Towary w wystarczającym stopniu zmodyfikowane

Produkt może również pochodzić z UE lub kraju partnerskiego, chociaż został wyprodukowany z użyciem materiałów z innych krajów lub był częściowo przetwarzany za granicą, tj. nie w kraju partnerskim. Tak jest w przypadku, gdy produkt został odpowiednio przetworzony.

Kryteria, w przypadku których produkt został wystarczająco przetworzony, są opisane w wykazach produktów preferencyjnych w unijnych preferencyjnych regułach pochodzenia w każdym systemie preferencyjnym. W większości umów kryteria są opisane w poniższym formacie

  • kolumna 1: Produkt wymieniony w unijnym systemie klasyfikacji produktów
  • kolumna 2: opis produktu
  • kolumna 3: opis niezbędnego przetwarzania, które ma zostać przeprowadzone w UE lub w kraju partnerskim handlu w celu uznania produktu za pochodzący
  • kolumna 4: w kolumnie 4 można znaleźć inny sposób przetwarzania. W takim przypadku mogą Państwo wybrać między kolumną 3 lub 4, którą należy zastosować.

Przepisy z 3 r. dotyczące wystarczającej transformacji

Istnieją trzy podstawowe zasady stosowane w wykazach produktów (kolumna 3 i 4), które określają, czy produkt został odpowiednio przetworzony w UE lub w kraju partnerskim handlu.

A) Zasada „wartości dodanej”

Można znaleźć zasadę, zgodnie z którą wartość wszystkich materiałów niepochodzących użytych przez producenta/eksportera w UE lub w kraju partnerskim nie może przekroczyć określonego odsetka ceny (ex-works) produktu.

Wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza [X]% ceny ex-works produktu

W takim przypadku należy porównać

  • wartość celna wszystkich materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia towaru (tj. na podstawie wartości, która została zadeklarowana w urzędzie celnym UE lub w kraju partnerskim handlu dla tych materiałów podczas przywozu)

przy

  • cena ex works towaru (tj. wartość towaru w momencie wyjścia z obiektu, w którym została wyprodukowana)

Reguła jest spełniona, jeżeli wartość materiałów niepochodzących nie przekracza wartości procentowej określonej w regule.

Zmiana klasyfikacji taryfowej

Można również znaleźć zasadę, zgodnie z którą nie można posiadać towaru, który ma taką samą klasyfikację taryfową jak którykolwiek z materiałów niepochodzących, który został przywieziony z państwa trzeciego przez producenta/eksportera i wykorzystany w produkcie.

Zostanie określony jako Produkcja z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

W takim przypadku należy porównać

  • klasyfikacja taryfowa użytych materiałów niepochodzących (4 cyfr)

przy

  • klasyfikacja taryfowa towarów, które chcą Państwo eksportować lub importować

Zasada ta jest spełniona, jeżeli klasyfikacja taryfowa nie jest identyczna.

C) Wytwarzanie z niektórych produktów

Można znaleźć przepis, który pozwala producentowi/eksporterowi na używanie konkretnego materiału niepochodzącego z państw trzecich (innych niż UE lub kraj partnerski) w produkcję tego produktu i nadal będzie kwalifikował się jako pochodzący z UE lub z kraju partnerskiego handlu.

Określa się go jako wytwarzanie z typu [przędzy] [mięsa] eg/[mięso] itd.

Producent/eksporter może również dokonać przywozu materiału w poprzednim stanie produkcji (np. w przypadku przędzy, można przywozić włókna). Producent/eksporter nie może jednak przywozić materiału na późniejszym etapie produkcji (np. w przypadku przędzy, nie może Pan/Pani przywozić materiału).

Pełny wykaz znajduje się w załączniku dotyczącym reguł pochodzenia w odniesieniu do każdej umowy preferencyjnej. (link to the markets section?) By wiadomo, że w niektórych przypadkach regułą może być kombinacja kryteriów a), b) i/lub c).

Udostępnij tę stronę: