Spotřební daně

Prodává vaše společnost zboží nebo služby? Tento oddíl vám pomůže pochopit některé z daní, které mohou být v EU uplatňovány.

Zdanitelné plnění

Výrobky podléhající dani podléhají spotřební dani při jejich výrobě (kde v EU) nebo při dovozu (ze zemí mimo EU).

Spotřební daň je však splatná až při propuštění ke spotřebě. Pokud je výrobek dovezen do země EU, ale je přepraven do jiné země EU a dodán do jiné země EU, je spotřební daň splatná v zemi EU, kde budou výrobky nakonec spotřebovány nebo používány.

Spotřební daně zaplacené z alkoholických nápojů lze za určitých podmínek a ve zvláštních případech požadovat zpět, například při konečném vývozu zboží do zemí mimo EU.

Výrobky a sazby podléhající dani

Alkohol a alkoholické nápoje

Pivo

Standardní sazba

Snížené sazby

Spotřební daň může být založena na množství a obsahu alkoholu v pivu, měřeno buď na hL/stupeň Plato, nebo na objemovém hL/alkohol:

 • 0,748 EUR na hektolitr/stupeň Plato hotového výrobku, nebo
 • 1,87 EUR/hL/stupně alkoholu hotového výrobku.

Země EU mohou uplatňovat snížené sazby na pivo vyráběné malými nezávislými pivovary, jejichž roční produkce nepřesahuje 200 000 hL. Snížené sazby nesmí být sníženy více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně. Země EU mohou rovněž uplatňovat snížené sazby na pivo, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 2,8 % objemových. Počet stupňů Plato měří hmotnostní procento původního extraktu na 100 gramů piva, vypočítá se ze skutečného extraktu a alkoholu obsaženého v hotovém výrobku (pro daňové účely jeden stupeň Plato právně odpovídá 0,4 % alkoholu).

Vína
Standardní sazba Snížené sazby

0,00 EUR/hL produktu, což znamená, že země EU mohou uplatňovat nulovou nebo vyšší sazbu na víno.

Pokud země EU nestanovily nulovou základní sazbu, mohou uplatňovat snížené sazby spotřební daně na všechny druhy tichých a šumivých vín, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových.

Jiné kvašené nápoje než víno a pivo
Standardní sazba Snížené sazby

0,00 EUR/hL produktu, což znamená, že země EU mohou uplatňovat nulovou sazbu nebo vyšší sazbu.

Pokud země EU nestanovily nulovou základní sazbu, mohou uplatňovat snížené sazby spotřební daně na jakýkoli druh neštovicových a šumivých kvašených nápojů se skutečným obsahem alkoholu nepřesahujícím 8,5 % objemových.

Meziprodukty
Standardní sazba Snížené sazby

45 EUR/hL produktu.

Země EU mohou uplatňovat jednotnou sníženou sazbu daně na meziprodukty, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 15 % objemových. Snížená sazba nesmí být stanovena o více než 40 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně a nesmí být nižší než základní vnitrostátní sazba uplatňovaná na víno a jiné kvašené nápoje.

Ethylalkohol
Standardní sazba Snížené sazby

550 EUR/hL čistého alkoholu.

Země EU mohou uplatňovat snížené sazby spotřební daně na líh vyrobený malými lihovary, jejichž roční výroba čistého alkoholu nepřesahuje 10 hL. Snížené sazby nesmí být sníženy více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně.

Tabákové výrobky

Cigarety

Cigarety podléhají valorické spotřební dani (přiměřené její hodnotě) vypočítané z maximální maloobchodní prodejní ceny (včetně cel). Podléhají rovněž specifické spotřební dani vypočítané na jednotku výrobku.

Každá země EU uplatňuje celkovou minimální spotřební daň (specifickou daň plus valorickou daň bez DPH), jejíž dopad je stanoven na 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Nesmí být nižší než 90 EUR za 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.

Země EU, které účtují celkovou minimální spotřební daň ve výši nejméně 115 EUR z 1 000 kusů cigaret (z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny), nemusí splňovat požadavek 60 % minimálního dopadu.

Doutníky a doutníčky

Doutníky a doutníčky podléhají spotřební dani ve výši 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 12 EUR za 1000 kusů nebo za kilogram.

Jemně řezaný tabák (určený k ruční výrobě cigaret)

Celková spotřební daň se rovná nejméně 48 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo 60 EUR za kilogram.

Ostatní tabák ke kouření

Celková spotřební daň se rovná alespoň 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR za kilogram.

Minerální oleje

Benzin

Olovnatý benzin: 421 EUR na 1000 litrů.

Bezolovnatý benzin: 359 EUR na 1000 litrů.

Plynový olej

Používá se jako pohonná hmota: 330 EUR na 1000 litrů.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 21 EUR na 1000 litrů.

Použité pro účely vytápění (jak pro obchodní, tak pro neobchodní účely): 21 EUR na 1000 litrů.

Kapalný ropný plyn (LPG) a methan

Používá se jako pohonná hmota: 125 EUR na 1000 kg.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 41 EUR na 1000 kg.

Použité pro účely vytápění (jak pro obchodní, tak pro neobchodní účely): 0 EUR na 1000 L.

Těžký topný olej

Používané pro účely vytápění a jak pro obchodní, tak pro neobchodní účely: 15 EUR na 1000 kg.

Petrolej

Používá se jako pohonná hmota: 330 EUR na 1000 litrů.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 21 EUR na 1000 litrů.

Použité pro účely vytápění (jak pro obchodní, tak pro neobchodní účely): 0 EUR na 1000 litrů.

Energetické produkty a elektřina
Zemní plyn

Používá se jako pohonná hmota: 2,60 EUR za GJ spalného tepla.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 0,30 EUR za GJ

Použité pro účely vytápění

 • Obchodní využití: 0,15 EUR za GJ
 • Neobchodní použití: 0,30 EUR za GJ
Uhlí a koks

Obchodní využití: 0,15 EUR za GJ spalného tepla.

Neobchodní použití: 0,30 EUR za GJ

Elektřina

Obchodní využití: 0,50 EUR/MWh.

Neobchodní použití: 1 EUR/MWh.

Země EU mohou pouze stanovit daňové sazby, které nejsou nižší než minimální úrovně zdanění předepsané směrnicemi EU.

Pro energetické produkty a elektřinu stanoví minimální úrovně zdanění směrnice Rady 2003/96/ES. Pro některé země EU však umožňuje přechodná období, během nichž musí postupně zmenšovat rozdíly. Minimální úrovně zdanění jsou popsány v tabulce výše.

Režim s podmíněným osvobozením od cla

V důsledku volného pohybu zboží v rámci jednotného evropského trhu potřebují země EU kontrolní mechanismus, který zajistí, že movité zboží bude vybíráno z daní a cel v místě konečného určení.

Toto zboží je obvykle propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, což znamená, že zboží může být odesláno z jedné země EU do jiné země EU před výběrem daní za předpokladu, že clo bude nakonec zaplaceno v místě určení.

Obchodníci, kteří přepravují produkty v režimu s podmíněným osvobozením od cla, musí správci daně v zemích EU prostřednictvím správního nebo obchodního doprovodného dokladu informovat o konečném místě určení svých dodávek:

 • informace uvedené ve výtiscích průvodního dokladu lze rovněž předávat elektronicky.
 • doklady vnitřního tranzitu a doklady podle Úmluvy TIR nebo ATA lze rovněž použít jako průvodní doklad pro účely spotřební daně.
 • musí být složena jistota na krytí rizik spojených s pohybem zboží.
 • v případě časté a pravidelné přepravy výrobků podléhajících spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně mohou země EU povolit snížení oddlužení.

Spotřební daně v zemích EU

Spotřební daně byly harmonizovány na úrovni EU směrnicí Rady 2008/118/ES (Úř. věst. L 9, 14.1.2009) a různými směrnicemi týkajícími se spotřebních daní z konkrétních výrobků. Některá pravidla pro jednotlivé země však mohou platit i nadále.

Pokud jde o informace specifické pro jednotlivé země, přístup do databáze GŘ pro daně a celní unii.

Směrnice EU o spotřebních daních se neuplatňují na těchto územích:

 • Německo: ostrov Helgoland a území Büsingen
 • Itálie: Livigno, Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano
 • Španělsko: Ceuta a Melilla
 • Řecko: Hora Athos
 • Rakousko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Finsko: Alandy

Zvláštní režim spotřebních daní se uplatňuje na následujících územích:

 • Španělsko: Kanárské ostrovy
 • Francie: Korsika a zámořské departementy
 • Portugalsko: Azory a Madeira

Rakousko

 

Belgie

 

Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Kypr

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estonsko

 

Finsko

 

Francie

 

Německo

 

Řecko

 

Maďarsko

 

Irsko

 

Itálie

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Polsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španělsko

 

Švédsko

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy