Kauplemise kord

EL on kehtestanud kaubanduse erikorra arengumaade toetamiseks.

Üldiste tariifsete soodustuste kava

EL pakub oma praegust GSPd madala ja keskmise sissetulekuga riikidele.Kavaga kaotatakse osaliselt või täielikult ELi tollimaksud paljude ELi turule tulevate toodete puhul.

Üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+)

GSP+ kava on säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord. Sellega vähendatakse ELi imporditollitariife 0 %-ni haavatavate madala ja keskmisest madalama sissetulekuga riikide puhul, kes rakendavad 27 rahvusvahelist konventsiooni, mis on seotud inimõiguste, töötajate õiguste, keskkonnakaitse ja hea valitsemistavaga.

Kõik peale relvade (EBA)

EBA kava on vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav erikord, millega tagatakse täielik tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi ühtsele turule kõikidele toodetele peale relvade ja relvastuse.

Majanduspartnerluslepingud

Majanduspartnerluslepingud on ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide vahelised kaubandus- ja arengukokkulepped, mille eesmärk on hõlbustada AKV riikide integreerumist maailmamajandusse kaubanduse järkjärgulise liberaliseerimise ja kaubandusega seotud koostöö parandamise kaudu.

Muud kauplemise erikokkulepped hõlmavad järgmist:

Turulepääsu määrus

Turukuritarvituse määrusega tagatakse tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs ELi turule toodetele, mis on pärit nendest AKV riikidest, mille suhtes ei kohaldata EBA korda ja mis on sõlminud majanduspartnerluslepingud, mille ratifitseerimine on pooleli.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

EMP toob 27 ELi liikmesriiki ja kolm Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki – Island, Liechtenstein ja Norra – ELi ühtsele turule, tagades kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumise ning ühtse seotud poliitika (konkurents, transport, energeetika, majandus- ja rahanduskoostöö).

Tolliliidud

EL kuulub kolme tolliliitu

Tolliliidud tagavad kaupade vaba liikumise tolliliidu kahe osa vahel, ühtlustamise välistariifidega, ühtlustatud kaubanduspoliitika meetmed, ühised standardid ja vastastikune abi tolliküsimustes ning koostöö muudes valdkondades.

Ülemeremaad ja -territooriumid

ÜMTd ei kuulu Euroopa Ühenduse territooriumi hulka, vaid on põhiseaduslikult seotud nelja liikmesriigiga (Taani, Prantsusmaa ja Madalmaad).Euroopa Ühendus annab ühepoolsed kaubandussoodustused kõikidele ÜMTdest pärit toodetele, et edendada nende majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning luua tihedad majandussidemed ÜMTde ja ühenduse kui terviku vahel.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid