Daň z pridanej hodnoty

Predáva vaša spoločnosť tovar alebo služby? Táto časť vám pomôže pochopiť niektoré dane, ktoré sa môžu uplatňovať v EÚ.

Na financovanie rozpočtu EÚ sa vyčleňuje percentuálny podiel príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH) vypočítaný na jednotnom základe. DPH sa vyberá z pridanej hodnoty každého výrobku alebo služby na každom stupni výrobného reťazca, ktorá sa vyberá z konečnej spotreby a vyberá sa zlomkom.

 • na všetky obchodné činnosti, konkrétne na: dodávky tovaru a služieb, dovoz a transakcie v rámci Spoločenstva (tovar dovezený do krajiny EÚ z inej krajiny EÚ)
 • v každej fáze výroby a distribúcie tovaru alebo služby účtovaním percentuálneho podielu z ceny každej transakcie. DPH však v konečnom dôsledku znáša konečný spotrebiteľ.
 • prostredníctvom režimu, v ktorom určité zdaniteľné osoby (tie, ktoré sú zaregistrované na účely DPH) účtujú DPH zo svojho predaja (daň na výstupe) a vymáhajú DPH účtovanú pri nákupe tovaru alebo služieb, ktoré používajú pri svojej podnikateľskej činnosti (daň na vstupe). Rozdiel medzi daňou na výstupe a daňou na vstupe je daňou z konečne vybranou

Uplatniteľné právne predpisy

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty je základnou európskou právnou úpravou o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (DPH). Za vykonávanie pravidiel voblasti DPH je zodpovedné GR pre dane a colnú úniu.

Zdaniteľné transakcie

Hlavné činnosti podliehajúce DPH sú:

 • Dodanie tovaru na obchodné účely v rámci územia krajiny EÚ uskutočnené zdaniteľnou osobou
 • Poskytovanie služieb: Daňová povinnosť k DPH vzniká v krajine EÚ, v ktorej je usadený príjemca služby
 • Transakcie v rámci Spoločenstva: nákupy medzi obchodníkmi so sídlom v rôznych krajinách EÚ sa nepovažujú za dovoz a vývoz, ale za transakcie v rámci Spoločenstva. Nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva a dodanie tovaru uskutočnené medzi obchodníkmi registrovanými na účely DPH sa bude účtovať v krajine EÚ, do ktorej sa tovar odosiela.
 • Dovoz: DPH sa vyberá z dovozu tovaru a zvyčajne sa účtuje pri colnom odbavení s cieľom jeho prepustenia do obehu. Ak sa však tovar dováža do jednej krajiny EÚ, ale je určený na použitie alebo spotrebu v inej krajine, môže sa naň vzťahovať režim s podmienečným oslobodením od DPH. Podľa tejto úpravy sa DPH bude účtovať v cieľovej krajine EÚ, a nie v krajine EÚ vstupu do EÚ.

Platba DPH (dovoz)

Platby DPH pri dovoze sa riešia rovnakým spôsobom ako clá.

Zdaniteľné osoby musia vyplniť a predložiť colným orgánom jednotný colný doklad, ktorý musí obsahovať hodnotu tovaru, miesto pôvodu, príjemcu, miesto určenia, cenu, hmotnosť atď.

Informácie o DPH, spotrebnej dani a clách sa musia vyplniť v kolónke č. 47 formulára.

Základ dane

Základom dane je celková suma skutočne zaplatená alebo splatná kupujúcim, odberateľom alebo treťou stranou. Základom dane je vo všeobecnosti fakturovaná cena vrátane:

 • dane, clá, odvody a poplatky okrem samotnej DPH
 • vedľajšie výdavky, ako sú napríklad náklady na provízie, balenie, prepravu a poistenie, ktoré dodávateľ inkasuje od kupujúceho alebo zákazníka.

Pri dovoze tovaru bude základ dane zahŕňať aj vedľajšie výdavky, ktoré vznikli až po miesto určenia:

„Výška dane = Hodnota na colné účely + clá a všetky ostatné dane splatné z dôvodu dovozu + dodatočné náklady až do miesta určenia.“

Minimálne sadzby DPH

Zdaniteľné transakcie podliehajú sadzbám a predpisom schváleným krajinou EÚ, ktorej sa dodáva tovar alebo poskytuje služby. Každá krajina EÚ môže stanoviť sadzby podľa týchto limitov:

 • štandardná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %. Krajiny EÚ môžu tiež uplatňovať buď jednu alebo dve znížené sadzby, ktoré by nemali byť nižšie ako 5 % a ktoré sa uplatňujú len na veľmi špecifické dodania tovaru.
 • smernica umožňuje uplatňovanie zníženej sadzby nie nižšej ako 12 % (parkovacia sadzba“) na niektoré tovary alebo služby.
 • umožňuje tiež niektorým krajinám EÚ zachovať znížené sadzby nižšie ako 5 % minimum (vysoko znížené sadzby).

Tovar, na ktorý sa vzťahujú znížené sadzby DPH

Príloha III k smernici o DPH umožňuje krajinám EÚ uplatňovať znížené sadzby na tieto kategórie:

 1. potraviny (vrátane nápojov, ale okrem alkoholu) na konzumáciu ľuďmi a zvieratami. Patria sem živé zvieratá, semená, rastliny, zložky bežne určené na prípravu potravín a výrobky, ktoré sú obvykle určené na doplnenie alebo náhradu potravín.
 2. dodávky vody
 3. farmaceutické výrobky tých druhov, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve, pri predchádzaní chorobám a na účely lekárskej a veterinárnej starostlivosti, vrátane výrobkov používaných na antikoncepciu a hygienickú ochranu.
 4. zdravotnícke vybavenie, pomôcky a iné zariadenia bežne určené na uľahčenie alebo liečbu zdravotného postihnutia, určené výlučne na osobné použitie postihnutými osobami. To zahŕňa opravu takéhoto tovaru, ako aj detských automobilových sedadiel.
 5. doprava cestujúcich a ich sprievodnej batožiny.
 6. dodanie kníh (vrátane úverov z knižníc). Patria sem brožúry, letáky, obrázky pre deti, náčrtné alebo omaľovacie knihy, hudba vytlačená alebo v rukopise, mapy, hydrografické mapy, noviny a periodiká. Materiál, ktorý je úplne alebo v podstatnej miere určený na reklamu, je vylúčený.
 7. vstupné na predstavenia, divadlá, cirkusy, veľtrhy, zábavné parky, koncerty, múzeá, zoologické záhrady, kiná, výstavy, podobné kultúrne podujatia a zariadenia a napokon príjem vysielacích služieb
 8. služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi a výkonnými umelcami (zahŕňajú sa výhry)
 9. dodávka, výstavba, renovácia a prestavba obytných priestorov poskytovaných v rámci sociálnej politiky
 10. dodávky tovarov a poskytovanie služieb druhov bežne určených na použitie v poľnohospodárskej výrobe, ale okrem investičných tovarov, ako sú stroje alebo budovy
 11. ubytovanie poskytované hotelmi a podobnými zariadeniami vrátane poskytovania prázdninového ubytovania a prenájmu kempingových miest a parkovísk pre karavany
 12. vstupné na športové podujatia
 13. využívanie športových zariadení
 14. dodanie tovaru a poskytovanie služieb organizáciami, ktoré krajiny EÚ uznávajú za charitatívne organizácie a ktoré vykonávajú sociálnu činnosť alebo prácu v oblasti sociálneho zabezpečenia
 15. služby poskytované pohrebnými ústavmi a kremačnými službami spolu s dodaním súvisiaceho tovaru
 16. poskytovanie lekárskej a stomatologickej starostlivosti, ako aj tepelnej starostlivosti
 17. služby poskytované v súvislosti s čistením ulíc, zberom odpadu a spracovaním odpadu

Podmienečné opatrenia a slobodné pásma

Dovážaný tovar môže byť umiestnený do jedného z týchto colných režimov:

 • tovar umiestnený do dočasného uskladnenia
 • tovar v režime aktívneho zušľachťovacieho styku (systém s podmienečným oslobodením od cla)
 • tovar umiestnený do colných skladov alebo slobodných pásiem
 • dočasný dovoz
 • tranzitné režimy
 • Slobodné pásma, v ktorých je tovar oslobodený od DPH, a dovozné clá a poplatky

Daňová povinnosť však vznikne až vtedy, keď tovar vstúpi na trh s cieľom predaja verejnosti.

Sadzby DPH v krajinách EÚ

Súčasné sadzby DPH (%) v krajinách EÚ sú:

 

(+) Niektoré členské štáty EÚ dočasne znížili sadzby DPH na konkrétny tovar na podporu boja proti ochoreniu COVID-19 v súlade s ustanoveniami stanovenými v ich vnútroštátnych právnych predpisoch.

Osobitné územia

Niektoré územia krajín EÚ môžu byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti DPH alebo môžu uplatňovať osobitné sadzby.

Územia krajín EÚ vylúčené z uplatňovania DPH
 • Nemecko: ostrov Helgoland a územie Büsingen
 • Taliansko: Livigno, Campione d’Italia a talianske vody jazera Lugano
 • Francúzsko: Guadalupe, Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte
 • Španielsko: Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy
 • Grécko: Namontovať Athos
 • Rakúsko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Fínsko: Alandské ostrovy
Územia s osobitnými sadzbami
 • Portugalsko: Azory a Madeira
 • Grécko: niekoľko ostrovov v Egejskom mori
 • Francúzsko: Korzika
Tretie územia, ktoré sa považujú za krajiny EÚ

Transakcie pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené Monackému kniežatstvu sa považujú za transakcie pochádzajúce z Francúzska alebo určené pre Francúzsko.

Údaje o DPH podľa krajiny

Rakúsko

 

Belgicko

 

Bulharsko

 

Chorvátsko

 

Cyprus

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estónsko

 

Fínsko

 

Francúzsko

 

Nemecko

 

Grécko

 

Maďarsko

 

Írsko

 

Taliansko

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Luxembursko

 

Malta

 

Holandsko

 

Poľsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španielsko

 

Švédsko

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy