Obchodné opatrenia

EÚ zaviedla osobitné obchodné opatrenia na podporu rozvojových krajín.

Všeobecný systém preferencií (VSP)

EÚ ponúka svoj súčasný VSP krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami.Tento systém čiastočne alebo úplne odstraňuje clá EÚ na veľký počet výrobkov vstupujúcich na trh EÚ.

Všeobecný systém preferencií plus (VSP+)

Systém VSP+ je osobitným stimulačným opatrením pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných. Znižuje dovozné clá EÚ na 0 % pre zraniteľné krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré vykonávajú 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských práv, pracovných práv, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných.

Všetko okrem zbraní (EBA)

Systém EBA je osobitným opatrením pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré poskytuje úplný bezcolný a bezkvótový prístup na jednotný trh EÚ pre všetky výrobky okrem zbraní a zbrojenia.

Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP)

Dohody o hospodárskom partnerstve sú obchodné a rozvojové dohody medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (AKT), ktorých cieľom je uľahčiť integráciu krajín AKT do svetového hospodárstva postupnou liberalizáciou obchodu a lepšou spoluprácou v oblasti obchodu.

Medzi ďalšie osobitné obchodné dojednania patria:

Nariadenie o prístupe na trh

Nariadením MAR sa poskytuje bezcolný bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v tých krajinách AKT, ktoré nevyužívajú výhody režimu EBA a uzavreli DHP, ktoré ešte neboli ratifikované.

Európsky hospodársky priestor (EHP)

EHP spája 27 členských štátov EÚ a tri štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko – na jednotnom trhu EÚ, pričom zaručuje voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ako aj jednotné súvisiace politiky (hospodárska súťaž, doprava, energetika, hospodárska a menová spolupráca).

Colné únie

EÚ je súčasťou troch colných únií

Colné únie zabezpečujú voľný pohyb tovaru medzi dvoma časťami colnej únie, zosúladenie s vonkajšími colnými sadzbami, harmonizované opatrenia obchodnej politiky, spoločné normy a vzájomnú pomoc v colných záležitostiach, ako aj spoluprácu v iných oblastiach.

Zámorské krajiny a územia

ZKÚ nie sú súčasťou územia Európskeho spoločenstva, ale sú ústavne prepojené so štyrmi členskými štátmi (Dánsko, Francúzsko a Holandsko).Európske spoločenstvo udeľuje jednostranné obchodné preferencie všetkým výrobkom pochádzajúcim zo ZKÚ s cieľom podporiť ich hospodársky a sociálny rozvoj, ako aj nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi nimi a Spoločenstvom ako celkom.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy