Zasady handlu

UE posiada specjalne uzgodnienia handlowe wspierające kraje rozwijające się.

Ogólny system preferencji taryfowych

UE oferuje swój obecny GSP krajom o niskim i średnim dochodzie.Program przewiduje częściowe lub całkowite zniesienie unijnych należności celnych w odniesieniu do dużej liczby produktów wprowadzanych na rynek UE.

Ogólny system preferencji taryfowych plus (GSP+)

System GSP Plus jest szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów. Obniża unijne cła przywozowe do 0 % w przypadku krajów o niskim i średnim niższym dochodzie znajdujących się w trudnej sytuacji, które wdrażają 27 konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów.

Wszystko oprócz broni (EBA)

System EBA jest szczególnym rozwiązaniem dla krajów najsłabiej rozwiniętych, które zapewnia pełny bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do jednolitego rynku UE dla wszystkich produktów z wyjątkiem broni i uzbrojenia.

Umowy o partnerstwie gospodarczym

Umowy o partnerstwie gospodarczym to porozumienia dotyczące handlu i rozwoju między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), których celem jest ułatwienie krajom AKP integracji z gospodarką światową poprzez stopniową liberalizację handlu i lepszą współpracę związaną z handlem.

Inne szczególne uzgodnienia handlowe obejmują:

Rozporządzenie w sprawie dostępu do rynku

MAR zapewnia bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE dla produktów pochodzących z tych państw AKP, które nie korzystają z systemu EBA i które zawarły umowy o partnerstwie gospodarczym, które oczekują na ratyfikację.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

EOG łączy 27 państw członkowskich UE i trzy państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - Islandię, Liechtenstein i Norwegię - na jednolitym rynku UE, gwarantując swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału, a także jednolitą politykę w tym zakresie (konkurencję, transport, energię, współpracę gospodarczą i walutową).

Unia celna

UE jest częścią trzech unii celnych

Unia celna zapewnia swobodny przepływ towarów między dwiema częściami unii celnej, dostosowanie do taryf zewnętrznych, zharmonizowane środki polityki handlowej, wspólne normy i wzajemną pomoc w sprawach celnych, a także współpracę w innych dziedzinach.

Kraje i terytoria zamorskie (KTZ)

KTZ nie są częścią terytorium Wspólnoty Europejskiej, lecz są konstytucyjnie powiązane z czterema państwami członkowskimi (Danią, Francją i Niderlandami).Wspólnota Europejska przyznaje jednostronne preferencje handlowe wszystkim produktom pochodzącym z KTZ w celu wspierania ich rozwoju gospodarczego i społecznego, jak również ustanowienia ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a Wspólnotą jako całością.

Udostępnij tę stronę: