Instrument międzynarodowych zamówień publicznych

Na całym świecie rośnie protekcjonizm w zamówieniach publicznych. W ciągu ostatniej dekady badania wykazały, że liczba barier w zamówieniach publicznych została pomnożona przez 5. Bariery w zamówieniach publicznych mogą przybierać różne formy. Mogą to być przepisy prawne ograniczające dostęp do rynku dla oferentów zagranicznych lub praktyki de facto zmniejszające szanse na sukces zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Powszechnie obserwowane systemy lub środki ograniczające przyjęte w państwach trzecich obejmują:

  • Lokalne wymagania dotyczące treści
  • Systemy preferencji cenowych faworyzujące oferentów krajowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • Ograniczenie prawne/zakaz udziału zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Aby uzyskać więcej informacji na temat barier w zamówieniach publicznych, OECD opracowała systematykę środków w zakresie zamówień publicznych ograniczających dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych.

Napotkali Państwo barierę w państwie trzecim?

Skargę w ramach międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych (IPI) można uruchomić bezpośrednio w pojedynczym punkcie kontaktowym za pośrednictwem formularza skargi IPI.

Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio na stronie trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz wsparcia podczas uruchamiania skargi.

Będziemy oceniać Twoją skargę IPI wraz z naszymi ekspertami. Po jej zakończeniu poinformujemy Cię o wynikach oceny.

Jesteś zainteresowaną stroną i chcesz przekazać informacje w ramach dochodzenia IPI?

Zob. wytyczne dotyczące przekazywania informacji przez zainteresowane strony.

Deklaracja w sprawie praw autorskich

Przesyłając informacje do Komisji Europejskiej, należy określić deklarację dotyczącą praw autorskich, zapoznaj się z oświadczeniem w sprawie wytycznych dotyczących praw autorskich.

Udostępnij tę stronę: