Merværdiafgift

Sælger din virksomhed varer eller tjenesteydelser? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de skatter, der kan opkræves i EU.

En procentdel af momsindtægterne, beregnet på et ensartet grundlag, afsættes til finansiering af EU-budgettet. Moms pålægges værditilvæksten i hvert led i produktionskæden for et produkt eller en tjenesteydelse, opkræves på det endelige forbrug og opkræves i flere dele af produktionskæden

 • for alle kommercielle aktiviteter, dvs.: levering af varer og tjenesteydelser, import og transaktioner inden for Fællesskabet (varer, der føres ind i et EU-land fra et andet EU-land)
 • i hvert led i produktionen og distributionen af en vare eller tjenesteydelse ved at opkræve en procentdel af prisen for hver transaktion. Momsen betales imidlertid i sidste ende af den endelige forbruger.
 • gennem en ordning, hvor visse afgiftspligtige personer (de momsregistrerede) opkræver moms af deres salg (udgående afgift) og tilbagebetaler moms på deres køb af varer eller tjenesteydelser, der anvendes i deres erhvervsaktivitet (indgående moms). Forskellen mellem udgående og indgående moms er den endeligt opkrævede moms

Gældende lovgivning

Rådets direktiv 2006/112/of af 28. november om det fælles merværdiafgiftssystem er den grundlæggende EU-lovgivning om det fælles merværdiafgiftssystem (moms). GD for Beskatning og Toldunion har ansvaret for at gennemføre momsreglerne.

Afgiftspligtige transaktioner

De vigtigste momspligtige aktiviteter er:

 • Levering af varer til kommercielle formål i et EU-land foretaget af en afgiftspligtig person
 • Levering af tjenesteydelser: Momsen forfalder i det EU-land, hvor modtageren af tjenesteydelsen er etableret
 • Transaktioner inden for Fællesskabet: køb blandt handlende, der er hjemmehørende i forskellige EU-lande, betragtes ikke som import og eksport, men transaktioner inden for Fællesskabet. Erhvervelser inden for Fællesskabet og leveringer af varer foretaget mellem momsregistrerede virksomheder vil blive opkrævet i det EU-land, hvortil varerne sendes.
 • Import: Moms opkræves ved indførsel af varer og opkræves normalt, når fortoldningsprocedurerne finder sted for at blive bragt i omsætning. Men når varerne importeres til et EU-land, men er bestemt til anvendelse eller forbrug i et andet, kan de henføres under en momssuspensionsordning. I henhold til denne ordning vil der blive opkrævet moms i bestemmelseslandet og ikke i det EU-land, hvor den kommer ind i EU.

Betaling af moms (import)

Betaling af importmoms behandles på samme måde som told.

Afgiftspligtige personer skal udfylde og forelægge toldmyndighederne det administrative enhedsdokument, som skal indeholde varernes værdi, oprindelsessted, modtager, bestemmelsessted, pris, vægt osv.

Oplysninger om moms, punktafgifter og told skal udfyldes i rubrik 47 på formularen.

Beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlaget er det samlede beløb, som køberen, aftageren eller tredjemand faktisk har betalt eller skal betale. Afgiftsgrundlaget er i det store og hele den fakturerede pris, herunder:

 • skatter, told, importafgifter og andre afgifter, eksklusive selve momsen
 • biomkostninger såsom provisions-, emballage-, transport- og forsikringsomkostninger, som leverandøren forlanger afholdt af køberen eller aftageren.

Ved indførsel af varer omfatter afgiftsgrundlaget også biomkostninger, der er påløbet frem til bestemmelsesstedet:

"Afgiftsgrundlag = toldværdi + told og andre afgifter, der skyldes ved indførsel + ekstraomkostninger indtil bestemmelsesstedet."

Minimumssatser for moms

Afgiftspligtige transaktioner er underlagt de satser og bestemmelser, der er godkendt af det EU-land, hvortil varerne eller ydelserne leveres. Hvert EU-land kan fastsætte satser inden for følgende grænser:

 • normalsatsen må ikke være mindre end 15 %. EU-landene kan også anvende enten en eller to nedsatte satser, som ikke bør være mindre end 5 %, og som kun skal anvendes på meget specifikke leveringer af varer.
 • direktivet giver mulighed for at anvende en nedsat sats på mindst 12 % ("parkeringssatsen") for visse varer eller tjenesteydelser.
 • det giver også visse EU-lande mulighed for at opretholde nedsatte satser, der er lavere end minimumssatsen på 5 % (stærkt nedsatte satser).

Varer, der er omfattet af nedsatte momssatser

I henhold til bilag III til momsdirektivet kan EU-landene anvende nedsatte satser på følgende kategorier:

 1. fødevarer (herunder drikkevarer, men ikke alkohol) til konsum og foderbrug. Dette omfatter levende dyr, frø, planter, ingredienser, der normalt er bestemt til anvendelse ved tilberedning af levnedsmidler, og produkter, der normalt er bestemt til at supplere eller erstatte levnedsmidler.
 2. vandforsyning
 3. farmaceutiske produkter, som normalt anvendes til sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og medicinsk og veterinærmedicinsk behandling, herunder svangerskabsforebyggende produkter og hygiejnebeskyttelsesmidler til kvinder.
 4. medicinsk udstyr, hjælpemidler og andre apparater, der normalt er beregnet til at afbøde eller behandle handicap, udelukkende til handicappedes personlige brug. Dette omfatter reparation af sådanne varer samt børnesæder til biler.
 5. befordring af personer og disses bagage
 6. levering af bøger (herunder udlån fra biblioteker). Dette omfatter brochurer, foldere til børnebilleder, tegne- eller malebøger, trykt eller håndskrevet musik, kort, hydrografiske kort, aviser og tidsskrifter. Materiale, der udelukkende eller i det væsentlige vedrører reklamer, er ikke omfattet.
 7. entré til forestillinger, teatre, cirkus, messer, forlystelsesparker, koncerter, museer, zoologiske haver, biografer, udstillinger, lignende kulturelle arrangementer og faciliteter og endelig modtagelse af radio- og tv-spredningstjenester
 8. tjenesteydelser leveret af forfattere, komponister og udøvende kunstnere (herunder royalties)
 9. levering, opførelse, renovering og ombygning af boliger som led i en socialpolitik
 10. levering af varer og ydelser af en art, der normalt er bestemt til anvendelse i landbrugsproduktionen, bortset fra investeringsgoder såsom maskiner og bygninger
 11. hoteller og lignende etablissementer, herunder ferieboliger og udlejning af campingpladser og campingpladser
 12. opkrævning af entré ved sportsarrangementer
 13. adgang til brug af sportsfaciliteter.
 14. levering af varer og tjenesteydelser fra organisationer, der af EU-landene er anerkendt som velgørende organisationer, og som beskæftiger sig med velfærd og social sikring
 15. tjenesteydelser leveret af bedemandsmænd og ligbrænding samt levering af hermed forbundne varer
 16. levering af læge- og tandpleje samt varmebehandling
 17. tjenesteydelser i forbindelse med gaderengøring, affaldsindsamling og affaldsbehandling

Suspensionsordninger og frizoner

Importerede varer kan henføres under en af de nedenfor anførte toldordninger:

 • varer under midlertidig opbevaring
 • varer under proceduren for aktiv forædling (afgiftssuspensionsordningen)
 • varer anbragt på toldoplag eller i frizoner
 • midlertidig indførsel
 • forsendelsesprocedurer
 • Frizoner, hvor varer er momsfrie, samt importafgifter og -afgifter

Momsen forfalder dog først, når varer kommer ind på markedet med henblik på salg til offentligheden.

Momssatser i EU-landene

De nuværende momssatser (%) i EU-landene er:

 

(+) Visse EU-medlemsstater har midlertidigt nedsat momssatserne for specifikke varer til støtte for bekæmpelsen af covid-19 i overensstemmelse med bestemmelserne i deres nationale lovgivning.

Særlige områder

Nogle af EU-landenes områder kan udelukkes fra momsens anvendelsesområde eller anvende særlige satser.

Områder i EU-lande, der ikke er omfattet af moms
 • Tyskland: øen Helgoland og Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen
 • Frankrig: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanien: Ceuta, Melilla og De Kanariske Øer
 • Grækenland: Montere Athos
 • Østrig: Jungholz og Mittelberg
 • Danmark: Grønland og Færøerne
 • Finland: Ålandsøerne
Områder med særlige satser
 • Portugal: Azorerne og Madeira
 • Grækenland: flere øer i Det Ægæiske Hav
 • Frankrig: Korsika
Tredjelandsområder, der behandles som EU-lande

Transaktioner, der har oprindelse i eller er bestemt for Fyrstendømmet Monaco, behandles som transaktioner, der har oprindelse i eller er bestemt for Frankrig.

Oplysninger om moms pr. land

Østrig

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrig

 

Tyskland

 

Grækenland

 

Ungarn

 

Irland

 

Italien

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Malta

 

Nederlandene

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Den Slovakiske Republik

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Del denne side: