Obchodné opatrenia

EÚ má zavedené osobitné obchodné opatrenia na podporu rozvojových krajín.

Všeobecný systém preferencií (VSP)

EÚ ponúka svoj súčasný VSP krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami. Systém umožňuje čiastočné alebo úplné odstránenie ciel EÚ pre veľký počet výrobkov vstupujúcich na trh EÚ.

Všeobecný systém preferencií plus (VSP+)

Systém VSP+ je osobitným stimulačným opatrením pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných. Znižuje dovozné clá EÚ na 0 % pre zraniteľné krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré vykonávajú 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských práv, pracovných práv, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných.

Všetko okrem zbraní (EBA)

Systém EBA je osobitným opatrením pre najmenej rozvinuté krajiny, ktorým sa všetkým výrobkom okrem zbraní a zbrojenia udeľuje úplný bezcolný a bezkvótový prístup na jednotný trh EÚ.

Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP)

DHP sú obchodné a rozvojové dojednania medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami, ktorých cieľom je uľahčiť integráciu krajín AKT do svetového hospodárstva postupnou liberalizáciou obchodu a zlepšenou spoluprácou v oblasti obchodu.

Medzi ďalšie osobitné obchodné opatrenia patria:

Nariadenie o prístupe na trh (MAR)

Nariadenie MAR poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v tých krajinách AKT, ktoré nevyužívajú výhody režimu EBA a uzavreli DHP, ktoré čakajú na ratifikáciu.

Európsky hospodársky priestor (EHP)

EHP spája 27 členských štátov EÚ a tri krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko na jednotnom trhu EÚ, čím zaručuje voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ako aj jednotné súvisiace politiky (hospodárska súťaž, doprava, energetika, hospodárska a menová spolupráca).

Colné únie

EÚ je súčasťou troch colných únií

Colné únie zabezpečujú voľný pohyb tovaru medzi dvoma časťami colnej únie, zosúladenie vonkajších ciel, harmonizované opatrenia obchodnej politiky, spoločné normy a vzájomnú pomoc v colných záležitostiach, ako aj spoluprácu v iných oblastiach.

Zámorské krajiny a územia

ZKÚ nie sú súčasťou územia Európskeho spoločenstva, ale sú ústavne prepojené so štyrmi členskými štátmi (Dánsko, Francúzsko a Holandsko).  Európske spoločenstvo udeľuje jednostranné obchodné preferencie všetkým výrobkom pochádzajúcim zo ZKÚ s cieľom podporiť ich hospodársky a sociálny rozvoj, ako aj nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi nimi a Spoločenstvom ako celkom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy