Käibemaks

Kas teie ettevõte müüb kaupu või teenuseid? See jaotis aitab teil mõista mõningaid makse, mida võidakse ELis kohaldada.

Käibemaksutulu protsent, mis arvutatakse ühtsel alusel, eraldatakse ELi eelarve rahastamiseks. Käibemaks kehtestatakse mis tahes toote või teenuse tootmisahela igas etapis lisandväärtusele, mida kogutakse lõpptarbimiselt ja kogutakse osade kaupa.

 • mis puudutab kogu äritegevust, nimelt: kaubatarned ja teenuste osutamine, import ja ühendusesisesed tehingud (kaubad, mis tuuakse ELi liikmesriiki teisest ELi riigist)
 • kauba või teenuse tootmise ja turustamise igas etapis, võttes protsendimäära iga tehingu hinnast. Käibemaksu tasub aga lõppkokkuvõttes lõpptarbija.
 • korra kaudu, mille puhul teatavad maksukohustuslased (need käibemaksukohustuslasena registreeritud) nõuavad oma müügilt käibemaksu (käibemaks) ja nõuavad tagasi käibemaksu, mis on tasutud nende majandustegevuses kasutatavate kaupade või teenuste ostmisel (sisendmaks). Tasumisele kuuluva käibemaksu ja sisendkäibemaksu vahe on lõplikult kogutud käibemaks.

Kohaldatavad õigusaktid

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, on Euroopa Liidu põhiõigusakt, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi. Käibemaksueeskirjade rakendamise eest vastutabmaksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

Maksustatavad tehingud

Käibemaksuga maksustatavad põhitegevused on:

 • Maksukohustuslasepoolt ELi liikmesriigi territooriumil kaubanduslikul eesmärgil tehtud kaubatarned
 • Teenuste osutamine: Käibemaks kuulub tasumisele selles ELi liikmesriigis, kus teenuse saaja asub
 • Ühendusesisesed tehingud: eri ELi riikide residentidest ettevõtjate vahelisi oste ei loeta impordiks ja ekspordiks, vaid ühendusesisesteks tehinguteks. Käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtjate vahelised ühendusesisesed soetamised ja kaubatarned nõutakse sisse selles ELi liikmesriigis, kuhu kaubad lähetatakse.
 • Import: Käibemaksu kogutakse kaupade importimisel ja tavaliselt siis, kui toimub tollivormistus, et kaup ringlusse lasta. Kui aga kaup imporditakse ühte ELi riiki, kuid on ette nähtud kasutamiseks või tarbimiseks teises liikmesriigis, võib selle suhtes kohaldada käibemaksu peatamismenetlust. Selle korra kohaselt nõutakse käibemaksu sisse ELi sihtriigis, mitte ELi sisenemise riigis.

Käibemaksu tasumine (import)

Impordikäibemaksu tasumist käsitletakse samal viisil kui tollimaksu.

Maksukohustuslased peavad täitma ja esitama tollile ühtse haldusdokumendi, mis peab sisaldama kauba väärtust, päritolukohta, kaubasaajat, sihtkohta, hinda, kaalu jne.

Teave käibemaksu, aktsiisi ja tollimaksude kohta tuleb täita vormi lahtrisse 47.

Maksustatav väärtus

Maksustatav väärtus on ostja, kliendi või kolmanda isiku poolt tegelikult makstud või makstav kogusumma. Üldiselt on maksustatavaks väärtuseks arvele märgitud hind, sealhulgas:

 • maksud, tollimaksud, lõivud ja tasud, välja arvatud käibemaks ise
 • kõrvalkulud, nagu komisjoni-, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud, mille tarnija nõuab sisse ostjalt või kliendilt.

Kaupade importimisel hõlmab maksustatav väärtus ka kuni sihtkohani tekkinud kõrvalkulusid:

„Maksustatav summa = tolliväärtus + tollimaksud ja muud impordiga seotud maksud + täiendavad kulud kuni sihtkohani.“

Minimaalsed käibemaksumäärad

Maksustatavate tehingute suhtes kohaldatakse maksumäärasid ja eeskirju, mille on heaks kiitnud selle ELi liikmesriik, kellele kaupu tarnitakse või teenuseid osutatakse. Iga ELi liikmesriik võib kehtestada maksumäärad vastavalt järgmistele piirmääradele:

 • harilik maksumäär ei tohi olla väiksem kui 15 %. ELi liikmesriigid võivad kohaldada ka üht või kaht vähendatud maksumäära, mis ei tohiks olla väiksemad kui 5 % ja mida kohaldatakse üksnes väga konkreetsete kaubatarnete suhtes.
 • direktiiviga lubatakse mõnede kaupade või teenuste suhtes kohaldada vähendatud maksumäära, mis ei ole madalam kui 12 % („parkimismäär“).
 • samuti võimaldab see teatavatel ELi riikidel säilitada vähendatud maksumäärad, mis on madalamad kui 5 % miinimummäär (väga vähendatud maksumäärad).

Kaubad, mille suhtes kohaldatakse vähendatud käibemaksumäärasid

Käibemaksudirektiivi III lisa kohaselt võivad ELi liikmesriigid kohaldada vähendatud maksumäärasid järgmiste kategooriate suhtes:

 1. toiduained (sh joogid, v.a alkohol) inim- ja loomatoiduks. See hõlmab elusloomi, seemneid, taimi, tavaliselt toiduainete valmistamisel kasutatavaid koostisosi ning tavaliselt lisa- või asendustoiduks ettenähtud tooteid.
 2. veevarud
 3. ravimid, mida tavaliselt kasutatakse tervishoius, haiguste ärahoidmiseks ning inimeste ja loomade raviks, kaasa arvatud rasestumisvastased vahendid ja hügieenitooted
 4. meditsiiniseadmed, abivahendid ja muud vahendid, mis on tavaliselt ette nähtud puude leevendamiseks või raviks ja mis on ette nähtud üksnes puuetega inimeste isiklikuks kasutamiseks. See hõlmab selliste kaupade ja laste autoistmete parandamist.
 5. reisijate ja nende pagasi vedu
 6. raamatute tarnimine (sealhulgas raamatukogude laenuks). Siia kuuluvad brošüürid, laste piltide voldikud, joonistus- ja värvimisraamatud, trükitud või käsikirjas muusika, kaardid, hüdrograafiakaardid, ajalehed ja perioodikaväljaanded. Täielikult või olulisel määral reklaamimiseks mõeldud materjal on välistatud.
 7. näitused, teatrid, tsirkused, laatad, lõbustuspargid, kontserdid, muuseumid, loomaaiad, kinod, näitused, sarnased kultuuriüritused ja -rajatised ning lõpuks ringhäälinguteenuste vastuvõtmine
 8. kirjanike, heliloojate ja etenduskunstnike osutatavad teenused (kaasa arvatud rojaaiad)
 9. sotsiaalpoliitika raames pakutavate eluasemete tarnimine, ehitamine, renoveerimine ja ümberehitamine
 10. selliste kaupade tarnimine ja teenuste osutamine, mis on tavaliselt ette nähtud põllumajandustootmises kasutamiseks, v.a kapitalikaubad, nagu masinad ja ehitised
 11. hotellide ja samalaadsete asutuste pakutav majutus, sealhulgas puhkemajutus ning kämpingu- ja haagiselamuparkide üürileandmine
 12. spordiüritustele lubamine
 13. spordirajatiste kasutamine
 14. kaupade tarnimine ja teenuste osutamine organisatsioonide poolt, keda ELi riigid tunnustavad heategevuslikena ja tegelevad hoolekande või sotsiaalkindlustusega
 15. matusekorraldajate osutatavad teenused ja kremeerimisteenused ning nendega seotud kaupade tarnimine
 16. Meditsiini- ja hambaraviteenused ning soojusravi
 17. tänavapuhastuse, prügiveo ja jäätmekäitlusega seotud teenused

Peatamiskord ja vabatsoonid

Imporditud kauba võib suunata ühele järgmistest tolliprotseduuridest:

 • ajutiselt ladustatud kaup
 • seestöötlemise tolliprotseduuri alla kuuluv kaup (tollimaksu peatamise süsteem)
 • tolliladustamisse või vabatsooni paigutatud kaup
 • ajutine import
 • transiidiprotseduurid
 • Vabatsoonid, kus kaubad on käibemaksuvabad, ning imporditollimaksud ja -maksud

Siiski ei kuulu käibemaks tasumisele enne, kui kaup jõuab turule müügiks üldsusele.

Käibemaksumäärad ELi liikmesriikides

ELi liikmesriikide praegused käibemaksumäärad (%) on järgmised:

 

(+) Teatavad ELi liikmesriigid on ajutiselt vähendanud teatavate kaupade käibemaksumäärasid, et toetada COVID-19 vastast võitlust kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega.

Eriterritooriumid

Mõned ELi riikide territooriumid võidakse käibemaksu kohaldamisalast välja jätta või kohaldada erimäärasid.

ELi riikide territooriumid, mille suhtes käibemaksu ei kohaldata
 • Saksamaa: Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
 • Itaalia: Livigno, Campione d’Italia ja Lugano järve Itaalia veed
 • Prantsusmaa: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Hispaania: Ceuta, Melilla ja Kanaari saared
 • Kreeka: Alus Athos
 • Austria: Jungholz ja Mittelberg
 • Taani: Gröönimaa ja Fääri saared
 • Soome: Ahvenamaa saared
Territooriumid, mille suhtes kohaldatakse erimäärasid
 • Portugal: Assoorid ja Madeira
 • Kreeka: mitu saart Egeuse merel
 • Prantsusmaa: Korsika
Kolmandad territooriumid, mida käsitatakse ELi riikidena

Monaco Vürstiriigist lähtuvaid või sinna suunatud tehinguid käsitatakse tehingutena, mille lähte- või sihtkoht on Prantsusmaa.

Andmed käibemaksu kohta riikide kaupa

Austria

 

Belgia

 

Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Küpros

 

Tšehhi Vabariik

 

Taani

 

Eesti

 

Soome

 

Prantsusmaa

 

Saksamaa

 

Kreeka

 

Ungari

 

Iirimaa

 

Itaalia

 

Läti

 

Leedu

 

Luksemburg

 

Malta

 

Madalmaad

 

Poola

 

Portugal

 

Rumeenia

 

Slovaki Vabariik

 

Sloveenia

 

Hispaania

 

Rootsi

 
Jagage seda lehte: