Podatek od wartości dodanej

Czy Państwa przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi? Ta sekcja pomaga zrozumieć niektóre podatki, które mogą być stosowane w UE.

Na finansowanie budżetu UE przeznacza się odsetek dochodów z podatku od wartości dodanej (VAT), obliczony w sposób jednolity. Podatek VAT jest nakładany na wartość dodaną na każdym etapie łańcucha produkcyjnego każdego produktu lub usługi, pobierany od konsumpcji końcowej i pobierany w części

 • w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności handlowej, a mianowicie: dostawy towarów i świadczenie usług, przywóz i transakcje wewnątrzwspólnotowe (towary przywiezione do kraju UE z innego kraju UE)
 • na każdym etapie produkcji i dystrybucji towaru lub usługi poprzez naliczanie wartości procentowej od ceny każdej transakcji. Podatek VAT ostatecznie ponosi jednak konsument końcowy.
 • w ramach procedury, w ramach której niektórzy podatnicy (zarejestrowani do celów VAT) naliczają VAT od sprzedaży (podatek należny) i zwracają VAT naliczony od zakupów towarów lub usług wykorzystywanych w ich działalności gospodarczej (podatek naliczony). Różnica między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym to ostatecznie pobrany VAT

Mające zastosowanie ustawodawstwo

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest podstawowym prawodawstwem europejskim dotyczącym wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Za wdrażanie przepisów dotyczących VAT odpowiadaDG ds. Podatków i Unii Celnej.

Transakcje podlegające opodatkowaniu

Do głównych rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu VAT należą:

 • Dostawa towarów do celów handlowych, na terytorium kraju UE, dokonywana przez podatnika
 • Świadczenie usług: VAT jest wymagalny w kraju UE, w którym usługobiorca ma siedzibę
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe: zakupów dokonywanych przez przedsiębiorstwa handlowe mające siedzibę w różnych krajach UE nie uznaje się za przywóz i wywóz, lecz za transakcje wewnątrzwspólnotowe. Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów dokonywane między podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi do celów VAT będą naliczane w kraju UE, do którego towary są wysyłane.
 • Przywóz: Podatek VAT jest pobierany od przywozu towarów i zazwyczaj pobierany w przypadku procedur odprawy celnej w celu dopuszczenia ich do obrotu. Jeżeli jednak towary są przywożone do jednego kraju UE, ale są przeznaczone do użytku lub konsumpcji w innym państwie, mogą zostać objęte zawieszającą procedurą VAT. Zgodnie z tą procedurą podatek VAT będzie pobierany w kraju przeznaczenia UE, a nie w państwie wjazdu do UE.

Płatność podatku VAT (przywóz)

Płatności VAT z tytułu importu są traktowane w taki sam sposób jak należności celne.

Podatnicy muszą wypełnić i przedłożyć organom celnym jednolity dokument administracyjny, który musi zawierać wartość towarów, miejsce pochodzenia, odbiorcę, miejsce przeznaczenia, cenę, wagę itp.

Informacje o VAT, akcyzie i należnościach celnych należy wypełnić w polu nr 47 formularza.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest całkowita kwota faktycznie zapłacona lub należna od nabywcy, nabywcy lub osoby trzeciej. Ogólnie rzecz biorąc, podstawą opodatkowania jest cena zafakturowana, w tym:

 • podatki, cła, opłaty i należności, z wyłączeniem samego VAT
 • wydatki nadzwyczajne takie jak prowizja, koszty pakowania, transportu i ubezpieczenia naliczane nabywcy lub klientowi przez dostawcę.

Przy przywozie towarów podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe poniesione do miejsca przeznaczenia:

„Kwota podlegająca opodatkowaniu = wartość celna + cła i wszelkie inne podatki należne z tytułu przywozu + koszty dodatkowe do miejsca przeznaczenia.”

Minimalne stawki VAT

Transakcje podlegające opodatkowaniu podlegają stawkom i przepisom zatwierdzonym przez kraj UE, do którego dostarczane są towary lub do którego świadczone są usługi. Każdy kraj UE może ustalać stawki zgodnie z następującymi limitami:

 • stawkapodstawowa nie może być niższa niż 15 %. KrajeUE mogą również stosować jedną lub dwie stawki obniżone, które nie powinny być niższe niż 5 % i mają zastosowanie wyłącznie do bardzo konkretnych dostaw towarów.
 • dyrektywa zezwala na stosowanie stawki obniżonej nie niższej niż 12 % („ stawka parkingowa”) w odniesieniu do niektórych towarów lub usług.
 • umożliwia również niektórym krajom UE utrzymanie stawek obniżonych niższych niż minimum 5 % (nadredukowane stawki).

Towary podlegające obniżonym stawkom VAT

Załącznik III do dyrektywy w sprawie VAT umożliwia państwom UE stosowanie stawek obniżonych do następujących kategorii:

 1. środki spożywcze (w tym napoje, ale z wyłączeniem alkoholu) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Obejmuje to żywe zwierzęta, nasiona, rośliny, składniki zwykle przeznaczone do wykorzystania w przygotowaniu środków spożywczych oraz produkty zwykle przeznaczone jako suplementy lub substytuty środków spożywczych
 2. zaopatrzenie w wodę
 3. produkty farmaceutyczne, które zazwyczaj stosowane są w ochronie zdrowia, zapobieganiu chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produktami stosowanymi do celów antykoncepcyjnych oraz utrzymania osobistej higieny intymnej
 4. sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy i inne urządzenia zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego osób niepełnosprawnych. Obejmuje to naprawę takich towarów, a także fotelików samochodowych dla dzieci.
 5. transport osób oraz przewożonego przez nie bagażu
 6. dostawa książek (w tym wypożyczanie przez biblioteki). Obejmują one broszury, ulotki dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania, muzykę drukowaną lub w rękopisach, mapy, wykresy hydrograficzne, gazety i czasopisma. Wyklucza się materiał w całości lub w znacznym stopniu poświęcony reklamie
 7. wstęp na pokazy, teatry, cyrki, targi, parki rozrywki, koncerty, muzea, ogrody zoologiczne, kina, wystawy, podobne wydarzenia kulturalne i obiekty kulturalne oraz odbiór usług nadawczych
 8. usługi świadczone przez pisarzy, kompozytorów i artystów widowiskowych (w tym honoraria)
 9. dostawa, budowa, renowacja i przebudowa mieszkań w ramach polityki społecznej
 10. dostawy towarów i świadczenie usług w rodzaju zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, z wyłączeniem dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny lub budynki
 11. zakwaterowanie świadczone przez hotele i podobne obiekty, w tym zakwaterowanie wakacyjne oraz wynajem miejsc kempingowych i parkingów dla przyczep kempingowych
 12. wstęp na imprezy sportowe
 13. korzystanie z obiektów sportowych
 14. dostawa towarów i świadczenie usług przez organizacje uznane przez państwa UE za organizacje charytatywne i zajmujące się opieką społeczną lub zabezpieczeniem społecznym
 15. usługi świadczone przez przedsiębiorstwa pogrzebowe i usługi kremacyjne, wraz z dostawą towarów powiązanych
 16. opieka medyczna i stomatologiczna oraz leczenie termiczne
 17. usługi związane z sprzątaniem ulic, zbieraniem śmieci i przetwarzaniem odpadów

Ustalenia zawieszające i wolne obszary celne

Przywożone towary mogą zostać objęte jedną z poniższych regulacji celnych:

 • towary objęte czasowym składowaniem
 • towary objęte uszlachetnianiem czynnym (system zawieszeń celnych)
 • towary umieszczone w składzie celnym lub w wolnych obszarach celnych
 • czasowy przywóz
 • procedury tranzytowe
 • Wolne obszary celne, w których towary są wolne od podatku VAT oraz należności i opłat przywozowych

Podatek VAT będzie jednak wymagalny dopiero wtedy, gdy towary zostaną wprowadzone na rynek w celu sprzedaży publicznej.

Stawki VAT w krajach UE

Obecne stawki VAT (%) w państwach UE wynoszą:

 

(+) Niektóre państwa członkowskie UE tymczasowo obniżyły stawki VAT na konkretne towary w celu wsparcia walki z Covid-19 zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Terytoria specjalne

Niektóre terytoria państw UE mogą zostać wyłączone z zakresu stosowania VAT lub mogą stosować stawki szczególne.

Terytoria państw UE wyłączone z zakresu stosowania VAT
 • Niemcy: wyspa Helgoland i terytorium Büsingen
 • Włochy: Livigno, Campione d’Italia i włoskie wody jeziora Lugano
 • Francja: Guadalupe, Gujana, Martynika, Reunion, Majotta
 • Hiszpania: Ceuta, Melilla i Wyspy Kanaryjskie
 • Grecja: Góra Athos
 • Austria: Jungholz i Mittelberg
 • Dania: Grenlandia i Wyspy Owcze
 • Finlandia: wyspy Alandzkie
Terytoria ze specjalnymi stawkami
 • Portugalia: Azory i Madera
 • Grecja: kilka wysp na Morzu Egejskim
 • Francja: Korsyka
Terytoria trzecie traktowane jako kraje UE

Transakcje rozpoczynające się lub przeznaczone dla Księstwa Monako są traktowane jako transakcje mające początek we Francji lub przeznaczone dla Francji.

Szczegółowe informacje na temat podatku VAT w podziale na kraje

Austria

 

Belgia

 

Bułgaria

 

Chorwacja

 

Cypr

 

Republika Czeska

 

Dania

 

Estonia

 

Finlandia

 

Francja

 

Niemcy

 

Grecja

 

Węgry

 

Irlandia

 

Włochy

 

Łotwa

 

Litwa

 

Luksemburg

 

Malta

 

Niderlandy

 

Polska

 

Portugalia

 

Rumunia

 

Republika Słowacka

 

Słowenia

 

Hiszpania

 

Szwecja

 
Udostępnij tę stronę: