Hozzáadottérték-adó

Értékesít-e az Ön vállalkozása árukat vagy szolgáltatásokat? Ez a szakasz segít megérteni az EU-ban esetlegesen alkalmazandó egyes adókat.

Az egységes alapon számított hozzáadottérték-adóból (héa) származó bevételek bizonyos százalékát az uniós költségvetés finanszírozására különítik el. A hozzáadottérték-adót a termelési lánc minden egyes szakaszában a termék vagy szolgáltatás hozzáadott értékére vetik ki, amelyet a végső fogyasztásra vetnek ki és töredékesen szednek be.

 • valamennyi kereskedelmi tevékenység, nevezetesen: termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, import és Közösségen belüli ügyletek (egy másik EU-országból valamely uniós országba behozott termékek)
 • az áru vagy szolgáltatás előállításának és forgalmazásának minden egyes szakaszában, az egyes ügyletek árára kivetett százalékkal. A héát azonban végső soron a végső fogyasztó viseli.
 • egy olyan rendszeren keresztül, amelyben egyes (héa-nyilvántartásba vett) adóalanyok az értékesítésük után héát számítanak fel (outputadó), és visszaigényelik az üzleti tevékenységük során felhasznált termékek és szolgáltatások beszerzése után felszámított héát (inputadó). Az áthárított adó és az előzetesen felszámított adó közötti különbség a véglegesen beszedett héa.

Az alkalmazandó jogszabályok

Aközös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv a közös hozzáadottértékadó-rendszerre (héa) vonatkozó alapvető európai jogszabály. Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság feladata a héaszabályok végrehajtása.

Adóköteles ügyletek

A héaköteles fő tevékenységek a következők:

 • Az adóalany által valamely uniós ország területén végzett, kereskedelmi célú termékértékesítés
 • Szolgáltatásnyújtás: Az adófizetési kötelezettség abban az uniós országban keletkezik, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett
 • Közösségen belüli ügyletek: a különböző uniós országokban rezidens kereskedők közötti vásárlások nem importnak és exportnak, hanem Közösségen belüli ügyleteknek minősülnek. A héanyilvántartásban szereplő kereskedők közötti Közösségen belüli beszerzéseket és termékértékesítéseket abban az uniós országban kell felszámítani, ahová a termékeket feladják.
 • Behozatal: A héát az áruk behozatalára vetik ki, és általában akkor vetik ki, amikor a vámkezelési eljárásra a forgalomba bocsátás érdekében kerül sor. Ha azonban az árukat valamely uniós országba importálják, de azokat egy másik tagállamban történő felhasználásra vagy fogyasztásra szánják, azok héafelfüggesztési eljárás alá vonhatók. E szabályozás értelmében a hozzáadottérték-adót az uniós célországban kell felszámítani, nem pedig abban az uniós országban, ahol az EU-ba belépnek.

A héa megfizetése (import)

A behozatali héa-kifizetéseket ugyanúgy kezelik, mint a vámokat.

Az adóalanyoknak ki kell tölteniük és be kell nyújtaniuk a vámhatóságnak az egységes vámokmányt, amelynek tartalmaznia kell az áruk értékét, származási helyét, címzettjét, rendeltetési helyét, árát, tömegét stb.

A héára, a jövedéki adóra és a vámokra vonatkozó adatokat a formanyomtatvány 47. rovatában kell kitölteni.

Adóalap

Az adóalap a vevő, a vevő vagy egy harmadik személy által ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő teljes összeg. Az adóalap általában a kiszámlázott ár, amely magában foglalja:

 • adók, vámok, illetékek és egyéb terhek, kivéve magát a héát
 • azon járulékos költségek – mint a jutalék, a csomagolási, szállítási és biztosítási költségek –, amelyeket a szolgáltatást teljesítő az átvevőre vagy a szolgáltatást igénybe vevőre terhel.

A termékek behozatalakor az adóalap magában foglalja a rendeltetési helyen felmerült járulékos költségeket is:

„Adóalap = Vámérték + vámok és a behozatal miatt esedékes egyéb adók + a rendeltetési helyig felmerülő kiegészítő költségek.”

Minimális héamértékek

Az adóköteles ügyletekre a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás helye szerinti uniós ország által jóváhagyott adómértékek és szabályok vonatkoznak. Az egyes uniós országok a következő határértékek szerint állapíthatják meg az adómértékeket:

 • az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15%. Azuniós országok egy vagy két kedvezményes adómértéket is alkalmazhatnak, amelyek nem lehetnek 5% -nál alacsonyabbak, és csak nagyon meghatározott termékértékesítések esetében alkalmazhatók.
 • az irányelv lehetővé teszi, hogy bizonyos áruk vagy szolgáltatások esetében legalább 12% -os kedvezményesadómértéket (a továbbiakban: parkolási díj) alkalmazzanak.
 • lehetővé teszi továbbá egyes uniós országok számára, hogy az 5%-os minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértéket tartsanak fenn (rendkívül kedvezményes adómértékek).

Kedvezményes héamérték alá tartozó áruk

A héa-irányelv III. melléklete lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy kedvezményes adómértéket alkalmazzanak a következő kategóriákra:

 1. emberi és állati fogyasztásra szánt élelmiszerek (beleértve az italokat is, de az alkohol kivételével). Ide tartoznak az élő állatok, a vetőmagok, a növények, az általában élelmiszerek előállítására szánt összetevők, valamint az általában élelmiszerek kiegészítésére vagy helyettesítésére szánt termékek.
 2. vízkészletek
 3. általában az egészségügyben, a betegségek megelőzésére, gyógykezelésre és az állatgyógyászatban használt gyógyszerészeti termékek, beleértve a fogamzásgátló és egészségügyi védekezésre használt termékeket.
 4. általában a fogyatékosság enyhítésére vagy kezelésére szolgáló orvosi felszerelések, segédeszközök és más készülékek, amelyek kizárólag a fogyatékkal élők személyes használatára szolgálnak. Ez magában foglalja az ilyen áruk, valamint a gyerekülések javítását.
 5. utasok és útipoggyászuk szállítása.
 6. könyvek értékesítése (beleértve a könyvtárak által nyújtott kölcsönt is). Ide tartoznak a brosúrák, gyerekképek, rajzoló- vagy színezőkönyvek, nyomtatott vagy kéziratos zene, térképek, vízrajzi térképek, újságok és folyóiratok. Nem tartoznak ide azok az anyagok, amelyeket teljes egészében vagy nagyrészt reklámnak szentelnek.
 7. előadások, színházak, cirkuszok, vásárok, vidámparkok, koncertek, múzeumok, állatkertek, mozik, kiállítások, hasonló kulturális események és létesítmények fogadása, és végül műsorszóró szolgáltatások vétele
 8. írók, zeneszerzők és előadóművészek által nyújtott szolgáltatások (beleértve a szerzői jogokat)
 9. szociális politika keretében biztosított lakásellátás, -építés, -felújítás és -átalakítás
 10. általában mezőgazdasági termelésben történő felhasználásra szánt termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, kivéve az olyan tárgyi eszközöket, mint a gépek és épületek
 11. szállodák és hasonló létesítmények által nyújtott szálláshelyek, beleértve a nyaralási szálláshelyek biztosítását, valamint kempingek és lakókocsiparkok bérbeadását
 12. sportrendezvények belépődíjaiból származó bevételek
 13. a sportlétesítmények használata
 14. az uniós országok által jótékonysági szervezetként elismert, szociális gondozással vagy szociális biztonsággal foglalkozó szervezetek által végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
 15. temetkezési és hamvasztási szolgáltatások, valamint kapcsolódó termékek értékesítése
 16. orvosi és fogorvosi ellátás, valamint hőkezelés
 17. utcatisztítással, hulladékgyűjtéssel és hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

Felfüggesztő intézkedések és vámszabad területek

Az importált áruk az alább felsorolt vámeljárások valamelyike alá vonhatók:

 • átmeneti megőrzés alá helyezett áruk
 • aktív feldolgozási eljárás alá vont áruk (vámfelfüggesztési rendszer)
 • vámraktározási vagy vámszabad területen elhelyezett áruk
 • ideiglenes behozatal
 • árutovábbítási eljárások
 • Vámszabad területek, ahol az áruk héamentesek, valamint behozatali vámok és díjak

A héafizetési kötelezettség azonban addig nem keletkezik, amíg a termékek a piacon a nyilvánosság számára történő értékesítés céljából belépnek.

Héakulcsok az uniós országokban

A jelenlegi héakulcsok (%) az uniós országokban a következők:

 

(+) Egyes uniós tagállamok a nemzeti jogszabályaikban meghatározott rendelkezésekkel összhangban ideiglenesen csökkentették az egyes termékekre vonatkozó héakulcsokat a Covid19 elleni küzdelem támogatása érdekében.

Különleges területek

Előfordulhat, hogy az uniós országok egyes területei nem tartoznak a héa hatálya alá, vagy különleges adómértékeket alkalmaznak.

Az uniós országoknak a héa hatálya alól kizárt területei
 • Németország: Helgoland szigete és Büsingen területe
 • Olaszország: Livigno, Campione d’Italia és a Luganói-tó olasz vizei
 • Franciaország: Guadalupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte
 • Spanyolország: Ceuta, Melilla és Kanári-szigetek
 • Görögország: Az Athosz szerszáma
 • Ausztria: Jungholz és Mittelberg
 • Dánia: Grönland és a Feröer szigetek
 • Finnország: az Åland-szigetek
Különleges adómértékkel rendelkező területek
 • Portugália: Az Azori-szigetek és Madeira
 • Görögország: több sziget az Égei-tengeren
 • Franciaország: Korzika
Uniós országként kezelt harmadik területek

A Monacói Hercegségből kiinduló vagy oda irányuló ügyleteket Franciaországból kiinduló vagy oda irányuló ügyletként kell kezelni.

A héára vonatkozó adatok országonként

Ausztria

 

Belgium

 

Bulgária

 

Horvátország

 

Ciprus

 

Cseh Köztársaság

 

Dánia

 

Észtország

 

Finnország

 

Franciaország

 

Németország

 

Görögország

 

Magyarország

 

Írország

 

Olaszország

 

Lettország

 

Litvánia

 

Luxemburg

 

Málta

 

Hollandia

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Románia

 

Szlovák Köztársaság

 

Szlovénia

 

Spanyolország

 

Svédország

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások