Akcīzes nodokļi

Vai jūsu uzņēmums pārdod preces vai pakalpojumus? Šī sadaļa jums palīdz izprast dažus nodokļus, ko var piemērot ES.

Nodokļa iekasējamības gadījums

Ar nodokli apliekamās preces tiek apliktas ar akcīzes nodokli par to ražošanu (kur ES) vai importējot (no trešām valstīm).

Tomēr akcīzes nodoklis ir maksājams tikai pēc preču laišanas apgrozībā. Ja preci importē ES valstī, bet transportē uz citu ES valsti un piegādā uz to, akcīzes nodoklis jāmaksā tajā ES valstī, kurā preces galu galā tiks patērētas vai izmantotas.

Akcīzes nodokli, kas samaksāts par alkoholiskajiem dzērieniem, var pieprasīt atpakaļ, ievērojot konkrētus nosacījumus un īpašos gadījumos, piemēram, kad preces galu galā eksportē uz trešām valstīm.

Ar nodokli apliekamie produkti un likmes

Spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem

Alus

Parastā likme

Samazinātas likmes

Akcīzes nodokli var noteikt, pamatojoties uz alus daudzumu un spirta tilpumkoncentrāciju, ko mēra vai nu pēc tilpuma hL/grādos Plato, vai no hL/alkohola tilpuma:

 • EUR 0,748 par hL/Plato grādu galaproduktā, vai
 • EUR 1,87 par hL/galīgā produkta spirta tilpumkoncentrācija.

ES valstis var piemērot pazeminātas likmes alum, ko alus darinājušas patstāvīgas mazas alus darītavas, kuru gada ražošanas apjoms nepārsniedz 200,000 hl. Pazeminātas likmes nenosaka zemāk par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes. ES dalībvalstis var arī piemērot pazeminātas likmes alum, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 2,8 tilp. %. Plato grādu skaitu mēra sākotnējā ekstrakta svara procentos uz 100 gramiem alus, aprēķina no faktiskā ekstrakta un spirta, ko satur galaprodukts (nodokļu vajadzībām viens Plato grādi ir juridiski līdzvērtīgs 0,4 % spirta).

Vīns
Parastā likme Samazinātas likmes

0,00 EUR/hl produkta, kas nozīmē, ka ES valstis vīnam var piemērot nulles likmi vai augstāku likmi.

Ja ES valstis nav noteikušas nulles pamatlikmi, tās var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes jebkura veida nedzirkstošam un dzirkstošam vīnam, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 tilp. %.

Raudzēti dzērieni, izņemot vīnu un alu
Parastā likme Samazinātas likmes

0,00 EUR/hl produkta, kas nozīmē, ka ES valstis var piemērot nulles likmi vai augstāku likmi.

Ja ES valstis nav noteikušas nulles pamatlikmi, tās var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes jebkura veida nedzirkstošiem un dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 8,5 tilp. %.

Vidēji stiprie dzērieni
Parastā likme Samazinātas likmes

45 EUR/hl produkta.

ES dalībvalstis var piemērot vienotu samazinātu nodokļa likmi starpproduktiem, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 % tilpuma. Samazināto likmi nosaka ne vairāk kā par 40 % zem valsts standarta akcīzes nodokļa likmes, un tā nedrīkst būt zemāka par valsts standarta likmi, ko piemēro vīnam un citiem raudzētiem dzērieniem.

Etilspirts
Parastā likme Samazinātas likmes

550 EUR/hl tīra spirta.

ES valstis var piemērot pazeminātas akcīzes nodokļa likmes etilspirtam, ko ražo mazās spirta rūpnīcas, kuru tīra spirta ražošanas apjoms gadā nepārsniedz 10 hl. Pazeminātas likmes nenosaka zemāk par 50 % no valsts standarta akcīzes nodokļa likmes.

Apstrādāta tabaka

Cigaretēm

Cigaretēm piemēro ad valorem (proporcionālu to vērtībai) akcīzes nodokli, ko aprēķina, pamatojoties uz maksimālo mazumtirdzniecības cenu (ieskaitot muitas nodokļus). Tiem piemēro arī īpašu akcīzes nodokli, ko aprēķina par preces vienību.

Katra ES valsts piemēro vispārēju minimālo akcīzes nodokli (īpašais nodoklis plus procentuālais nodoklis bez PVN), kura biežums ir noteikts 60 % apmērā no patēriņam nodoto cigarešu vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas. Tas nedrīkst būt mazāks par EUR 90 par 1000 cigaretēm neatkarīgi no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas.

ES valstīm, kuras iekasē vispārējo minimālo akcīzes nodokli vismaz EUR 115 apmērā par 1000 cigaretēm (no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas), nav jāievēro prasība par minimālo daudzumu 60 % apmērā.

Cigāri un cigarillas

Cigāriem un cigarillām piemēro akcīzes nodokli 5 % apmērā no mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot visus nodokļus, vai EUR 12 apmērā par 1000 vienībām vai kilogramu.

Sasmalcināta tabaka (paredzēta cigarešu tīšanai)

Vispārējais akcīzes nodoklis ir vismaz 48 % no vidējās svērtās mazumtirdzniecības cenas patēriņam nodotajai sasmalcinātajai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, vai EUR 60 par kilogramu.

Cita smēķējamā tabaka

Vispārējais akcīzes nodoklis ir vismaz 20 % no mazumtirdzniecības cenas, ieskaitot visus nodokļus, vai EUR 22 par kilogramu.

Minerāleļļas

Benzīns

Svinu saturošs benzīns: EUR 421 par 1000 litriem.

Bezsvina benzīns: EUR 359 par 1000 litriem.

Gāzeļļa

Izmanto par degvielu: EUR 330 par 1000 litriem.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 21 par 1000 litriem.

Izmanto apkurei (gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām): EUR 21 par 1000 litriem.

Šķidrā naftas gāze (LPG) un metāns

Izmanto par degvielu: EUR 125 par 1 000 kg.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 41 par 1 000 kg.

Izmanto apkurei (gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām): EUR 0 par 1 000 l.

Smagā degvieleļļa

Izmantošanai apkurei un izmantošanai gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 15 par 1 000 kg.

Petroleja

Izmanto par degvielu: EUR 330 par 1000 litriem.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 21 par 1000 litriem.

Izmanto apkurei (gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām): EUR 0 par 1000 litriem.

Energoprodukti un elektrība
Dabasgāze

Izmanto par degvielu: EUR 2,60 par bruto siltumspēju GJ.

Izmanto dažiem rūpnieciskiem un komerciāliem mērķiem: EUR 0,30 par GJ

Izmanto apkurei

 • Izmantošana uzņēmējdarbībā: EUR 0,15 par GJ
 • Izmantošana ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 0,30 par GJ
Akmeņogles un kokss

Izmantošana uzņēmējdarbībā: 0,15 EUR par bruto siltumietilpību GJ.

Izmantošana ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 0,30 par GJ

Elektroenerģija

Izmantošana uzņēmējdarbībā: 0,50 EUR par MWh.

Izmantošana ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām: EUR 1 par MWh.

ES valstis var noteikt tikai tādas nodokļu likmes, kas nav zemākas par ES direktīvās noteiktajiem minimālajiem nodokļu līmeņiem.

Attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju Padomes Direktīva 2003/96/EK nosaka minimālos nodokļu līmeņus. Tomēr dažām ES valstīm tajā ir paredzēti pārejas periodi, kuru laikā tām pakāpeniski jāsamazina atšķirības. Minimālie nodokļu līmeņi ir aprakstīti iepriekšējā tabulā.

Atlikšanas pasākumi

Ņemot vērā preču brīvu apriti Eiropas vienotajā tirgū, ES valstīm ir vajadzīgs kontroles mehānisms, lai nodrošinātu, ka ar kustamām precēm tiek iekasēti nodokļi un nodevas galamērķī.

Šīm precēm parasti piemēro atlikšanas režīmu, kas norāda, ka preces var nosūtīt no vienas ES valsts uz citu, pirms par tām ir iekasēti nodokļi, ar nosacījumu, ka nodokļi galu galā tiek samaksāti galamērķī.

Tirgotājiem, kas pārvadā produktus saskaņā ar atlikšanas režīmu, ir jāinformē ES valstu nodokļu iestādes par savu piegāžu galamērķi, izmantojot administratīvu vai komerciālu pavaddokumentu:

 • informāciju, kas norādīta pavaddokumenta kopijās, var pārsūtīt arī elektroniski.
 • par pavaddokumentu akcīzes nodokļa vajadzībām var izmantot arī iekšējā tranzīta dokumentus un TIR vai ATA konvencijas dokumentus.
 • ir jāiesniedz galvojums, lai segtu riskus, kas saistīti ar preču apriti.
 • ja akcīzes preces tiek bieži un regulāri pārvietotas saskaņā ar atlikšanas režīmu, ES valstis var atļaut samazināt saistību dzēšanas procedūras.

Akcīzes nodokļi ES valstīs

Akcīzes nodokļi ES līmenī ir saskaņoti ar Padomes Direktīvu 2008/118/EK (OV L 9 14/01/2009) un dažādām direktīvām, kas attiecas uz akcīzes nodokli konkrētām precēm. Tomēr joprojām var tikt piemēroti daži katrai valstij specifiski noteikumi. 

Lai iegūtu informāciju par konkrētām valstīm, piekļūt Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD datubāzei.

ES direktīvas par akcīzes nodokļiem nepiemēro šādās teritorijās:

 • Vācija: Helgolandes sala un Bīzingenes teritorija
 • Itālija: Livinjo, Kampione d’Italia un Lugāno ezera Itālijas ūdeņi
 • Spānija: Seūta un Meliļa
 • Grieķija: Atosa kalns
 • Austrija: Jungholz un Mitelberg
 • Dānija: Grenlande un Fēru salas
 • Somija: Ālandu salas

Īpašs akcīzes nodokļu režīms ir piemērojams šādās teritorijās:

 • Spānija: Kanāriju salas
 • Francija: Korsika un aizjūras departamenti
 • Portugāle: Azoru salas un Madeira

Austrija

 

Beļģija

 

Bulgārija

 

Horvātija

 

Kipra

 

Čehijas Republika

 

Dānija

 

Igaunija

 

Somija

 

Francija

 

Vācija

 

Grieķija

 

Ungārija

 

Īrija

 

Itālija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luksemburga

 

Malta

 

Nīderlande

 

Polija

 

Portugāle

 

Rumānija

 

Slovākijas Republika

 

Slovēnija

 

Spānija

 

Zviedrija

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites