Podatek od wartości dodanej

Czy Państwa firma sprzedaje towary lub usługi? Ta część umożliwia zrozumienie niektórych podatków, które mogą być stosowane w UE.

Odsetek dochodów z podatku od wartości dodanej (VAT), obliczonych w jednolity sposób, przeznacza się na finansowanie budżetu UE. Podatek VAT jest nakładany na wartość dodaną na każdym etapie łańcucha produkcji każdego produktu lub usługi, nakładany na konsumpcję końcową i pobierany w części.

 • w odniesieniu do wszelkiej działalności handlowej, a mianowicie: dostawy towarów i usług, import i transakcje wewnątrzwspólnotowe (towary przywożone do kraju UE z innego kraju UE)
 • Na każdym etapie produkcji i dystrybucji towaru lub usługi poprzez naliczenie odsetka od ceny każdej transakcji. Podatek VAT jest jednak ostatecznie ponoszony przez konsumenta końcowego.
 • W ramach procedury, w ramach której niektórzy podatnicy (zarejestrowani do celów VAT) naliczają VAT od swojej sprzedaży (podatek należny) i odzyskują podatek VAT naliczony przy zakupie towarów lub usług wykorzystywanych w ich działalności gospodarczej (podatek naliczony). Różnica między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym to VAT ostatecznie pobrany

Mające zastosowanie ustawodawstwo

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej stanowi podstawowe prawodawstwo europejskie w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT).Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej odpowiada za wdrażanie przepisów dotyczących VAT.

Transakcje podlegające opodatkowaniu

Główne rodzaje działalności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT to:

 • Dostawa towarów do celów handlowych, na terytorium kraju UE, dokonywana przez podatnika
 • Świadczenie usług: VAT jest wymagalny w kraju UE, w którym usługobiorca ma siedzibę
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe: zakupy dokonywane przez podmioty gospodarcze mające siedzibę w różnych krajach UE nie są uważane za przywóz i wywóz, lecz za transakcje wewnątrzwspólnotowe. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów dokonywane między podmiotami zarejestrowanymi do celów VAT będą pobierane w kraju UE, do którego towary są wysyłane.
 • Przywóz: Podatek VAT jest pobierany od przywozu towarów i zazwyczaj pobierany w związku z procedurą odprawy celnej w celu dopuszczenia do obrotu. Jeżeli jednak towary są przywożone do jednego kraju UE, ale są przeznaczone do wykorzystania lub konsumpcji w innym państwie członkowskim, mogą zostać objęte procedurą zawieszającą VAT. Zgodnie z tym systemem VAT będzie pobierany w kraju docelowym UE, a nie w kraju wjazdu do UE.

Płatność VAT (import)

Płatności VAT z tytułu importu są traktowane w taki sam sposób jak opłaty celne.

Podatnicy muszą wypełnić i przedłożyć organom celnym jednolity dokument administracyjny, który musi zawierać wartość towarów, miejsce pochodzenia, odbiorcę, miejsce przeznaczenia, cenę, masę itp.

Informacje o VAT, akcyzie i należnościach celnych należy wypełnić w polu nr 47 formularza.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest całkowita kwota faktycznie zapłacona lub należna przez nabywcę, nabywcę lub usługobiorcę lub osobę trzecią. Co do zasady podstawą opodatkowania jest cena zafakturowana, w tym:

 • podatki, cła, opłaty i należności, z wyłączeniem samego VAT
 • wydatki nadzwyczajne takie jak prowizja, koszty pakowania, transportu i ubezpieczenia naliczane nabywcy lub klientowi przez dostawcę.

Przy przywozie towarów podstawa opodatkowania obejmuje również dodatkowe koszty poniesione do miejsca przeznaczenia:

„Kwota podlegająca opodatkowaniu = wartość do celów celnych + cła i inne podatki należne z tytułu przywozu + koszty dodatkowe do miejsca przeznaczenia”.

Minimalne stawki VAT

Transakcje podlegające opodatkowaniu podlegają stawkom i przepisom zatwierdzonym przez kraj UE, na rzecz którego dostarczane są towary lub świadczone są usługi.Każdy kraj UE może ustalać stawki według następujących limitów:

 • stawkapodstawowa nie może być niższa niż 15 %.KrajeUE mogą również stosować jedną lub dwie stawki obniżone, które nie powinny być niższe niż 5 % i mają zastosowanie jedynie do bardzo konkretnych dostaw towarów.
 • Dyrektywa zezwala na stosowanie obniżonej stawki nie niższej niż 12 % (” stawka parkingowa„) w odniesieniu do niektórych towarów lub usług.
 • Umożliwia to również niektórym krajom UE utrzymanie stawek obniżonych niższych niż minimum 5 % (nadzwyczaj obniżone stawki).

Towary podlegające obniżonym stawkom VAT

Załącznik III do dyrektywy w sprawie VAT umożliwia państwom członkowskim stosowanie stawek obniżonych do następujących kategorii:

 1. środki spożywcze (włącznie z napojami, ale z wyłączeniem alkoholu) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Obejmuje to żywe zwierzęta, nasiona, rośliny, składniki zwykle przeznaczone do przygotowania środków spożywczych oraz produkty zwykle przeznaczone do uzupełnienia lub zastąpienia środków spożywczych.
 2. dostarczanie wody
 3. produkty farmaceutyczne, które zazwyczaj stosowane są w ochronie zdrowia, zapobieganiu chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produktami stosowanymi do celów antykoncepcyjnych oraz utrzymania osobistej higieny intymnej
 4. sprzęt medyczny, pomoce i inne urządzenia przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne. Obejmuje to naprawę takich towarów, a także fotelików dziecięcych w samochodach.
 5. transport osób oraz przewożonego przez nie bagażu
 6. dostawa książek (w tym na wypożyczanie przez biblioteki). Obejmuje to broszury, ulotki z obrazkami, książkami do rysowania lub kolorowania, muzyką drukowaną lub w rękopisach, mapami, wykresami hydrograficznymi, gazetami i czasopismami. Materiały przeznaczone w całości lub w znacznym stopniu na materiały reklamowe są wyłączone
 7. wstęp na pokazy, teatry, cyrki, targi, parki rozrywki, koncerty, muzea, ogrody zoologiczne, kina, wystawy, podobne wydarzenia i obiekty kulturalne, a także odbiór usług nadawczych
 8. usługi świadczone przez pisarzy, kompozytorów i artystów wykonawców (w tym opłaty licencyjne)
 9. dostawa, budowa, renowacja i przebudowa budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej
 10. dostawy towarów i świadczenie usług w rodzaju zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, ale z wyłączeniem dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny lub budynki
 11. zakwaterowanie zapewniane przez hotele i podobne obiekty, w tym zakwaterowanie w obiektach wypoczynkowych oraz wynajem miejsc kempingowych i parkingów dla przyczep kempingowych
 12. wstęp na imprezy sportowe
 13. korzystanie z obiektów sportowych
 14. dostawa towarów i świadczenie usług przez organizacje uznane przez kraje UE za organizacje charytatywne i zaangażowane w działalność w zakresie opieki społecznej lub zabezpieczenia społecznego
 15. usługi świadczone przez zakłady pogrzebowe i krematoria, wraz z dostawą towarów powiązanych
 16. opieka medyczna i dentystyczna, a także leczenie termiczne
 17. usługi świadczone w związku z sprzątaniem ulic, zbieraniem odpadów i przetwarzaniem odpadów

Ustalenia zawieszające i wolne obszary celne

Przywożone towary mogą zostać objęte jedną z poniższych procedur celnych:

 • towary objęte czasowym składowaniem
 • towary objęte zwolnieniem z procedury uszlachetniania czynnego (system zawieszeń celnych)
 • towary objęte składowaniem celnym lub wolnym obszarem celnym
 • odprawa czasowa
 • procedury tranzytu
 • Strefy wolnocłowe, w których towary są zwolnione z VAT oraz należności i opłaty przywozowe

Podatek VAT nie będzie jednak wymagalny, dopóki towary nie zostaną wprowadzone na rynek w celu sprzedaży publicznej.

Stawki VAT w krajach UE

Obecne stawki VAT (%) w krajach UE to:

 

(+) Niektóre państwa członkowskie UE tymczasowo obniżyły stawki VAT na określone towary w celu wsparcia walki z COVID-19 zgodnie z przepisami określonymi w ich ustawodawstwie krajowym.

Obszary objęte specjalnymi zasadami

Niektóre terytoria państw UE mogą zostać wyłączone z zakresu VAT lub mogą stosować stawki specjalne.

Terytoria państw UE wyłączone ze stosowania VAT
 • Niemcy: wyspa Helgoland i terytorium Büsingen
 • Włochy: Livigno, Campione d’Italia i włoskie wody jeziora Lugano
 • Francja: Guadalupe, Gujana, Martynika, Reunion, Majotta
 • Hiszpania: Ceuta, Melilla i Wyspy Kanaryjskie
 • Grecja: Góra Athos
 • Austria: Jungholz i Mittelberg
 • Dania: Grenlandia i Wyspy Owcze
 • Finlandia: wyspy Alandzkie
Terytoria o specjalnych stawkach
 • Portugalia: Azory i Madera
 • Grecja: kilka wysp na Morzu Egejskim
 • Francja: Korsyka
Terytoria trzecie traktowane jak państwa UE

Transakcje rozpoczynające się lub przeznaczone dla Księstwa Monako są traktowane jako transakcje mające początek we Francji lub przeznaczone dla Francji.

Dane dotyczące podatku VAT w podziale na kraje

Austrii

 

Belgia

 

Bułgaria

 

Chorwacja

 

Cypr

 

Republika Czeska

 

Dania

 

Estonia

 

Finlandia

 

Francji

 

Niemcy

 

Grecja

 

Węgry

 

Irlandia

 

Włochy

 

Łotwa

 

Litwa

 

Luksemburg

 

Malta

 

Niderlandy

 

Polska

 

Portugalia

 

Rumunia

 

Słowacja

 

Słowenia

 

Hiszpania

 

Szwecja

 
Udostępnij tę stronę:

Linki