Valmistevero

Myykö yrityksesi tavaroita tai palveluja? Tässä osiossa on tietoa joistakin EU:ssa mahdollisesti sovellettavista veroista.

Verotettava tapahtuma

Veronalaiset tuotteet ovat valmisteveron alaisia niiden tuotannon (EU:n alueella) tai tuonnin yhteydessä (EU:n ulkopuolisista maista).

Valmisteveroa maksetaan kuitenkin vasta kulutukseen luovutuksen yhteydessä. Jos tuote tuodaan johonkin EU-maahan mutta kuljetetaan toiseen EU-maahan ja toimitetaan sinne, valmistevero on maksettava siinä EU-maassa, jossa tuotteet lopulta kulutetaan tai käytetään.

Alkoholijuomista maksettuja valmisteveroja voidaan hakea takaisin tietyin edellytyksin ja erityistapauksissa, kuten silloin, kun tavaroita viedään lopulta EU:n ulkopuolisiin maihin.

Veronalaiset tuotteet ja verokannat

Alkoholia ja alkoholijuomia

Olut

Tavanomainen

Alennetut verokannat

Valmistevero voi perustua oluen määrään ja alkoholipitoisuuteen joko hL/platoaste tai hL/alkoholi tilavuusprosentteina mitattuna:

 • 0,748 euroa hehtolitralta/Plato-aste lopputuotteessa, tai
 • 1,87 euroa hehtolitralta lopputuotteen alkoholipitoisuudesta.

EU-maat voivat soveltaa alennettuja verokantoja sellaisten pienten riippumattomien panimoiden valmistamaan olueen, joiden vuosituotanto on enintään 200,000 hehtolitraa. Alennetut veron määrät eivät saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempia. EU-maat voivat myös soveltaa alennettuja verokantoja olueen, jonka todellinen alkoholipitoisuus on enintään 2,8 tilavuusprosenttia. Platoasteiden lukumäärä mittaa alkuperäisen uutteen painoprosenttia 100 grammassa olutta, ja se lasketaan todellisen uutteen ja lopputuotteen sisältämän alkoholin perusteella (verotuksessa yksi platoaste vastaa lain mukaan 0,4:ää prosenttia alkoholia).

Viini
Tavanomainen Alennetut verokannat

0,00 euroa hehtolitralta tuotetta, mikä tarkoittaa, että EU-maat voivat soveltaa viiniin nollaverokantaa tai sitä korkeampaa verokantaa.

Jos EU-maat eivät ole asettaneet yleistä verokantaa nollaan, ne voivat soveltaa alennettuja valmisteverokantoja kaikenlaisiin kuohumattomiin viineihin ja kuohuviineihin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

Muut käymisen avulla valmistetut juomat kuin viini ja olut
Tavanomainen Alennetut verokannat

0 EUR/hl tuotetta, mikä tarkoittaa, että EU-maat voivat soveltaa nollaverokantaa tai sitä korkeampaa verokantaa.

Jos EU-maat eivät ole asettaneet yleistä verokantaa nollaan, ne voivat soveltaa alennettuja valmisteverokantoja kaikkiin muihin kuohumattomiin käymisen avulla valmistettuihin juomiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.

Välituotteet
Tavanomainen Alennetut verokannat

45 euroa hehtolitralta tuotetta.

EU-maat voivat soveltaa yhtä alennettua valmisteverokantaa välituotteisiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia. Alennettu verokanta saa olla enintään 40 prosenttia alhaisempi kuin yleinen kansallinen valmisteverokanta, eikä se saa olla pienempi kuin viiniin ja muihin käymisen avulla valmistettuihin juomiin sovellettava yleinen kansallinen verokanta.

Etyylialkoholi
Tavanomainen Alennetut verokannat

550 euroa hehtolitralta puhdasta alkoholia.

EU-maat voivat soveltaa alennettuja valmisteverokantoja sellaisten pienten tislaamojen tuottamaan etyylialkoholiin, joiden puhtaan alkoholin vuosituotanto on enintään 10 hehtolitraa. Alennetut veron määrät eivät saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempia.

Valmistettu tupakka

Savukkeet: 40 kappaletta

Savukkeisiin sovelletaan (suhteellista) arvon perusteella kannettavaa valmisteveroa, joka lasketaan enimmäisvähittäismyyntihinnan perusteella (tullit mukaan luettuina). Niihin sovelletaan myös erityisvalmisteveroa, joka lasketaan tuoteyksikköä kohti.

Kukin EU-maa soveltaa yleistä vähimmäisvalmisteveroa (erityisvalmistevero plus arvotulli ilman arvonlisäveroa), jonka vaikutus on 60 prosenttia kulutukseen luovutettujen savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta. Sen on oltava vähintään 90 euroa 1000 savukkeelta riippumatta vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta.

EU-maiden, joiden yleinen vähimmäisvalmistevero on vähintään 115 euroa 1000 savukkeelta (vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta), ei tarvitse noudattaa 60 prosentin vähimmäisverovaatimusta.

Sikarit ja pikkusikarit

Sikareihin ja pikkusikareihin sovelletaan valmisteveroa, joka on 5 prosenttia vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina, tai 12 euroa 1000 kappaletta tai kilogrammaa kohti.

Hienoksi leikattu tupakka (savukkeiksi käärittävä)

Yleisen valmisteveron on oltava vähintään 48 prosenttia kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai 60 euroa kilogrammalta.

Muu piippu- ja savuketupakka

Yleisen valmisteveron on oltava vähintään 20 prosenttia vähittäismyyntihinnasta kaikki verot mukaan luettuina tai 22 euroa kilogrammalta.

Kivennäisöljyt

Bensiini

Lyijyllinen bensiini: 421 euroa 1000 litralta.

Lyijytön bensiini: 359 euroa 1000 litralta.

Kaasuöljy

Ajoaineena käytettävät: 330 euroa 1000 litralta.

Joita käytetään joihinkin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 21 euroa 1000 litralta.

Käytetään lämmitykseen (sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön): 21 euroa 1000 litralta.

Nestemäinen öljykaasu (LPG) ja metaani

Ajoaineena käytettävät: 125 euroa 1000 kilogrammalta.

Joita käytetään joihinkin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 41 euroa 1000 kilogrammalta.

Käytetään lämmitykseen (sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön): 0 euroa 1000 litralta.

Raskas polttoöljy

Käytetään lämmitykseen ja sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön: 15 euroa 1000 kilogrammalta.

Kerosiini

Ajoaineena käytettävät: 330 euroa 1000 litralta.

Joita käytetään joihinkin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 21 euroa 1000 litralta.

Käytetään lämmitykseen (sekä yrityskäyttöön että muuhun kuin yrityskäyttöön): 0 euroa 1000 litralta.

Energiatuotteet ja sähkö
Maakaasu

Ajoaineena käytettävät: 2,60 euroa gigajoulea kohti.

Joita käytetään joihinkin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin: 0,30 euroa/GJ

Käytetään lämmitykseen

 • Yrityskäyttö: 0,15 euroa/GJ
 • Muu kuin yrityskäyttö: 0,30 euroa/GJ
Hiili ja koksi

Yrityskäyttö: 0,15 euroa/GJ ylempi lämpöarvo.

Muu kuin yrityskäyttö: 0,30 euroa/GJ

Sähkö

Yrityskäyttö: 0,50 euroa megawattitunnilta.

Muu kuin yrityskäyttö: 1 EUR megawattitunnilta.

EU-maat voivat vahvistaa verokannat, jotka eivät alita EU:n direktiiveissä säädettyjä vähimmäisverotasoja.

Neuvoston direktiivissä 2003/96/EY vahvistetaan vähimmäisverotasot energiatuotteille ja sähkölle. Joissakin EU-maissa siinä kuitenkin sallitaan siirtymäkausia, joiden aikana niiden on asteittain pienennettävä eroaan. Vähimmäisverotasot on kuvattu edellä olevassa taulukossa.

Suspensiojärjestelyt

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan sisämarkkinoilla vuoksi EU-maat tarvitsevat valvontamekanismin, jolla varmistetaan, että irtaimesta tavarasta kannetaan verot ja tullit lopullisessa määräpaikassa.

Nämä tavarat asetetaan yleensä suspensiomenettelyyn, mikä merkitsee sitä, että tavarat voidaan lähettää yhdestä EU-maasta toiseen ennen kuin niistä on kannettu veroja, jos tullit on lopulta maksettu määräpaikassa.

Kauppiaiden, jotka kuljettavat tuotteita suspensiomenettelyssä, on ilmoitettava EU-maiden veroviranomaisille luovutustensa lopullinen määräpaikka käyttäen hallinnollista tai kaupallista saateasiakirjaa:

 • saateasiakirjan jäljennöksissä olevat tiedot voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa.
 • myös sisäistä passitusta koskevia asiakirjoja ja TIR- tai ATA-yleissopimuksen asiakirjoja voidaan käyttää saateasiakirjana valmisteverotuksessa.
 • tavaroiden liikkumiseen liittyvien riskien kattamiseksi on annettava vakuus.
 • jos valmisteveron alaisia tuotteita siirretään usein ja säännöllisesti suspensiojärjestelmässä, EU-maat voivat sallia tullista vapauttamista koskevien menettelyjen vähentämisen.

Valmisteverot EU-maissa

Valmisteverot on yhdenmukaistettu EU:n tasolla neuvoston direktiivillä 2008/118/EY (EUVL L 9, 14.1.2009) ja useilla erityistuotteiden valmisteveroja koskevilla direktiiveillä. Joitakin maakohtaisia sääntöjä saatetaan kuitenkin edelleen soveltaa. 

Maakohtaisia tietoja saa verotuksen ja tulliliiton pääosaston tietokannasta.

Valmisteveroja koskevia EU:n direktiivejä ei sovelleta seuraavilla alueilla:

 • Saksa: Helgolandin saari ja Büsingenin alue
 • Italia: Livigno, Campione d’Italia ja Luganonjärven Italian vedet
 • Espanja: Ceuta ja Melilla
 • Kreikka: Athosvuori
 • Itävalta: Jungholz ja Mittelberg
 • Tanska: Grönlanti ja Färsaaret
 • Suomi: Ahvenanmaa

Seuraavilla alueilla sovelletaan erityistä valmisteverojärjestelmää

 • Espanja: Kanariansaaret
 • Ranska: Korsika ja merentakaiset departementit
 • Portugali: Azorit ja Madeira

Itävalta

 

Belgia

 

Bulgaria

 

Kroatia

 

Kypros

 

Tšekki

 

Tanska

 

Viro

 

Suomi

 

Ranska

 

Saksa

 

Kreikka

 

Unkari

 

Irlanti

 

Italia

 

Latvia

 

Liettua

 

Luxemburg

 

Malta

 

Alankomaat

 

Puola

 

Portugali

 

Romania

 

Slovakian tasavalta

 

Slovenia

 

Espanja

 

Ruotsi

 
Jaa tämä sivu: