Käibemaks

Kas teie ettevõte müüb kaupu või teenuseid? See jaotis aitab teil mõista mõningaid makse, mida võidakse ELis kohaldada.

Osa ühtselt arvutatud käibemaksutulust eraldatakse ELi eelarve rahastamiseks. Käibemaks kehtestatakse mis tahes toote või teenuse lisandväärtusele tootmisahela igas etapis, see nõutakse sisse lõpptarbimiselt ja kogutakse murdosana.

 • kõik kaubandustegevused, nimelt: kaupade tarnimine ja teenuste osutamine, import ja ühendusesisesed tehingud (kaubad, mis tuuakse ELi riiki teisest ELi riigist)
 • Kauba või teenuse tootmise ja turustamise igas etapis, võttes iga tehingu hinnalt teatava protsendi. Käibemaksu tasub siiski lõppkokkuvõttes lõpptarbija.
 • Sellise korra kaudu, mille kohaselt teatavad maksukohustuslased (kes on käibemaksukohustuslasena registreeritud) koguvad oma müügilt käibemaksu (väljundkäibemaks) ja nõuavad oma majandustegevuses kasutatavate kaupade või teenuste ostmiselt tasutud käibemaksu (sisendkäibemaks) tagasi. Väljundkäibemaksu ja sisendkäibemaksu vahe on lõpuks sissenõutud käibemaks.

Kohaldatavad õigusaktid

Nõukogu 28. novembri direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, on ühist käibemaksusüsteemi käsitlev Euroopa põhiõigusakt.Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat vastutab käibemaksueeskirjade rakendamise eest.

Maksustatavad tehingud

Käibemaksuga maksustatavad põhitegevusalad on:

 • Kaubatarned kaubanduslikel eesmärkidel ELi liikmesriigi territooriumil maksukohustuslase poolt
 • Teenuste osutamine: Käibemaks tuleb tasuda ELi liikmesriigis, kus teenuse saaja on asutatud
 • Ühendusesiseste tehingutega seotud maksuvabastused: oste eri ELi riikide residentidest ettevõtjate vahel ei loeta impordiks ja ekspordiks, vaid ühendusesisesteks tehinguteks. Ühendusesisene soetamine ja kaubatarned käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtjate vahel maksustatakse ELi liikmesriigis, kuhu kaubad lähetatakse.
 • Import: Käibemaks nõutakse sisse kaupade impordilt ja tavaliselt nõutakse sisse siis, kui toimub vabasse ringlusse lubamiseks vajalik tollivormistus. Kui aga kaup imporditakse ühte ELi liikmesriiki, kuid see on mõeldud kasutamiseks või tarbimiseks teises liikmesriigis, võib selle suhtes kohaldada käibemaksu peatamismenetlust. Selle korra kohaselt maksustatakse käibemaksuga ELi sihtriik, mitte ELi sisenemise riik.

Käibemaksu tasumine (import)

Impordikäibemaksu makseid käsitletakse samamoodi nagu tollimakse.

Maksukohustuslased peavad täitma ja esitama tollile ühtse haldusdokumendi, mis peab sisaldama kauba väärtust, päritolukohta, kaubasaajat, sihtkohta, hinda, kaalu jne.

Teave käibemaksu, aktsiisi ja tollimaksude kohta tuleb täita vormi lahtris 47.

Maksustatav summa

Maksustatav summa on ostja, kliendi või kolmanda isiku poolt tegelikult makstud või makstav kogusumma. Üldiselt on maksustatavaks väärtuseks arvel märgitud hind, sealhulgas:

 • maksud, tollimaksud, lõivud ja tasud, välja arvatud käibemaks
 • kõrvalkulud, nagu komisjoni-, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud, mille tarnija nõuab sisse ostjalt või kliendilt.

Kaupade importimisel hõlmab maksustatav väärtus ka kuni sihtkohani tekkinud ettenägematuid kulusid:

„Maksustatav summa = tolliväärtus + impordiga seotud tollimaksud ja muud maksud + täiendavad kulud kuni sihtkohani.“

Käibemaksu miinimummäärad

Maksustatavate tehingute suhtes kohaldatakse määrasid ja eeskirju, mille on heaks kiitnud ELi liikmesriik, kuhu kaubad tarnitakse või teenuseid osutatakse.Iga ELi liikmesriik võib kehtestada määrad vastavalt järgmistele piirmääradele:

 • harilik maksumäär ei või olla väiksem kui 15 %.ELi riigid võivad samuti kohaldada kas üht või kaht vähendatud maksumäära, mis ei tohiks olla väiksemad kui 5 %, ning neid kohaldatakse üksnes väga spetsiifiliste kaubatarnete suhtes.
 • Direktiiv võimaldab kohaldada vähendatud maksumäära, mis ei ole madalam kui 12 % (nnparkimistasu), teatavate kaupade või teenuste suhtes.
 • Samuti võimaldab see teatavatel ELi liikmesriikidel säilitada vähendatud maksumäärad, mis on madalamad kui 5 % miinimummäär (ülemääraselt vähendatud määrad).

Kaubad, mille suhtes kohaldatakse vähendatud käibemaksumäärasid

Käibemaksudirektiivi III lisa võimaldab ELi liikmesriikidel kohaldada vähendatud maksumäärasid järgmiste kategooriate suhtes:

 1. toiduained (sealhulgas joogid, kuid välja arvatud alkohol), mis on ette nähtud inim- ja loomatoiduks. See hõlmab elusloomi, seemneid, taimi, koostisosi, mis on tavaliselt ette nähtud toiduainete valmistamiseks, ning tooteid, mis on tavaliselt ette nähtud toiduainete täiendamiseks või asendamiseks.
 2. veevarustus
 3. ravimid, mida tavaliselt kasutatakse tervishoius, haiguste ärahoidmiseks ning inimeste ja loomade raviks, kaasa arvatud rasestumisvastased vahendid ja hügieenitooted
 4. meditsiiniseadmed, abivahendid ja muud tarvikud, mis on tavaliselt ette nähtud puuete leevendamiseks või ravimiseks ning mis on mõeldud üksnes puuetega inimeste isiklikuks kasutamiseks. See hõlmab nii selliste kaupade kui ka laste-autoistmete parandamist.
 5. reisijate ja nende pagasi vedu
 6. raamatute tarnimine (sh raamatukogude poolt laenuks antud raamatud). Siia kuuluvad brošüürid, laste fotod, joonistus- ja värvimisraamatud, trükitud või käsikirjalised noodid, kaardid, hüdrograafilised kaardid, ajalehed ja perioodikaväljaanded. Täielikult või olulisel määral reklaamile pühendatud materjal ei ole lubatud.
 7. näitused, teatrid, tsirkused, messid, lõbustuspargid, kontserdid, muuseumid, loomaaiad, kinod, näitused, samalaadsed kultuuriüritused ja -rajatised ning lõpuks ringhäälinguteenuste vastuvõtmine
 8. kirjanike, heliloojate ja esinejate teenused (sh loovisikud)
 9. sotsiaalpoliitika raames pakutavate eluasemete tarnimine, ehitamine, renoveerimine ja ümberehitamine
 10. selliste kaupade tarnimine ja teenuste osutamine, mis on tavaliselt ette nähtud põllumajandustootmises kasutamiseks, välja arvatud sellised kapitalikaubad nagu masinad või ehitised
 11. hotellide ja samalaadsete asutuste pakutav majutus, sealhulgas puhkusemajutus ning kämpingute ja haagissuvilate parkimiskohtade üürileandmine
 12. sissepääs spordiüritustele
 13. spordirajatiste kasutamine
 14. kaupade tarnimine ja teenuste osutamine organisatsioonide poolt, mida ELi liikmesriigid tunnustavad heategevusorganisatsioonidena ja mis tegelevad hoolekande või sotsiaalkindlustusega
 15. matusekorraldajate osutatavad teenused ja kremeerimisteenused koos nendega seotud kaupade tarnimisega
 16. Meditsiini- ja hambaravi ning termilise ravi osutamine
 17. tänavapuhastuse, prügiveo ja jäätmekäitlusega seotud teenused

Peatamiskord ja vabatsoonid

Imporditud kauba suhtes võib kohaldada ühte järgmistest tolliprotseduuridest:

 • ajutiselt ladustatud kaup
 • seestöötlemise soodustustega hõlmatud kaup (tollimaksu peatamise süsteem)
 • tolliladustamisele või vabatsooni suunatud kaup
 • ajutine import
 • transiidiprotseduur
 • Vabatsoonid, kus kaubad on käibemaksuvabad, ning imporditollimaksud ja -lõivud

Käibemaksu ei tule siiski tasuda enne, kui kaup jõuab üldsusele müümiseks turule.

Käibemaksumäärad ELi liikmesriikides

Praegused käibemaksumäärad (%) ELi liikmesriikides on järgmised:

 

(+) Teatavad ELi liikmesriigid on ajutiselt vähendanud teatavate kaupade käibemaksumäärasid COVID-19 vastase võitluse toetamiseks kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega.

Eriterritooriumid

Mõned ELi liikmesriikide territooriumid võidakse käibemaksu kohaldamisalast välja jätta või kohaldada erimäärasid.

ELi liikmesriikide territooriumid, mille suhtes käibemaksu ei kohaldata
 • Saksamaa: Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
 • Itaalia: Livigno, Campione d’Italia ja Lugano järve Itaalia veed
 • Prantsusmaa: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Hispaania: Ceuta, Melilla ja Kanaari saared
 • Kreeka: Athose mägi
 • Austria: Jungholz ja Mittelberg
 • Taani: Gröönimaa ja Fääri saared
 • Soome: Ahvenamaa
Erimääradega territooriumid
 • Portugal: Assoorid ja Madeira
 • Kreeka: mitu Egeuse mere saart
 • Prantsusmaa: Korsika
Kolmandad territooriumid, mida käsitatakse ELi riikidena

Monaco Vürstiriigi algatatud või sinna suunatud tehinguid käsitatakse tehingutena, mille lähte- või sihtkoht on Prantsusmaa.

Käibemaksu andmed riikide kaupa

Austria

 

Belgia

 

Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Küpros

 

Tšehhi Vabariik

 

Taani

 

Eesti

 

Soome

 

Prantsusmaa

 

Saksamaa

 

Kreeka

 

Ungari

 

Iirimaa

 

Itaalia

 

Läti

 

Leedu

 

Luksemburg

 

Maltal

 

Madalmaad

 

Poola

 

Portugal

 

Rumeenia

 

Slovaki Vabariik

 

Sloveenia

 

Hispaania

 

Rootsi

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid