Merværdiafgift

Sælger din virksomhed varer eller tjenesteydelser? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de skatter, der kan anvendes i EU.

En procentdel af momsindtægterne, beregnet på et ensartet grundlag, er afsat til finansiering af EU-budgettet. Der opkræves moms af merværdien i hvert led i produktionskæden af et produkt eller en tjenesteydelse, der opkræves af det endelige forbrug og opkræves i flere led.

 • for alle kommercielle aktiviteter, dvs.: levering af varer og tjenesteydelser, import og transaktioner inden for Fællesskabet (varer, der indføres i et EU-land fra et andet EU-land)
 • I hvert led i produktionen og distributionen af en vare eller tjenesteydelse ved at opkræve en procentdel af prisen for hver transaktion. Momsen bæres imidlertid i sidste ende af den endelige forbruger.
 • Gennem en ordning, hvor visse afgiftspligtige personer (momsregistrerede) opkræver moms af deres salg (udgående afgift) og tilbagekræver den moms, der er pålagt deres køb af varer eller tjenesteydelser, der anvendes i deres erhvervsaktivitet (indgående afgift). Forskellen mellem udgående og indgående moms er den endeligt opkrævede moms

Gældende lovgivning

Rådets direktiv 2006/112/of af 28. november om det fælles merværdiafgiftssystem er den grundlæggende europæiske lovgivning om det fælles merværdiafgiftssystem (moms).Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion har ansvaret for at gennemføre momsreglerne.

Afgiftspligtige transaktioner

De vigtigste momspligtige aktiviteter er:

 • Levering af varer til erhvervsmæssige formål på et EU-lands område foretaget af en afgiftspligtig person
 • Levering af tjenesteydelser: Momsen forfalder i det EU-land, hvor modtageren af tjenesteydelsen er etableret
 • Transaktioner inden for Fællesskabet: køb mellem erhvervsdrivende med bopæl i forskellige EU-lande betragtes ikke som import og eksport, men transaktioner inden for Fællesskabet. Erhvervelser inden for Fællesskabet og leveringer af varer foretaget mellem momsregistrerede virksomheder vil blive opkrævet i det EU-land, som varerne afsendes til.
 • Import: Der opkræves moms ved import af varer, som normalt opkræves, når toldbehandlingen finder sted for at blive bragt i omsætning. Når varerne importeres til ét EU-land, men er bestemt til anvendelse eller forbrug i et andet, kan de imidlertid henføres under en momssuspensionsordning. I henhold til denne ordning vil der blive opkrævet moms i bestemmelseslandet i EU og ikke i det EU-land, hvor indrejsen sker til EU.

Betaling af moms (Import)

Momsbetalinger ved indførsel behandles på samme måde som told.

Afgiftspligtige personer skal udfylde og indsende det administrative enhedsdokument, som skal indeholde varernes værdi, oprindelsessted, modtager, bestemmelsessted, pris, vægt osv., til toldmyndighederne.

Oplysninger om moms, punktafgifter og told skal udfyldes i rubrik 47 på formularen.

Beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlaget er det samlede beløb, der faktisk er betalt eller skal betales af køberen, aftageren eller tredjemand. Beskatningsgrundlaget er i det store og hele den fakturerede pris, herunder:

 • skatter, told, importafgifter og andre afgifter med undtagelse af selve momsen
 • biomkostninger såsom provisions-, emballage-, transport- og forsikringsomkostninger, som leverandøren forlanger afholdt af køberen eller aftageren.

Ved indførsel af varer omfatter afgiftsgrundlaget også biomkostninger, der er påløbet indtil bestemmelsesstedet:

"Afgiftsgrundlag = toldværdi + told og andre afgifter, der skyldes ved indførsel + ekstraomkostninger indtil bestemmelsesstedet."

Minimumssatser for moms

Afgiftspligtige transaktioner er underlagt de satser og regler, der er godkendt af det EU-land, som varerne eller tjenesteydelserne leveres til.Hvert EU-land kan fastsætte satser efter følgende grænser:

 • normalsatsen må ikke være mindre end 15 %.EU-landene kan også anvende en eller to nedsatte satser, som ikke må være mindre end 5 %, og som kun skal anvendes på meget specifikke leveringer af varer.
 • Direktivet tillader anvendelse af en nedsat sats på ikke under 12 % ("parkeringssatsen") for visse varer eller tjenesteydelser.
 • Det giver også visse EU-lande mulighed for at opretholde nedsatte satser, der er lavere end minimumssatsen på 5 % (stærkt nedsatte satser).

Varer, der er omfattet af nedsatte momssatser

Bilag III til momsdirektivet giver EU-landene mulighed for at anvende nedsatte satser på følgende kategorier:

 1. næringsmidler (herunder drikkevarer, men ikke alkohol) til konsum og foder. Dette omfatter levende dyr, frø, planter, ingredienser, der normalt er bestemt til anvendelse ved tilberedning af fødevarer, og produkter, der normalt er bestemt til at supplere eller erstatte fødevarer.
 2. vandforsyning
 3. farmaceutiske produkter, som normalt anvendes til sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og medicinsk og veterinærmedicinsk behandling, herunder svangerskabsforebyggende produkter og hygiejnebeskyttelsesmidler til kvinder.
 4. medicinsk udstyr, hjælpemidler og andre apparater, der normalt er beregnet til at afhjælpe eller behandle handicap, udelukkende til handicappedes personlige brug. Dette omfatter reparation af sådanne varer samt børnesæder til biler
 5. befordring af personer og disses bagage
 6. levering af bøger (herunder udlån fra biblioteker). Dette omfatter brochurer, foldere til børn, tegne- eller malebøger, trykt eller håndskrevet musik, kort, hydrografiske kort, aviser og tidsskrifter. Materiale, der helt eller hovedsagelig har til formål at reklamere, er udelukket.
 7. entré til forestillinger, teatre, cirkusser, messer, forlystelsesparker, koncerter, museer, zoologiske haver, biografer, udstillinger, lignende kulturelle arrangementer og faciliteter og endelig modtagelse af radio- og tv-tjenester
 8. tjenesteydelser leveret af forfattere, komponister og udøvende kunstnere (herunder royalties)
 9. levering, opførelse, renovering og ændring af boliger som led i en socialpolitik
 10. levering af varer og tjenesteydelser, som normalt er bestemt til anvendelse i landbrugsproduktionen, men ikke investeringsgoder såsom maskiner og bygninger
 11. hoteller og lignende etablissementer, herunder ferieindkvartering og udlejning af campingpladser og campingpladser
 12. adgang til sportsbegivenheder
 13. adgang til brug af sportsfaciliteter.
 14. levering af varer og tjenesteydelser fra organisationer, der er anerkendt af EU-landene som velgørende organisationer, og som beskæftiger sig med velfærdsarbejde eller social sikring
 15. bedemandsvirksomhed og ligbrænding samt levering af goder i tilknytning hertil
 16. læge- og tandpleje samt varmebehandling
 17. tjenesteydelser i forbindelse med gaderengøring, renovation og affaldsbehandling

Suspensionsordninger og frizoner

Importerede varer kan henføres under en af nedenstående toldprocedurer:

 • varer henført under midlertidig opbevaring
 • varer under aktiv forædling (toldsuspensionsordning)
 • varer, der er anbragt på toldoplag eller i frizoner
 • midlertidig indførsel
 • forsendelsesprocedurer
 • Frizoner, hvor varer er fritaget for moms, og importafgifter og -afgifter

Momsen forfalder dog først, når varerne kommer ind på markedet med henblik på salg til offentligheden.

Momssatser i EU-landene

De nuværende momssatser (%) i EU-landene er:

 

(+) Visse EU-medlemsstater har midlertidigt nedsat momssatserne for specifikke varer til støtte for bekæmpelsen af covid-19 i overensstemmelse med bestemmelserne i deres nationale lovgivning.

Særlige territorier

Nogle områder i EU-landene kan være udelukket fra momsens anvendelsesområde eller anvende særlige satser.

Områder i EU-lande, der ikke er omfattet af moms
 • Tyskland: øen Helgoland og området Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen
 • Frankrig: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanien: Ceuta, Melilla og De Kanariske Øer
 • Grækenland: Mont Athos
 • Østrig: Jungholz og Mittelberg
 • Danmark: Grønland og Færøerne
 • Finland Ålandsøerne
Områder med særlige satser
 • Portugal: Azorerne og Madeira
 • Grækenland: flere øer i Det Ægæiske Hav
 • Frankrig: Korsika
Tredjelandsområder, der behandles som EU-lande

Transaktioner, der har oprindelse i eller er bestemt for Fyrstendømmet Monaco, behandles som transaktioner med oprindelse i eller bestemt for Frankrig.

Oplysninger om moms pr. land

Østrig

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrig

 

Tyskland

 

Grækenland

 

Ungarn

 

Irland

 

Italien

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Malta

 

Nederlandene

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Slovakiske Republik

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Del denne side:

Genveje