Dazji tas-sisa

Il-kumpanija tiegħek tbigħ oġġetti jew servizzi? Din it-taqsima tgħinek tifhem uħud mit-taxxi li jistgħu jiġu applikati fl-UE.

Avveniment taxxabbli

Il-prodotti taxxabbli huma soġġetti għad-dazju tas-sisa fuq il-produzzjoni tagħhom (tkun fejn tkun fl-UE) jew fuq l-importazzjoni (minn pajjiżi mhux tal-UE).

Madankollu, id-dazju tas-sisa jitħallas biss mar-rilaxx għall-konsum. Jekk il-prodott jiġi importat f’pajjiż tal-UE iżda jiġi ttrasportat lejn pajjiż ieħor tal-UE u fornut fih, id-dazji tas-sisa huma dovuti fil-pajjiż tal-UE fejn eventwalment il-prodotti se jiġu kkunsmati jew użati.

Id-dazji tas-sisa mħallsa fuq ix-xorb alkoħoliku jistgħu jintalbu lura, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet u f’każijiet speċifiċi, bħal meta l-oġġetti jiġu finalment esportati lejn pajjiżi mhux tal-UE.

Prodotti taxxabbli u rati

Alkoħol u xorb alkoħoliku

Birra

Rata standard

Rati mnaqqsa

Id-dazju tas-sisa jista’ jkun ibbażat fuq il-kwantità u l-qawwa alkoħolika tal-birra, imkejla jew fuq hL/grad Plato, jew fuq hL/alkoħol bil-volum:

 • EUR 0.748 għal kull hL/grad Plato ta’ prodott lest, jew
 • EUR 1.87 għal kull hL/grad ta’ alkoħol tal-prodott lest.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw rati mnaqqsa għall-birra magħmula minn birreriji żgħar indipendenti li l-produzzjoni annwali tagħhom ma taqbiżx il-200,000 hL. Ir-rati mnaqqsa ma għandhomx ikunu ffissati għal iżjed minn 50 % taħt ir-rata standard nazzjonali ta’ taxxa tas-sisa. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw ukoll rati mnaqqsa għall-birra b’qawwa alkoħolika attwali skont il-volum li ma taqbiżx il-volum ta’ 2.8 %. In-numru ta’ gradi Plato jkejjel il-perċentwal fil-piż tal-estratt oriġinali għal kull 100 gramma ta’ birra, huwa kkalkulat mill-estratt attwali u l-alkoħol li jinsab fil-prodott lest (għal finijiet ta’ taxxa grad Plato huwa legalment ekwivalenti għal 0.4 % alkoħol)

Inbid
Rata standard Rati mnaqqsa

EUR 0.00/hL ta’ prodott, li jfisser li l-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw rata żero, jew ogħla, fuq l-inbid.

Fejn il-pajjiżi tal-UE ma stabbilixxewx rata standard ta’ żero, huma jistgħu japplikaw rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa għal kwalunkwe tip ta’ nbid bla gass u frizzanti ta’ qawwa alkoħolika attwali skont il-volum li ma taqbiżx 8.5 % volum.

Xarbiet iffermentati għajr l-inbid u l-birra
Rata standard Rati mnaqqsa

EUR 0.00/hL ta’ prodott, li jfisser li l-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw rata żero, jew ogħla.

Fejn il-pajjiżi tal-UE ma stabbilixxewx rata standard żero, huma jistgħu japplikaw rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa għal kwalunkwe tip ta’ xorb ieħor iffermentat bil-gass u bil-gass ta’ qawwa alkoħolika attwali skont il-volum li ma taqbiżx il-volum ta’ 8.5 %

Prodotti intermedji
Rata standard Rati mnaqqsa

EUR 45 għal kull hL tal-prodott.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw rata waħda mnaqqsa ta’ dazju fuq prodotti intermedji b’qawwa alkoħolika attwali bil-volum li ma taqbiżx 15 % vol. Ir-rata mnaqqsa ma għandhiex tiġi stabbilita għal aktar minn 40 % taħt ir-rata standard nazzjonali tad-dazju tas-sisa, u ma tistax tkun inqas mir-rata standard nazzjonali applikata għall-inbid u xorb ieħor iffermentat.

Alkoħol etiliku
Rata standard Rati mnaqqsa

EUR 550 għal kull hL ta’ alkoħol pur.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa għall-alkoħol etiliku prodott minn distilleriji żgħar li l-produzzjoni annwali tagħhom ta’ alkoħol pur ma taqbiżx l-10 hL. Ir-rati mnaqqsa ma għandhomx ikunu ffissati għal iżjed minn 50 % taħt ir-rata standard nazzjonali ta’ taxxa tas-sisa.

Tabakk manifatturat

Sigaretti

Is-sigaretti huma soġġetti għal dazju tas-sisa ad valorem (proporzjonali għall-valur tiegħu) ikkalkulat fuq il-prezz massimu tal-bejgħ bl-imnut (inklużi d-dazji doganali). Huma soġġetti wkoll għal dazju tas-sisa speċifiku kkalkulat għal kull unità tal-prodott.

Kull pajjiż tal-UE japplika dazju tas-sisa minimu globali (dazju speċifiku flimkien ma’ dazju ad valorem eskluża l-VAT), li l-inċidenza tiegħu hija stabbilita għal 60 % tal-prezz medju ppeżat tal-bejgħ bl-imnut tas-sigaretti rilaxxati għall-konsum. Ma jistax ikun inqas minn EUR 90 għal kull 1,000 sigarett, irrispettivament mill-prezz medju ppeżat tal-bejgħ bl-imnut.

Il-pajjiżi tal-UE li jimponu dazju tas-sisa minimu globali ta’ mill-inqas EUR 115 għal kull 1,000 sigarett (tal-prezz medju ppeżat tal-bejgħ bl-imnut) ma għandhomx għalfejn jikkonformaw mar-rekwiżit ta’ inċidenza minima ta’ 60 %.

Sigarri u sigarri żgħar

Is-sigarri u s-sigarri żgħar huma soġġetti għas-sisa ta’ 5 % tal-prezz tal-bejgħ bl-imnut inklużi t-taxxi kollha, jew EUR 12 għal kull 1,000 oġġett jew għal kull kilogramma.

Tabakk imqatta’ fin (maħsub għall-brim tas-sigaretti)

Id-dazju tas-sisa globali għandu jkun mill-inqas ugwali għal 48 % tal-prezz medju ppeżat tal-bejgħ bl-imnut tat-tabakk tat-tipjip imqatta’ fin intiż għall-brim tas-sigaretti rilaxxat għall-konsum, jew EUR 60 għal kull kilogramm.

Tabakk ieħor għat-tipjip

Id-dazju tas-sisa globali għandu jkun mill-inqas ugwali għal 20 % tal-prezz tal-bejgħ bl-imnut inklużi t-taxxi kollha, jew EUR 22 għal kull kilogramm.

Żjut minerali

Petrol

Petrol biċ-ċomb: EUR 421 għal kull 1,000 litru.

Petrol bla ċomb: EUR 359 għal kull 1,000 litru.

Gas oil

Użat bħala propellant: EUR 330 għal kull 1,000 litru.

Użati għal xi skopijiet industrijali u kummerċjali: EUR 21 għal kull 1,000 litru.

Użat għal skopijiet ta’ tisħin (kemm għal użu kummerċjali kif ukoll għal użu mhux kummerċjali): EUR 21 għal kull 1,000 litru.

Gass tal-Petroleum Likwidu (LPG) u Metan

Użat bħala propellant: EUR 125 għal kull 1.000 kg.

Użati għal xi skopijiet industrijali u kummerċjali: EUR 41 għal kull 1.000 kg.

Użat għal skopijiet ta’ tisħin (kemm għal użu kummerċjali kif ukoll għal użu mhux kummerċjali): EUR 0 għal kull 1,000 L.

Żejt tal-fjuwil tqil

Użati għal skopijiet ta’ tisħin u kemm għal użu kummerċjali kif ukoll għal użu mhux kummerċjali: EUR 15 għal kull 1.000 kg.

Pitrolju

Użat bħala propellant: EUR 330 għal kull 1,000 litru.

Użati għal xi skopijiet industrijali u kummerċjali: EUR 21 għal kull 1,000 litru.

Użat għal skopijiet ta’ tisħin (kemm għal użu kummerċjali kif ukoll għal użu mhux kummerċjali): EUR 0 għal kull 1000 litru.

Prodotti tal-enerġija u l-elettriku
Gass naturali

Użat bħala propellant: EUR 2.60 għal kull GJ valur kalorifiku gross.

Użati għal xi skopijiet industrijali u kummerċjali: EUR 0.30 għal kull GJ

Użati għal skopijiet ta’ tisħin

 • Użu kummerċjali: EUR 0.15 għal kull GJ
 • Użu mhux kummerċjali: EUR 0.30 għal kull GJ
Faħam u kokk

Użu kummerċjali: EUR 0.15 għal kull GJ valur kalorifiku gross.

Użu mhux kummerċjali: EUR 0.30 għal kull GJ

L-elettriku

Użu kummerċjali: EUR 0.50 għal kull MWh.

Użu mhux kummerċjali: EUR 1 għal kull MWh.

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jistabbilixxu biss rati tat-taxxa li ma jkunux inqas mil-livelli minimi ta’ tassazzjoni preskritti mid-Direttivi tal-UE.

Għall-prodotti tal-enerġija u l-elettriku, id-Direttiva tal-Kunsill2003/96/KE tistabbilixxi livelli minimi ta’ tassazzjoni. Madankollu, għal xi pajjiżi tal-UE, dan jippermetti perjodi tranżitorji li matulhom huma meħtieġa jnaqqsu progressivament id-distakk tagħhom. Il-livelli minimi ta’ tassazzjoni huma deskritti fit-tabella ta’ hawn fuq.

Arranġamenti sospensivi

Bħala konsegwenza tal-moviment liberu tal-merkanzija fi ħdan is-suq uniku Ewropew, il-pajjiżi tal-UE jeħtieġu mekkaniżmu ta’ kontroll biex jiżguraw li l-oġġetti mobbli jiġu imposti għal taxxi u dazji fid-destinazzjoni finali.

Dik il-merkanzija normalment titqiegħed taħt arranġament sospensiv, li jindika li l-merkanzija tista’ tintbagħat minn pajjiż tal-UE għal ieħor, qabel ma jkunu ġew imposti t-taxxi fuqha, sakemm id-dazji eventwalment jitħallsu fid-destinazzjoni.

In-negozjanti li jittrasportaw prodotti taħt arranġamenti sospensivi jridu jinfurmaw lill-awtoritajiet tat-taxxa fil-pajjiżi tal-UE dwar id-destinazzjoni finali tal-provvisti tagħhom, billi jużaw dokument amministrattiv jew kummerċjali li jakkumpanja:

 • l-informazzjoni li tidher fuq il-kopji tad-dokument ta’ akkumpanjament tista’ tiġi trasmessa wkoll b’mezzi kompjuterizzati.
 • id-dokumenti ta’ tranżitu intern u d-dokumenti tal-Konvenzjoni TIR jew ATA jistgħu jintużaw ukoll bħala d-dokument ta’ akkumpanjament għall-finijiet tad-dazju tas-sisa.
 • għandha tiġi ppreżentata garanzija biex tkopri r-riskji inerenti fil-moviment tal-merkanzija.
 • fil-każ ta’ movimenti frekwenti u regolari ta’ prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa taħt arranġamenti sospensivi, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jippermettu tnaqqis fil-proċeduri tar-rilaxx.

Dazji tas-sisa fil-pajjiżi tal-UE

Id-dazji tas-sisa ġew armonizzati fil-livell tal-UE permezz tad-Direttiva tal-Kunsill2008/118/KE (ĠU L-9 14/01/2009) u permezz ta’ diversi direttivi li jkopru s-sisa fuq prodotti speċifiċi. Madankollu, xi regoli speċifiċi għall-pajjiż xorta jistgħu japplikaw. 

Għal informazzjoni speċifika għall-pajjiż, aċċessa l-bażi tad-data tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Id-Direttivi tal-UE dwar id-dazji tas-sisa mhumiex applikati fit-territorji li ġejjin

 • Il-Ġermanja: il-gżira ta’ Helgoland u t-territorju ta’ Büsingen
 • L-Italja: Livigno, Campione d’Italia u l-ilmijiet Taljani tal-Lag ta’ Lugano
 • Spanja: Ceuta u Melilla
 • Il-Greċja: Ammont Athos
 • L-Awstrija: Jungholz u Mittelberg
 • Id-Danimarka: Greenland u l-Gżejjer Faeroe
 • Il-Finlandja: il-Gżejjer Åland

Reġim speċjali għad-dazji tas-sisa huwa applikabbli fit-territorji li ġejjin

 • Spanja: Il-Gżejjer Kanarji
 • Franza: Korsika u d-dipartimenti extra-Ewropej
 • Il-Portugall: L-Azores u l-Madejra

L-Awstrija

 

Il-Belġju

 

Il-Bulgarija

 

Il-Kroazja

 

Ċipru

 

Ir-Repubblika Ċeka

 

Id-Danimarka

 

L-Estonja

 

Il-Finlandja

 

Franza

 

Il-Ġermanja

 

Il-Greċja

 

L-Ungerija

 

L-Irlanda

 

L-Italja

 

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

 

Il-Lussemburgu

 

Malta

 

In-Netherlands

 

Il-Polonja

 

Il-Portugall

 

Ir-Rumanija

 

Ir-Repubblika Slovakka

 

Is-Slovenja

 

Spanja

 

L-Iżvezja

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr