Φόρος προστιθέμενης αξίας

Η εταιρεία σας πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε ορισμένους από τους φόρους που μπορεί να επιβληθούν στην ΕΕ.

Ένα ποσοστό των εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), υπολογιζόμενο σε ενοποιημένη βάση, διατίθεται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της προστιθέμενης αξίας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, ο οποίος επιβάλλεται στην τελική κατανάλωση και εισπράττεται τμηματικά.

 • σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα: παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, εισαγωγές και ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αγαθά που εισάγονται σε χώρα της ΕΕ από άλλη χώρα της ΕΕ)
 • Σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας χρεώνοντας ένα ποσοστό επί της τιμής κάθε συναλλαγής. Ωστόσο, ο ΦΠΑ βαρύνει τελικά τον τελικό καταναλωτή.
 • Μέσω καθεστώτος βάσει του οποίου ορισμένοι υποκείμενοι στον φόρο (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ) χρεώνουν ΦΠΑ επί των πωλήσεών τους (φόρος εκροών) και ανακτούν τον ΦΠΑ που χρεώνουν για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (φόρος επί των εισροών). Η διαφορά μεταξύ του φόρου εκροών και του φόρου εισροών είναι ο τελικά εισπραχθείς ΦΠΑ

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Ηοδηγία 2006/112/of του Συμβουλίου, της 28 Νοεμβρίου, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας είναι η βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).ΗΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ.

Φορολογητέες πράξεις

Οι κύριες δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ είναι οι εξής:

 • Παράδοση αγαθών για εμπορικούς σκοπούς, στο έδαφος χώρας της ΕΕ, από υποκείμενο στον φόρο
 • Παροχή υπηρεσιών: Ο ΦΠΑ είναι απαιτητός στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης της υπηρεσίας
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές: οι αγορές μεταξύ εμπόρων που κατοικούν σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ δεν θεωρούνται εισαγωγές και εξαγωγές, αλλά ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται μεταξύ εμπόρων εγγεγραμμένων στα μητρώα ΦΠΑ θα χρεώνονται στη χώρα της ΕΕ στην οποία αποστέλλονται τα αγαθά.
 • Εισαγωγές: Ο ΦΠΑ επιβάλλεται κατά την εισαγωγή αγαθών και συνήθως χρεώνεται κατά τις διαδικασίες εκτελωνισμού προκειμένου να τεθούν σε κυκλοφορία. Ωστόσο, όταν τα αγαθά εισάγονται σε μια χώρα της ΕΕ αλλά προορίζονται για χρήση ή κατανάλωση σε άλλη χώρα, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, ο ΦΠΑ θα χρεώνεται στη χώρα προορισμού της ΕΕ και όχι στη χώρα εισόδου της ΕΕ στην ΕΕ.

Καταβολή ΦΠΑ (Εισαγωγές)

Οι πληρωμές ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι τελωνειακοί δασμοί.

Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στο τελωνείο το ενιαίο διοικητικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την αξία των αγαθών, τον τόπο προέλευσης, τον παραλήπτη, τον προορισμό, την τιμή, το βάρος κ.λπ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τον ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους τελωνειακούς δασμούς πρέπει να συμπληρώνονται στο πλαίσιο 47 του εντύπου.

Φορολογητέο ποσό

Βάση επιβολής του φόρου είναι το συνολικό ποσό που πράγματι καταβλήθηκε ή πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή, τον αποκτώντα ή τρίτο πρόσωπο. Εν γένει, η βάση επιβολής του φόρου είναι η τιμολογούμενη τιμή, η οποία περιλαμβάνει:

 • φόροι, δασμοί, εισφορές και τέλη, εκτός από τον ίδιο τον ΦΠΑ
 • τα παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμηθείας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφαλίσεως, με τα οποία επιβαρύνει ο προμηθευτής τον αγοραστή ή τον λήπτη.

Κατά την εισαγωγή αγαθών, η βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνει επίσης τα παρεπόμενα έξοδα που πραγματοποιούνται μέχρι τον τόπο προορισμού:

«Βάση επιβολής του φόρου = δασμολογητέα αξία + τελωνειακοί δασμοί και άλλοι φόροι οφειλόμενοι λόγω εισαγωγής + συμπληρωματικά έξοδα μέχρι τον τόπο προορισμού.»

Ελάχιστοι συντελεστές Φ.Π.Α.

Οι φορολογητέες συναλλαγές υπόκεινται στους συντελεστές και τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από τη χώρα της ΕΕ στην οποία παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να καθορίζει συντελεστές σύμφωνα με τα ακόλουθα όρια:

 • ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15 %.Οι χώρες τηςΕΕ μπορούν επίσης να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές που δεν θα πρέπει να είναι κατώτεροι του 5 % και θα εφαρμόζονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών.
 • Η οδηγία επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή όχι χαμηλότερου του 12 %συντελεστής στάθμευσης») για ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες.
 • Επιτρέπει επίσης σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να διατηρούν μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο του 5 % (υπερμειωμένοι συντελεστές).

Αγαθά που υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ

Το παράρτημα III της οδηγίας για τον ΦΠΑ επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές στις ακόλουθες κατηγορίες

 1. τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των ποτών, αλλά εξαιρουμένου του αλκοόλ) που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα. Περιλαμβάνονται τα ζώντα ζώα, οι σπόροι προς σπορά, τα φυτά, τα συστατικά που συνήθως προορίζονται για την παρασκευή τροφίμων και τα προϊόντα που συνήθως προορίζονται για συμπληρώματα ή υποκατάστατα τροφίμων.
 2. υδροδότηση
 3. φαρμακευτικά προϊόντα των ειδών που συνήθως χρησιμοποιούνται για θεραπευτική αγωγή, για την πρόληψη ασθενειών και για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς, καθώς και προϊόντα για την αντισύλληψη για την γυναικεία υγιεινή προστασία.
 4. ιατρικός εξοπλισμός, βοηθητικά μέσα και άλλες συσκευές που συνήθως προορίζονται για την ανακούφιση ή την αντιμετώπιση αναπηριών, αποκλειστικά για προσωπική χρήση των αναπήρων. Αυτό περιλαμβάνει την επισκευή τέτοιων προϊόντων, καθώς και παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτων.
 5. μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους.
 6. προμήθεια βιβλίων (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού από βιβλιοθήκες). Πρόκειται για φυλλάδια, εικόνες παιδιών, βιβλία σχεδίασης ή χρωματισμού, μουσική τυπωμένη ή χειρόγραφη, χάρτες, υδρογραφικούς χάρτες, εφημερίδες και περιοδικά. Εξαιρείται το υλικό που είναι εξ ολοκλήρου ή ουσιαστικά αφιερωμένο σε διαφημιστικά θέματα.
 7. εισιτήρια σε θεάματα, θέατρα, τσίρκα, εμποροπανηγύρεις, πάρκα αναψυχής, συναυλίες, μουσεία, ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις, παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις και τέλος λήψη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών
 8. υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες και καλλιτέχνες του θεάματος (περιλαμβάνονται τα δικαιώματα εκμετάλλευσης)
 9. προμήθεια, κατασκευή, ανακαίνιση και μετατροπή κατοικιών που παρέχονται στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής
 10. παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που προορίζονται κανονικά να χρησιμοποιηθούν στη γεωργική παραγωγή, με εξαίρεση τα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως μηχανήματα ή κτίρια
 11. διαμονή που παρέχεται από ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρων κατασκήνωσης και πάρκων τροχόσπιτων
 12. είσπραξη δικαιωμάτων εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις.
 13. ΧΡΗΣΗ αθλητικών εγκαταστάσεων
 14. παροχή αγαθών και υπηρεσιών από οργανισμούς αναγνωρισμένους από τις χώρες της ΕΕ ως φιλανθρωπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια ή την κοινωνική ασφάλιση
 15. υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία κηδειών και αποτέφρωσης, καθώς και παραδόσεις συναφών αγαθών
 16. παροχή ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης καθώς και θερμικής θεραπείας
 17. υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα του καθαρισμού οδών, της αποκομιδής απορριμμάτων και της επεξεργασίας αποβλήτων

Καθεστώς αναστολής και ελεύθερες ζώνες

Τα εισαγόμενα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα παρακάτω τελωνειακά καθεστώτα:

 • εμπορεύματα που τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση
 • εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής δασμών)
 • εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε τελωνειακή αποταμίευση ή σε ελεύθερες ζώνες
 • προσωρινή εισαγωγή
 • διαδικασίες διαμετακόμισης
 • Ελεύθερες ζώνες στις οποίες τα αγαθά απαλλάσσονται από ΦΠΑ, καθώς και εισαγωγικοί δασμοί και επιβαρύνσεις

Ωστόσο, ο ΦΠΑ δεν θα είναι απαιτητός μέχρις ότου τα αγαθά εισέλθουν στην αγορά προς πώληση στο κοινό.

Συντελεστές ΦΠΑ στις χώρες της ΕΕ

Οι τρέχοντες συντελεστές ΦΠΑ (%) στις χώρες της ΕΕ είναι:

 

(+) Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μειώσει προσωρινά τους συντελεστές ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά προς στήριξη της καταπολέμησης της COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας.

Ειδικά εδάφη

Ορισμένα εδάφη των χωρών της ΕΕ μπορεί να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ ή να εφαρμόζουν ειδικούς συντελεστές.

Εδάφη χωρών της ΕΕ που εξαιρούνται από την εφαρμογή του ΦΠΑ
 • Γερμανία: η νήσος Helgoland και το έδαφος του Büsingen
 • Ιταλία: Livigno, Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο
 • Γαλλία: Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Μαγιότ
 • Ισπανία: Θέουτα, Μελίλια και Κανάριες Νήσοι
 • Ελλάδα: Όρος Άθως
 • Αυστρία: Jungholz και Mittelberg
 • Δανία: Γροιλανδία και Νήσοι Φερόε
 • Φινλανδία: νήσοι Åland
Περιοχές με ειδικούς συντελεστές
 • Πορτογαλία: Αζόρες και Μαδέρα
 • Ελλάδα: αρκετά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος
 • Γαλλία: Κορσική
Τρίτα εδάφη που αντιμετωπίζονται ως χώρες της ΕΕ

Οι πράξεις που πραγματοποιούνται ή προορίζονται για το Πριγκιπάτο του Μονακό θεωρούνται ως πράξεις που προέρχονται ή προορίζονται για τη Γαλλία.

Στοιχεία ΦΠΑ ανά χώρα

Αυστρία

 

Βέλγιο

 

Βουλγαρία

 

Κροατία

 

Κύπρος

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Εσθονία

 

Φινλανδία

 

Γαλλία

 

Γερμανία

 

Ελλάδα

 

Ουγγαρία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Λετονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Ρουμανία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Σλοβενία

 

Ισπανία

 

Σουηδία

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις