Belasting over de toegevoegde waarde

Verkoopt uw bedrijf goederen of diensten? Deze rubriek geeft u inzicht in een aantal belastingen die in de EU kunnen worden geheven.

Een percentage van de btw-inkomsten, dat op uniforme basis wordt berekend, wordt toegewezen aan de financiering van de EU-begroting. Btw wordt geheven over de toegevoegde waarde in elke fase van de productieketen van een product of dienst, geheven over het eindverbruik en gedeeltelijk geïnd.

 • over alle commerciële activiteiten, namelijk: leveringen van goederen en diensten, invoer en intracommunautaire transacties (goederen die vanuit een ander EU-land in een EU-land worden binnengebracht)
 • in elk stadium van de productie en distributie van een goed of dienst door een percentage in rekening te brengen op de prijs van elke transactie. De btw komt echter uiteindelijk ten laste van de eindverbruiker.
 • door middel van een regeling waarbij bepaalde belastingplichtigen (die zijn geregistreerd als btw-plichtige) btw in rekening brengen over hun omzet (belasting in een later stadium) en de btw terugvorderen die zij hebben geheven over de aankoop van goederen of diensten die zij in het kader van hun bedrijfsactiviteit hebben gebruikt (voorbelasting). Het verschil tussen de belasting in een later stadium en de voorbelasting is de uiteindelijk geïnde btw

Toepasselijke wetgeving

Richtlijn 2006/112/of van de Raad van 28 november betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde is de Europese basiswetgeving betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw). DG Belastingen en douane-unie is belast met de uitvoering van de btw-regels.

Belastbare handelingen

De belangrijkste aan btw onderworpen activiteiten zijn:

 • Levering van goederen voor commerciële doeleinden binnen het grondgebied van een EU-land door een belastingplichtige
 • Verlening van diensten: De btw is verschuldigd in het EU-land waar de afnemer van de dienst is gevestigd.
 • Intracommunautaire transacties: aankopen door handelaren die in verschillende EU-landen wonen, worden niet beschouwd als in- en uitvoer, maar als intracommunautaire transacties. Intracommunautaire verwervingen en leveringen van goederen tussen in de btw geregistreerde handelaren zullen in rekening worden gebracht in het EU-land waarnaar de goederen worden verzonden.
 • Invoer: De btw wordt geheven op de invoer van goederen en wordt gewoonlijk geheven wanneer de inklaringsprocedure plaatsvindt om in het verkeer te worden gebracht. Wanneer de goederen echter in een EU-land worden ingevoerd, maar bestemd zijn om in een ander EU-land te worden gebruikt of verbruikt, kunnen zij onder een btw-schorsingsregeling worden geplaatst. In het kader van deze regeling wordt btw geheven in het EU-land van bestemming en niet in het EU-land van binnenkomst in de EU.

Betaling van btw (invoer)

Btw-afdrachten bij invoer worden op dezelfde wijze behandeld als douanerechten.

Belastingplichtigen moeten het enig document invullen en bij de douane indienen, waarin de waarde van de goederen, de plaats van oorsprong, de geadresseerde, de bestemming, de prijs, het gewicht enz. moeten worden vermeld.

Gegevens over btw, accijnzen en douanerechten moeten worden ingevuld in vak 47 van het formulier.

Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is het totale bedrag dat door de koper, de afnemer of een derde daadwerkelijk is betaald of verschuldigd is. In het algemeen is de maatstaf van heffing de gefactureerde prijs, met inbegrip van:

 • belastingen, rechten, heffingen en rechten, met uitzondering van de btw zelf
 • bijkomende kosten, zoals kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekering, die de leverancier in rekening brengt aan de koper of de ontvanger.

Bij de invoer van goederen omvat de maatstaf van heffing ook de bijkomende kosten die zijn gemaakt tot de plaats van bestemming:

„Maatstaf van heffing = douanewaarde + douanerechten en alle andere belastingen die uit hoofde van invoer verschuldigd zijn + extra kosten tot aan de plaats van bestemming.”

Minimumbtw-tarieven

Voor belastbare handelingen gelden de tarieven en voorschriften die zijn goedgekeurd door het EU-land waar de goederen of diensten worden geleverd. Elk EU-land kan tarieven vaststellen op basis van de volgende limieten:

 • het normale tarief mag niet lager zijn dan 15 %. DeEU-landen kunnen ook een of twee verlaagde tarieven toepassen, die niet minder dan 5 % mogen bedragen en alleen op zeer specifieke leveringen van goederen worden toegepast.
 • de richtlijn staat toe dat voor sommige goederen of diensten een verlaagd tarief van niet minder dan 12 % (het „parkeertarief”) wordt toegepast.
 • ook kunnen bepaalde EU-landen verlaagde tarieven handhaven die lager zijn dan het minimum van 5 % (superverlaagde tarieven).

Goederen waarop verlaagde btw-tarieven van toepassing zijn

Bijlage III bij de btw-richtlijn biedt EU-landen de mogelijkheid verlaagde tarieven toe te passen op de volgende categorieën:

 1. levensmiddelen (met inbegrip van dranken, maar met uitzondering van alcohol) voor menselijke en dierlijke consumptie. Dit omvat levende dieren, zaden, planten, ingrediënten die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen en producten die gewoonlijk bestemd zijn om levensmiddelen aan te vullen of te vervangen.
 2. watervoorziening
 3. farmaceutische produkten van een soort die gewoonlijk gebruikt wordt voor de gezondheidszorg, het voorkomen van ziekten of voor medische en veterinaire behandelingen, met inbegrip van voorbehoedsmiddelen en produkten bestemd voor de hygiënische bescherming van de vrouw.
 4. medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten die gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps, uitsluitend voor persoonlijk gebruik door gehandicapten. Dit omvat de reparatie van dergelijke goederen en kinderzitjes voor auto’s.
 5. vervoer van personen en de bagage die zij bij zich hebben.
 6. levering van boeken (ook bij uitlening door bibliotheken). Dit omvat brochures, folders voor kinderen, teken- of kleurboeken, gedrukte of geschreven muziek, kaarten, hydrografische kaarten, kranten en tijdschriften. Materiaal dat geheel of grotendeels aan reclamemateriaal is gewijd, is uitgesloten.
 7. toegang tot shows, theaters, circussen, beurzen, amusementsparken, concerten, musea, dierentuinen, bioscopen, tentoonstellingen, soortgelijke culturele evenementen en faciliteiten en tot slot ontvangst van omroepdiensten
 8. diensten van schrijvers, componisten en uitvoerende kunstenaars (royalty’s zijn inbegrepen)
 9. levering, bouw, renovatie en verbouwing van woningen in het kader van een sociaal beleid
 10. leveringen van goederen en diensten die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik in de landbouw, met uitzondering van kapitaalgoederen zoals machines of gebouwen
 11. accommodatie verstrekt door hotels en soortgelijke inrichtingen, met inbegrip van het verstrekken van vakantieaccommodatie en de verhuur van kampeerterreinen en caravanparken
 12. verlenen van toegang tot sportmanifestaties
 13. het recht gebruik te maken van sportaccommodaties.
 14. levering van goederen en diensten door organisaties die door de EU-landen als liefdadigheidsinstellingen zijn erkend en zich bezighouden met maatschappelijk werk of sociale zekerheid
 15. diensten van lijkbezorgers en crematoria, samen met de levering van aanverwante goederen
 16. verstrekking van medische en tandheelkundige zorg en thermische behandeling
 17. diensten in verband met straatreiniging, vuilnisophaling en afvalverwerking

Opschortende regelingen en vrije zones

Ingevoerde goederen kunnen onder een van de volgende douaneregelingen worden geplaatst:

 • in tijdelijke opslag geplaatste goederen
 • goederen onder de regeling actieve veredeling (systeem van schorsing van rechten)
 • in douane-entrepots of vrije zones geplaatste goederen
 • tijdelijke invoer
 • regelingen douanevervoer
 • Vrije zones waarin goederen vrij zijn van BTW en invoerrechten en -heffingen

De btw zal echter pas verschuldigd zijn wanneer goederen op de markt worden gebracht voor verkoop aan het publiek.

Btw-tarieven in de EU-landen

De huidige btw-tarieven (%) in de EU-landen zijn:

 

(+) Bepaalde EU-lidstaten hebben de btw-tarieven voor specifieke goederen tijdelijk verlaagd ter ondersteuning van de bestrijding van COVID-19, overeenkomstig de bepalingen in hun nationale wetgeving.

Speciale gebieden

Sommige gebieden van de EU-landen kunnen van het toepassingsgebied van de btw worden uitgesloten of bijzondere tarieven toepassen.

Gebieden van EU-landen die van de toepassing van de btw zijn uitgesloten
 • Duitsland: het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen
 • Italië: Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano
 • Frankrijk: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanje: Ceuta, Melilla en Canarische Eilanden
 • Griekenland: Monding Athos
 • Oostenrijk: Jungholz en Mittelberg
 • Denemarken: Groenland en de Faeröer
 • Finland: de Åland-eilanden
Gebieden met speciale tarieven
 • Portugal: Azoren en Madeira
 • Griekenland: verscheidene eilanden in de Egeïsche Zee
 • Frankrijk: Corsica
Derdelandsgebieden die als EU-landen worden behandeld

Handelingen die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor het Vorstendom Monaco worden behandeld als handelingen met als herkomst of bestemming Frankrijk.

Gegevens over de btw per land

Oostenrijk

 

België

 

Bulgarije

 

Kroatië

 

Cyprus

 

Tsjechische Republiek

 

Denemarken

 

Estland

 

Finland

 

Frankrijk

 

Duitsland

 

Griekenland

 

Hongarije

 

Ierland

 

Italië

 

Letland

 

Litouwen

 

Luxemburg

 

Malta

 

Nederland

 

Polen

 

Portugal

 

Roemenië

 

Slowaakse Republiek

 

Slovenië

 

Spanje

 

Zweden

 
Deze pagina delen:

Snelle links