Daň z přidané hodnoty

Prodává vaše společnost zboží nebo služby? Tento oddíl vám pomůže pochopit některé daně, které mohou být v EU uplatňovány.

Procentní podíl příjmů z daně z přidané hodnoty (DPH), vypočtený na jednotném základě, je určen k financování rozpočtu EU. DPH se ukládá na přidanou hodnotu v každém stupni výrobního řetězce jakéhokoli výrobku nebo služby, vybírá se z konečné spotřeby a vybírá se částečně

 • o všech obchodních činnostech, konkrétně o: dodání zboží a poskytnutí služeb, dovoz a plnění uvnitř Společenství (zboží dopravené do země EU z jiné země EU)
 • v každé fázi výroby a distribuce zboží nebo služby účtováním procentního podílu z ceny každé transakce. DPH však v konečném důsledku nese konečný spotřebitel.
 • prostřednictvím režimu, kdy některé osoby povinné k dani (tyto osoby povinné k dani registrované k DPH) účtují DPH ze svého prodeje (daň na výstupu) a vymáhají zpět DPH účtovanou při nákupu zboží nebo služeb použitých při jejich podnikatelské činnosti (daň na vstupu). Rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu představuje nakonec vybranou DPH

Použitelné právní předpisy

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu o společném systému daně z přidané hodnoty je základním evropským právním předpisem o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH). GŘ pro daně a celní unii odpovídá za provádění pravidel v oblasti DPH.

Zdanitelná plnění

Hlavními činnostmi podléhajícími DPH jsou:

 • Dodání zboží pro obchodní účely uskutečněné na území členského státu EU osobou povinnou k dani
 • Poskytování služeb: Daňová povinnost vzniká v zemi EU, kde je příjemce služby usazen
 • Plnění uvnitř Společenství: nákupy mezi obchodníky se sídlem v různých zemích EU se nepovažují za dovoz a vývoz, ale za transakce uvnitř Společenství. Pořízení uvnitř Společenství a dodání zboží mezi obchodníky registrovanými k DPH budou účtovány v zemi EU, do které je zboží odesláno.
 • Dovoz: DPH se vybírá z dovozu zboží a obvykle se vybírá při celním odbavení za účelem jeho propuštění do oběhu. Pokud je však zboží dovezeno do jedné země EU, ale je určeno k použití nebo spotřebě v jiné zemi, může být propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od DPH. V rámci tohoto režimu bude DPH účtována v cílové zemi EU, a nikoli v zemi vstupu do EU.

Platba DPH (dovoz)

S platbami DPH při dovozu se zachází stejně jako s cly.

Osoby povinné k dani musí vyplnit a předložit celnímu úřadu jednotný správní doklad, který musí obsahovat hodnotu zboží, místo původu, příjemce, místo určení, cenu, hmotnost atd.

Informace o DPH, spotřebních daních a clech musí být vyplněny v kolonce 47 formuláře.

Základ daně

Základem daně je celková částka, která byla nebo má být skutečně zaplacena kupujícím, zákazníkem nebo třetí osobou. Základem daně je obecně fakturovaná cena, včetně:

 • daně, cla, dávky a poplatky, s výjimkou samotné DPH
 • doplňkové výdaje, jako jsou provize, náklady na balení, přepravu a pojištění, které účtuje dodavatel zboží nebo poskytovatel služby k tíži kupujícího nebo zákazníka.

Při dovozu zboží zahrnuje základ daně rovněž vedlejší výdaje vzniklé až do místa určení:

„Základ daně = celní hodnota + cla a další daně splatné při dovozu + dodatečné náklady až do místa určení.“

Minimální sazby DPH

Na zdanitelná plnění se vztahují sazby a předpisy schválené členským státem EU, do kterého je zboží dodáno nebo služba poskytnuta. Každá země EU může stanovit sazby podle těchto limitů:

 • základní sazba nesmí být nižší než 15 %. Země EU mohou rovněž uplatňovat jednu nebo dvě snížené sazby, které by neměly být nižší než 5 %, a vztahují se pouze na velmi specifická dodání zboží.
 • směrnice umožňuje uplatňování snížené sazby, která není nižší než 12 % (parkovací sazba“), na některé zboží nebo služby.
 • umožňuje také některým zemím EU zachovat nižší snížené sazby, než je minimální 5 % (nadlimitní snížené sazby).

Zboží podléhající sníženým sazbám DPH

Příloha III směrnice o DPH umožňuje zemím EU uplatňovat snížené sazby na tyto kategorie:

 1. potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholu) určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat. Patří sem živá zvířata, semena, rostliny, složky obvykle určené k použití při přípravě potravin a produkty obvykle určené jako doplněk nebo náhražka potravin.
 2. zásobování vodou
 3. farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o zdraví, prevenci chorob a pro účely lékařské a veterinární péče, včetně výrobků užívaných k antikoncepci a hygienické ochraně
 4. zdravotnické vybavení, pomůcky a jiná zařízení, která jsou obvykle určena ke zmírnění zdravotního postižení nebo k léčení zdravotního postižení, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. To zahrnuje opravu tohoto zboží a dětských sedaček v automobilech.
 5. přeprava cestujících a jejich doprovodných zavazadel
 6. dodání knih (včetně zapůjčení knihovnami). Patří sem brožury, letáky s dětskými obrázky, náčrtníky nebo omalovánky, hudba tištěná nebo rukopisná, mapy, hydrografické mapy, noviny a časopisy. Materiál, který je zcela nebo převážně určen k reklamním účelům, je vyloučen
 7. vstupování na přehlídky, divadla, cirkusy, veletrhy, zábavní parky, koncerty, muzea, zoologické zahrady, kina, výstavy, podobné kulturní akce a zařízení a konečně příjem vysílacích služeb
 8. služby poskytované spisovateli, skladateli a výkonnými umělci (včetně odměn)
 9. dodávky, výstavba, renovace a přestavba bydlení poskytovaného v rámci sociální politiky
 10. dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k použití v zemědělské výrobě, avšak s výjimkou investičního majetku, jako jsou stroje nebo budovy
 11. ubytování poskytované hotely a podobnými zařízeními, včetně poskytování rekreačního ubytování a pronájmu tábořišť a parkovišť pro obytné přívěsy
 12. vstup na sportovní události
 13. využívání sportovních zařízení
 14. dodávky zboží a poskytování služeb organizacemi, které jsou zeměmi EU uznány jako dobročinné organizace a které se zabývají sociální péčí nebo sociálním zabezpečením
 15. služby poskytované pohřebními ústavy a kremační služby spolu s dodáním souvisejícího zboží
 16. poskytování lékařské a zubařské péče a tepelné péče
 17. služby poskytované v souvislosti s úklidem ulic, odvozem a zpracováním odpadu

Režim s podmíněným osvobozením od cla a svobodná pásma

Dovážené zboží může být propuštěno do některého z níže uvedených celních režimů:

 • zboží dočasně uskladněné
 • zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém s podmíněným osvobozením od cla)
 • zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu nebo do svobodných pásem
 • dočasné použití
 • tranzitní režimy
 • Svobodná celní pásma, v nichž je zboží osvobozeno od DPH, a dovozní cla a poplatky

DPH však vzniká až poté, co zboží vstoupí na trh za účelem prodeje veřejnosti.

Sazby DPH v zemích EU

Současné sazby DPH (v %) v zemích EU jsou:

 

(+) Některé členské státy EU dočasně snížily sazby DPH pro konkrétní zboží na podporu boje proti onemocnění COVID-19 v souladu s ustanoveními svých vnitrostátních právních předpisů.

Zvláštní území

Některá území zemí EU mohou být vyloučena z oblasti působnosti DPH nebo mohou uplatňovat zvláštní sazby.

Území zemí EU vyňatá z uplatňování DPH
 • Německo: ostrov Helgoland a území Büsingen
 • Itálie: Livigno, Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano
 • Francie: Guadalupe, Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte
 • Španělsko: Ceuta, Melilla a Kanárské ostrovy
 • Řecko: Montujte Athos
 • Rakousko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Finsko: Alandské ostrovy
Území se zvláštními sazbami
 • Portugalsko: Azory a Madeira
 • Řecko: několik ostrovů v Egejském moři
 • Francie: Korsika
Třetí území, s nimiž se zachází jako se zeměmi EU

Plnění pocházející z Monackého knížectví nebo pro ně určená se považují za plnění, která mají původ ve Francii nebo jsou pro ni určena.

Údaje o DPH podle zemí

Rakousko

 

Belgie

 

Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Kypr

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estonsko

 

Finsko

 

Francie

 

Německo

 

Řecko

 

Maďarsko

 

Irsko

 

Itálie

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španělsko

 

Švédsko

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy