Φόρος προστιθέμενης αξίας

Η εταιρεία σας πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε ορισμένους από τους φόρους που ενδέχεται να επιβληθούν στην ΕΕ.

Ένα ποσοστό των εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), υπολογιζόμενο σε ενοποιημένη βάση, διατίθεται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας, που επιβάλλεται στην τελική κατανάλωση και εισπράττεται κλασματικά

 • σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα: παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, εισαγωγές και ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αγαθά που εισέρχονται σε χώρα της ΕΕ από άλλη χώρα της ΕΕ)
 • σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, χρεώνοντας ένα ποσοστό επί της τιμής κάθε συναλλαγής. Ωστόσο, ο ΦΠΑ βαρύνει τελικά τον τελικό καταναλωτή.
 • μέσω ενός καθεστώτος στο οποίο ορισμένοι υποκείμενοι στο φόρο (οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ) χρεώνουν ΦΠΑ επί των πωλήσεών τους (φόρος επί των εκροών) και ανακτούν τον ΦΠΑ που επιβλήθηκε στις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα (φόρος εισροών). Η διαφορά μεταξύ του φόρου επί των εκροών και του φόρου επί των εισροών είναι ο τελικώς εισπραττόμενος ΦΠΑ

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Ηοδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας είναι η βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Η ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ.

Φορολογητέες πράξεις

Οι κύριες δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ είναι:

 • Παραδόσεις αγαθών για εμπορικούς σκοπούς, στο έδαφος χώρας της ΕΕ, που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο
 • Παροχή υπηρεσιών: Ο ΦΠΑ είναι απαιτητός στη χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένος ο λήπτης της υπηρεσίας
 • Ενδοκοινοτικές πράξεις: οι αγορές μεταξύ εμπόρων που κατοικούν σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ δεν θεωρούνται εισαγωγές και εξαγωγές, αλλά ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται μεταξύ εμπόρων εγγεγραμμένων στα μητρώα ΦΠΑ χρεώνονται στη χώρα της ΕΕ στην οποία αποστέλλονται τα αγαθά.
 • Εισαγωγές: Ο ΦΠΑ εισπράττεται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων και συνήθως χρεώνεται όταν πραγματοποιούνται διαδικασίες εκτελωνισμού προκειμένου να τεθούν σε κυκλοφορία. Ωστόσο, όταν τα αγαθά εισάγονται σε μια χώρα της ΕΕ αλλά προορίζονται για χρήση ή κατανάλωση σε άλλη χώρα, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, ο ΦΠΑ θα χρεώνεται στη χώρα προορισμού της ΕΕ και όχι στη χώρα εισόδου της ΕΕ στην ΕΕ.

Καταβολή ΦΠΑ (εισαγωγές)

Οι πληρωμές ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους τελωνειακούς δασμούς.

Οι υποκείμενοι στο φόρο οφείλουν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στο τελωνείο το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την αξία των αγαθών, τον τόπο καταγωγής, τον παραλήπτη, τον προορισμό, την τιμή, το βάρος κ.λπ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους τελωνειακούς δασμούς πρέπει να συμπληρώνονται στη θέση 47 του εντύπου.

Βάση επιβολής του φόρου

Η βάση επιβολής του φόρου είναι το συνολικό ποσό που πράγματι καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Σε γενικές γραμμές, η βάση επιβολής του φόρου είναι η τιμολογηθείσα τιμή, η οποία περιλαμβάνει:

 • φόροι, δασμοί, εισφορές και τέλη, εκτός από τον ίδιο τον ΦΠΑ
 • τα παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμηθείας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφαλίσεως, με τα οποία επιβαρύνει ο προμηθευτής τον αγοραστή ή τον λήπτη.

Κατά την εισαγωγή αγαθών, η βάση επιβολής του φόρου θα περιλαμβάνει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που πραγματοποιούνται μέχρι τον τόπο προορισμού:

«Βάση επιβολής του φόρου = δασμολογητέα αξία + δασμοί και άλλοι φόροι που οφείλονται λόγω της εισαγωγής + συμπληρωματικές δαπάνες μέχρι τον τόπο προορισμού.»

Ελάχιστοι συντελεστές ΦΠΑ

Οι φορολογητέες πράξεις υπόκεινται στους συντελεστές και τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από τη χώρα της ΕΕ στην οποία παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες. Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να καθορίζει συντελεστές σύμφωνα με τα ακόλουθα όρια:

 • ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15 %. Οι χώρες τηςΕΕ μπορούν επίσης να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι κατώτεροι του 5 % και θα εφαρμόζονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών.
 • η οδηγία επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή τουλάχιστον 12 % ( «συντελεστής στάθμευσης») για ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.
 • επιτρέπει επίσης σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να διατηρήσουν μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο 5 % (υπερμειωμένοι συντελεστές).

Εμπορεύματα που υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ

Το παράρτημα III της οδηγίας για τον ΦΠΑ επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές στις ακόλουθες κατηγορίες

 1. τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των ποτών, με εξαίρεση το οινόπνευμα) που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα. Περιλαμβάνονται τα ζώντα ζώα, οι σπόροι, τα φυτά, τα συστατικά που συνήθως χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων και τα προϊόντα που συνήθως προορίζονται για συμπληρώματα ή υποκατάστατα τροφίμων.
 2. παροχή νερού
 3. φαρμακευτικά προϊόντα των ειδών που συνήθως χρησιμοποιούνται για θεραπευτική αγωγή, για την πρόληψη ασθενειών και για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς, καθώς και προϊόντα για την αντισύλληψη για την γυναικεία υγιεινή προστασία.
 4. ιατρικός εξοπλισμός, βοηθήματα και άλλες συσκευές που συνήθως προορίζονται για την ανακούφιση ή τη θεραπεία αναπηριών, για αποκλειστική προσωπική χρήση των αναπήρων. Αυτό περιλαμβάνει την επισκευή τέτοιων αγαθών, καθώς και παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτων
 5. μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους.
 6. παροχή βιβλίων (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού από βιβλιοθήκες). Περιλαμβάνει φυλλάδια, παιδικές εικόνες, βιβλία σχεδίασης ή χρωματισμού, μουσική τυπωμένη ή χειρόγραφη, χάρτες, υδρογραφικούς χάρτες, εφημερίδες και περιοδικά. Εξαιρούνται τα υλικά που είναι εξ ολοκλήρου ή ουσιαστικά αφιερωμένα σε διαφημιστικά αντικείμενα
 7. είσοδοι σε θεάματα, θέατρα, τσίρκα, εμποροπανηγύρεις, πάρκα αναψυχής, συναυλίες, μουσεία, ζωολογικοί κήποι, κινηματογράφοι, εκθέσεις, παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις και, τέλος, λήψη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών
 8. υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες και καλλιτέχνες του θεάματος (περιλαμβάνονται τα δικαιώματα)
 9. προμήθεια, κατασκευή, ανακαίνιση και μετατροπή κατοικιών που παρέχονται στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής
 10. παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που κανονικά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη γεωργική παραγωγή, με εξαίρεση τα κεφαλαιουχικά αγαθά όπως μηχανήματα ή κτίρια
 11. παροχή καταλύματος από ξενοδοχεία και παρόμοια ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρων κατασκήνωσης και τροχόσπιτων
 12. είσπραξη δικαιωμάτων εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις.
 13. δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 14. παροχή αγαθών και υπηρεσιών από οργανισμούς αναγνωρισμένους από τις χώρες της ΕΕ ως φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια ή την κοινωνική ασφάλιση
 15. υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρίες κηδειών και υπηρεσίες αποτεφρώσεως, καθώς και παραδόσεις συναφών αγαθών
 16. παροχή ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και θερμικής περίθαλψης
 17. υπηρεσίες σχετικές με τον καθαρισμό οδών, την αποκομιδή απορριμμάτων και την επεξεργασία αποβλήτων

Καθεστώς αναστολής και ελεύθερες ζώνες

Τα εισαγόμενα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα:

 • εμπορεύματα που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση
 • εμπορεύματα που τελούν υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής δασμών)
 • εμπορεύματα που τίθενται σε τελωνειακή αποταμίευση ή σε ελεύθερες ζώνες
 • προσωρινή εισαγωγή
 • καθεστώτα διαμετακόμισης
 • Ελεύθερες ζώνες στις οποίες τα αγαθά απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθώς και εισαγωγικοί δασμοί και επιβαρύνσεις

Ωστόσο, ο ΦΠΑ δεν θα είναι απαιτητός έως ότου τα αγαθά εισέλθουν στην αγορά προς πώληση στο κοινό.

Συντελεστές ΦΠΑ στις χώρες της ΕΕ

Οι τρέχοντες συντελεστές ΦΠΑ (%) στις χώρες της ΕΕ είναι οι εξής:

 

(+) Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μειώσει προσωρινά τους συντελεστές ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά προς στήριξη της καταπολέμησης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην εθνική τους νομοθεσία.

Ειδικά εδάφη

Ορισμένα εδάφη των χωρών της ΕΕ ενδέχεται να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ ή να εφαρμόζουν ειδικούς συντελεστές.

Εδάφη των χωρών της ΕΕ που εξαιρούνται από την εφαρμογή του ΦΠΑ
 • Γερμανία: η νήσος Ελιγολάνδη και το έδαφος του Büsingen
 • Ιταλία: Livigno, Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο
 • ΓΑΛΛΙΑ: Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ
 • Ισπανία: Θέουτα, Μελίλια και Κανάριες Νήσοι
 • Ελλάδα: Υποστήριγμα Αθός
 • ΑΥΣΤΡΙΑ: Jungholz και Mittelberg
 • Δανία: Γροιλανδία και Φερόες Νήσοι
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: τα νησιά Åland
Εδάφη με ειδικούς συντελεστές
 • Πορτογαλία: Αζόρες και Μαδέρα
 • Ελλάδα: αρκετά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος
 • Γαλλία: Κορσική
Τρίτα εδάφη που αντιμετωπίζονται ως χώρες της ΕΕ

Οι πράξεις που προέρχονται από το Πριγκιπάτο του Μονακό ή προορίζονται για αυτό εξομοιώνονται με πράξεις που πραγματοποιούνται ή προορίζονται για τη Γαλλία.

Λεπτομερή στοιχεία για τον ΦΠΑ ανά χώρα

Αυστρία

 

Βέλγιο

 

Βουλγαρία

 

Κροατία

 

Κύπρος

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Εσθονία

 

Φινλανδία

 

Γαλλία

 

Γερμανία

 

Ελλάδα

 

Ουγγαρία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Ρουμανία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Σλοβενία

 

Ισπανία

 

Σουηδία

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις