Hozzáadottérték-adó

Értékesít-e az Ön cége árukat vagy szolgáltatásokat? Ebben a részben olvashat az EU-ban esetlegesen alkalmazott adókról.

Az uniós költségvetés finanszírozására a hozzáadottérték-adóból (héa) származó, egységes alapon számított bevételek egy bizonyos százalékát különítik el. A hozzáadottérték-adót bármely termék vagy szolgáltatás hozzáadott értékére vetik ki a termelési lánc minden egyes szakaszában, a végső fogyasztásra vetik ki, és azt részletekben szedik be.

 • Valamennyi kereskedelmi tevékenység, nevezetesen: termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, import és Közösségen belüli ügyletek (az egyik EU-országba egy másik EU-országból behozott termékek)
 • Az áru vagy szolgáltatás előállításának és forgalmazásának minden szakaszában, az egyes ügyletek árára kivetett százalékkal. A héát azonban végső soron a végső fogyasztó viseli.
 • Egy olyan rendszeren keresztül, amelynek keretében egyes (héa-nyilvántartásba vett) adóalanyok hozzáadottérték-adót vetnek ki eladásaikra (az előzetesen felszámított adóra), és visszaigénylik az üzleti tevékenységük során felhasznált termékek és szolgáltatások beszerzései után felszámított hozzáadottérték-adót (az előzetesen felszámított adóra). Az áthárított adó és az előzetesen felszámított adó közötti különbség a véglegesen beszedett héa.

Alkalmazandó jogszabályok

Aközös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv a közös hozzáadottértékadó-rendszerre (héa) vonatkozó alapvető európai jogszabály.Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság felelős a héaszabályok végrehajtásáért.

Adóköteles ügyletek

A héa hatálya alá tartozó fő tevékenységek a következők:

 • Adóalany által végzett, kereskedelmi célú termékértékesítés egy uniós ország területén
 • Szolgáltatásnyújtás: Az áfafizetési kötelezettség abban az uniós országban keletkezik, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett
 • Közösségen belüli ügyletek: A különböző uniós országokban rezidens kereskedők vásárlásai nem importnak és exportnak, hanem Közösségen belüli ügyleteknek minősülnek. A héaalanyként nyilvántartásba vett kereskedők közötti Közösségen belüli termékbeszerzéseket és termékértékesítéseket abban az EU-országban kell felszámítani, amelybe a termékeket feladják.
 • Behozatalok: A héát az áruk behozatalakor vetik ki, és általában akkor vetik ki, amikor a forgalomba hozatal céljából vámkezelésre kerül sor. Ha azonban az árukat az egyik EU-országba importálják, de egy másik EU-országban történő felhasználásra vagy fogyasztásra szánják őket, akkor héafelfüggesztési eljárás alá vonhatók. E rendszer értelmében a héát a rendeltetési hely szerinti uniós országban kell felszámítani, nem pedig abban az uniós országban, ahová az EU-ba belépnek.

Héafizetés (import)

Az import HÉÁ-t ugyanúgy kezelik, mint a vámokat.

Az adóalanyoknak ki kell tölteniük és vám elé kell állítaniuk az egységes vámokmányt, amelynek tartalmaznia kell az áruk értékét, a származási helyet, a címzettet, a rendeltetési helyet, az árat, a súlyt stb.

A formanyomtatvány 47. rovatában fel kell tüntetni a héára, a jövedéki adóra és a vámokra vonatkozó információkat.

Adóalap

Az adóalap a beszerző, a beszerző vagy a harmadik személy által ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő teljes összeg. Összességében az adóalap a kiszámlázott ár, amely a következőket foglalja magában:

 • adók, vámok, illetékek és díjak, kivéve magát a héát
 • azon járulékos költségek – mint a jutalék, a csomagolási, szállítási és biztosítási költségek –, amelyeket a szolgáltatást teljesítő az átvevőre vagy a szolgáltatást igénybe vevőre terhel.

Termékimport esetén az adóalap magában foglalja azokat a járulékos költségeket is, amelyek a rendeltetési helyig merültek fel:

„Adóösszeg = vámérték + vámok és a behozatal miatt fizetendő egyéb adók + a rendeltetési helyig felmerülő többletköltségek.”

Minimális héamértékek

Az adóköteles ügyletekre azon EU-ország által jóváhagyott adókulcsok és szabályok vonatkoznak, amelynek a részére a terméket értékesítik vagy a szolgáltatást nyújtják.Az egyes uniós országok az alábbi határértékeknek megfelelően állapíthatják meg az adómértékeket:

 • Az általános adómérték nem lehet 15 %-nál kevesebb.Azuniós országok egy vagy két kedvezményes adómértéket is alkalmazhatnak, amelyek nem lehetnek alacsonyabbak 5 %-nál, és csak nagyon konkrét termékértékesítésekre alkalmazhatók.
 • Az irányelv bizonyos áruk vagy szolgáltatások esetében lehetővé teszi legalább 12 % —os kedvezményes adómérték("parking rate„) alkalmazását.
 • Lehetővé teszi továbbá egyes uniós országok számára, hogy az 5 %-os minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértékeket tartsanak fenn (szuper kedvezményes adómértékek).

Kedvezményes héamérték alá tartozó áruk

A héa-irányelv III. melléklete lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy kedvezményes adómértéket alkalmazzanak a következő kategóriákra:

 1. emberi és állati fogyasztásra szánt élelmiszerek (beleértve az italokat, de kivéve az alkoholt). Ide tartoznak az élő állatok, a vetőmagok, a növények, az általában élelmiszerek készítésére szánt összetevők és az általában élelmiszerek kiegészítésére vagy helyettesítésére szánt termékek.
 2. vízellátás
 3. általában az egészségügyi ellátásra, a betegségek megelőzésére, valamint az orvosi és állatgyógyászati kezelésre használt gyógyszerészeti termékek, beleértve a fogamzásgátlásra és az egészségügyi védelemre használt termékeket is
 4. általában fogyatékosság enyhítésére vagy kezelésére szolgáló orvosi berendezések, segédeszközök és egyéb berendezések, amelyek a fogyatékkal élők személyes kizárólagos használatára szolgálnak. Ez magában foglalja az ilyen áruk, valamint a gyermekülések javítását is.
 5. utasok és útipoggyászuk szállítása.
 6. könyvek értékesítése (beleértve a könyvtárak kölcsönzését is). Ezek a következők: brosúrák, szórólapok gyermekeknek szóló képek, rajzoló- vagy kifestőkönyvek, nyomtatott vagy kéziratos zenei könyvek, térképek, hidrográfiai ábrák, újságok és folyóiratok. A teljes egészében vagy jelentős részben reklámnak szentelt anyagok nem tartoznak ide
 7. bemutatókra, színházakra, cirkuszokra, vásárokra, vidámparkokra, koncertekre, múzeumokra, állatkertekre, moziba, kiállításokra, hasonló kulturális eseményekre és létesítményekbe szóló belépők, és végül a közvetítési szolgáltatások vétele
 8. írók, zeneszerzők és előadóművészek által nyújtott szolgáltatások (a jogdíjakkal együtt)
 9. szociálpolitika keretében nyújtott lakásellátás, -építés, -felújítás és -átalakítás
 10. általában a mezőgazdasági termelésben történő felhasználásra szánt termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, kivéve az olyan tárgyi eszközöket, mint a gépek vagy épületek
 11. szállodák és hasonló létesítmények által biztosított szálláshelyek, beleértve a nyaralási szálláshelyek biztosítását, valamint a kempingek és lakókocsiparkok bérbeadását
 12. sportrendezvények belépődíjaiból származó bevételek
 13. sportlétesítmények használata
 14. az uniós országok által jótékonysági szervezetként elismert, jóléti vagy társadalombiztosítási munkát végző szervezetek által végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
 15. temetkezési és hamvasztási szolgáltatások, valamint kapcsolódó termékek értékesítése
 16. orvosi és fogorvosi ellátás, valamint hőkezelés biztosítása
 17. úttisztítással, szemétgyűjtéssel és hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

Felfüggesztő rendelkezések és vámszabad területek

Az importált áruk az alább felsorolt vámeljárások egyike alá vonhatók:

 • átmeneti megőrzésbe helyezett áruk
 • aktív feldolgozás alatt álló áruk (vámfelfüggesztési rendszer)
 • vámraktározás vagy vámszabad terület alá helyezett áruk
 • ideiglenes behozatal
 • árutovábbítási eljárások
 • Vámszabad területek, amelyekben az áruk mentesek a hozzáadottérték-adótól, valamint a behozatali vámoktól és díjaktól

A héafizetési kötelezettség azonban csak akkor keletkezik, ha az áruk a nyilvánosság számára történő értékesítés céljából belépnek a piacra.

Héakulcsok az EU-országokban

A jelenlegi héakulcsok (%) az uniós országokban a következők:

 

(+) Egyes uniós tagállamok a COVID-19 elleni küzdelem támogatása érdekében a nemzeti jogszabályaikban megállapított rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen csökkentették bizonyos termékekre vonatkozó héakulcsokat.

Speciális területek

Előfordulhat, hogy az uniós országok egyes területei nem tartoznak a héa hatálya alá, vagy különleges adómértékeket alkalmaznak.

A héa hatálya alól kizárt uniós országok területei
 • Németország: Helgoland szigete és Büsingen területe
 • Olaszország: Livigno, Campione d’Italia és a Luganói-tó olasz vizei
 • Franciaország: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanyolország: Ceuta, Melilla és Kanári-szigetek
 • Görögország: Athosz-hegy
 • Ausztria: Jungholz és Mittelberg
 • Dánia: Grönland és a Feröer szigetek
 • Finnország: az Åland-szigetek
Különleges adómértékkel rendelkező területek
 • Portugália: Azori-szigetek és Madeira
 • Görögország: több égei-tengeri sziget
 • Franciaország: Korzika
Uniós országként kezelt harmadik területek

A Monacói Hercegségből származó vagy oda irányuló ügyleteket Franciaországból származó vagy oda irányuló ügyleteknek kell tekinteni.

Az áfa adatai országonként

Ausztria

 

Belgium

 

Bulgária

 

Horvátország

 

Ciprus

 

Cseh Köztársaság

 

Dánia

 

Észtország

 

Finnország

 

Franciaország

 

Németország

 

Görögország

 

Magyarország

 

Írország

 

Olaszország

 

Lettország

 

Litvánia

 

Luxemburg

 

Málta

 

Hollandia

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Románia

 

Szlovák Köztársaság

 

Szlovénia

 

Spanyolország

 

Svédország

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások