά 1,000 λίτρα.

Χρησιμοποιείται για ορισμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς: 21EUR ανά 1,000 λίτρα.

Που χρησιμοποιούνται για θέρμανση (τόσο για επαγγελματικούς όσο και για μη επιχειρηματικούς σκοπούς): 0EUR ανά 1000 λίτρα.

Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια
Φυσικό αέριο

Που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά: 2,60EUR ανά GJ μεικτής θερμογόνου δύναμης.

Χρησιμοποιείται για ορισμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς: 0,30EUR ανά GJ

Που χρησιμοποιούνται για θέρμανση

 • Επαγγελματική χρήση: 0,15EUR ανά GJ
 • Μη επιχειρηματική χρήση: 0,30EUR ανά GJ
Γαιάνθρακες και οπτάνθρακες

Επαγγελματική χρήση: 0,15EUR ανά GJ μεικτής θερμογόνου δύναμης.

Μη επιχειρηματική χρήση: 0,30EUR ανά GJ

Ηλεκτρική ενέργεια

Επαγγελματική χρήση: 0,50EUR ανά MWh.

Μη επιχειρηματική χρήση: 1EUR ανά MWh.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να καθορίζουν μόνο φορολογικούς συντελεστές που δεν είναι χαμηλότεροι από τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπονται στις οδηγίες της ΕΕ.

Για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου θεσπίζει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας. Ωστόσο, για ορισμένες χώρες της ΕΕ, επιτρέπει μεταβατικές περιόδους κατά τις οποίες απαιτείται να μειώσουν σταδιακά το χάσμα τους. Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

Καθεστώς αναστολής ΦΠΑ

Ως συνέπεια της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, οι χώρες της ΕΕ χρειάζονται μηχανισμό ελέγχου για να διασφαλίσουν ότι τα κινητά αγαθά επιβαρύνονται με φόρους και δασμούς στον τελικό προορισμό.

Τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται συνήθως σε καθεστώς αναστολής, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα εμπορεύματα μπορούν να αποστέλλονται από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, πριν από την επιβολή φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δασμοί καταβάλλονται τελικά στον προορισμό τους.

Οι επιτηδευματίες που μεταφέρουν προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής πρέπει να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές των χωρών της ΕΕ σχετικά με τον τελικό προορισμό των προμηθειών τους, χρησιμοποιώντας διοικητικό ή εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο:

 • οι πληροφορίες που αναγράφονται στα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου μπορούν επίσης να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα.
 • τα έγγραφα εσωτερικής διαμετακόμισης και τα έγγραφα της σύμβασης TIR ή ATA μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικό έγγραφο για τους σκοπούς των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
 • πρέπει να συσταθεί εγγύηση για την κάλυψη των κινδύνων που είναι εγγενείς στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
 • σε περίπτωση συχνής και τακτικής διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιτρέπουν τη μείωση των διαδικασιών απαλλαγής.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στις χώρες της ΕΕ

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ με την οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L-9 14/01/2009) και με διάφορες οδηγίες που καλύπτουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, ενδέχεται να εξακολουθούν να ισχύουν ορισμένοι ειδικοί κανόνες ανά χώρα.

Για πληροφορίες ανά χώρα, πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Οι οδηγίες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα εδάφη:

 • Γερμανία: η νήσος Helgoland και το έδαφος του Büsingen
 • Ιταλία: Livigno, Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο
 • Ισπανία: Θέουτα και Μελίλια
 • Ελλάδα: Όρος Άθως
 • Αυστρία: Jungholz και Mittelberg
 • Δανία: Γροιλανδία και Νήσοι Φερόε
 • Φινλανδία: νήσοι Åland

Ειδικό καθεστώς για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης εφαρμόζεται στα ακόλουθα εδάφη:

 • Ισπανία: Κανάριες Νήσοι
 • Γαλλία: Κορσική και υπερπόντια διαμερίσματα
 • Πορτογαλία: Αζόρες και Μαδέρα

Αυστρία

 

Βέλγιο

 

Βουλγαρία

 

Κροατία

 

Κύπρος

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Εσθονία

 

Φινλανδία

 

Γαλλία

 

Γερμανία

 

Ελλάδα

 

Ουγγαρία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Πολωνία

 

Ρουμανία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Σλοβενία

 

Ισπανία

 

Σουηδία

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις