Pievienotās vērtības nodoklis

Vai jūsu uzņēmums pārdod preces vai pakalpojumus? Šī sadaļa palīdz izprast dažus nodokļus, ko var piemērot ES.

Procentuālā daļa no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem, kas aprēķināti vienotā veidā, tiek piešķirta ES budžeta finansēšanai. Pievienotās vērtības nodokli uzliek ikvienai precei vai pakalpojumam katrā ražošanas ķēdes posmā, iekasē par galapatēriņu un iekasē daļēji.

 • par visām komercdarbībām, proti: preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, imports un darījumi Kopienas iekšienē (preces, kas ievestas ES valstī no citas ES valsts)
 • katrā preces vai pakalpojuma ražošanas un izplatīšanas posmā, iekasējot procentus no katra darījuma cenas. Tomēr PVN galu galā sedz galapatērētājs.
 • izmantojot shēmu, saskaņā ar kuru konkrēti nodokļa maksātāji (šie PVN maksātāji) iekasē PVN par saviem pārdevumiem (priekšnodoklis) un atgūst PVN, kas iekasēts par to preču vai pakalpojumu iegādi, kuri izmantoti to saimnieciskajā darbībā (priekšnodoklis). Starpība starp maksājamo nodokli un priekšnodokli ir galīgi iekasētais PVN

Piemērojamie tiesību akti

Padomes Direktīva 2006/112/EK (28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ir Eiropas pamatregulējums par kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu. Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par PVN noteikumu īstenošanu.

Ar nodokli apliekamie darījumi

Galvenās ar PVN apliekamās darbības ir:

 • Preču piegāde komerciāliem mērķiem ES valsts teritorijā, ko veic nodokļa maksātājs
 • Pakalpojumu sniegšana: PVN iekasē ES valstī, kurā reģistrēts pakalpojuma saņēmējs
 • Darījumi Kopienas iekšienē: pirkumus starp tirgotājiem, kas ir dažādu ES valstu rezidenti, neuzskata par importu un eksportu, bet gan par darījumiem Kopienas iekšienē. Par preču iegādēm Kopienas iekšienē un piegādēm starp tirgotājiem, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, iekasēs rēķinu tajā ES valstī, uz kuru preces tiek nosūtītas.
 • Imports: PVN iekasē par preču importu un parasti iekasē, kad notiek muitošanas procedūras, lai laistu apgrozībā. Tomēr, ja preces importē vienā ES valstī, bet ir paredzētas izmantošanai vai patēriņam citā, uz tām var attiecināt PVN atlikšanas režīmu. Saskaņā ar šo kārtību PVN tiks iekasēts ES galamērķa valstī, nevis ES ievešanas valstī ES.

PVN maksāšana (imports)

Ar importa PVN maksājumiem rīkojas tāpat kā ar muitas nodokļiem.

Nodokļa maksātājiem jāaizpilda un jāiesniedz muitai vienotais administratīvais dokuments, kurā jāiekļauj preču vērtība, izcelsmes vieta, saņēmējs, galamērķis, cena, svars utt.

Informācija par PVN, akcīzes nodokļiem un muitas nodokļiem jāaizpilda veidlapas 47. ailē.

Summa, kurai uzliek nodokli

Summa, kurai uzliek nodokli, ir pircēja, klienta vai trešās personas faktiski samaksātā vai maksājamā summa. Kopumā summa, kurai uzliek nodokli, ir rēķinā norādītā cena, tostarp:

 • nodokļi, nodevas un maksājumi, izņemot pašu PVN
 • neparedzētus izdevumus, piemēram, komisijas naudu, iepakošanas, transporta un apdrošināšanas izmaksas, ko piegādātājs iekasē no pircēja vai klienta.

Importējot preces, summa, kurai uzliek nodokli, ietver arī papildu izdevumus, kas radušies līdz galamērķim:

“Summa, kurai uzliek nodokli = vērtība muitas vajadzībām + muitas nodokļi un citi nodokļi, kas jāmaksā par importu + papildu izmaksas līdz galamērķa vietai.”

Minimālās PVN likmes

Ar nodokli apliekamiem darījumiem piemēro likmes un noteikumus, ko apstiprinājusi ES valsts, kurai piegādā preces vai sniedz pakalpojumus. Katra ES valsts var noteikt likmes saskaņā ar šādiem ierobežojumiem:

 • pamatlikme nedrīkst būt mazāka par 15 %. ES valstis var arī piemērot vienu vai divas samazinātas likmes, kas nedrīkst būt mazākas par 5 % un ko piemēro tikai ļoti konkrētām preču piegādēm.
 • Direktīva ļauj dažām precēm vai pakalpojumiem piemērot samazinātu likmi, kas nav zemāka par 12 % (“stāvvietas likme”).
 • tas arī ļauj dažām ES valstīm saglabāt samazinātas likmes, kas ir zemākas par 5 % minimumu (īpaši samazinātas likmes).

Preces, kurām piemēro samazinātas PVN likmes

PVN direktīvas III pielikums ļauj ES valstīm piemērot samazinātas likmes šādām kategorijām:

 1. pārtikas produkti (tostarp dzērieni, bet ne alkohols), kas paredzēti cilvēku un dzīvnieku barībai. Te ietilpst dzīvi dzīvnieki, sēklas, augi, sastāvdaļas, ko parasti izmanto pārtikas produktu sagatavošanā, un produkti, kas parasti paredzēti pārtikas produktu papildināšanai vai aizstāšanai.
 2. ūdensapgāde
 3. farmakoloģiski līdzekļi, kurus parasti izmanto veselības aprūpē, slimību profilaksei un ārstēšanai medicīniskiem un veterināriem nolūkiem, ieskaitot līdzekļus, kurus izmanto kontracepcijai un sanitārijai
 4. medicīnas iekārtas, palīgierīces un citas ierīces, kas parasti paredzētas invaliditātes atvieglošanai vai ārstēšanai, tikai invalīdu personīgai lietošanai. Tas ietver šādu preču, kā arī bērnu automobiļu sēdekļu remontu.
 5. pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumi.
 6. grāmatu piegāde (tostarp bibliotēku aizdevumos). Tas ietver brošūras, bukletus bērniem, zīmējamās vai krāsojamās grāmatas, iespiestas vai rokrakstā iespiestas mūziku, kartes, hidrogrāfiskas shēmas, laikrakstus un periodiskus izdevumus. Materiāls, kas pilnībā vai būtiski veltīts reklāmai, ir izslēgts
 7. izstādes, teātri, cirki, gadatirgi, atrakciju parki, koncerti, muzeji, zooloģiskie dārzi, kinoteātri, izstādes, līdzīgi kultūras pasākumi un iekārtas un apraides pakalpojumu saņemšana
 8. pakalpojumi, ko sniedz rakstnieki, komponisti un izpildītājmākslinieki (ieskaitot honorārus)
 9. mājokļu piegāde, būvniecība, atjaunošana un pārbūve sociālās politikas ietvaros
 10. tādu preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, ko parasti paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā, izņemot ražošanas līdzekļus, piemēram, iekārtas vai ēkas
 11. izmitināšana, ko nodrošina viesnīcas un līdzīgas iestādes, tostarp brīvdienu mītņu nodrošināšana un kempingu un dzīvojamo piekabju parku izīrēšana
 12. ieejas kartes sporta pasākumiem.
 13. sporta objektu izmantošana
 14. preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, ko veic organizācijas, kuras ES valstis atzinušas par labdarības organizācijām un kuras ir iesaistītas labklājības vai sociālā nodrošinājuma darbā
 15. apbedīšanas uzņēmumu sniegtie pakalpojumi un kremācijas pakalpojumi, kā arī saistīto preču piegāde
 16. medicīniskās un zobārstniecības aprūpes, kā arī termiskās aprūpes nodrošināšana
 17. pakalpojumi, kas sniegti saistībā ar ielu tīrīšanu, atkritumu savākšanu un atkritumu apstrādi

Atlikšanas režīms un brīvās zonas

Ievestajām precēm var piemērot vienu no turpmāk minētajiem muitas režīmiem:

 • preces, kas novietotas pagaidu uzglabāšanā
 • preces, uz kurām attiecas atbrīvojums ievešanai pārstrādei (nodokļu atlikšanas sistēma)
 • preces, kas novietotas muitas noliktavā vai brīvajās zonās
 • pagaidu ievešana
 • tranzīta procedūras
 • Brīvās zonas, kurās preces ir atbrīvotas no PVN, un ievedmuitas nodokļi un maksājumi

Tomēr PVN nebūs iekasējams, kamēr preces nebūs laistas tirgū pārdošanai sabiedrībai.

PVN likmes ES valstīs

Pašreizējās PVN likmes (%) ES valstīs ir:

 

(+) Dažas ES dalībvalstis ir uz laiku samazinājušas PVN likmes konkrētām precēm Covid-19 apkarošanas atbalstam saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti to tiesību aktos.

Īpašas teritorijas

Dažas ES valstu teritorijas var tikt izslēgtas no PVN piemērošanas jomas vai var piemērot īpašas likmes.

ES valstu teritorijas, uz kurām neattiecas PVN
 • Vācija: Helgolandes sala un Bīzingenas teritorija
 • Itālija: Livinjo, Kampione d’Italia un Lugāno ezera Itālijas ūdeņi
 • Francija: Gvadupe, Gajāna, Martinika, Reinjona, Majota
 • Spānija: Seūta, Meliļa un Kanāriju salas
 • Grieķija: Augstums Athos
 • Austrija: Jungholca un Mittelberga
 • Dānija: Grenlande un Fēru salas
 • Somija: Ālandu salas
Teritorijas ar īpašām likmēm
 • Portugāle: Azoru salas un Madeira
 • Grieķija: vairākas salas Egejas jūrā
 • Francija: Korsika
Trešās teritorijas, kuras uzskata par ES valstīm

Darījumus, kas uzsākti vai paredzēti Monako Firstistei, uzskata par darījumiem, kuru izcelsme ir Francijā vai kuri tai paredzēti.

Sīkāka informācija par PVN pa valstīm

Austrija

 

Beļģija

 

Bulgārija

 

Horvātija

 

Kipra

 

Čehijas Republika

 

Dānija

 

Igaunija

 

Somija

 

Francija

 

Vācija

 

Grieķija

 

Ungārija

 

Īrija

 

Itālija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luksemburga

 

Malta

 

Nīderlande

 

Polija

 

Portugāle

 

Rumānija

 

Slovākijas Republika

 

Slovēnija

 

Spānija

 

Zviedrija

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites