Daň z přidané hodnoty

Prodává vaše společnost zboží nebo služby? Tento oddíl vám pomůže pochopit některé z daní, které mohou být v EU uplatňovány.

Procentní podíl příjmů z daně z přidané hodnoty (DPH), vypočítaný na jednotném základě, je přidělen na financování rozpočtu EU. DPH se vztahuje na přidanou hodnotu v každé fázi výrobního řetězce jakéhokoli výrobku nebo služby vybíranou z konečné spotřeby a sbíranou zlomkem.

 • u všech obchodních činností, konkrétně: dodání zboží a poskytnutí služeb, dovoz a plnění uvnitř Společenství (zboží dovezené do země EU z jiné země EU)
 • V každé fázi výroby a distribuce zboží nebo služby účtováním procentního podílu z ceny každé transakce. DPH však v konečném důsledku nese konečný spotřebitel
 • Prostřednictvím režimu, kdy některé osoby povinné k dani (tyto osoby registrované k DPH) účtují DPH ze svých prodejů (daň na výstupu) a požadují vrácení DPH vyměřené při nákupu zboží nebo služeb použitých při jejich podnikatelské činnosti (daň na vstupu). Rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu je nakonec vybraná DPH.

Použitelné právní předpisy

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu o společném systému daně z přidané hodnoty je základním evropským právním předpisem o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH).Za provádění pravidel v oblasti DPH odpovídáGŘ pro daně a celní unii.

Zdanitelná plnění

Hlavními činnostmi podléhajícími DPH jsou:

 • Dodání zboží pro obchodní účely v tuzemsku uskutečněné osobou povinnou k dani
 • Poskytování služeb: Daňová povinnost vzniká v zemi EU, v níž je usazen příjemce služby.
 • Naplnění uvnitř Společenství: nákupy mezi obchodníky usazenými v různých zemích EU se nepovažují za dovoz a vývoz, nýbrž za plnění uvnitř Společenství. Pořízení zboží uvnitř Společenství a dodání zboží mezi obchodníky registrovanými k DPH bude účtováno v zemi EU, do které je zboží odesláno.
 • Dovozy: DPH se vybírá z dovozu zboží a obvykle se účtuje při celním odbavení za účelem propuštění do oběhu. Je-li však zboží dovezeno do jedné země EU, ale je určeno k použití nebo spotřebě v jiné zemi, může být propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od DPH. V rámci tohoto režimu bude DPH účtována v zemi určení EU, a nikoli v zemi vstupu do EU.

Platba DPH (dovoz)

Platby DPH při dovozu se řeší stejným způsobem jako cla.

Osoby povinné k dani musí vyplnit a předložit celnímu úřadu jednotný správní doklad, který musí obsahovat hodnotu zboží, místo původu, příjemce, místo určení, cenu, hmotnost atd.

Informace o DPH, spotřebních daních a clech musí být vyplněny v kolonce č. 47 tiskopisu.

Základ daně

Základem daně je celková částka, která byla nebo má být skutečně zaplacena kupujícím, zákazníkem nebo třetí osobou. Základem daně je fakturovaná cena, včetně:

 • daně, cla, dávky a poplatky, kromě samotné DPH
 • doplňkové výdaje, jako jsou provize, náklady na balení, přepravu a pojištění, které účtuje dodavatel zboží nebo poskytovatel služby k tíži kupujícího nebo zákazníka.

Při dovozu zboží zahrnuje základ daně rovněž vedlejší výdaje vzniklé až do místa určení:

„Zdanitelná částka = hodnota pro celní účely + cla a jiné daně splatné z důvodu dovozu + dodatečné náklady až do místa určení.“

Minimální sazby DPH

Na zdanitelná plnění se vztahují sazby a předpisy schválené zemí EU, do níž je zboží dodáno nebo služba poskytnuta.Každá země EU může stanovit sazby podle těchto limitů:

 • základní sazba nesmí být nižší než 15 %.Země EU mohou rovněž uplatňovat jednu nebo dvě snížené sazby, které by neměly být nižší než 5 %, a vztahují se pouze na velmi specifická dodání zboží.
 • Směrnice umožňuje u některého zboží nebo služeb uplatňovat sníženou sazbu, která není nižší než 12 % (“parkovací sazba„).
 • Umožňuje také některým zemím EU zachovat snížené sazby nižší než 5 % ( super snížené sazby).

Zboží podléhající snížené sazbě DPH

Příloha III směrnice o DPH umožňuje zemím EU uplatňovat snížené sazby u těchto kategorií:

 1. potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholu) pro lidskou a zvířecí spotřebu. Patří sem živá zvířata, semena, rostliny, složky obvykle určené k použití při přípravě potravin a produkty obvykle určené jako doplněk nebo náhražky potravin.
 2. dodávky vody
 3. farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o zdraví, prevenci chorob a pro účely lékařské a veterinární péče, včetně výrobků užívaných k antikoncepci a hygienické ochraně
 4. lékařské vybavení, pomůcky a jiná zařízení obvykle určená ke zmírnění nebo léčbě zdravotního postižení, pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených osob. To zahrnuje opravy tohoto zboží, jakož i dětských sedaček do automobilů.
 5. přeprava cestujících a jejich doprovodných zavazadel
 6. dodání knih (včetně zapůjčení knihovnami). Patří sem brožury, letáky, obrázky pro děti, kreslicí nebo omalovací knihy, hudba tištěná nebo v rukopisu, mapy, hydrografické mapy, noviny a periodika. Materiály, které jsou zcela nebo převážně určeny reklamním materiálům, jsou vyloučeny
 7. vstup na představení, divadla, cirkusy, veletrhy, zábavní parky, koncerty, muzea, zoologické zahrady, kina, výstavy, podobné kulturní akce a zařízení a konečně příjem vysílacích služeb
 8. služby poskytované spisovateli, skladateli a výkonnými umělci (včetně odměn)
 9. poskytování, výstavba, renovace a přestavby bydlení poskytovaného v rámci sociální politiky
 10. dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k použití v zemědělské výrobě, s výjimkou investičních statků, jako jsou stroje nebo budovy
 11. ubytování poskytované hotely a podobnými zařízeními, včetně poskytování ubytování v prázdninách a pronájmu tábořišť a parkovišť pro obytné přívěsy
 12. vstup na sportovní události
 13. využívání sportovních zařízení
 14. dodání zboží a poskytování služeb organizacemi, které země EU uznávají za dobročinné organizace a které vykonávají sociální péči nebo sociální zabezpečení
 15. služby poskytované pohřebními ústavy a kremačními službami, jakož i dodání souvisejícího zboží
 16. poskytování lékařské a zubařské péče a tepelného ošetření
 17. služby poskytované v souvislosti s úklidem ulic, sběrem odpadu a zpracováním odpadu

Režimy s podmíněným osvobozením od cla a svobodná pásma

Dovážené zboží může být propuštěno do některého z níže uvedených celních režimů:

 • zboží propuštěné do dočasného uskladnění
 • zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém podmíněného osvobození od cla)
 • zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu nebo svobodného pásma
 • dočasné použití
 • tranzitní režimy
 • Svobodná celní pásma, v nichž je zboží osvobozeno od DPH, a dovozní cla a poplatky

Daňová povinnost k DPH však vznikne až poté, co zboží vstoupí na trh za účelem prodeje veřejnosti.

Sazby DPH v zemích EU

Stávající sazby DPH (%) v zemích EU jsou:

 

(+) Některé členské státy EU dočasně snížily sazby DPH na konkrétní zboží na podporu boje proti COVID-19 v souladu s ustanoveními svých vnitrostátních právních předpisů.

Zvláštní území

Některá území zemí EU mohou být z oblasti působnosti DPH vyloučena nebo mohou uplatňovat zvláštní sazby.

Území zemí EU vyloučená z uplatňování DPH
 • Německo: ostrov Helgoland a území Büsingen
 • Itálie: Livigno, Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano
 • Francie: Guadalupe, Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte
 • Španělsko: Ceuta, Melilla a Kanárské ostrovy
 • Řecko: Hora Athos
 • Rakousko: Jungholz a Mittelberg
 • Dánsko: Grónsko a Faerské ostrovy
 • Finsko: Alandy
Území se zvláštními sazbami
 • Portugalsko: Azory a Madeira
 • Řecko: několik ostrovů v Egejském moři
 • Francie: Korsika
Třetí území, s nimiž se zachází jako se zeměmi EU

Plnění pocházející nebo určená pro Monacké knížectví se považují za plnění pocházející z Francie nebo určená pro Francii.

Údaje o DPH podle zemí

Rakousko

 

Belgie

 

Bulharsko

 

Chorvatsko

 

Kypr

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estonsko

 

Finsko

 

Francie

 

Německo

 

Řecko

 

Maďarsko

 

Irsko

 

Itálie

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Lucembursko

 

Malta

 

Nizozemsko

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španělsko

 

Švédsko

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy