Mervärdesskatt

Säljer ditt företag varor eller tjänster? Det här avsnittet hjälper dig att förstå en del av de skatter som kan komma att tas ut i EU.

En procentandel av momsintäkterna, beräknade på enhetlig basis, avsätts för att finansiera EU:s budget. Mervärdesskatt tas ut på mervärdet i varje led i produktionskedjan för en produkt eller tjänst, tas ut på slutlig konsumtion och inkasseras fraktionellt

 • för all kommersiell verksamhet, nämligen leverans av varor och tillhandahållande av tjänster, import och gemenskapsinterna transaktioner (varor som förs in i ett EU-land från ett annat EU-land)
 • I varje led av produktionen och distributionen av en vara eller tjänst genom att ta ut en procentsats av priset för varje transaktion. Mervärdesskatten betalas dock i slutändan av slutkonsumenten.
 • Genom ett system där vissa beskattningsbara personer (dessa momsregistrerade) tar ut mervärdesskatt på sin försäljning (utgående skatt) och återkräver mervärdesskatt på sina inköp av varor eller tjänster som används i deras affärsverksamhet (ingående skatt). Skillnaden mellan utgående och ingående mervärdesskatt utgörs av den mervärdesskatt som slutligen uppbärs.

Tillämplig lagstiftning

Rådets direktiv 2006/112/of av den 28 november 2002 om ett gemensamt system för mervärdesskatt är den grundläggande europeiska lagstiftningen om ett gemensamt system för mervärdesskatt.GD Skatter och tullar ansvarar för genomförandet av momsreglerna.

Skattepliktiga transaktioner

De huvudsakliga momspliktiga verksamheterna är följande:

 • Leverans av varor för kommersiella ändamål inom ett EU-land som görs av en beskattningsbar person
 • Tillhandahållande av tjänster: Moms tas ut i det EU-land där mottagaren av tjänsten är etablerad.
 • Gemenskapsinterna transaktioner: inköp mellan handlare med hemvist i olika EU-länder betraktas inte som import och export, utan gemenskapsinterna transaktioner. Gemenskapsinterna förvärv och leveranser av varor mellan momsregistrerade näringsidkare kommer att debiteras i det EU-land som varorna skickas till.
 • Import: Mervärdesskatt tas ut på import av varor och tas vanligtvis ut när tullklareringsförfaranden äger rum för övergång till fri omsättning. Om varorna importeras till ett EU-land men är avsedda att användas eller konsumeras i ett annat, kan de dock omfattas av ett uppskovsförfarande för mervärdesskatt. Enligt detta system ska moms tas ut i destinationslandet och inte i det EU-land där du reser in i EU.

Betalning av mervärdesskatt (import)

Mervärdesskatt vid import behandlas på samma sätt som tullar.

Beskattningsbara personer ska fylla i och lämna in det administrativa enhetsdokumentet till tullen, som ska innehålla varornas värde, ursprungsort, mottagare, destination, pris, vikt osv.

Uppgifter om moms, punktskatter och tullar ska fyllas i i fält 47 i formuläret.

Beskattningsunderlag

Beskattningsunderlaget är det totala belopp som faktiskt betalats eller ska betalas av köparen, kunden eller en tredje part. Beskattningsunderlaget utgörs i stort sett av det fakturerade priset, inklusive

 • skatter, tullar, avgifter och övriga pålagor, exklusive själva mervärdesskatten
 • bikostnader som provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som leverantören debiterar kunden.

Vid import av varor ska beskattningsunderlaget även omfatta bikostnader som uppkommit fram till destinationsorten:

”Beskattningsunderlag = tullvärde + tullar och andra skatter som ska betalas på grund av import + tilläggskostnader fram till destinationsorten.”

Minimiskattesatser

Beskattningsbara transaktioner omfattas av de skattesatser och regler som godkänts av det EU-land till vilket varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls.Varje EU-land kan fastställa avgifterna enligt följande:

 • normalskattesatsen får inte vara lägre än 15 %.EU-länderna kan också tillämpa antingen en eller två reducerade skattesatser som inte får vara lägre än 5 % och som endast ska tillämpas på mycket specifika leveranser av varor.
 • Direktivet tillåter tillämpning av en reducerad skattesats som inte är lägre än 12 % (”parkeringssatsen”) för vissa varor eller tjänster.
 • Det gör det också möjligt för vissa EU-länder att behålla lägre skattesatser än miniminivån på 5 % (superreducerade skattesatser).

Varor som omfattas av reducerade mervärdesskattesatser

Enligt bilaga III till momsdirektivet får EU-länderna tillämpa reducerade skattesatser på följande kategorier:

 1. livsmedel (inklusive drycker men exklusive alkohol) avsedda att användas som livsmedel och foder. Detta omfattar levande djur, fröer, växter, ingredienser som normalt är avsedda att användas vid beredning av livsmedel och produkter som normalt är avsedda att komplettera eller ersätta livsmedel.
 2. vattenförsörjning
 3. farmaceutiska varor av de slag som normalt används för hälsovård, förebyggande av sjukdomar och för behandling i medicinskt eller veterinärmedicinskt syfte, inbegripet varor som används som preventivmedel eller för sanitärt skydd.
 4. medicinsk utrustning, hjälpmedel och andra apparater som normalt är avsedda att lindra eller behandla funktionshinder, uteslutande för funktionshindrades personliga bruk. Detta inbegriper reparation av sådana varor samt bilbarnstolar.
 5. transport av passagerare och medfört bagage.
 6. tillhandahållande av böcker (inklusive lån från bibliotek). Här ingår broschyrer, foldrar, tecknings- och målarböcker, musik i tryck eller manuskript, kartor, hydrografiska kartor, tidningar och tidskrifter. Material som helt eller huvudsakligen ägnas åt reklammaterial är uteslutet.
 7. tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, mässor, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar, liknande kulturella evenemang och faciliteter och slutligen mottagning av sändningstjänster
 8. tjänster som tillhandahålls av författare, kompositörer och utövande konstnärer (royalty ingår)
 9. tillhandahållande, uppförande, renovering och ombyggnad av bostäder som tillhandahålls som en del av socialpolitiken
 10. leverans av varor och tillhandahållande av tjänster av sådana slag som normalt är avsedda för jordbruksproduktion, med undantag av kapitalvaror såsom maskiner och byggnader
 11. logi som tillhandahålls av hotell och liknande inrättningar, inklusive tillhandahållande av semesterbostäder och uthyrning av campingplatser och husvagnsparker
 12. inträde till sportevenemang
 13. utnyttjande av sportanläggningar.
 14. tillhandahållande av varor och tjänster av organisationer som är erkända av EU-länderna som välgörenhetsorganisationer och som arbetar med socialt bistånd eller social trygghet
 15. tjänster som tillhandahålls av begravningsentreprenörer och kremeringstjänster samt tillhandahållande av tillhörande varor
 16. tillhandahållande av läkar- och tandvård samt värmebehandling
 17. tjänster som tillhandahålls i samband med gaturenhållning, sophämtning och avfallshantering

Suspensiva arrangemang och frizoner

Importerade varor kan hänföras till något av de tullförfaranden som anges nedan:

 • varor som placerats i tillfällig lagring
 • varor inom ramen för förfarandet för aktiv förädling (tullsuspensionssystemet)
 • varor som placerats i tullager eller frizoner
 • temporär import
 • transiteringsförfaranden
 • Frizoner där varor är momsfria samt importtullar och avgifter

Mervärdesskatt kommer dock inte att tas ut förrän varorna släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten.

Momssatser i EU-länderna

De nuvarande momssatserna (%) i EU-länderna är följande:

 

(+) Vissa EU-medlemsstater har tillfälligt sänkt mervärdesskattesatserna för särskilda varor till stöd för kampen mot covid-19 i enlighet med bestämmelserna i deras nationella lagstiftning.

Speciella territorier

Vissa av EU-ländernas territorier kan undantas från tillämpningsområdet för mervärdesskatt eller tillämpa särskilda skattesatser.

EU-länders territorier som inte omfattas av mervärdesskatt
 • Tyskland: ön Helgoland och territoriet Büsingen
 • Italien: Livigno, Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön
 • Frankrike: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanien: Ceuta, Melilla och Kanarieöarna
 • Grekland: Athos
 • Österrike: Jungholz och Mittelberg
 • Danmark: Grönland och Färöarna
 • Finland: Åland
Territorier med särskilda skattesatser
 • Portugal: Azorerna och Madeira
 • Grekland: flera öar i Egeiska havet
 • Frankrike: Korsika
Tredjeländer som behandlas som EU-länder

Transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Furstendömet Monaco behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike.

Uppgifter om moms per land

Österrike

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Tjeckien

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Tyskland

 

Grekland

 

Ungern

 

Irland

 

Italien

 

Lettland

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederländerna

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

Slovakien

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Dela sidan:

Genvägar