Aktsiisid

Kas teie ettevõte müüb kaupu või teenuseid? See jaotis aitab teil mõista mõningaid makse, mida võidakse ELis kohaldada.

Maksustatav sündmus

Maksustatavad tooted maksustatakse aktsiisiga nende tootmisel (ELis) või importimisel (ELi mittekuuluvatest riikidest).

Aktsiis tuleb tasuda siiski alles tarbimisse lubamisel. Kui toode imporditakse ELi riiki, kuid transporditakse teise ELi riiki ja tarnitakse teise ELi riiki, tuleb aktsiis tasuda selles ELi riigis, kus kaupa lõpuks tarbitakse või kasutatakse.

Alkohoolsetelt jookidelt tasutud aktsiisi võib teatavatel tingimustel ja erijuhtudel tagasi nõuda, näiteks kui kaup eksporditakse lõplikult kolmandatesse riikidesse.

Maksustatavad tooted ja maksumäärad

Alkohol ja alkohoolsed joogid

Õlu

Standardmäär

Vähendatud määrad

Aktsiis võib põhineda õlle kogusel ja alkoholisisaldusel, mõõdetuna hl/Plato kraadil või hektoliitril/alkoholil mahu järgi:

 • 0,748 eurot valmistoote hektoliitri Plato kraadi kohta või
 • 1,87 eurot valmistoote hektoliitri alkoholisisalduse kohta.

ELi liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud maksumäära õlle suhtes, mis on valmistatud väikestes iseseisvates õlletehastes, mille aastatoodang ei ületa 200,000 hl. Vähendatud maksumäärad ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 50 % väiksemad. ELi liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud maksumäärasid ka õlle suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 2,8 mahuprotsenti. Plato kraadide arv, mis mõõdab algekstrakti massiprotsenti 100 grammi õlle kohta, arvutatakse tegeliku ekstrakti ja valmistootes sisalduva alkoholi põhjal (maksustamise eesmärgil on üks Plato kraadi õiguslikult samaväärne 0,4 % alkoholiga).

Vein
Standardmäär Vähendatud määrad

0,00 eurot toote hektoliitri kohta, mis tähendab, et ELi liikmesriigid võivad veini suhtes kohaldada nullmäära või kõrgemat maksumäära.

Kui ELi liikmesriigid ei ole kehtestanud harilikku nullmäära, võivad nad kohaldada vähendatud aktsiisimäära mis tahes liiki vaik- ja vahuveini suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.

Kääritatud joogid, v.a vein ja õlu
Standardmäär Vähendatud määrad

0,00 eurot toote hektoliitri kohta, mis tähendab, et ELi liikmesriigid võivad kohaldada nullmäära või kõrgemat maksumäära.

Kui ELi liikmesriigid ei ole kehtestanud harilikku nullmäära, võivad nad kohaldada vähendatud aktsiisimäära mis tahes liiki kääritatud säilitusjookide ja vahuveinide suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.

Vahesaadused
Standardmäär Vähendatud määrad

45 eurot toote hektoliitri kohta.

ELi liikmesriigid võivad kohaldada ühtset vähendatud aktsiisimäära vahesaaduste suhtes, mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 15 mahuprotsenti. Vähendatud aktsiisimäär ei tohi olla ühtsest riiklikust aktsiisimäärast rohkem kui 40 % madalam ning see ei tohi olla madalam kui veini ja muude kääritatud jookide suhtes kohaldatav ühtne riiklik määr.

Etüülalkohol
Standardmäär Vähendatud määrad

550 eurot liitri puhta alkoholi kohta.

ELi liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud aktsiisimäära etanooli suhtes, mille on tootnud väikesed piiritusetehased, mille puhta alkoholi aastatoodang ei ületa 10 hektoliitrit. Vähendatud maksumäärad ei tohi ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast olla üle 50 % väiksemad.

Töödeldud tubakas

Sigaretid

Sigaretid maksustatakse väärtuselise aktsiisiga (proportsionaalselt selle väärtusega), mis arvutatakse maksimaalse jaemüügihinna alusel (koos tollimaksudega). Samuti kohaldatakse nende suhtes eriaktsiisi, mis arvutatakse tooteühiku kohta.

Iga ELi liikmesriik kohaldab üldist minimaalset aktsiisi (koguseline maks pluss väärtuseline tollimaks ilma käibemaksuta), mille määr on 60 % tarbimisse lubatud sigarettide kaalutud keskmisest jaemüügihinnast. Olenemata kaalutud keskmisest jaemüügihinnast ei tohi see olla väiksem kui 90 eurot 1000 sigareti kohta.

ELi riigid, kus üldine minimaalne aktsiis on vähemalt 115 eurot 1000 sigareti kohta (kaalutud keskmisest jaemüügihinnast), ei pea täitma 60 % miinimummäära nõuet.

Sigarid ja sigarillod

Sigarite ja sigarillode suhtes kohaldatakse aktsiisi, mis on 5 % jaemüügihinnast koos kõigi maksudega või 12 eurot 1000 ühiku või kilogrammi kohta.

Peeneks lõigatud tubakas (ette nähtud sigarettide keeramiseks)

Üldine aktsiis on vähemalt 48 % tarbimisse lubatud ja sigarettide keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud suitsetamistubaka kaalutud keskmisest jaemüügihinnast või 60 eurot kilogrammi kohta.

Muu suitsetamistubakas

Üldine aktsiis on vähemalt 20 % jaemüügihinnast koos kõigi maksudega või 22 eurot kilogrammi kohta.

Mineraalõlid

Bensiin

Pliibensiin: 421 eurot 1000 liitri kohta.

Pliivaba bensiin: 359 eurot 1000 liitri kohta.

Gaasiõli

Kasutatakse mootorikütusena: 330 eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse teatavatel tööstuslikel ja kaubanduslikel eesmärkidel: 21 eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse kütmiseks (nii ettevõtluse eesmärgil kui ka muul kui ettevõtluse eesmärgil): 21 eurot 1000 liitri kohta.

Vedel naftagaas (LPG) ja metaan

Kasutatakse mootorikütusena: 125 eurot 1 000 kg kohta.

Kasutatakse teatavatel tööstuslikel ja kaubanduslikel eesmärkidel: 41 eurot 1 000 kg kohta.

Kasutatakse kütmiseks (nii ettevõtluse eesmärgil kui ka muul kui ettevõtluse eesmärgil): 0 eurot 1 000 l kohta.

Raske kütteõli

Kasutatakse kütmiseks ning nii ettevõtluses kui ka muul kui ettevõtluse eesmärgil: 15 eurot 1 000 kg kohta.

Petrooleum

Kasutatakse mootorikütusena: 330 eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse teatavatel tööstuslikel ja kaubanduslikel eesmärkidel: 21 eurot 1000 liitri kohta.

Kasutatakse kütmiseks (nii ettevõtluse eesmärgil kui ka muul kui ettevõtluse eesmärgil): 0 eurot 1000 liitri kohta.

Energiatooted ja elekter
Maagaas

Kasutatakse mootorikütusena: 2,60 eurot GJ ülemise kütteväärtuse kohta.

Kasutatakse teatavatel tööstuslikel ja kaubanduslikel eesmärkidel: 0,30 eurot GJ kohta

Kasutatakse kütmiseks

 • Äriotstarbeline kasutamine: 0,15 eurot GJ kohta
 • Muul kui ettevõtluse eesmärgil kasutamine: 0,30 eurot GJ kohta
Kivisüsi ja koks

Äriotstarbeline kasutamine: 0,15 eurot GJ ülemise kütteväärtuse kohta.

Muul kui ettevõtluse eesmärgil kasutamine: 0,30 eurot GJ kohta

Elektrienergia

Äriotstarbeline kasutamine: 0,50 eurot MWh kohta.

Muul kui ettevõtluse eesmärgil kasutamine: 1 EUR/MWh.

ELi liikmesriigid võivad kehtestada maksumäärad, mis ei ole madalamad kui ELi direktiividega ette nähtud madalaimad maksustamistasemed.

Energiatoodete ja elektrienergia suhtes on nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ kehtestatud madalaimad maksustamistasemed. Mõnes ELi riigis on siiski lubatud üleminekuperioode, mille jooksul nad peavad lõhet järk-järgult vähendama. Madalaimaid maksustamistasemeid on kirjeldatud eespool esitatud tabelis.

Peatamiskord

Kaupade vaba liikumise tõttu Euroopa ühtsel turul vajavad ELi liikmesriigid kontrollimehhanismi, millega tagatakse, et liikuvaid kaupu maksustatakse maksude ja tollimaksudega lõppsihtkohas.

Selle kauba suhtes kohaldatakse tavaliselt peatamismenetlust, mis näitab, et kauba võib enne maksude tasumist lähetada ühest ELi riigist teise, tingimusel et tollimaksud tasutakse lõpuks sihtkohas.

Ettevõtjad, kes veavad tooteid peatamiskorra alusel, peavad teatama ELi riikide maksuhaldurile oma tarnete lõppsihtkoha, kasutades selleks haldus- või ärilist saatedokumenti:

 • saatedokumendi koopiatel esitatud teabe võib edastada ka elektrooniliselt.
 • aktsiisiga maksustamisel võib saatedokumendina kasutada ka sisetransiidi- ja TIR- või ATA-konventsiooni dokumente.
 • kauba liikumisest tulenevate riskide katmiseks tuleb esitada tagatis.
 • aktsiisiga maksustatava kauba sagedase ja korrapärase liikumise korral peatamiskorra alusel võivad ELi liikmesriigid lubada protseduuri lõpetamise menetluse vähendamist.

Aktsiis ELi riikides

Aktsiis on ELi tasandil ühtlustatud nõukogu direktiiviga 2008/118/EÜ (ELT L 9, 14.1.2009) ja eri direktiividega, mis käsitlevad konkreetsete toodete aktsiisi. Mõned riigipõhised eeskirjad võivad siiski veel kehtida. 

Riigipõhise teabe saamiseks tutvuge maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi andmebaasiga.

ELi aktsiisidirektiive ei kohaldata järgmistel territooriumidel:

 • Saksamaa: Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
 • Itaalia: Livigno, Campione d’Italia ja Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest
 • Hispaania: Ceuta ja Melilla
 • Kreeka: Athose mägi
 • Austria: Jungholz ja Mittelberg
 • Taani: Gröönimaa ja Fääri saared
 • Soome: Ahvenamaa

Aktsiisi erikorda kohaldatakse järgmistel territooriumidel:

 • Hispaania: Kanaari saared.
 • Prantsusmaa: Korsika ja ülemeredepartemangud
 • Portugal: Assoorid ja Madeira

Austria

 

Belgia

 

Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Küpros

 

Tšehhi Vabariik

 

Taani

 

Eesti

 

Soome

 

Prantsusmaa

 

Saksamaa

 

Kreeka

 

Ungari

 

Iirimaa

 

Itaalia

 

Läti

 

Leedu

 

Luksemburg

 

Malta

 

Madalmaad

 

Poola

 

Portugal

 

Rumeenia

 

Slovaki Vabariik

 

Sloveenia

 

Hispaania

 

Rootsi

 
Jagage seda lehte: