Mervärdesskatt

Säljer ditt företag varor eller tjänster? Det här avsnittet hjälper dig att förstå några av de skatter som kan tas ut i EU.

En procentandel av momsintäkterna, beräknade på ett enhetligt sätt, avsätts för att finansiera EU:s budget. Mervärdesskatt tas ut på mervärdet i varje led i produktionskedjan för en vara eller tjänst, tas ut på den slutliga konsumtionen och uppbärs delvis.

 • om all kommersiell verksamhet, nämligen leveranser av varor och tjänster, import och gemenskapsinterna transaktioner (varor som förs in i ett EU-land från ett annat EU-land)
 • i varje led av produktionen och distributionen av en vara eller tjänst genom att ta ut en procentandel av priset för varje transaktion. Mervärdesskatten bärs emellertid i slutändan av slutkonsumenten.
 • genom ett system där vissa beskattningsbara personer (de som är momsregistrerade) tar ut mervärdesskatt på sin försäljning (utgående skatt) och återkräver den mervärdesskatt som tas ut på deras inköp av varor eller tjänster som används i deras affärsverksamhet (ingående skatt). Skillnaden mellan utgående skatt och ingående skatt är den mervärdesskatt som slutligen uppbärs.

Tillämplig lagstiftning

Rådets direktiv 2006/112/of av den 28 november om ett gemensamt system för mervärdesskatt är den grundläggande EU-lagstiftningen om ett gemensamt system för mervärdesskatt. GD Skatter och tullar ansvarar för genomförandet av momsreglerna.

Skattepliktiga transaktioner

De huvudsakliga momspliktiga verksamheterna är

 • Leverans av varor för kommersiella ändamål inom ett EU-lands territorium av en skattskyldig person
 • Tillhandahållande av tjänster: Momsen är utkrävbar i det EU-land där mottagaren av tjänsten är etablerad
 • Gemenskapsinterna transaktioner: inköp mellan näringsidkare som är bosatta i olika EU-länder betraktas inte som import och export, utan gemenskapsinterna transaktioner. Gemenskapsinterna förvärv och leveranser av varor mellan momsregistrerade näringsidkare kommer att debiteras i det EU-land till vilket varorna avsänds.
 • Import: Mervärdesskatt tas ut på import av varor och tas vanligtvis ut när tullklareringsförfaranden äger rum för övergång till fri omsättning. Om varorna importeras till ett EU-land men är avsedda att användas eller konsumeras i ett annat, kan de dock omfattas av ett suspensivt arrangemang för mervärdesskatt. Enligt denna ordning kommer moms att tas ut i destinationslandet och inte i det EU-land där du reser in i EU.

Betalning av mervärdesskatt (import)

Momsbetalningar vid import behandlas på samma sätt som tullar.

Beskattningsbara personer ska fylla i och till tullen lämna in det administrativa enhetsdokumentet, som ska innehålla varornas värde, ursprungsort, mottagare, destination, pris, vikt osv.

Uppgifter om moms, punktskatter och tullar ska fyllas i i fält 47 på formuläret.

Beskattningsunderlag

Beskattningsunderlaget utgörs av det totala belopp som faktiskt betalats eller ska betalas av köparen, kunden eller en tredje part. Beskattningsunderlaget utgörs i stort sett av det fakturerade priset, inbegripet

 • skatter, tullar, avgifter och övriga pålagor, med undantag för själva mervärdesskatten
 • bikostnader som provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som leverantören debiterar kunden.

Vid import av varor ska beskattningsunderlaget även omfatta bikostnader som uppkommit fram till bestämmelseorten:

”Beskattningsunderlag = tullvärde + tullar och andra skatter som ska betalas på grund av import + extra kostnader fram till bestämmelseorten.”

Minimiskattesatser för mervärdesskatt

För skattepliktiga transaktioner gäller de skattesatser och regler som godkänts av det EU-land till vilket varorna eller tjänsterna levereras. Varje EU-land kan fastställa avgifterna enligt följande:

 • normalskattesatsen får inte vara lägre än 15 %. EU-länderna får också tillämpa antingen en eller två reducerade skattesatser som inte får vara lägre än 5 % och som endast ska tillämpas på mycket specifika leveranser av varor.
 • enligt direktivet är det tillåtet att tillämpa en reducerad skattesats som inte är lägre än 12 % (”parkeringssatsen”) för vissa varor eller tjänster.
 • det gör det också möjligt för vissa EU-länder att behålla reducerade skattesatser som är lägre än miniminivån på 5 % (superreducerade skattesatser).

Varor som omfattas av reducerade mervärdesskattesatser

Enligt bilaga III till momsdirektivet får EU-länderna tillämpa reducerade skattesatser på följande kategorier:

 1. livsmedel (inklusive drycker men exklusive alkohol) avsedda att konsumeras av människor och djur. Detta omfattar levande djur, fröer, växter, ingredienser som normalt är avsedda att användas vid beredning av livsmedel och produkter som normalt är avsedda att komplettera eller ersätta livsmedel.
 2. vattenförsörjning
 3. farmaceutiska varor av de slag som normalt används för hälsovård, förebyggande av sjukdomar och för behandling i medicinskt eller veterinärmedicinskt syfte, inbegripet varor som används som preventivmedel eller för sanitärt skydd.
 4. medicinsk utrustning, hjälpmedel och andra apparater som normalt är avsedda att lindra eller behandla funktionshinder, uteslutande för den funktionshindrades personliga bruk. Detta inbegriper reparation av sådana varor samt bilsäten för barn.
 5. transport av passagerare och medfört bagage.
 6. tillhandahållande av böcker (inklusive lån från bibliotek). Här ingår broschyrer, foldrar, tecknings- eller målarböcker, musik i tryck eller manuskript, kartor, hydrografiska kartor, tidningar och tidskrifter. Material som helt eller huvudsakligen ägnas åt reklam omfattas inte.
 7. tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, mässor, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar, liknande kulturevenemang och kulturanläggningar samt mottagning av sändningstjänster
 8. tjänster som tillhandahålls av författare, kompositörer och utövande konstnärer (royalties ingår)
 9. tillhandahållande, uppförande, renovering och ombyggnad av bostäder inom ramen för socialpolitiken
 10. leverans av varor och tillhandahållande av tjänster av sådana slag som normalt är avsedda att användas i jordbruksproduktion, med undantag av kapitalvaror såsom maskiner och byggnader
 11. logi som tillhandahålls av hotell och liknande inrättningar, inbegripet tillhandahållande av semesterlogi och uthyrning av campingplatser och husvagnsparker
 12. inträde till idrottsevenemang 16
 13. användning av idrottsanläggningar
 14. tillhandahållande av varor och tjänster av organisationer som är erkända av EU-länderna som välgörenhetsorganisationer och som arbetar med hjälparbete eller socialförsäkring
 15. tjänster som tillhandahålls av entreprenörer och kremeringstjänster, tillsammans med leverans av varor med anknytning till dessa
 16. tillhandahållande av läkarvård och tandvård samt värmebehandling
 17. tjänster som tillhandahålls i samband med gaturenhållning, sophämtning och avfallshantering

Suspensiva arrangemang och frizoner

Importerade varor kan hänföras till något av de tullförfaranden som anges nedan:

 • varor som placerats i tillfällig lagring
 • varor som omfattas av aktiv förädling (tullsuspensionssystemet)
 • varor som placerats i tullager eller frizoner
 • temporär import
 • transiteringsförfaranden
 • Frizoner där varor är momsfria samt importtullar och importavgifter

Mervärdesskatt kommer dock inte att tas ut förrän varorna släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten.

Momssatser i EU-länderna

De nuvarande momssatserna (%) i EU-länderna är följande:

 

(+) Vissa EU-medlemsstater har tillfälligt sänkt momssatserna för särskilda varor till stöd för kampen mot covid-19 i enlighet med bestämmelserna i deras nationella lagstiftning.

Särskilda områden

Vissa territorier i EU-länderna kan vara undantagna från tillämpningsområdet för mervärdesskatt eller tillämpa särskilda skattesatser.

Territorier i EU-länder som är undantagna från moms
 • Tyskland: ön Helgoland och Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön
 • Frankrike: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanien: Ceuta, Melilla och Kanarieöarna
 • Grekland: Antal Athos
 • Österrike: Jungholz och Mittelberg
 • Danmark: Grönland och Färöarna
 • Finland: Åland
Områden med särskilda skattesatser
 • Portugal: Azorerna och Madeira
 • Grekland: flera öar i Egeiska havet
 • Frankrike: Korsika
Tredjeterritorier som behandlas som EU-länder

Transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Furstendömet Monaco ska behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike.

Uppgifter om moms per land

Österrike

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Tjeckien

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Tyskland

 

Grekland

 

Ungern

 

Irland

 

Italien

 

Lettland

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederländerna

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

Republiken Slovakien

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Dela sidan:

Genvägar