Kauplemise kord

ELil on arenguriikide toetamiseks kehtestatud kaubanduse erikord.

Üldiste tariifsete soodustuste kava

EL pakub oma praegust GSPd madala ja keskmisest madalama sissetulekuga riikidele. Kava võimaldab osaliselt või täielikult kaotada ELi tollimaksud suure hulga ELi turule tulevate toodete puhul.

Üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+)

GSP+ kava on säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord. Sellega vähendatakse ELi imporditollitariife 0 %-ni haavatavatele madala ja keskmisest väiksema sissetulekuga riikidele, kes rakendavad 27 rahvusvahelist konventsiooni, mis on seotud inimõiguste, töötajate õiguste, keskkonnakaitse ja hea valitsemistavaga.

Kõik peale relvade (EBA)

EBA kava on vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav erikord, mis annab kõigile toodetele peale relvade ja relvastuse täieliku tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu ELi ühtsele turule.

Majanduspartnerluslepingud

Majanduspartnerluslepingud on ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide vahelised kaubandus- ja arengukokkulepped, mille eesmärk on hõlbustada AKV riikide integreerumist maailmamajandusse kaubanduse järkjärgulise liberaliseerimise ja kaubandusega seotud koostöö parandamise kaudu.

Muud kauplemise erikokkulepped hõlmavad järgmist:

Turulepääsu määrus

Turukuritarvitusmäärus annab tollimaksuvaba kvoodivaba juurdepääsu ELi turule toodetele, mis on pärit nendest AKV riikidest, kelle suhtes ei kohaldata EBA korda ja kes on sõlminud majanduspartnerluslepingud, mis ootavad ratifitseerimist.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP)

EMP ühendab 27 ELi liikmesriiki ja kolm Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki – Island, Liechtenstein ja Norra – ELi ühtsel turul, tagades kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumise ning sellega seotud ühtsed poliitikavaldkonnad (konkurentsi-, transpordi-, energia-, majandus- ja rahanduskoostöö).

Tolliliidud

EL kuulub kolme tolliliitu

Tolliliidud võimaldavad kaupade vaba liikumist tolliliidu kahe osa vahel, välistariifide ühtlustamist, ühtlustatud kaubanduspoliitika meetmeid, ühiseid standardeid ja vastastikust abi tolliküsimustes ning koostööd muudes valdkondades.

Ülemeremaad ja -territooriumid

ÜMTd ei kuulu Euroopa Ühenduse territooriumile, kuid on põhiseaduslikult seotud nelja liikmesriigiga (Taani, Prantsusmaa ja Madalmaad).  Euroopa Ühendus annab ühepoolseid kaubandussoodustusi kõikidele ÜMTdest pärinevatele toodetele, et edendada nende majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning luua tihedad majandussidemed ÜMTde ja ühenduse kui terviku vahel.

Jagage seda lehte: