Spotřební daně

Prodává vaše společnost zboží nebo služby? Tento oddíl vám pomůže pochopit některé daně, které mohou být v EU uplatňovány.

Zdanitelné plnění

Výrobky podléhající dani podléhají spotřební dani při jejich výrobě (kde v EU) nebo při dovozu (ze zemí mimo EU).

Spotřební daň je však splatná pouze při propuštění ke spotřebě. Pokud je výrobek dovážen do země EU, ale je přepravován a dodáván do jiné země EU, je spotřební daň splatná v zemi EU, kde budou výrobky nakonec spotřebovány nebo použity.

Spotřební daň zaplacenou z alkoholických nápojů lze za určitých podmínek a ve zvláštních případech požadovat zpět, například pokud je zboží nakonec vyvezeno do zemí mimo EU.

Zdanitelné výrobky a sazby

Alkohol a alkoholické nápoje

Pivo

Standardní sazba

Snížené sazby

Spotřební daň může být založena na množství a obsahu alkoholu v pivu, měřeno buď na hL/stupeň Plato, nebo na hL/alkohol v % objemových:

 • 0,748 EUR na hL/stupeň Plato konečného přípravku nebo
 • 1,87 EUR za hodinu/stupeň alkoholu konečného výrobku.

Země EU mohou uplatňovat snížené sazby na pivo vyráběné malými nezávislými pivovary, jejichž roční produkce nepřesahuje 200,000 hL. Snížené sazby nesmí být sníženy více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně. Země EU mohou rovněž uplatňovat snížené sazby na pivo se skutečným obsahem alkoholu nepřesahujícím 2,8 % objemových. Počet stupňů Plato měří hmotnostní podíl původního extraktu na 100 gramů piva, vypočítá se ze skutečného extraktu a alkoholu obsaženého v hotovém výrobku (pro daňové účely odpovídá 1 stupeň Plato z právního hlediska 0,4 % alkoholu).

Víno
Standardní sazba Snížené sazby

0,00 EUR/hL produktu, což znamená, že země EU mohou na víno uplatňovat nulovou nebo vyšší sazbu.

Pokud země EU nestanoví nulovou základní sazbu, mohou uplatňovat snížené sazby spotřební daně na všechny druhy tichého a šumivého vína, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových.

Kvašené nápoje jiné než víno a pivo
Standardní sazba Snížené sazby

0,00 EUR/hL produktu, což znamená, že země EU mohou uplatňovat nulovou nebo vyšší sazbu.

Pokud země EU nestanovily nulovou základní sazbu, mohou uplatňovat snížené sazby spotřební daně na jakýkoli druh jiných destilovaných a šumivých kvašených nápojů, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 8,5 % objemových

Meziprodukty
Standardní sazba Snížené sazby

45 EUR/hL produktu.

Země EU mohou uplatňovat jednotnou sníženou sazbu daně na meziprodukty, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 15 % objemových. Snížená sazba nesmí být o více než 40 % nižší než základní vnitrostátní sazba spotřební daně a nesmí být nižší než základní vnitrostátní sazba uplatňovaná na víno a jiné kvašené nápoje.

Ethylalkohol
Standardní sazba Snížené sazby

550 EUR/hL čistého alkoholu.

Země EU mohou uplatňovat snížené sazby spotřební daně na líh vyrobený malými lihovary, jejichž roční výroba čistého alkoholu nepřesahuje 10 l. Snížené sazby nesmí být sníženy více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně.

Tabákové výrobky

Cigarety: 40 kusů

Cigarety podléhají valorické spotřební dani (v poměru k jejich hodnotě) vypočtené na základě maximální maloobchodní prodejní ceny (včetně cel). Podléhají rovněž zvláštní spotřební dani vypočtené na jednotku výrobku.

Každá země EU uplatňuje celkovou minimální spotřební daň (specifická daň plus valorická daň bez DPH), jejíž dopad je stanoven na 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Nesmí být nižší než 90 EUR na 1000 cigaret, bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.

Země EU, které účtují celkovou minimální spotřební daň ve výši nejméně 115 EUR na 1000 cigaret (z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny), nemusí splňovat požadavek 60 % minimálního výskytu.

Doutníky a doutníčky

Doutníky a doutníčky podléhají spotřební dani ve výši 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 12 EUR za 1000 kusů nebo za kilogram.

Jemně řezaný tabák (určený k ruční výrobě cigaret)

Celková spotřební daň se rovná alespoň 48 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě nebo 60 EUR za kilogram.

Ostatní tabák ke kouření

Celková spotřební daň se rovná alespoň 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR za kilogram.

Minerální oleje

Benzín

Olovnatý Petrol: 421 EUR na 1000 litrů.

Bezolovnatý benzin: 359 EUR na 1000 litrů.

Plynový olej

Používané jako pohonná hmota: 330 EUR na 1000 litrů.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 21 EUR na 1000 litrů.

Používané pro účely vytápění (jak pro podnikatelské, tak pro neobchodní účely): 21 EUR na 1000 litrů.

Zkapalněný ropný plyn (LPG) a metan

Používané jako pohonná hmota: 125 EUR za 1 000 kg.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 41 EUR za 1 000 kg.

Používané pro účely vytápění (jak pro podnikatelské, tak pro neobchodní účely): 0 EUR na 1 000 l.

Těžký topný olej

Používané pro účely vytápění a jak pro obchodní, tak pro neobchodní účely: 15 EUR za 1 000 kg.

Petrolej

Používané jako pohonná hmota: 330 EUR na 1000 litrů.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 21 EUR na 1000 litrů.

Používané pro účely vytápění (jak pro podnikatelské, tak pro neobchodní účely): 0 EUR na 1000 litrů.

Energetické produkty a elektřina
Zemní plyn

Používané jako pohonná hmota: 2,60 EUR za GJ spalného tepla.

Používané pro některé průmyslové a obchodní účely: 0,30 EUR za GJ

Použité k topení

 • Obchodní využití: 0,15 EUR za GJ
 • Neobchodní použití: 0,30 EUR za GJ
Uhlí a koks

Obchodní využití: 0,15 EUR za GJ spalného tepla.

Neobchodní použití: 0,30 EUR za GJ

Elektrické

Obchodní využití: 0,50 EUR/MWh.

Neobchodní použití: 1 EUR za MWh.

Země EU mohou stanovit pouze takové daňové sazby, které nejsou nižší než minimální úrovně zdanění předepsané směrnicemi EU.

Pro energetické produkty a elektřinu stanoví směrnice Rady 2003/96/ES minimální úrovně zdanění. Pro některé země EU však umožňuje přechodná období, během nichž musí postupně snižovat svůj rozdíl. Minimální úrovně zdanění jsou popsány v tabulce výše.

Režim s podmíněným osvobozením od cla

V důsledku volného pohybu zboží v rámci jednotného evropského trhu potřebují země EU kontrolní mechanismus, který zajistí, aby movité zboží bylo vybíráno za daně a cla v konečném místě určení.

Toto zboží je obvykle propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, což znamená, že zboží může být odesláno z jedné země EU do druhé před zdaněním, pokud je clo nakonec zaplaceno v místě určení.

Obchodníci, kteří přepravují produkty v režimu s podmíněným osvobozením od cla, musí informovat daňové orgány v zemích EU o konečném místě určení jejich dodání prostřednictvím správního nebo obchodního průvodního dokladu:

 • informace uvedené na kopiích průvodního dokladu mohou být rovněž předány elektronicky.
 • doklady o vnitřním tranzitu a doklady TIR nebo ATA mohou být rovněž použity jako průvodní doklad pro účely spotřební daně.
 • musí být složena jistota, která kryje rizika spojená s pohybem zboží.
 • v případě časté a pravidelné přepravy výrobků podléhajících spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od cla mohou země EU povolit snížení postupů vypouštění.

Spotřební daně v zemích EU

Spotřební daně byly na úrovni EU harmonizovány směrnicí Rady 2008/118/ES (Úř. věst. L 9, 14.1.2009) a různými směrnicemi týkajícími se spotřebních daní z určitých výrobků. Některá pravidla pro jednotlivé země však mohou platit i nadále. 

Informace o jednotlivých zemích naleznete v databázi GŘ pro daně a celní unii.

Směrnice EU o spotřebních daních se neuplatňují na těchto územích:

 • Německo: ostrov Helgoland a území Büsingen
 • Itálie: Livigno, Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano
 • Španělsko: Ceuta a Melilla
 • Řecko: Připevnit athos
 • Rakousko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Finsko: Alandské ostrovy

Na následujících územích se uplatňuje zvláštní režim pro spotřební daně:

 • Španělsko: Kanárské ostrovy
 • Francie: Korsika a zámořské departementy
 • Portugalsko: Azory a Madeira

Rakousko

 

Belgie

 

Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Kypr

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estonsko

 

Finsko

 

Francie

 

Německo

 

Řecko

 

Maďarsko

 

Irsko

 

Itálie

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španělsko

 

Švédsko

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy