Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu między UE a Gruzją

W czerwcu 2014 r. UE i Gruzja podpisały układ o stowarzyszeniu, który wszedł w życie w lipcu 2016 r. Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) stanowi integralną część układu. Obniża on cła, z którymi borykają się europejskie przedsiębiorstwa eksportujące do Gruzji. Zwiększa to skuteczność procedur celnych. Ułatwia również handel dzięki stopniowemu zbliżaniu gruzińskich przepisów, zasad i procedur, w tym norm, do przepisów i procedur UE.

Umowa w skrócie

Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

Pełny tekst umowy i załączniki do niej.

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Umowa ułatwia Państwa przedsiębiorstwu wywóz do Gruzji i import z Gruzji.

 • eliminuje większość taryf
 • zapewnia bardziej efektywne procedury celne

Kto może eksportować z UE do Gruzji na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja?

Aby móc eksportować z UE do Gruzji przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE i uzyskać ważne zgłoszenie celne oraz, w razie potrzeby, pozwolenie na wywóz.

Kto może eksportować do UE z Gruzji na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja?

Aby eksportować do UE w ramach umowy między UE a Gruzją, Państwa przedsiębiorstwo będzie musiało zostać zarejestrowane w Republice Gruzji.

 

Głównym eksportem towarów z Gruzji jest:

 • produkty mineralne
 • maszyny i urządzenia
 • produkty chemiczne
 • sprzęt transportowy

UE jest jednym z głównych partnerów handlowych Gruzji. W związku z tym kraj ten pracuje nad usprawnieniem swoich przepisów i praktyk handlowych z przepisami i praktykami UE, co przynosi szczególne korzyści MŚP zaangażowanym w handel.

Taryfy

Umowa znosi większość ceł na towary.

Towary przemysłowe

Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja znosi 100 % ceł na towary przemysłowe.

Produkty rolne

Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja zakazuje stosowania kontyngentów taryfowych zarówno w odniesieniu do przywozu, jak i wywozu.

W przypadku przywozu do UE istnieje jednak kilka wyjątków w odniesieniu do niektórych wrażliwych produktów rolnych, do których mają zastosowanie kontyngenty taryfowe:

Kontyngent taryfowy na czosnek

Do przywozu czosnku do UE stosuje się roczny kontyngent taryfowy. Na mocy umowy UE akceptuje przywóz z Gruzji wynoszący łącznie 220 ton czosnku rocznie. Przywóz uwzględniony w sumie jest określany zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Po przekroczeniu całkowitej kwoty należności celnych UE stosowana będzie stawka KNU. Przed dokonaniem wywozu należy sprawdzić równowagę każdego mającego zastosowanie kontyngentu.

Cena wejścia niektórych owoców i warzyw

W przypadku przywozu niektórych owoców i warzyw do UE, np. pomidorów, cukinii lub brzoskwiń, towary będą podlegać systemowi „ceny wejścia”. Zgodnie z umową oznacza to, że cło będzie obliczane jako cło specyficzne. Jeżeli towary przywożone do UE spełniają wymogi określone w regułach pochodzenia i są wyceniane po cenie faktury niższej niż kwota określona w ramach cła specyficznego, jako importer ponosisz różnicę między ustaloną kwotą cła specyficznego a kwotą faktury.

Nie będziesz jednak zobowiązany do uiszczania opłat, jeżeli poziom wartości celnej towaru przywożonego z Gruzji jest równy lub wyższy od ceny wejścia podanej przez urząd celny.

Zob. wykaz towarów objętych ceną wejścia.

Czy muszą Państwo zapłacić cenę wejścia za owoce i warzywa w przypadku przywozu towarów z Gruzji?

W praktyce większość towarów przywożonych z Gruzji ma wartość celną wyższą od ceny wejścia, w związku z czym w większości przypadków nie będziesz musiał płacić ceny wejścia.

Przeciwdziałanie obchodzeniu środków

Większość (przetworzonych) produktów rolnych podlega mechanizmowi przeciwdziałającemu obchodzeniu ceł, tj. próg dla całkowitej rocznej wielkości przywozu. Załącznik II-C do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja zawiera wykaz produktów rolnych, do których stosuje się mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł.

Oznacza to, że jeżeli przywóz z Gruzji przekroczy pewien poziom, UE może zawiesić niższe cła na te produkty. Próg ten może zostać przekroczony tylko wtedy, gdy rząd Gruzji będzie w stanie przedstawić UE solidne uzasadnienie, że gruzińscy producenci mają zdolność do produkcji tych towarów lub zdolność do wywozu powyżej tego progu. Jeżeli uzasadnienie jest zadowalające, zrezygnuje się z należności celnych.

Ma to na celu zapewnienie, aby państwa trzecie nie korzystały z umowy UE-Gruzja i nie dokonywały nielegalnego wywozu do UE za pośrednictwem Gruzji.

 

Znajdź stawkę celną mającą zastosowanie do Twojego produktu w mójm asystentu ds. handlu

Reguły pochodzenia

 

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w mójm asystentuhandlowym, aby ocenić, czy produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w niniejszej sekcji.

Pochodzenie jest „narodowością ekonomiczną” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji „Towary”.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia mające zastosowanie na mocy układu o stowarzyszeniu z Gruzją są określone w dodatku I do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencja PEM). Regułyte są poddawane przeglądowi, a nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia powinien mieć zastosowanie do połowy 2021 r., w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niezmienności (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Konwencja PEM w sprawie reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między 25 umawiającymi się stronami (UE, EFTA, krajami bałkańskimi i partnerami umów o wolnym handlu w regionie południowego i wschodniego sąsiedztwa UE) oraz UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w obrębie strefy.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Gruzji zgodnie z konwencją PEM?

Aby produkt mógł zostać objęty niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub z Gruzji.

Produkt „pochodza”, jeżeli jest:

 • całkowicie uzyskane w UE lub w Gruzji, lub
 • wytworzone w UE lub w Gruzji przy użyciu materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi konkretnych produktów określonymi w załączniku II do dodatku I do konwencji PEM
  zob. również uwagi wstępne do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów. W przypadku niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące konkretnych produktów – zob. dodatek II.

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w tym rozdziale, takie jak niedostateczna obróbka lub niewystarczająca przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu. Istnieją również pewne dodatkowe mechanizmy elastyczności, które pomogą Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, np. tolerancja lub kumulacja.

 

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących konkretnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących użytych w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
 • zmiana zasady klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (system zharmonizowany rozdział 47)
 • szczególne czynności – wymagany jest szczególny proces produkcji, na przykład przędzenie włókien do przędzy. Reguły te stosuje się przede wszystkim w przemyśle włókienniczym i odzieżowym oraz w sektorze chemicznym.

Wskazówki dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi konkretnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc Ci w przestrzeganiu przepisów dotyczących konkretnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji pozwala producentowi na użycie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, do 10 % ceny ex-works produktu.
 • tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących konkretnych produktów.
 • szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieżowych sklasyfikowanych w Systemie Zharmonizowanym w działach 50–63, które są zawarte w uwagach 5–6 załącznika I „Uwagi wstępne do wykazu w załączniku II”.
Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje dwa sposoby kumulowania pochodzenia

 • kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Gruzji mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie) w przypadku wykorzystania do produkcji produktu w UE
 • kumulacja diagonalna – materiały pochodzące z jednej umawiającej się strony konwencji PEM mogą być liczone jako pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy ocenie, czy produkt końcowy jest produktem pochodzącym w celu skorzystania z preferencyjnego dostępu w przypadku wywozu do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej

  Jednakże kumulacja diagonalna ma zastosowanie tylko wtedy, gdy obowiązuje umowa handlowa między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami a tymi państwami stosują te same reguły pochodzenia. Proszę sprawdzić „matrycę” (tabelę zawierającą wszystkie obowiązujące umowy z wykorzystaniem konwencji PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Gruzja może stosować kumulację diagonalną. W kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Gruzji kwalifikującymi się do diagonalnej kumulacji były Islandia, Szwajcaria (w tym Liechtenstein) i Norwegia.

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna jest dozwolona między kilkoma różnymi krajami, które mają te same reguły pochodzenia i które zawarły między sobą umowy handlowe. Ma to miejsce wtedy, gdy producent towarów w jednym z tych krajów może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodził z własnego kraju. Na przykład zgodnie z konwencją PEM gruziński przedsiębiorca, który produkuje ubrania przeznaczone na wywóz do Szwajcarii, może wykorzystywać przędzę pochodzącą z UE i może liczyć ją jako pochodzącą z Gruzji. Wymóg podwójnego przetworzenia, tj. produkcji tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcji odzieży, został spełniony, a odzież uważana jest za pochodzącą z Gruzji przy wywozie do Szwajcarii i w związku z tym będzie korzystać ze swobodnego dostępu do rynku szwajcarskiego.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji w ramach PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymogi

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niedostateczna obróbka lub niewystarczająca przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: zasada transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Gruzji (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być prowadzone w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • rozładunek
 • ponowne załadowanie
 • wszelkie inne czynności mające na celu zachowanie produktów w dobrym stanie

Dowody, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez przedstawienie:

 • jednolity dokument przewozowy (np. konosament), który obejmuje przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem;
 • świadectwo wydane przez organy celne państwa trzeciego, przez które przewozisz swoje towary
 • w przypadku ich braku, jakiekolwiek dokumenty potwierdzające

Zwrot należności celnych

Na mocy konwencji PEM w handlu między UE a Gruzją nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych za materiały niepochodzące wykorzystane do wytworzenia produktu wywożonego w ramach taryfy preferencyjnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury są określone w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia oraz w tytule VI dotyczącym uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np. sposób deklarowania pochodzenia produktu, sposób zgłaszania preferencji lub sposób, w jaki organy celne mogą zweryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

 • świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiają organy celne kraju wywozu
 • Załącznik IIIa i załącznik IIIb zawierają wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz instrukcje ich wypełniania.
 • eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy skorzystać ze świadectwa EUR.1 lub świadectwa EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub umawiającej się strony konwencji PEM, przedstawiając deklarację pochodzenia. Deklarację pochodzenia można sporządzić przez:

 • upoważniony eksporter
 • eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR
Jak sporządzać deklarację pochodzenia?

Eksporter powinien typować, stemplować lub wydrukować następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IVa):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) ) oświadczam, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te są pochodzenia preferencyjnego...”.

Jak sporządzić deklarację pochodzenia EUR-MED

W takim przypadku zgłoszenie jest następujące (załącznik IVb)

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.

Zastosowano kumulację z... (nazwa kraju/państw).

- nie zastosowano kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, o której mowa w załączniku IV lit. a) i b) (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno zawsze być sporządzone w języku angielskim).

Musisz podpisać deklarację pochodzenia odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu, pod warunkiem że przedstawi swojemu organowi celnemu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia identyfikujące Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne (wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone)

Władze strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują władze strony dokonującej przywozu o wynikach.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Na mocy umowy Gruzja dostosowała swoje normy i przepisy techniczne do norm i przepisów UE. Oznacza to, że większość przepisów technicznych w Gruzji będzie taka sama jak w UE.

Zbliżone przepisy dotyczące Gruzji, w tym:

 • akredytacja i wprowadzanie do obrotu produktów, które określają moduły procedur oceny zgodności
 • ogólne bezpieczeństwo produktów, określenie kryteriów dotyczących tego, co należy brać pod uwagę przy określaniu produktu jako bezpiecznego, oraz określenie, kiedy należy zakazać produktu, ponieważ stwarza on poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Wykaz tych przepisów i innych aktów prawnych wdrożonych przez Gruzję znajduje się w załączniku III-B do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Gruzja zgodziła się również na zbliżenie 21 przepisów dotyczących wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, dźwigów, zabawek, wyrobów medycznych i prostych zbiorników ciśnieniowych. Są one wymienione w załączniku III-A do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Jeśli chodzi o normy, Gruzja przyjmuje normy międzynarodowe i europejskie zgodnie z najlepszymi praktykami. 98 % wszystkich zarejestrowanych norm gruzińskich to normy międzynarodowe i europejskie, natomiast 2 % dotyczy Gruzji.

W Gruzji można stosować następujące rodzaje norm, chociaż na zasadzie dobrowolności:

 • międzynarodowe i regionalne normy WNP
 • normy obowiązujące w państwach członkowskich UE lub OECD
 • Normy gruzińskie
 • Gruzińskie standardy przedsiębiorstw

 

Jeżeli chcesz przywozić towary od gruzińskiego producenta, który zdecydował się na stosowanie ich własnych specyfikacji, musisz uzyskać deklarację zgodności UE podpisaną przez tego producenta.

Deklaracja zgodności UE poświadcza i oświadcza, że dane produkty spełniają odpowiednie wymogi i normy. Po dokonaniu tego producent może załączyć do swoich towarów etykietę Conformité Européenne (CE), która wskazuje, że spełnia normy UE.

Jeżeli Twój producent zdecyduje się na udowodnienie zgodności za pomocą deklaracji zgodności UE, może kosztować więcej pod względem pieniędzy i czasu niż praca ze zharmonizowanymi normami UE, które zapewniają równoważność.

Zapoznaj się ze zharmonizowanymi normami pogrupowanymi przez istniejące dyrektywy sektorowe dotyczące produktów.

W jaki sposób wiem, że importowane przeze mnie towary są zgodne z przepisami i normami UE?

 • po przeprowadzeniu procedur oceny zgodności odpowiednie dokumenty towarzyszące wywozowi z UE do Gruzji będą wydawane w tłumaczeniu na język angielski lub notarialnie gruziński.
 • ocena zgodności musi być przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną (która jest zazwyczaj organizacją specyficzną, taką jak laboratorium, jednostka kontrolna lub jednostka certyfikująca).
 • w przypadku wywozu towarów do Gruzji ocena zgodności może zostać przeprowadzona przez organ oceny zgodności akredytowany w Gruzji.
 • jeśli importujesz swoje towary z Gruzji do UE, zob. wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Gruzja jest członkiem Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, a także Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. W rezultacie przywóz chemikaliów może podlegać zakazom lub ograniczeniom. Oficjalnym punktem kontaktowym ds. takich chemikaliów jest Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

UE i Gruzja pracują obecnie nad rodzajem umowy o wzajemnym uznawaniu, która umożliwi wprowadzanie do obrotu niektórych produktów przemysłowych spełniających wymogi zgodności bez dalszych badań lub procedur zgodności.

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – SPS

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin

Umowa między UE a Gruzją usuwa i zakazuje zarówno UE, jak i Gruzji wprowadzania jakichkolwiek nieuzasadnionych regulacji. Jest to szczególnie korzystne, jeśli jesteś drobnym rolnikiem wywożącym produkty rolne do Gruzji.

Nie oznacza to, że poziom ochrony każdego z krajów będzie zagrożony. Biorąc pod uwagę, że unijne normy bezpieczeństwa żywności są bardzo wysokie i rygorystyczne, rząd Gruzji przyjmuje niektóre z unijnych środków ustawodawczych dotyczących środków sanitarnych i fitosanitarnych.

Umowa między UE a Gruzją gwarantuje również, że przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin odzwierciedlają normy UE oraz zmiany wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

 

Jeżeli Gruzja nadal zbliża przepisy UE, w jaki sposób dokonują Państwo wywozu/przywozu?

Jeżeli przywożą Państwo jakiekolwiek rośliny lub produkty zwierzęce do UE, będziesz musiał uzyskać certyfikację od właściwego organu Gruzji. Taka certyfikacja powinna gwarantować, że Twój produkt spełnia odpowiednie wymogi SPS.

Na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja rząd Gruzji jest zobowiązany do powiadomienia UE o osiągnięciu zbliżenia przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa roślin. Proces konsultacji mający na celu ustalenie, czy osiągnięto zbliżenie przepisów, może trwać do 360 dni.

Wykaz właściwych organów
 • krajowa Agencja ds. Żywności w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest odpowiedzialna za nadzór, monitorowanie, przeprowadzanie planowanych i/lub nieplanowanych inspekcji, przeprowadzanie kontroli dokumentacji, pobieranie próbek do badań i nadzór nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywności – oznacza to również, że na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji KOF będzie sprawował kontrolę państwa nad zgodnością żywności/pasz.
  • KOF posiada również departament weterynaryjny odpowiedzialny za kontrolę weterynaryjną żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w Gruzji.
  • Departament fitosanitarny KOF jest odpowiedzialny za regulowanie analiz zagrożenia agrofagami w Gruzji.
 • Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych jest odpowiedzialne za towary i środki związane ze zdrowiem – przyczynia się do zarządzania kryzysowego w kwestiach bezpieczeństwa żywności i uczestniczy w wysiłkach na rzecz wprowadzenia norm i parametrów bezpieczeństwa żywności.

W celu ochrony zdrowia ludzkiego można ubiegać się o specjalne postępowania przywozowe w odniesieniu do kosmetyków i powiązanych towarów, w tym procedurę certyfikacji w zakresie higieny i specjalną procedurę rejestracji w celu uzyskania dostępu do rynku w Gruzji. W celu uzyskania informacji na temat wszelkich wymaganych dokumentów można skontaktować się z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

 • Służba Skarbowa jest departamentem Ministerstwa Finansów odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów sanitarnych i fitosanitarnych na zewnętrznych granicach Gruzji.
 • laboratoria są kluczowym elementem systemu instytucjonalnego SPS. Gruzińskie Centrum Akredytacji akredytuje wszystkie laboratoria działające zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi.

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, mogą one niekiedy stanowić barierę w handlu międzynarodowym i w związku z tym mogą stanowić dla Ciebie jako eksportera znaczne obciążenie.

 • jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową, która spowalnia działalność gospodarczą lub uniemożliwia Ci eksport, możesz nam powiedzieć
 • poinformuj, co powstrzymuje eksport do Gruzji, korzystając z formularza internetowego. UE przeanalizuje Państwa sytuację i podejmie odpowiednie działania

Skontaktuj się z nami

Kontakty w zakresie wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Umowa zapewnia bardziej przejrzyste i uproszczone procedury celne w celu ułatwienia wymiany handlowej i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Dokumenty

W przewodnikach krok po kroku opisano różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej swoich produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą zażądać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów.

 • faktura handlowa (określić szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści w mójm asystentu handlowym)
 • wykaz opakowań
 • pozwolenia na przywóz niektórych towarów
 • certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i opakowanie
 • dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności można z wyprzedzeniem złożyć wniosek o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.

Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokumenty należy przedstawić do odprawy celnej Twojego produktu, można znaleźć w mójm asystentu handlowym.

Procedury potwierdzania i weryfikacji pochodzenia

Opisy sposobu udowodnienia pochodzenia produktów w celu ubiegania się o preferencyjne stawki celne oraz zasady dotyczące weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajdują się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.

Informacje na temat ogólnych procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Umowa chroni Twoje prawa własności intelektualnej przy przywozie lub wywozie towarów do Gruzji.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja jest zgodny z kilkoma umowami międzynarodowymi regulującymi zarządzanie znakami towarowymi i prawami autorskimi. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony przez organ administracji ds. znaków towarowych, decyzję należy przekazać na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Wzory i patenty

Utworzone niezależnie wzory, które mają indywidualny charakter, są chronione poprzez ich rejestrację przez okres do 25 lat. Zapewni to Państwu wyłączne prawo do używania wzoru i uniemożliwi osobom trzecim, które nie mają Państwa zgody, korzystanie z niego, odtwarzanie, sprzedaż, przywóz lub wywóz.

Wskaźniki geograficzne 

Specjalny komitet ds. wskaźników geograficznych ustanowiony na mocy umowy między UE a Gruzją będzie monitorował wdrażanie umowy w tej dziedzinie i składał sprawozdania Komitetowi ds. Handlu. Więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych produktów rolnych oraz oznaczeń geograficznych dotyczących środków spożywczych, rodzajów win i napojów spirytusowych można znaleźć w załączniku XVII-C do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Jak uzyskać ochronę?

Sakpatenti jest niezależnym gruzińskim podmiotem prawnym odpowiedzialnym za ochronę całej własności intelektualnej w tym kraju oraz za określanie polityki w zakresie praw własności intelektualnej.

Możesz bezpośrednio złożyć wniosek o rejestrację oznaczenia geograficznego. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w języku gruzińskim i powinien on odnosić się do jednej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego.

Wniosek powinien zawierać:

 • wniosek o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
 • pełna nazwa (tytuł) i adres wnioskodawcy
 • nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne
 • nazwa towarów, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego

Do wniosku o oznaczenie geograficzne należy również dołączyć dokument zawierający:

 • opis towarów i surowca ze wskazaniem ich właściwości chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i/lub organoleptycznych i innych
 • opis położenia obszaru geograficznego pochodzenia towarów wraz ze wskazaniem jego dokładnych granic
 • opis technologii produkcji towarów oraz warunków i metod produkcji właściwych dla danego obszaru geograficznego, w przypadku ich istnienia
 • dane potwierdzające, że specyficzna jakość i cechy towarów objętych nazwą pochodzenia wynikają zasadniczo lub wyłącznie ze szczególnego środowiska geograficznego i czynników ludzkich
 • dane potwierdzające, że szczególna jakość, renoma lub inne cechy charakterystyczne towarów są związane z tym obszarem geograficznym
  • dokument potwierdzający pochodzenie geograficzne towarów
  • pełnomocnictwo potwierdzające pełnomocnictwo pełnomocnika

Handel usługami

Zarówno rząd Gruzji, jak i UE przedstawiły wszystkie istniejące ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług, przy zachowaniu wysokiego poziomu przejrzystości. Daje to cenną pewność prawa jako usługodawcy z UE. Wykaz zastrzeżeń dotyczących Gruzji znajduje się w załącznikach XIV-E, XIV-F i XIV-G do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Jak poruszać się po załącznikach?

Umowa między UE a Gruzją zawiera następujące cztery załączniki z zastrzeżeniami Gruzji, które mogą mieć wpływ na Pana i Państwa przedsiębiorstwo.

 • jeżeli jesteś zainteresowany założeniem przedsiębiorstwa w Gruzji, musisz zapoznać się z załącznikiem XIV-E zawierającym negatywną listę wszystkich sektorów usług, do których nie masz dostępu. Oznacza to, że możesz skorzystać z możliwości we wszystkich pozostałych sektorach, które nie są wymienione w wykazie.
 • jeżeli jesteś zainteresowany transgranicznym handlem usługami, musisz zapoznać się z załącznikiem XIV-F, który zawiera pozytywną listę sektorów usług, do których masz dostęp – wykaz ten wymienia wszystkie sektory, w których możesz prowadzić handel.
 • jeśli szukasz możliwości dla absolwentów odbywających staż lub kluczowych pracowników, zob. załącznik XIV-G, w którym wymieniono sektory lub podsektory, w których stosowane są ograniczenia.
 • jeżeli jesteś niezależnym profesjonalnym lub umownym usługodawcą, zob. załącznik XIV-H, w którym wymieniono zastosowane zastrzeżenia.

Kto może założyć przedsiębiorstwo w Gruzji?

Jeśli jesteś

 • przedsiębiorstwo, umowa między UE a Gruzją, umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów Państwa przedsiębiorstwa lub biur przedstawicielskich w Gruzji
 • osoba fizyczna, umowa między UE a Gruzją, daje Ci możliwość zakładania i zakładania działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie lub przedsiębiorstwa, które znajdują się pod Twoją kontrolą

Usługodawcy z UE będą traktowani na równi z obywatelami Gruzji. Zob. załącznik XIV-E zawierający wykaz sektorów, w których nakłada się ograniczenia na zakładanie przedsiębiorstw.

Transgraniczne świadczenie usług

Umowa między UE a Gruzją umożliwia unijnym usługodawcom dostęp do rynku gruzińskiego na takich samych warunkach jak obywatele Gruzji. Wyjątki od tej zasady wymieniono również w załącznikach XIV-E, XIV-F i XIV-G do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Co zrobić, jeśli chcesz tymczasowo przenieść się do Gruzji w celu podjęcia pracy?

Umowa między UE a Gruzją umożliwia tymczasowe przeniesienie się do Gruzji (lub UE) w celu podjęcia pracy jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub jako jeden z kluczowych pracowników przedsiębiorstwa w tym kraju.

Okresy tymczasowego pobytu są następujące:

 • pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (personel kluczowy przedsiębiorstwa w Gruzji (lub UE) lub absolwenci odbywający staż) – do 3 lat
 • wizytujący biznes (np. podróżujący w celu założenia działalności gospodarczej w Gruzji (lub UE) lub sprzedawca biznesowy) – do 90 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy
 • absolwenci odbywający staż, którzy nie są pracownikami przenoszonymi wewnątrz przedsiębiorstwa – do 1 roku

Umowa między UE a Gruzją stwarza również możliwości dla usługodawców kontraktowych w poszczególnych sektorach w każdym z tych krajów. W związku z tym musi Pan jednak:

 • tymczasowo świadczyć daną usługę jako pracownik jednostki, która uzyskała umowę o świadczenie usług nieprzekraczającą jednego roku
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym oferujesz usługi kontraktowe
 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących personelu, absolwentów odbywających staż, sprzedawców biznesowych i usługodawców kontraktowych znajduje się w załączniku G do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Gruzińska Krajowa Agencja Inwestycji promuje kontakty biznesowe między Gruzją a UE. Jeśli szukasz partnera gruzińskiego, skontaktuj się z ambasadą Gruzji w którymkolwiek z państw członkowskich UE.

Zamówienia publiczne

UE i Gruzja przewidują wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych w każdym kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dostęp ten będzie możliwy stopniowo dla Gruzji. Dotyczy to zarówno zamówień publicznych i koncesji w sektorach tradycyjnych, jak i w sektorze usług użyteczności publicznej.

Umowa między UE a Gruzją gwarantuje również, że wnioski o udzielenie zamówienia w obu krajach będą rozpatrywane w sposób sprawiedliwy, tak samo traktowane są w stosunku do wnioskodawców lokalnych i zagranicznych.

Układ zobowiązuje zarówno UE, jak i Gruzję do zapewnienia, że:

 • wszystkie planowane zamówienia są podawane do wiadomości publicznej – ma to na celu otwarcie rynku na konkurencję i zapewnienie dostępu do informacji dotyczących planowanego zamówienia przed udzieleniem zamówienia.
 • istnieje niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, wskazujący odpowiednie terminy, dostępny dla wszystkich wykonawców
 • nie mamy do czynienia z dyskryminacją podmiotu gospodarczego, która mogłaby uniemożliwić Państwu zakwalifikowanie się do udziału w przetargu.
 • procedura udzielania zamówienia jest przejrzysta aż do ogłoszenia zwycięskiej oferty
 • ostateczna decyzja zostanie przekazana wszystkim wnioskodawcom – na ich wniosek wnioskodawcy, którzy nie zostali wybrani, otrzymają wyjaśnienie umożliwiające analizę tej decyzji.

W jaki sposób udzielane są zamówienia?

Gruzińska Agencja Zamówień Publicznych (SPA) odgrywa wiodącą rolę w koordynowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu zamówień publicznych. Istnieje pięć metod stosowanych w celu udzielenia zamówienia.

 • oferta elektroniczna – stosowana do zakupu jednorodnych przedmiotów o wartości równej lub wyższej niż 75,182 EUR
 • uproszczona oferta elektroniczna – stosowana w przypadku zakupu jednorodnych przedmiotów o wartości do 75 182 EUR
 • uproszczone zamówienia – stosowane w przypadku zakupów o wartości poniżej 1 880 EUR (z różnymi progami dla misji dyplomatycznych i zamówień związanych z obronnością, bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku publicznego)
 • konkursy – stosowane do udzielania zamówień na projekty i usługi związane z projektowaniem, na podstawie decyzji instytucji zamawiającej
 • skonsolidowana procedura przetargowa – jednolita, scentralizowana procedura udzielania zamówień publicznych przeprowadzona przez OSO na zakup jednorodnych przedmiotów zamówionych dla różnych podmiotów zamawiających

Rejestr białej i czarnej listy” jest również prowadzony na stronie internetowej SPA. Rejestr ten zawiera dwa zestawy wykazów.

 • wnioskodawcy umieszczeni na czarnej liście, którzy nie przedstawią gwarancji wykonania umowy lub odmówią podpisania umowy z instytucją zamawiającą lub nie wypełnią swoich zobowiązań wynikających z zamówienia – są oni zablokowani do udziału w jakiejkolwiek ofercie lub do otrzymania innej oferty w ciągu roku od umieszczenia ich na czarnej liście.
 • wnioskodawcy umieszczeni na białej liście, którzy pomyślnie spełnili kryteria składania wniosków, nie są objęci postępowaniem upadłościowym, nie mają wierzytelności wobec budżetu państwa i których wyniki z trzech poprzednich lat nie wykazują obrotu poniżej 375 940 EUR

Co zrobić w przypadku złożenia skargi?

SPA posiada również Radę ds. Rozstrzygania Sporów (DRB) składającą się z 6 członków. Trzech członków zarządu mianuje społeczeństwo obywatelskie, zapewniając przejrzystość i niezależność w DRB.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek skargi dotyczące systemu zamówień publicznych, mogą Państwo skierować je do DRB. Składanie i rozpatrywanie skarg nie podlega żadnym opłatom.

W jaki sposób składają Państwo skargę?

Skargę można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie dotyczącej oferty. Po potwierdzeniu przez DRB zasadności skargi, może on w ciągu maksymalnie dziesięciu dni poinformować instytucję zamawiającą o błędzie i zażądać korekty. Ewentualnie DRB może również zażądać całkowitej zmiany lub unieważnienia decyzji komisji przetargowej lub przekazać sprawę organom ścigania w przypadku poważnego naruszenia. Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji DRB, możesz odwołać się od tego orzeczenia do sądu.

E-zamówienia

Można również korzystać ze Jednolitego Systemu Elektronicznego, który jest gruzińskim portalem e-zamówień. Zapewnia to łatwy dostęp do informacji o zamówieniach, w tym do ogłoszenia planowanych działań związanych z udzielaniem zamówień, dostępności elektronicznych dokumentów przetargowych, zautomatyzowanego biuletynu zamówień publicznych oraz wygenerowania elektronicznego wzoru oferty dla operatorów elektronicznych.

Kontakty w zakresie zamówień publicznych

Linki, kontakty i dokumenty

Instytucje krajowe

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Kontakty w zakresie zamówień publicznych

Dalsze linki

Instytucje krajowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Gruzja monitoruje przywóz substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji broni chemicznej. Przywóz niektórych chemikaliów może wymagać szczególnego zezwolenia, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest wyznaczonym organem krajowym.

 

Chitadze Street 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2945000 (przedłużenie: 1207)

Faks: +995 32 2945001

Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2991111/+995 32 2991105

Faks: +995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Narodowy Bank Gruzji

GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2406120

Krajowe Centrum Własności Intelektualnej w Gruzji

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Krajowy Urząd Statystyczny Gruzji

GEOSTAT

Ul. Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Przedsiębiorstwo Georgia

Ul. Marjanishvli 5/6 (Uznadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Delegatura Unii Europejskiej w Gruzji

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misja Gruzji przy Unii Europejskiej

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: +995 32 27611190

Faks: +995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Strona internetowa: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Departament Stosunków Międzynarodowych, gruzińska Izba Handlowa i Przemysłowa

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2694747

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu w Gruzji

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty dotyczące wymogów technicznych

Gruzińska Krajowa Agencja ds. Norm i Metrologii

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2612530

Faks: +995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednolita krajowa jednostka akredytacyjna

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2192233/+995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakty w zakresie wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Krajowy Urząd ds. Żywności (NFA)

Marszałek Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2919167

Faks: +995 32 2919165

Departament fitosanitarny przydzielony do Krajowej Agencji Żywnościowej

Marszałek Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2919167 (Rozszerzenia: 120, 133)

Faks: +995 32 2919165

Wydział Weterynaryjny przypisany do Krajowej Agencji Żywnościowej

Marszałek Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2919167 (rozszerzenia: 120, 106)

Faks: +995 32 2919165

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Faks: +995 32 727231

Dział ds. różnorodności biologicznej w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Faks: +995 32 727231

Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 272538

Służba Skarbowa, Biuro Centralne

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Centrum Informacyjne:

Tel.: +995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratorium Ministerstwa Rolnictwa

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2530968

Faks: +995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty w zakresie zamówień publicznych

Państwowa Agencja Zamówień Publicznych

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 22484822

Platforma Państwowej Agencji Zamówień Publicznych

 

Strona internetowa: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Jednolity System Elektroniczny:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • więcej informacji na temat układu o stowarzyszeniu i stosunków handlowych UE-Gruzja można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Handlu. Inne informacje na temat stosunków handlowych UE-Gruzja można również znaleźć tutaj.
 • jeżeli są Państwo zainteresowani informacjami na temat wdrażania DCFTA w Gruzji, EU Monitor dostarcza informacji na temat bieżących prac Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu.
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) dostarcza również szczegółowych informacji na temat stosunków UE-Gruzja. Więcej informacji można znaleźć w arkuszuinformacyjnym.
Udostępnij tę stronę: