Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu między UE a Gruzją

W czerwcu 2014 r. UE i Gruzja podpisały układ o stowarzyszeniu, który wszedł w życie w lipcu 2016 r. Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) stanowi integralną część układu. Obniża cła, z którymi borykają się europejskie przedsiębiorstwa eksportujące do Gruzji. Zwiększa to skuteczność procedur celnych. Ułatwia również wymianę handlową poprzez stopniowe zbliżanie gruzińskich przepisów, zasad i procedur, w tym norm, do przepisów i procedur UE.

Porozumienie w skrócie

Układ o stowarzyszeniu między UE a Gruzją wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r.

Pełny tekst i załączniki do umowy.

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Umowa ułatwia przedsiębiorstwu eksport do Gruzji i import z Gruzji

  • eliminuje większość taryf
  • zapewnia skuteczniejsze procedury celne

Kto może eksportować z UE do Gruzji na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja?

Aby móc dokonywać wywozu z UE do Gruzji, Państwa przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE i uzyskać ważne zgłoszenie celne oraz, w razie potrzeby, pozwolenie na wywóz.

Kto może eksportować do UE z Gruzji na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja?

Aby eksportować do UE na mocy umowy UE-Gruzja, Państwa przedsiębiorstwo będzie musiało być zarejestrowane w Republice Gruzji.

Najważniejszymi towarami z Gruzji są:

  • produkty mineralne
  • maszyny i urządzenia
  • produkty chemiczne
  • środki transportu

UE jest jednym z głównych partnerów handlowych Gruzji. W związku z tym kraj ten pracuje nad dostosowaniem swojego ustawodawstwa i praktyk handlowych do przepisów i praktyk UE, co przynosi korzyści zwłaszcza MŚP zaangażowanym w handel.

Taryfy

Umowa znosi większość ceł na towary.

Towary przemysłowe

Układ o stowarzyszeniu między UE a Gruzją znosi 100 % ceł na towary przemysłowe.

Produktami rolnymi

Układ o stowarzyszeniu UE-Gruzja zakazuje stosowania kontyngentów taryfowych zarówno w odniesieniu do przywozu, jak i wywozu.

W przypadku przywozu do UE istnieje jednak kilka wyjątków dla niektórych wrażliwych towarów rolnych, do których mają zastosowanie kontyngenty taryfowe:

Kontyngent taryfowy na czosnek

Roczny kontyngent taryfowy ma zastosowanie do przywozu czosnku do UE. Na mocy umowy UE akceptuje przywóz z Gruzji w łącznej ilości 220 ton czosnku rocznie. Przywóz uwzględniony w sumie jest określany na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Po przekroczeniu tej kwoty stosowana będzie unijna stawka celna KNU. Przed dokonaniem wywozu należy sprawdzić saldo każdego obowiązującego kontyngentu.

Cena wejścia niektórych owoców i warzyw

W przypadku przywozu niektórych owoców i warzyw do UE, np. pomidorów, cukinii lub brzoskwiń, towary będą objęte systemem „ceny wejścia”. Zgodnie z umową oznacza to, że cło będzie obliczane jako cło specyficzne. Jeżeli towary, które importujesz do UE, spełniają wymogi określone w regułach pochodzenia i są wyceniane po niższej cenie faktury niż kwota podana w cłu specyficznym jako importer, poniesiesz różnicę między ustaloną kwotą cła specyficznego a kwotą faktury.

Nie będziesz jednak zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat, w przypadku gdy poziom wartości celnej przywożonego towaru z Gruzji jest równy lub wyższy od ceny wejścia podanej przez urząd celny.

Zob. wykaz towarów podlegających cenie wejścia.

Czy muszą Państwo zapłacić cenę wejścia za owoce i warzywa w przypadku przywozu towarów z Gruzji?

W praktyce większość towarów przywożonych z Gruzji ma wartość celną wyższą niż cena wejścia, w związku z czym w większości przypadków nie będziesz musiał płacić ceny wejścia.

Przeciwdziałanie obchodzeniu środków

Większość (przetworzonych) produktów rolnych podlega mechanizmowi przeciwdziałającemu obchodzeniu środków, tj. progowi całkowitej wielkości przywozu rocznie. Załącznik II-C do układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją zawiera wykaz produktów rolnych, do których stosuje się mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł.

Oznacza to, że jeżeli przywóz z Gruzji przekroczy pewien poziom, UE może zawiesić niższe cła na te produkty. Próg ten może zostać przekroczony jedynie w przypadku, gdy rząd gruziński może przedstawić UE należyte uzasadnienie, że gruzińscy producenci mają zdolności produkcyjne do produkcji tych towarów lub zdolność wywozową przekraczającą ten próg. Jeżeli uzasadnienie jest zadowalające, zniesiono należności celne.

Ma to na celu zapewnienie, aby państwa trzecie nie korzystały z umowy między UE a Gruzją i nie dokonywały nielegalnego wywozu do UE przez Gruzję.

Znajdź stawkę taryfową mającą zastosowanie do Twojego produktu w zakładce My Trade Asystent

Reguły pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA)w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem handlu. Jeśli jesteś nowym tematem, możesz znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia mające zastosowanie na mocy układu o stowarzyszeniu z Gruzją określono w dodatku I do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (konwencji PEM). Regułyte są poddawane przeglądowi i do połowy 2021 r. powinien mieć zastosowanie nowy zestaw alternatywnych reguł pochodzenia, w tym przepisy dotyczące kumulacji, zwrotu ceł, tolerancji i zasady niewprowadzania zmian (zob. poniżej), które zostaną złagodzone.

Konwencja PEM w sprawie reguł pochodzenia ma na celu ustanowienie wspólnych reguł pochodzenia i kumulacji między 25 Umawiającymi się Stronami (UE, EFTA, krajami bałkańskimi i partnerami umowy o wolnym handlu w południowym i wschodnim sąsiedztwie UE) oraz UE, aby ułatwić handel i zintegrować łańcuchy dostaw w obrębie strefy.

Wykaz umawiających się stron PEM

Szczegółowe informacje na temat paneurośródziemnomorskiego systemu są dostępne w podręczniku użytkownika.

Czy mój produkt pochodzi z UE lub Gruzji zgodnie z konwencją PEM?

Aby produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy konwencji PEM, musi on pochodzić z UE lub z Gruzji.

Produkt „pochodzą”, jeżeli jest:

  • całkowicie uzyskane w UE lub w Gruzji, lub
  • wyprodukowane w UE lub w Gruzji z wykorzystaniem materiałów niepochodzących, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu zgodnie z regułami dotyczącymi poszczególnych produktów określonymi w załączniku II do dodatku I do konwencji PEM
    , zob. również uwagi wprowadzające do reguł pochodzenia dotyczących poszczególnych produktów. W przypadku niektórych produktów istnieją pewne alternatywne przepisy dotyczące poszczególnych produktów – zob. dodatek II.

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu. Istnieją również pewne dodatkowe mechanizmy elastyczności, które mają pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, na przykład tolerancja lub kumulacja.

 

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

  • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących użytych w produkcie nie może przekraczać określonej wartości procentowej jego ceny ex-works
  • zmiana reguły klasyfikacji taryfowej – proces produkcji powoduje zmianę klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 systemu zharmonizowanego) z masy włóknistej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
  • czynnościszczególne – wymagany jest szczególny proces produkcji, np. przędzenie włókien na przędzę. Takie przepisy stosuje się przede wszystkim w sektorze tekstylnym i odzieżowym oraz w przemyśle chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja
  • reguła tolerancji umożliwia producentowi stosowanie materiałów niepochodzących, które są zwykle zakazane na mocy reguły dotyczącej poszczególnych produktów, w wysokości do 10 % ceny ex-works produktu.
  • tolerancja ta nie może być stosowana w celu przekroczenia żadnego progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
  • tolerancje szczególne mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży klasyfikowanych do działów 50–63 Systemu Zharmonizowanego, które są zawarte w uwagach 5–6 do załącznika I „Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II”
Kumulacja

Konwencja PEM przewiduje dwa sposoby kumulacji pochodzenia

  • kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Gruzji mogą być liczone jako pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli zostały wykorzystane do wytworzenia produktu w UE
  • kumulacja diagonalna – materiały pochodzące z jednej Umawiającej się Strony konwencji PEM można uznać za pochodzące z innej Umawiającej się Strony przy ocenie, czy produkt końcowy ma być objęty preferencyjnym dostępem w przypadku wywozu do trzeciej Umawiającej się Strony w strefie paneurośródziemnomorskiej,

    jednak diagonalna kumulacja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje umowa o handlu między wszystkimi zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami, a państwa te stosują te same reguły pochodzenia. Proszę sprawdzić „matrycę” (tabelę zawierającą wszystkie obowiązujące umowy korzystające z konwencji PEM), która określa umawiające się strony, z którymi Gruzja może stosować kumulację diagonalną. W kwietniu 2020 r. wspólnymi partnerami UE i Gruzji kwalifikującymi się do kumulacji diagonalnej były Islandia, Szwajcaria (w tym Liechtenstein) i Norwegia.

 

Jak działa kumulacja diagonalna?

Kumulacja diagonalna jest dozwolona między kilkoma różnymi krajami, które stosują te same reguły pochodzenia i zawarły między sobą umowy handlowe. Jest to sytuacja, w której producent towarów w którymkolwiek z państw może przywozić materiały i wykorzystywać je tak, jakby pochodziły z własnego kraju. Na przykład zgodnie z konwencją PEM gruziński podmiot gospodarczy produkujący odzież na wywóz do Szwajcarii może używać przędzy pochodzącej z UE i liczyć ją jako pochodzącą z Gruzji. Wymóg podwójnego przetworzenia, tj. produkcja tkanin z przędzy (niepochodzącej) i produkcja odzieży, został spełniony, a ubrania uważa się za pochodzące z Gruzji w przypadku wywozu do Szwajcarii i w związku z tym będą mogły korzystać ze swobodnego dostępu do rynku szwajcarskiego.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące kumulacji w ramach PEM można znaleźć tutaj.

Inne wymagania

Produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w konwencji, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada bezpośredniego transportu.

Transport przez państwo trzecie: reguła transportu bezpośredniego

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Gruzji (i odwrotnie) lub przez terytoria Umawiających się Stron, do których ma zastosowanie kumulacja, bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być przeprowadzane w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

  • rozładunek
  • ponowny załadunek
  • wszelkie inne czynności mające na celu konserwowanie produktów w dobrym stanie

Dowody, że warunki te zostały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez okazanie

  • jednolity dokument przewozowy (np. konosament), który obejmuje przejazd z państwa wywozu przez państwo trzecie, przez które towary były przewożone tranzytem
  • zaświadczenie wydane przez organy celne państwa trzeciego, przez które transportujesz towary
  • w przypadku ich braku, wszelkie dokumenty potwierdzające

Zwrot ceł

Zgodnie z konwencją PEM w handlu między UE a Gruzją nie jest możliwe uzyskanie zwrotu ceł uprzednio zapłaconych od materiałów niepochodzących użytych do wytworzenia produktu wywożonego na podstawie preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury określono w tytule V dotyczącym dowodu pochodzenia i tytule VI dotyczącym uzgodnień w sprawie współpracy administracyjnej. Wyjaśniono w nich np., w jaki sposób należy deklarować pochodzenie produktu, jak stosować preferencje lub w jaki sposób organy celne mogą weryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o taryfę preferencyjną?

Aby skorzystać z taryfy preferencyjnej, importerzy muszą przedstawić dowód pochodzenia.

Dowodem pochodzenia może być:

Dowód pochodzenia jest ważny przez okres 4 miesięcy od daty wystawienia.

Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED

  • świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiają organy celne kraju wywozu
  • Załącznik IIIa i załącznik IIIb zawierają wzory świadectw EUR.1 i EUR-MED oraz instrukcje ich wypełniania.
  • eksporter ubiegający się o świadectwo powinien być przygotowany do przedłożenia dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów.

Dalsze wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy należy korzystać ze świadectwa EUR.1 lub EUR-MED, znajdują się na stronie 72 podręcznika.

Deklaracja pochodzenia lub deklaracja pochodzenia EUR-MED

Eksporterzy mogą samooświadczyć, że ich produkt pochodzi z UE lub z Umawiającej się Strony konwencji PEM, przedstawiając deklarację pochodzenia. Deklarację pochodzenia można sporządzić przez:

  • upoważniony eksporter
  • każdego eksportera, jeżeli całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR
Jak sporządzić deklarację pochodzenia

Eksporter powinien wpisać, opieczętować lub wydrukować następującą deklarację na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym identyfikującym produkt (załącznik IVa):

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie celne nr... oświadcza, że o ile nie wskazano inaczej, produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie.”

Jak sporządzić deklarację pochodzenia EUR-MED

W takim przypadku deklaracja jest następująca (załącznik IV b)

„Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (pozwolenie celne nr...) oświadcza, że produkty te mają [...] preferencyjne pochodzenie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

zastosowano kumulację z... (nazwa kraju/państw).

- nie zastosowano kumulacji

Deklarację pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE lub w dowolnym języku urzędowym w strefie PEM, jak określono w załączniku IV a i b (oświadczenie dotyczące kumulacji powinno być zawsze w języku angielskim).

Deklarację pochodzenia należy podpisać odręcznie. Jeżeli jesteś upoważnionym eksporterem, jesteś zwolniony z tego wymogu pod warunkiem złożenia przez organy celne pisemnego zobowiązania do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację identyfikującą Cię.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

  • współpraca administracyjna między organami celnymi przywożącymi i wywożącymi
  • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne (nie zezwala się na wizyty Strony dokonującej przywozu u eksportera)

Organy strony dokonującej wywozu dokonują ostatecznego ustalenia pochodzenia i informują organy strony dokonującej przywozu o wynikach.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

Na mocy układu Gruzja zbliżyła swoje normy i przepisy techniczne do standardów i przepisów UE. Oznacza to, że większość przepisów technicznych w Gruzji będzie taka sama jak w UE.

Gruzja zbliżyła przepisy, w tym:

  • akredytacja i wprowadzanie do obrotu produktów, które określają moduły procedur oceny zgodności
  • ogólne bezpieczeństwo produktów, określenie kryteriów, które należy uwzględnić przy stwierdzaniu, że produkt jest bezpieczny, oraz określenie, kiedy należy zakazać stosowania produktu, ponieważ stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Wykaz tych rozporządzeń i innych przepisów wdrożonych przez Gruzję znajduje się w załączniku III-B do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Gruzja zgodziła się również na zbliżenie 21 rozporządzeń obejmujących wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, dźwigów, zabawek, wyrobów medycznych i prostych zbiorników ciśnieniowych. Są one wymienione w załączniku III-A do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Jeśli chodzi o normy, Gruzja przyjmuje normy międzynarodowe i europejskie zgodnie z najlepszymi praktykami. Spośród wszystkich zarejestrowanych norm gruzińskich 98 % ma charakter międzynarodowy i europejski, a 2 % dotyczy Gruzji.

W Gruzji można stosować następujące rodzaje norm, choć na zasadzie dobrowolności:

  • międzynarodowe i regionalne normy CIS
  • normy każdego państwa członkowskiego UE lub OECD
  • Standardy gruzińskie
  • Gruzińskie normy przedsiębiorstwa

 

Jeżeli chcesz importować towary od gruzińskiego producenta, który wybrał stosowanie własnych specyfikacji, musisz uzyskać deklarację zgodności UE podpisaną przez tego producenta.

Deklaracja zgodności UE poświadcza i oświadcza, że dane produkty spełniają odpowiednie wymogi i normy. Po tym fakcie producent może załączyć na swoich towarach etykietę Conformité Européenne (CE), która wskazuje, że spełnia ona normy UE.

Jeżeli producent zdecyduje się udowodnić zgodność za pomocą deklaracji zgodności UE, może to kosztować więcej pod względem pieniędzy i czasu niż praca z zharmonizowanymi normami UE, które dają równoważność.

Przeglądanie zharmonizowanych norm zgrupowanych w istniejących dyrektywach sektorowych dotyczących produktów.

Skąd wiem, że importowane przeze mnie towary są zgodne z przepisami i normami UE?

  • po przeprowadzeniu procedur oceny zgodności odpowiednie dokumenty towarzyszące wywozowi z UE do Gruzji zostaną wydane w języku angielskim lub poświadczonym notarialnym tłumaczeniem gruzińskim.
  • ocena zgodności musi być przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną (która jest zwykle konkretną organizacją, taką jak laboratorium lub jednostka inspekcyjna lub certyfikująca).
  • w przypadku wywozu towarów do Gruzji ocenę zgodności może przeprowadzić jednostka oceniająca zgodność akredytowana w Gruzji.
  • jeśli importujesz towary do UE z Gruzji, zob. wykaz akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Gruzja jest członkiem Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami oraz Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. W rezultacie przywóz chemikaliów może podlegać zakazom lub ograniczeniom. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest oficjalnym punktem kontaktowym ds. takich chemikaliów.

UE i Gruzja pracują obecnie nad rodzajem umowy o wzajemnym uznawaniu, która umożliwi wprowadzanie do obrotu niektórych produktów przemysłowych spełniających wymogi zgodności bez dalszych badań lub procedur zgodności.

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – środki sanitarne i fitosanitarne

Bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt i roślin

Umowa między UE a Gruzją uchyla i zakazuje zarówno UE, jak i Gruzji wprowadzania w życie wszelkich nieuzasadnionych przepisów. Jest to szczególnie korzystne, jeśli jesteś drobnym rolnikiem eksportującym produkty rolne do Gruzji.

Nie oznacza to, że poziom ochrony każdego z państw będzie zagrożony. Biorąc pod uwagę, że unijne normy bezpieczeństwa żywności są bardzo wysokie i rygorystyczne, rząd Gruzji przyjmuje niektóre z unijnych środków ustawodawczych dotyczących środków sanitarnych i fitosanitarnych.

Porozumienie między UE a Gruzją zapewnia również, aby przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin odzwierciedlały normy UE i zmiany Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

 

Jeżeli Gruzja nadal zbliża przepisy UE, w jaki sposób eksportują Państwo/przywożą?

Jeśli przywozisz jakiekolwiek rośliny lub produkty pochodzenia zwierzęcego do UE, będziesz musiał uzyskać certyfikat od właściwego organu Gruzji. Poświadczenie to powinno zagwarantować, że produkt spełnia odpowiednie wymogi sanitarne i fitosanitarne.

Na mocy układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją rząd Gruzji jest zobowiązany do powiadomienia UE o zbliżeniu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa roślin. Proces konsultacji w celu ustalenia, czy osiągnięto zbliżenie przepisów, może trwać do 360 dni.

Wykaz właściwych organów
  • krajowa Agencja Żywności (NFA) podległa Ministerstwu Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest odpowiedzialna za nadzorowanie, monitorowanie, prowadzenie planowanych lub nieplanowanych kontroli, prowadzenie kontroli dokumentacji, pobieranie próbek do badań i nadzór w sprawach związanych z bezpieczeństwem żywności – oznacza to również, że na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji KOF będzie sprawował kontrolę państwa w zakresie zgodności żywności/paszy z przepisami.
    • KOF posiada również departament weterynaryjny odpowiedzialny za kontrole weterynaryjne żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w Gruzji.
    • Departament fitosanitarny KOF jest odpowiedzialny za regulowanie analiz zagrożenia agrofagami w Gruzji.
  • Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych jest odpowiedzialne za towary i środki związane ze zdrowiem – przyczynia się do zarządzania kryzysowego w kwestiach bezpieczeństwa żywności i uczestniczy w działaniach mających na celu zapewnienie wprowadzenia norm i parametrów bezpieczeństwa żywności.

W celu ochrony zdrowia ludzkiego w odniesieniu do kosmetyków i powiązanych towarów mogą mieć zastosowanie szczególne postępowania przywozowe, w tym procedura certyfikacji higieny i specjalna procedura rejestracji w odniesieniu do dostępu do rynku w Gruzji. W celu uzyskania informacji na temat wszelkich wymaganych dokumentów można skontaktować się z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

  • Służba Skarbowa jest departamentem Ministerstwa Finansów odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów SPS na zewnętrznych granicach Gruzji.
  • laboratoria są kluczowym elementem systemu instytucjonalnego SPS. Gruzińskie Centrum Akredytacji akredytuje wszystkie laboratoria, które działają zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, mogą one czasami stanowić bariery w handlu międzynarodowym, a zatem mogą stanowić znaczne obciążenie dla Państwa jako eksportera.

  • jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową, która spowalnia przedsiębiorstwo lub uniemożliwia Ci eksport, możesz powiedzieć nam
  • za pomocą formularza online poinformuj, co zatrzymujesz eksport do Gruzji. UE przeanalizuje Twoją sytuację i podejmie odpowiednie działania

Kontakt z nami

Kontakt do celów wymagań sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Umowa zapewnia bardziej przejrzyste i uproszczone procedury celne, aby ułatwić wymianę handlową i zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Dokumentów

Przewodniki krok po kroku opisują różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej swoich produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą wymagać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów:

  • faktura handlowa (szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści – Mój asystent handlowy)
  • wykaz opakowań
  • pozwolenia na przywóz niektórych towarów
  • certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i pakowanie
  • dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności należy wyjaśnić, że mogą Państwo wcześniej ubiegać się o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które należy przedstawić w celu odprawy celnej produktu, można znaleźć na stronie My Trade Asystent.

Procedury potwierdzania i weryfikacji pochodzenia

Opisy, w jaki sposób udowodnić pochodzenie Państwa produktów w celu ubiegania się o preferencyjne stawki celne, oraz opisy zasad dotyczących weryfikacji pochodzenia przez organy celne znajdują się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.

Informacje na temat ogólnych procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Umowa chroni Twoje prawa własności intelektualnej przy przywozie lub wywozie towarów do Gruzji.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Układ o stowarzyszeniu między UE a Gruzją jest zgodny z szeregiem umów międzynarodowych regulujących zarządzanie znakami towarowymi i prawami autorskimi. W przypadku odrzucenia wniosku przez urząd ds. znaków towarowych decyzja musi zostać przekazana na piśmie wraz z uzasadnieniem odmowy.

Wzory i patenty

Twoje niezależnie twoje wzory, które mają indywidualny charakter, są chronione w drodze rejestracji przez okres do 25 lat. Dzięki temu użytkownik będzie miał wyłączne prawo do korzystania ze wzoru i uniemożliwi osobom trzecim, które nie posiadają Państwa zgody, korzystanie z niego, odtworzenie, sprzedaż, przywóz lub wywóz.

Wskaźniki geograficzne

Specjalny komitet ds. wskaźników geograficznych ustanowiony na mocy umowy UE-Gruzja będzie monitorował wdrażanie umowy w tej dziedzinie i będzie składał sprawozdania Komitetowi ds. Handlu. Więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych produktów rolnych oraz oznaczeń geograficznych środków spożywczych, rodzajów win i napojów spirytusowych znajduje się w załączniku XVII-C do układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją.

Jak uzyskać ochronę?

Sakpatenti jest gruzińskim niezależnym podmiotem prawnym odpowiedzialnym za ochronę całej własności intelektualnej w kraju oraz za określanie polityki w zakresie praw własności intelektualnej.

Użytkownik lub jego przedstawiciel mogą złożyć wniosek bezpośrednio o rejestrację oznaczenia geograficznego. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w języku gruzińskim i powinien on odnosić się do jednej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego.

Wniosek powinien zawierać:

  • wniosek o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego
  • pełna nazwa (tytuł) i adres wnioskodawcy
  • nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne
  • nazwa towarów, dla których wnioskuje się o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego

Do wniosku o oznaczenie geograficzne należy również załączyć dokument zawierający:

  • opis towarów i surowców, ze wskazaniem ich właściwości chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i/lub organoleptycznych oraz innych właściwości;
  • opis lokalizacji obszaru geograficznego, z którego pochodzą towary, ze wskazaniem jego dokładnych granic;
  • opis technologii produkcji towarów oraz warunków i metod produkcji specyficznych dla danego obszaru geograficznego, w przypadku ich istnienia;
  • dane potwierdzające, że szczególna jakość i cechy charakterystyczne towarów o nazwie pochodzenia wynikają zasadniczo lub wyłącznie ze szczególnego środowiska geograficznego i czynników ludzkich
  • dane potwierdzające, że szczególna jakość, renoma lub inne cechy charakterystyczne towarów są związane z tym obszarem geograficznym;
    • dokument potwierdzający pochodzenie geograficzne towarów
    • pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie pełnomocnika

Handel usługami

Zarówno rząd Gruzji, jak i UE określiły wszystkie swoje istniejące ograniczenia lub zastrzeżenia w odniesieniu do świadczenia usług, przy zachowaniu wysokiego poziomu przejrzystości. Daje to cenną pewność prawa jako usługodawcy z UE. Wykaz zastrzeżeń dotyczących Gruzji znajduje się w załącznikach XIV-E, XIV-F i XIV-G do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Jak poruszasz się po załącznikach?

Umowa między UE a Gruzją zawiera następujące 4 załączniki z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Gruzję, które mogą mieć wpływ na Ciebie i Państwa przedsiębiorstwo.

  • jeśli są Państwo zainteresowani założeniem działalności gospodarczej w Gruzji, należy zapoznać się z załącznikiem XIV-E zawierającym wykaz negatywny wszystkich sektorów usług, do których nie masz dostępu – oznacza to, że możesz skorzystać z możliwości we wszystkich pozostałych sektorach, które nie zostały wymienione w wykazie.
  • jeśli są Państwo zainteresowani transgranicznym handlem usługami, należy zobaczyć załącznik XIV-F zawierający pozytywny wykaz sektorów usług, do których mają Państwo dostęp – wykaz ten wymienia wszystkie sektory, w których mogą Państwo prowadzić działalność.
  • jeśli szukasz absolwenta odbywającego staż lub kluczowego personelu, zob.załącznik XIV-G, w którym wymieniono sektory lub podsektory, w których stosowane są ograniczenia.
  • jeśli jesteś niezależnym profesjonalnym lub kontraktowym usługodawcą, zob. załącznik XIV-H, w którym wymieniono zastosowane zastrzeżenia.

Kto może założyć przedsiębiorstwo w Gruzji?

Jeśli

  • przedsiębiorstwo, umowa UE-Gruzja umożliwia zakładanie lub nabywanie oddziałów przedsiębiorstwa lub biur przedstawicielskich w Gruzji.
  • umowa między UE a Gruzją daje osobie fizycznej możliwość zakładania i zakładania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności na własny rachunek lub przedsiębiorstwa znajdujące się pod Państwa kontrolą.

Usługodawcy z UE będą traktowani tak samo jak obywatele gruzińscy. Wykaz sektorów, w których obowiązują ograniczenia dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa, znajduje się w załączniku XIV- E.

Transgraniczne świadczenie usług

Umowa między UE a Gruzją umożliwia usługodawcom z UE dostęp do gruzińskiego rynku na takich samych warunkach jak obywatele gruzińscy. Wyjątki od tego wymogu wymieniono również w załącznikach XIV-E, XIV-F i XIV-G do układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja.

Co zrobić, jeśli chcesz tymczasowo przenieść się do Gruzji w celu podjęcia pracy?

Umowa między UE a Gruzją umożliwia tymczasowe przeniesienie się do Gruzji (lub UE) w celu podjęcia pracy jako absolwent odbywający staż, sprzedawca biznesowy lub jeden z kluczowych pracowników przedsiębiorstwa w tym kraju.

Okresy pobytu czasowego są następujące:

  • pracownik przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa (kluczowy personel przedsiębiorstwa w Gruzji (lub w UE) lub absolwent odbywający staż) – do 3 lat
  • wizyta służbowa (np. podróż w celu założenia działalności gospodarczej w Gruzji (lub w UE) lub sprzedawca biznesowy) – do 90 dni w dowolnym okresie 12 miesięcy
  • absolwent odbywający staż, który nie jest pracownikiem przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa – do 1 roku

Umowa między UE a Gruzją stwarza również możliwości dla usługodawców kontraktowych w poszczególnych sektorach w obu krajach. W związku z tym musi Pan jednak:

  • tymczasowo świadczyć daną usługę w charakterze pracownika jednostki, która zawarła umowę o świadczenie usług na okres nieprzekraczający jednego roku
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym oferujesz usługi kontraktowe
  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub kwalifikacje potwierdzające wiedzę na równoważnym poziomie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Więcej informacji na temat ograniczeń nałożonych na personel, absolwentów odbywających staż, sprzedawców biznesowych i usługodawców kontraktowych można znaleźć w załączniku G do układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją.

Gruzińska Krajowa Agencja Inwestycyjny promuje kontakty biznesowe między Gruzją a UE. Jeśli szukasz partnera gruzińskiego, skontaktuj się z ambasadą Gruzji w którymkolwiek z państw członkowskich UE.

Zamówień publicznych

UE i Gruzja przewidują wzajemny dostęp do rynków zamówień publicznych w każdym kraju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dostęp ten będzie możliwy etapowo dla Gruzji. Dotyczy to zarówno zamówień publicznych i koncesji w sektorach tradycyjnych, jak i w sektorze użyteczności publicznej.

Umowa między UE a Gruzją zapewnia również sprawiedliwe rozpatrywanie wniosków o udzielenie zamówienia w obu krajach, z takim samym traktowaniem kandydatów lokalnych i zagranicznych.

Układ zobowiązuje zarówno UE, jak i Gruzję do zapewnienia, aby:

  • wszystkie planowane zamówienia są podawane do wiadomości publicznej – ma to na celu otwarcie rynku na konkurencję i zapewnienie dostępu do informacji dotyczących planowanego zamówienia przed udzieleniem zamówienia.
  • istnieje niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, wskazujący odpowiednie terminy, dostępny dla wszystkich wykonawców
  • nie ma dyskryminacji wobec Ciebie jako wykonawcy, która może uniemożliwić Ci zakwalifikowanie się do udziału w przetargu.
  • proces udzielania zamówienia jest przejrzysty aż do ogłoszenia zwycięskiej oferty.
  • ostateczna decyzja zostanie przekazana wszystkim osobom ubiegającym się o wizę – na ich wniosek kandydaci, którzy nie zostali wybrani, otrzymają wyjaśnienie umożliwiające przeanalizowanie decyzji.

W jaki sposób udziela się zamówień?

Gruzińska państwowa Agencja Zamówień Publicznych (SPA) odgrywa wiodącą rolę w koordynowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu zamówień publicznych. W celu udzielenia zamówienia stosuje się pięć metod.

  • elektroniczny przetarg - stosowany do zakupu jednorodnych przedmiotów o wartości równej lub większej niż 75,182 EUR
  • uproszczony przetarg elektroniczny - stosowany do zakupu jednorodnych przedmiotów o wartości do 75,182 EUR
  • uproszczone zamówienia – wykorzystywane do zakupów o wartości poniżej 1 880 EUR (z różnymi progami dla misji dyplomatycznych i zamówień związanych z obronnością, bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku publicznego)
  • konkursy – wykorzystywane do udzielania zamówień na projekty i usługi związane z projektowaniem, na podstawie decyzji instytucji zamawiającej
  • skonsolidowany przetarg – ujednolicona, scentralizowana procedura udzielania zamówień publicznych prowadzona przez SPA w celu zakupu jednorodnych zamawianych obiektów dla różnych podmiotów zamawiających

Na stronie internetowej SPA prowadzony jest równieżrejestr „białej i czarnej listy”. Rejestr ten zawiera dwa zestawy wykazów.

  • kandydaci wpisani na czarną listę, którzy nie przedstawią gwarancji wykonania umowy lub odmówią podpisania umowy z agencją zamawiającą lub nie wypełnią swoich zobowiązań wynikających z umowy – wnioskodawcy ci nie mogą uczestniczyć w jakichkolwiek ofertach przetargowych lub otrzymać inną ofertę w ciągu roku od wpisania ich na czarną listę.
  • wnioskodawcy z listy białej, którzy pomyślnie spełnili kryteria składania wniosków, nie są objęci postępowaniem upadłościowym, nie mają żadnego długu wobec budżetu państwa i których dane za trzy poprzednie lata nie wykazują obrotu poniżej 375,940 EUR.

Co zrobić w przypadku skargi?

W skład Rady ds. Rozstrzygania Sporów (DRB) wchodzi również 6 członków. Trzech członków zarządu mianowanych jest przez społeczeństwo obywatelskie, zapewniając przejrzystość i niezależność w DRB.

Skargi dotyczące systemu zamówień publicznych można kierować do organu weryfikującego skuteczność działania. Złożenie i rozpatrzenie skargi nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Jak złożyć skargę?

Skargę można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie poświęconej ofercie. Gdy DRB potwierdzi zasadność Państwa skargi, organ ten może w ciągu maksymalnie dziesięciu dni poinformować instytucję zamawiającą o błędzie i zażądać korekty. Alternatywnie DRB może również wymagać całkowitej zmiany lub unieważnienia decyzji komisji przetargowej lub zgłosić sprawę organom ścigania w przypadku poważnego naruszenia. Jeżeli nie jesteś zadowolony z decyzji organu weryfikującego skuteczność działania, możesz odwołać się od tego orzeczenia do sądu.

E-zamówienia

Można również korzystać z jednolitego systemu elektronicznego, który jest gruzińskim portalem e-zamówień. Zapewnia to łatwy dostęp do informacji o zamówieniach, w tym do ogłaszania planowanych działań w zakresie zamówień publicznych, dostępności elektronicznych dokumentów przetargowych, zautomatyzowanego biuletynu zamówień publicznych oraz generowania elektronicznego wzoru oferty dla operatorów elektronicznych.

Kontakty w zakresie zamówień publicznych

Linki, kontakty i dokumenty

Instytucje krajowe

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Kontakty w zakresie wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Kontakty w zakresie zamówień publicznych

Dalsze linki

Instytucje krajowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Gruzja monitoruje przywóz substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji broni chemicznej. Przywóz niektórych chemikaliów może wymagać szczególnego zezwolenia, a wyznaczonym organem krajowym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Ul. Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2945000 (rozszerzenie: 1207)

Faks: +995 32 2945001

Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2991111/+995 32 2991105

Faks: +995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Narodowy Bank Gruzji

GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2406120

Krajowe Centrum Własności Intelektualnej Gruzji

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Krajowy Urząd Statystyczny Gruzji

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Przedsiębiorstwo Gruzja

Marjanishvli Street 5/6 (ul. Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Przedstawicielstwa, izby handlowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

Delegatura Unii Europejskiej w Gruzji

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misja Gruzji przy Unii Europejskiej

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgique

Tel.: +995 32 27611190

Faks: +995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Strona www: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Departament Stosunków Międzynarodowych, Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Berdzeni Street 25, GE-0101 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2694747

Europejskie Stowarzyszenie Biznesu w Gruzji

Ul. Rapiel Eristavi 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: +32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty w zakresie wymagań technicznych

Gruzińska Krajowa Agencja Norm i Metrologii

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2612530

Faks: +995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Jednolity Krajowy Organ Akredytacyjny

AL. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2192233/+995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Kontakty w zakresie wymogów sanitarnych/fitosanitarnych (SPS)

Krajowa Agencja ds. Żywności (NFA)

Marszałek Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2919167

Faks: +995 32 2919165

Departament fitosanitarny przydzielony do Krajowej Agencji ds. Żywności

Marszałek Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2919167 (rozszerzenia: 120, 133)

Faks: +995 32 2919165

Departament Weterynaryjny przydzielony do Krajowej Agencji ds. Żywności

Marszałek Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2919167 (rozszerzenia: 120, 106)

Faks: +995 32 2919165

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ul. Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Faks: +995 32 727231

Wydział ds. Różnorodności Biologicznej Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ul. Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 727231/+995 32 727232

Faks: +995 32 727231

Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 272538

Służba Skarbowa, Biuro Centralne

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Gruzja

Centrum informacyjne:

Tel.: +995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratorium Ministerstwa Rolnictwa

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 2530968

Faks: +995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Kontakty w zakresie zamówień publicznych

Państwowa Agencja Zamówień Publicznych

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Gruzja

Tel.: +995 32 22484822

Platforma Państwowej Agencji Zamówień Publicznych

 

Strona www: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Ujednolicony system elektroniczny:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Udostępnij tę stronę: