Tolerancja lub zasada de minimis

Jeżeli zasada pochodzenia przypisana do danego produktu nie jest spełniona (zob. odpowiednio część przerobiona towarów (link to the section), w niektórych przypadkach Twój produkt importowy może być w dalszym ciągu uważany za pochodzący z kraju partnerskiego.

Produkt nadal może zostać uznany za spełniający obowiązujące reguły pochodzenia, jeżeli wartość materiałów niepochodzących nie przekracza określonego progu określonego w każdym zestawie reguł pochodzenia. Próg ten wynosi zazwyczaj 10 % lub 15 % ceny ex-works produktu.

Jeżeli przepis mający zastosowanie do Pana/Pani towaru jest jednym z trzech przepisów opisanych w sekcji dotyczącej towarów o wystarczającym stopniu przetworzenia (link do nowej sekcji), dopuszczalne są następujące zmiany:

  • jeżeli stosowana jest zmiana klasyfikacji taryfowej, tolerancja umożliwia producentowi w kraju partnerskim wykorzystanie materiałów niepochodzących, które mają te same pozycje taryfowe co produkt końcowy. Przewiduje się, że wartość tych materiałów nie przekracza progu tolerancji. Próg ten określa się w odpowiednich regułach pochodzenia.
  • jeżeli stosowana jest reguła produkcji z określonych produktów, tolerancja pozwala producentowi w kraju partnerskim na użycie materiałów niepochodzących, stanowiących kolejny etap produkcji, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza progu tolerancji. Próg ten określony jest w odpowiednich regułach pochodzenia.
  • jeżeli stosowana jest zasada wartości dodanej, należy zauważyć, że nie można stosować tolerancji dla danego produktu jako progu dla szczególnej reguły pochodzenia przypisanej do danego produktu. W takim przypadku nie można przekroczyć maksymalnego progu procentowego.
Udostępnij tę stronę: