Daň z pridanej hodnoty

Predáva vaša spoločnosť tovar alebo služby? Tento oddiel vám pomôže pochopiť niektoré dane, ktoré sa môžu uplatňovať v EÚ.

Percentuálny podiel príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH), vypočítaný na jednotnom základe, je určený na financovanie rozpočtu EÚ. DPH sa ukladá z pridanej hodnoty každého výrobku alebo služby v každej fáze výrobného reťazca, ktorá sa vyberá z konečnej spotreby a vyberá sa čiastočne.

 • o všetkých obchodných činnostiach, konkrétne o: dodávky tovaru a služieb, dovoz a transakcie v rámci Spoločenstva (tovar dovezený do krajiny EÚ z inej krajiny EÚ)
 • V každom štádiu výroby a distribúcie tovaru alebo služby účtovaním percentuálneho podielu z ceny každej transakcie. DPH však v konečnom dôsledku znáša konečný spotrebiteľ.
 • Prostredníctvom systému, v rámci ktorého určité zdaniteľné osoby (tieto osoby registrované na účely DPH) účtujú DPH zo svojich predajov (dane na výstupe) a vracajú DPH účtovanú za svoje nákupy tovaru alebo služieb použitých v ich podnikateľskej činnosti (daň na vstupe). Rozdiel medzi daňou na výstupe a daňou na vstupe je nakoniec vybratá DPH

Uplatniteľné právne predpisy

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty je základným európskym právnym predpisom o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (DPH).Za vykonávanie pravidiel voblasti DPH zodpovedá GR pre dane a colnú úniu.

Zdaniteľné transakcie

Hlavné činnosti podliehajúce DPH sú:

 • Dodanie tovaru na podnikateľské účely uskutočnené zdaniteľnou osobou na území členského štátu EÚ
 • Poskytovanie služieb: Daňová povinnosť vzniká v krajine EÚ, v ktorej má príjemca služby sídlo
 • Transakcie v rámci Spoločenstva: nákupy medzi obchodníkmi so sídlom v rôznych krajinách EÚ sa nepovažujú za dovoz a vývoz, ale za transakcie v rámci Spoločenstva. Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva a dodanie tovaru medzi obchodníkmi registrovanými na účely DPH sa bude účtovať v krajine EÚ, do ktorej sa tovar odosiela.
 • Dovoz: DPH sa vyberá z dovozu tovaru a zvyčajne sa účtuje pri colnom konaní s cieľom jeho prepustenia do obehu. Ak sa však tovar dováža do jednej krajiny EÚ, ale je určený na použitie alebo spotrebu v inej krajine, môže sa naň vzťahovať režim s podmienečným oslobodením od DPH. V rámci tejto úpravy sa DPH bude účtovať v cieľovej krajine EÚ, a nie v krajine vstupu do EÚ.

Platba DPH (dovoz)

Platby DPH pri dovoze sa riešia rovnakým spôsobom ako clá.

Zdaniteľné osoby musia vyplniť a predložiť colným orgánom jednotný colný doklad, ktorý musí obsahovať hodnotu tovaru, miesto pôvodu, príjemcu, miesto určenia, cenu, hmotnosť atď.

Informácie o DPH, spotrebných daniach a clách sa musia vyplniť v kolónke 47 formulára.

Zdaniteľná suma

Základom dane je celková suma, ktorú kupujúci, zákazník alebo tretia strana skutočne zaplatili alebo majú zaplatiť. Základom dane je vo všeobecnosti fakturovaná cena vrátane:

 • dane, clá, odvody a poplatky okrem samotnej DPH
 • vedľajšie výdavky, ako sú napríklad náklady na provízie, balenie, prepravu a poistenie, ktoré dodávateľ inkasuje od kupujúceho alebo zákazníka.

Pri dovoze tovaru bude základ dane zahŕňať aj vedľajšie výdavky, ktoré vznikli až do miesta určenia:

„Zdaniteľná suma = hodnota na colné účely + clá a všetky ostatné dane splatné z dôvodu dovozu + dodatočné náklady až do miesta určenia.“

Minimálne sadzby DPH

Na zdaniteľné transakcie sa vzťahujú sadzby a predpisy schválené krajinou EÚ, do ktorej sa tovar dodáva alebo poskytuje.Každá krajina EÚ môže stanoviť sadzby podľa týchto limitov:

 • štandardná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %.Krajiny EÚ môžu tiež uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby, ktoré by nemali byť nižšie ako 5 % a ktoré sa uplatňujú len na veľmi špecifické dodania tovaru.
 • Smernica umožňuje uplatňovanie zníženej sadzby nie nižšej ako 12 % (ďalej len“parkovacia sadzba„) na niektoré tovary alebo služby.
 • Takisto umožňuje niektorým krajinám EÚ zachovať nižšie znížené sadzby ako 5 % minimum (superznížené sadzby).

Tovar, na ktorý sa vzťahujú znížené sadzby DPH

Príloha III k smernici o DPH umožňuje krajinám EÚ uplatňovať znížené sadzby na tieto kategórie:

 1. potraviny (vrátane nápojov, ale s výnimkou alkoholu) určené na ľudskú a živočíšnu spotrebu. Patria sem živé zvieratá, semená, rastliny, prísady obvykle určené na použitie pri príprave potravín a výrobky obvykle určené na doplnenie alebo náhradu potravín.
 2. dodávky vody
 3. farmaceutické výrobky tých druhov, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve, pri predchádzaní chorobám a na účely lekárskej a veterinárnej starostlivosti, vrátane výrobkov používaných na antikoncepciu a hygienickú ochranu.
 4. zdravotnícke vybavenie, pomôcky a iné zariadenia bežne určené na zmiernenie alebo liečbu zdravotného postihnutia na výlučné osobné použitie postihnutými osobami. To zahŕňa opravu takéhoto tovaru, ako aj detských sedačiek do automobilov.
 5. doprava cestujúcich a ich sprievodnej batožiny.
 6. dodanie kníh (vrátane pôžičiek knižníc). Patria sem brožúry, letáky, detské obrázky, knižky na kreslenie alebo maľovanie, hudobné diela vytlačené alebo v rukopise, mapy, hydrografické mapy, noviny a periodiká. Materiál, ktorý je úplne alebo v podstatnej miere venovaný reklamným materiálom, je vylúčený
 7. vstupy do prezentácií, divadiel, cirkusov, veľtrhov, zábavných parkov, koncertov, múzeí, zoologických záhrad, kín, výstav, podobných kultúrnych podujatí a zariadení a napokon do prijímania vysielacích služieb
 8. služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi a výkonnými umelcami (zahŕňajú sa aj povinnosti)
 9. dodanie, výstavba, renovácia a prestavba bývania poskytovaného v rámci sociálnej politiky
 10. dodanie tovaru a poskytovanie služieb druhu, ktorý je bežne určený na použitie v poľnohospodárskej výrobe, ale s výnimkou investičného majetku, ako sú stroje alebo budovy
 11. ubytovanie poskytované hotelmi a podobnými zariadeniami vrátane poskytovania dovolenkového ubytovania a prenájmu kempingových miest a parkovísk pre obytné prívesy
 12. vstup na športové podujatia
 13. použitie športových zariadení.
 14. dodanie tovaru a poskytovanie služieb organizáciami uznanými krajinami EÚ za charitatívne organizácie, ktoré sú zapojené do sociálnej starostlivosti alebo sociálneho zabezpečenia
 15. služby poskytované pohrebnými ústavmi a kremačné služby spolu s poskytovaním súvisiacich tovarov
 16. poskytovanie lekárskej a stomatologickej starostlivosti, ako aj tepelnej liečby
 17. služby poskytované v súvislosti s čistením ulíc, zberom odpadu a spracovaním odpadu

Režim s podmienečným oslobodením od cla a slobodné pásma

Dovážaný tovar sa môže umiestniť do jedného z nižšie uvedených colných režimov:

 • dočasne uskladnený tovar
 • tovar v režime aktívneho zušľachťovacieho styku (systém pozastavenia cla)
 • tovar umiestnený v colnom sklade alebo v slobodných pásmach
 • dočasné použitie
 • tranzitné režimy
 • Slobodné zóny, v ktorých je tovar oslobodený od DPH, a dovozné clá a poplatky

DPH však nie je splatná, kým tovar nevstúpi na trh na predaj verejnosti.

Sadzby DPH v krajinách EÚ

Súčasné sadzby DPH (%) v krajinách EÚ sú:

 

(+) Niektoré členské štáty EÚ dočasne znížili sadzby DPH na osobitný tovar na podporu boja proti pandémii COVID-19 v súlade s ustanoveniami ich vnútroštátnych právnych predpisov.

Osobitné územia

Niektoré územia krajín EÚ môžu byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti DPH alebo môžu uplatňovať osobitné sadzby.

Územia krajín EÚ vyňaté z uplatňovania DPH
 • Nemecko: ostrov Helgoland a územie Büsingen
 • Taliansko: Livigno, Campione ďItalia a talianske vody jazera Lugano
 • Francúzsko: Guadalupe, Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte
 • Španielsko: Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy
 • Grécko: Vrch Athos
 • Rakúsko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Fínsko: Alandy
Územia s osobitnými sadzbami
 • Portugalsko: Azory a Madeira
 • Grécko: niekoľko ostrovov v Egejskom mori
 • Francúzsko: Korzika
Tretie územia, ktoré sa považujú za krajiny EÚ

Transakcie, ktoré majú pôvod v Monackom kniežatstve alebo sú určené pre Monacké kniežatstvo, sa považujú za transakcie s pôvodom vo Francúzsku alebo určené pre Francúzsko.

Podrobnosti o DPH podľa krajiny

Rakúsko

 

Belgicko

 

Bulharsko

 

Chorvátsko

 

Cyprus

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estónsko

 

Fínsko

 

Francúzsko

 

Nemecko

 

Grécko

 

Maďarsko

 

Írsko

 

Taliansko

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Luxembursko

 

Malta

 

Holandsko

 

Poľsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španielsko

 

Švédsko

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy