Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią weszła w życie w dniu 1 lutego 2019 r. Firmy z UE już teraz eksportują co roku do Japonii towary o wartości ponad 58 mld euro i usługi o wartości ponad 28 mld euro. Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia zmniejsza bariery handlowe napotykane przez przedsiębiorstwa europejskie przy wywozie do Japonii i pomaga im lepiej konkurować na tym rynku.

Porozumienie w skrócie

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią weszła w życie 1 lutego 2019 r.

Jakie są korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa?

Umowa handlowa z Japonią

 • znosi cła i inne bariery handlowe oraz ułatwia przedsiębiorstwom po obu stronach przywóz i wywóz
 • zapewnia otwartość rynków usług, w szczególności usług finansowych, telekomunikacji i transportu
 • gwarantuje niedyskryminacyjne traktowanie unijnych przedsiębiorstw działających na rynkach zamówień publicznych
 • poprawia ochronę praw własności intelektualnej w Japonii, a także ochronę europejskich produktów rolnych wysokiej jakości, tzw. oznaczeń geograficznych.
 • oszczędza przedsiębiorstwom obu stron znaczne kwoty pieniędzy i czasu podczas dwustronnego handlu towarami
 • przewiduje zwiększone wsparcie dla mniejszych przedsiębiorstw, które są w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknięte barierami w handlu

 

Japonia jest już czwartym co do wielkości unijnym rynkiem eksportu produktów rolnych. Poprawi się dostęp do rynku dla wielu produktów europejskich, w szczególności:

Pełny tekst umowy handlowej z Japonią.

Taryfy

Umowa znosi zdecydowaną większość ceł płaconych przez przedsiębiorstwa europejskie i japońskie.

Po wejściu w życie umowa wyeliminowała 99 % pozycji taryfowych UE i 97 % pozycji taryfowych Japonii. Jeżeli nie zniesiono jeszcze taryf celnych, uzgodniono kontyngenty taryfowe lub obniżki ceł.

Aby sprawdzić taryfy celne dla Twojego produktu, należy znać kod produktu, który opiera się na kodzie Zharmonizowanego Systemu (HS) HS2017, zarówno w odniesieniu do kodów europejskich, jak i japońskich.

Kod produktu
można znaleźć za pomocą Mojego asystenta handlowego

Można również sprawdzić kod statystyczny Japonii dotyczący przywozu.

Umowa otwiera japoński rynek na eksport produktów rolnych z UE, na przykład 

 • cła na wiele serów, takich jak Gouda i Cheddar, zostaną z czasem zniesione.
 • ustanawia się kontyngent bezcłowy na sery świeże (takie jak Mozzarella i Feta).
 • cła na wywóz wina zniknęły z chwilą wejścia w życie
 • w odniesieniu do wołowiny eksporterzy z UE skorzystają z obniżonej taryfy celnej
 • w odniesieniu do wieprzowiny utrzymuje się jedynie niskie cła na wywóz świeżego mięsa do Japonii, a umowa całkowicie zniosła cła na przetworzone mięso.

Harmonogram znoszenia ceł

Cła na zdecydowaną większość produktów są albo natychmiast znoszone po wejściu w życie umowy, albo stopniowo zgodnie z harmonogramem znoszenia ceł.

Punktem wyjścia zniesienia lub obniżenia należności celnych jest „stawka podstawowa”, a obniżki mają miejsce w odniesieniu do tej stawki podstawowej. Za pomocą kodu taryfy celnej produktu można znaleźć obniżkę mającą zastosowanie do stawki podstawowej produktu.

 • uwagi ogólne ułatwiające zapoznanie się z harmonogramami znoszenia ceł zarówno w UE, jak i Japonii
Przywóz z Japonii
Wywóz do Japonii

Kontyngenty taryfowe (TRQ)

Kontyngenty taryfowe mają również zastosowanie do niektórych produktów. Są to określone ilości towarów, które będą uprawnione do preferencyjnego traktowania taryfowego w określonym terminie.

 • istnieje dwadzieścia pięć japońskich produktów rolno-spożywczych objętych kontyngentami taryfowymi
 • kontyngenty taryfowe Japonii
 • Japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (MAFF) dostarcza informacji na temat wniosku i przydziału kontyngentów taryfowych dla każdej pozycji taryfowej, takiej jak cukier, produkty pszenne, przetwory mleczne i inne środki spożywcze (w tym słodycze i niektóre czekolady) w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia (Japonia).

W przypadku przetworów mlecznych przyznawanie kontyngentów taryfowych i pobieranie opłat odbywa się w ramach współpracy w dziedzinie rolnictwa i sektora produkcji zwierzęcej (ALIC).

Przywóz wyznaczonych przetworów mlecznych (np. masła i serwatki) w ramach kontyngentu taryfowego podlega krajowemu systemowi handlowemu.

Arkusze informacyjne Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia (przedsiębiorstwo UE w Japonii)

Niektóre produkty morskie podlegają kontyngentom przywozowym, a importerzy są zobowiązani do ich stosowania.

Więcej informacji na temat stosowania i przydziału kontyngentów taryfowych w Japonii.

Japoński system bazy danych dotyczących tłumaczeń prawa zapewniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Japonia.

Środki zabezpieczające

Umowa handlowa między UE a Japonią przewiduje również dwustronne środki ochronne. Celem działania ochronnego (tj. tymczasowego ograniczenia przywozu produktu) jest ochrona określonego przemysłu krajowego przed wzrostem przywozu każdego produktu, który powoduje lub grozi wyrządzeniem poważnej szkody dla przemysłu. W porozumieniu tym stosuje się środki ochronne w rolnictwie w celu ochrony określonych produktów przed takim gwałtownym wzrostem przywozu.

Produkty UE objęte tymi środkami to:

 • wołowina i wieprzowina (w tym wieprzowina przetworzona)
 • koncentrat białka serwatki (WPC), serwatka w proszku
 • świeże pomarańcze
 • konie wyścigowe

Zob. wykaz środków ochronnych w rolnictwie (s. 368).

Dodatkowe informacje na temat środków ochronnych dotyczących koni wyścigowych

 

Mój asystent handlowy przekazuje Państwu szczegółowe informacje na temat taryf, środków mających zastosowanie do Państwa produktu i rynku oraz przedstawia harmonogramy znoszenia ceł w odniesieniu do odpowiednich pozycji taryfowych.

 

Reguły pochodzenia

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Twój produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA) w Mój asystent handlowy, aby ocenić, czy Twój produkt spełnia reguły pochodzenia i dowiedzieć się, jak przygotować właściwe dokumenty.

Ogólne informacje na temat reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia można znaleźć w tej sekcji.

Pochodzenie to „narodowość ekonomiczna” towarów będących przedmiotem obrotu. Jeśli są Państwo nowi w temacie, można znaleźć wprowadzenie do głównych pojęć w sekcji dotyczącej towarów.

Reguły pochodzenia

Gdzie mogę znaleźć reguły pochodzenia?

Reguły pochodzenia określono w rozdziale 3 dotyczącym reguł pochodzenia umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (Dz.U. L 330 z 27.12.2018, s. 21).

Czy mój produkt pochodzi z UE czy z Japonii?

Aby Twój produkt kwalifikował się do objęcia niższą lub zerową taryfą preferencyjną na mocy umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, musi on pochodzić z UE lub Japonii.

Produkt „pochodzi” z UE lub z Japonii, jeżeli jest

Produkt musi również spełniać wszystkie pozostałe mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale (np. niewystarczająca obróbka lub przetworzenie, zasada niezmienności). Istnieją również pewne dodatkowe mechanizmy elastyczności, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów (np. tolerancja lub kumulacja).

 

Przykłady głównych rodzajów przepisów dotyczących poszczególnych produktów w umowach handlowych UE

 • reguła wartości dodanej – wartość wszystkich materiałów niepochodzących w produkcie nie może przekraczać określonego odsetka jego ceny ex-works
 • zmiana klasyfikacji taryfowej – proces produkcji skutkuje zmianą klasyfikacji taryfowej między materiałami niepochodzącymi a produktem końcowym – na przykład produkcja papieru (dział 48 Systemu Zharmonizowanego) z masy celulozowej niepochodzącej (dział 47 systemu zharmonizowanego)
 • operacje szczególne – wymagany jest szczególny proces produkcyjny, na przykład przędzenie włókien w przędzę – takie reguły są stosowane głównie w sektorze odzieżowym i chemicznym.

Wskazówki, które pomogą Ci przestrzegać przepisów dotyczących poszczególnych produktów

Umowa zapewnia dodatkową elastyczność, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących poszczególnych produktów, takich jak tolerancja lub kumulacja.

Tolerancja
 • reguła tolerancji umożliwia producentowi wykorzystanie materiałów niepochodzących, które są normalnie zakazane przez regułę dotyczącą konkretnego produktu, o ile ich wartość nie stanowi więcej niż 10 % ceny ex-works lub ceny franco na pokładzie produktu.
 • tolerancja ta nie może być wykorzystywana do przekroczenia progu maksymalnej wartości materiałów niepochodzących wymienionych w regułach dotyczących poszczególnych produktów.
 • jest to jednak specyfika umowy UE-Japonia, tolerancja ta może być stosowana w przypadkach, gdy masa materiałów niepochodzących przekracza próg masy przewidziany w regułach dotyczących poszczególnych produktów, pod warunkiem że wartość tych materiałów nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu końcowego – powyżej tej 10 % wartości, materiały te muszą być pochodzące z UE lub z Japonii.
 • szczególne tolerancje mają zastosowanie do wyrobów włókienniczych i odzieży sklasyfikowanych w działach 50–63 Systemu Zharmonizowanego, które są zawarte w uwagach 6–8 załącznika 3-A Uwagi wstępne do reguł pochodzenia dotyczących konkretnych produktów.
Kumulacja

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią przewiduje dwa sposoby kumulowania pochodzenia

 • kumulacja dwustronna – materiały pochodzące z Japonii można uznać za pochodzące z UE (i odwrotnie), jeżeli są wykorzystywane do produkcji produktu w UE
 • pełna kumulacja – obróbkę lub przetworzenie dokonane na materiałach niepochodzących w UE lub Japonii można uznać za pochodzące, aby pomóc w spełnieniu reguły dotyczącej konkretnego produktu (innymi słowy, przetwarzanie przeprowadzone w Japonii może być uznane za czynności kwalifikujące w UE, niezależnie od tego, czy przetwarzanie jest wystarczające do nadania samym materiałom statusu pochodzenia (i odwrotnie)

Inne wymagania

Twój produkt musi również spełniać wszystkie inne mające zastosowanie wymogi określone w rozdziale dotyczącym reguł pochodzenia, takie jak niewystarczająca obróbka lub przetworzenie lub zasada niewprowadzania zmian.

Zasada niewprowadzania zmian

Produkty pochodzące muszą być transportowane z UE do Japonii (i odwrotnie) bez dalszego przetwarzania w państwie trzecim.

Niektóre operacje mogą być przeprowadzane w państwie trzecim, jeżeli produkty pozostają pod dozorem celnym, takie jak:

 • dodawanie lub umieszczanie znaków, etykiet, plomb lub wszelkiej dokumentacji w celu zapewnienia zgodności ze szczególnymi wymogami krajowymi kraju przywozu
 • konserwowanie produktów w dobrym stanie
 • przechowywanie
 • podział przesyłek

Organy celne mogą zażądać przedstawienia dowodów zgodności z regułą, takich jak:

 • umowne dokumenty przewozowe, takie jak konosamenty
 • faktyczne lub konkretne dowody oparte na oznakowaniu lub numeracji opakowań
 • wszelkie dowody związane z samymi towarami

Stawka zwrotu cła

Na mocy umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia możliwe jest uzyskanie zwrotu ceł zapłaconych wcześniej za materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktu wywożonego w ramach preferencyjnej taryfy celnej.

Procedury dotyczące pochodzenia

Eksporterzy i importerzy muszą przestrzegać procedur dotyczących pochodzenia. Procedury te określono w rozdziale 3 sekcja B umowy dotyczącym reguł pochodzenia. Wyjaśniono w nich na przykład, w jaki sposób deklarować pochodzenie produktu, jak ubiegać się o preferencje lub w jaki sposób organy celne mogą weryfikować pochodzenie produktu.

Jak ubiegać się o preferencyjną taryfę? 

Importerzy mogą ubiegać się o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie

 • oświadczenie o pochodzeniu dostarczone przez eksportera lub
 • oświadczenie o pochodzeniu na podstawie „wiedzy importera”

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Oświadczenie o pochodzeniu

Oświadczenie własne eksportera

Eksporterzy mogą złożyć oświadczenie, że ich produkt pochodzi z UE lub Japonii, przedstawiając oświadczenie o pochodzeniu.

W UE może to być realizowane przez:

 • eksporter zarejestrowany w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX) i ten sam numer REX mogą być również stosowane w przypadku niektórych innych umów preferencyjnych UE (np. umowy handlowej UE z Kanadą).
 • każdy eksporter, pod warunkiem że całkowita wartość przesyłki nie przekracza 6 000 EUR

W Japonii może to być realizowane przez:

 • eksporter, któremu przypisano japoński numer korporacyjny

Co powinno zawierać oświadczenie o pochodzeniu?

 • oświadczenie o pochodzeniu powinno znajdować się na fakturze lub jakimkolwiek dokumencie handlowym identyfikującym produkt.
 • tekst deklaracji pochodzenia można sporządzić w dowolnym języku urzędowym UE oraz w języku japońskim i można go znaleźć w załączniku 3-D; państwo przywozu może nie wymagać od importera przedłożenia tłumaczenia oświadczenia o pochodzeniu.
 • eksporterzy muszą wskazać kryteria pochodzenia stosowane w oświadczeniu o pochodzeniu z kodem (zob. załącznik 3-D).

Przedłożenie i ważność

 • oświadczenie o pochodzeniu pozostaje ważne przez 12 miesięcy od daty jego złożenia.
 • zazwyczaj oświadczenie o pochodzeniu dotyczy jednej przesyłki, ale może również obejmować wiele przesyłek identycznych produktów w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy. 

Dodatkowe wyjaśnieniazawierają wytyczne umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia dotyczące oświadczenia o pochodzeniu w przypadku wielu wysyłek identycznych produktów.

Wiedza importera
 • importerzy mogą ubiegać się o preferencyjne stawki celne na podstawie własnej wiedzy na temat pochodzenia przywożonych produktów – mogą one opierać się na dokumentach uzupełniających lub rejestrach dostarczonych przez eksportera lub producenta produktu, które są w posiadaniu importera. Wytyczne dotyczące wiedzy importera zawarte w umowie o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia zawierają dodatkowe wyjaśnienia
 • ponieważ importer składa wniosek na podstawie własnej wiedzy, nie stosuje się oświadczenia o pochodzeniu i nie ma potrzeby identyfikacji eksportera ani producenta, ani podjęcia jakichkolwiek działań związanych z preferencyjnym pochodzeniem towarów na terytorium Strony dokonującej wywozu.
 • importer korzystający z „wiedzy importera” nie musi być zarejestrowany w bazie danych REX.

Weryfikacja pochodzenia

Organy celne mogą zweryfikować, czy przywieziony produkt rzeczywiście jest produktem pochodzącym lub czy spełnia on inne wymogi dotyczące pochodzenia. Weryfikacja opiera się na:

 • współpraca administracyjna między organami celnymi stron przywozu i wywozu
 • kontrole przeprowadzane przez lokalne organy celne – wizyty strony dokonującej przywozu u eksportera nie są dozwolone
 • władze Strony dokonującej przywozu określają pochodzenie i informują organy strony dokonującej przywozu o wynikach.

Wymogi dotyczące produktu 

Przepisy techniczne obejmują przepisy techniczne, normy i procedury oceny zgodności. Przepisy te określają szczególne właściwości techniczne, jakie powinien posiadać dany produkt, takie jak projekt, etykietowanie, opakowanie, funkcjonalność lub wydajność, i są ważne, ponieważ zapewniają osiągnięcie ważnych celów polityki publicznej, takich jak ochrona zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwo środowiska.

Wymogi te mogą być związane z takimi kwestiami jak:

 • Przepisy i wymogi techniczne
 • Przepisy i wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, SPS
 • Rozporządzenia w sprawie ochrony środowiska, które mają zastosowanie do towarów przywożonych.

Należy przestrzegać tych przepisów, aby można było ocenić swoje produkty, aby sprawdzić, czy spełniają one niezbędne normy techniczne.

 

Aby dowiedzieć się, jakie przepisy i wymogi mają zastosowanie do Twojego produktu, należy skontaktować się z Mój asystentem handlowym i podaj nazwę lub kod produktu.

Poniżej można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących produktu i odpowiednie linki.

Środki sanitarne i fitosanitarne ( np.przepisy ustawowe, wykonawcze, normy) to środki mające na celu ochronę ludzi, zwierząt i roślin przed chorobami, szkodnikami lub zanieczyszczeniami.

Dzięki nim produkty spożywcze wprowadzane do obrotu, w tym poprzez import spoza UE, są na pewno bezpieczne dla konsumentów.

Więcej informacji na temat środków sanitarnych i fitosanitarnych między UE a Japonią można znaleźć tutaj.

Podobnie jak UE Japonia ma jedne z najwyższych na świecie standardów bezpieczeństwa żywności. Japonia nie zezwala na przykład na stosowanie hormonów wzrostu w swojej produkcji wołowiny, a uregulowania zapewniające kontrolę GMO mają ogromne znaczenie dla japońskich konsumentów.

Wszystkie produkty przywożone z Japonii muszą być zgodne z normami UE. Dotyczy to m.in. unijnego zakazu stosowania wołowiny poddanej działaniu hormonów oraz przepisów dotyczących stosowania antybiotyków. 

Ponadto całemu przywozowi produktów zwierzęcych do UE z Japonii musi towarzyszyć świadectwo weterynaryjne. 

Jedynie właściwy organ w Japonii, formalnie uznany przez Komisję za zdolny do poświadczania zgodności z wymogami importowymi UE, może wystawiać takie świadectwa. 

Umowa handlowa pomaga zapewnić, aby Państwa produkty nie były utrudnione w wejściu na rynek japoński z powodu nieuzasadnionych barier w handlu środkami sanitarnymi i fitosanitarnymi i fitosanitarnymi, a także usprawnia i przyspiesza procedury zatwierdzania wywozu żywności do Japonii.

Jeśli przywożą Państwo z Japonii do UE więcej informacji na temat wymogów sanitarnych i fitosanitarnych można znaleźć tutaj.

 

Szczegółowe zasady i wymogi dotyczące Twojego produktu można znaleźć w Mój asystent handlowy.

Bariery techniczne w handlu

Chociaż przepisy techniczne są ważne, mogą one czasami stanowić barierę dla handlu międzynarodowego i w związku z tym mogą stanowić znaczne obciążenie dla eksportera.

 • jeśli uważasz, że napotykasz barierę handlową, która spowalnia Twoje przedsiębiorstwo lub uniemożliwia eksport, możesz powiedzieć nam
 • poinformuj o tym, co zaprzestaje eksportu do Japonii, korzystając z formularza internetowego, a UE przeanalizuje Twoją sytuację i podejmie odpowiednie działania

Kontakt z nami

Dokumenty i procedury odprawy celnej

Odprawa celna zazwyczaj obejmuje kontrole

 • należności celne do zapłaty
 • prawidłowy opis towarów, ich pochodzenie i wartość
 • środki bezpieczeństwa i ochrony (przemyt, narkotyki, papierosy, broń, podrobione produkty, zwalczanie terroryzmu)
 • zgodność ze szczegółowymi przepisami, takimi jak przepisy dotyczące ochrony środowiska, wymogi zdrowotne, weterynaryjne, fitosanitarne i dotyczące jakości

Umowa UE-Japonia zapewnia skuteczniejsze procedury celne, aby ułatwić wymianę handlową i zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa.

Dokumentów

Można zapoznać się ze szczegółowymi przewodnikami krok po kroku, w których opisano różne rodzaje dokumentów, które należy przygotować do odprawy celnej swoich produktów.

W zależności od produktu organy celne mogą zażądać wszystkich lub niektórych z poniższych elementów.

 • faktura handlowa (określić szczegółowe wymogi dotyczące jej formy i treści w mój asystent handlowy)
 • Konosament lub lotniczy list przewozowy
 • wykaz opakowań, rachunki frachtowe i świadectwa ubezpieczenia (niezbędne w niektórych przypadkach)
 • pozwolenia na przywóz niektórych towarów
 • certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z obowiązkowymi przepisami dotyczącymi produktów, takimi jak wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, etykietowanie i opakowanie
 • dowód pochodzenia – deklaracja pochodzenia

Dla większej pewności można z wyprzedzeniem złożyć wniosek o wiążącą informację taryfową lub wiążącą informację o pochodzeniu.

 

Szczegółowe informacje na temat dokumentów, które muszą Państwo przedstawić do odprawy celnej Twojego produktu, można znaleźć na stronie Mój asystent ds. handlu.

Japońskie służby celne dostarczają informacji na temat japońskich procedur celnych, w tym wymaganych dokumentów

Japonia znajduje się również w dziewięciu różnych jurysdykcjach celnych. Może być może warto skontaktować się z właściwymi dla Ciebie jurysdykcjami, aby usprawnić proces celny dla Twojego produktu.

Procedury

Opis sposobu udowodnienia pochodzenia produktów w celu ubiegania się o preferencyjną taryfę oraz zasad związanych z weryfikacją pochodzenia przez organy celne znajduje się w sekcji dotyczącej reguł pochodzenia powyżej.

Ogólne informacje na temat procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu znajdują się na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia przewiduje lepszą ochronę praw własności intelektualnej dla europejskich przedsiębiorstw eksportujących do Japonii innowacyjne, artystyczne, odrębne i wysokiej jakości produkty. Zobowiązania zostały wzmocnione i obejmują przepisy dotyczące ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, znaków towarowych, ochrony praw autorskich, patentów, minimalnych wspólnych zasad ochrony danych dotyczących badań regulacyjnych w odniesieniu do produktów farmaceutycznych oraz przepisów dotyczących egzekwowania prawa cywilnego.

Umowa uznaje szczególny status i zapewnia ochronę na rynku japońskim ponad 200 europejskich produktów rolnych pochodzących ze szczególnego europejskiego pochodzenia geograficznego, znanych jako oznaczenia geograficzne. Właściciele uzgodnionych dwustronnie oznaczeń geograficznych w sektorach rolnym, spożywczym i napojów korzystają z ochrony przed podrabianiem. Wykaz chronionych oznaczeń geograficznych w UE i Japonii znajduje się w załączniku 14-B do umowy o partnerstwie gospodarczym.

Patenty

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia potwierdza, że obie strony będą współpracować w celu utrzymania wzmocnienia ochrony patentowej.

Na mocy umowy zarówno UE, jak i Japonia zobowiązały się do przedłużenia okresu ochrony patentowej produktów farmaceutycznych i chemicznych produktów rolnych. Więcej informacji na temat patentów w Japonii, w tym na temat procedur składania i rozpatrywania wniosków, można znaleźć w Japońskim Urzędzie Patentowym.

Inne kwestie związane z własnością intelektualną

Japoński Urząd Patentowy przedstawia przegląd wzorów użytkowych, wzorów, znaków towarowych i praw autorskich.

Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia również dalsze informacje na temat egzekwowania Państwa praw własności intelektualnej.

Usług

Umowa ułatwia unijnym i japońskim przedsiębiorstwom świadczenie usług i zapewnia pracownikom przedsiębiorstw większą mobilność w celu wykonywania pracy na miejscu.

Czasowe przemieszczanie się personelu przedsiębiorstwa 

Załącznik 8-C: Porozumienie w sprawie przemieszczania się osób fizycznych w celach służbowych

Umowa zawiera pewne zobowiązania dotyczące wjazdu i pobytu czasowego osób fizycznych w rozdziale 8 sekcja D.

Lista koncesyjna Unii Europejskiej i Japonii w załączniku III do załącznika 8-B zawiera pewne zastrzeżenia i dalsze przepisy dotyczące osób odbywających wizyty służbowe do celów założenia przedsiębiorstwa, osób przeniesionych wewnątrz przedsiębiorstwa, inwestorów i osób odbywających krótkoterminowe wizyty służbowe. Załącznik III do załącznika 8-B jest dostępny pod następującymi linkami:

Niektóre zastrzeżenia, ograniczenia i dalsze postanowienia dotyczące usługodawców kontraktowych i osób wykonujących wolne zawody są określone w harmonogramie Unii Europejskiej i w harmonogramie Japonii w załączniku IV do załącznika 8-B. Załącznik IV do załącznika 8-B jest dostępny pod poniższymi linkami.

Umowa o partnerstwie gospodarczym zawiera szereg postanowień, które mają zastosowanie horyzontalnie do całego handlu usługami, takich jak postanowienie potwierdzające prawo stron do regulowania usług. Umowa o partnerstwie gospodarczym potwierdza prawo władz do utrzymania usług publicznych i nie będzie zmuszać rządów do prywatyzacji lub deregulacji usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i gospodarka wodna.

Szczegółowe zobowiązania zostały uzgodnione w sektorach, takich jak:

 • usługi pocztowe i kurierskie
 • telekomunikacji
 • usługi transportu morskiego
 • usługi finansowe

Jeżeli chodzi o zobowiązania dotyczące transgranicznego handlu usługami, zob. sekcja C rozdziału 8 Umowy.

Przemieszczanie się wykwalifikowanego personelu

Ogólne informacje o wizach
Ograniczenia działalności gospodarczej usługodawców kontraktowych i osób wykonujących wolne zawody w Japonii

W odniesieniu do niektórych usług zakres działalności gospodarczej jest ograniczony w sposób określony w dodatku IV „Ograniczenia działalności gospodarczej usługodawców kontraktowych i osób wykonujących wolne zawody w Japonii” do załącznika 8-B „Wykazy do rozdziału 8” do umowy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Istnieje wiele przepisów prawa pracy dotyczących ochrony pracowników w Japonii.  Te przepisy prawa pracy mają zasadniczo zastosowanie do wszystkich form zatrudnienia w Japonii, niezależnie od tego, czy pracodawca jest japońskim czy zagranicznym, czy też przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwem zagranicznym lub zarejestrowanym w Japonii.  Rozporządzenie dotyczące tych ustaw ma również zastosowanie do pracowników zagranicznych w Japonii, o ile ci pracownicy zagraniczni spełniają prawną definicję pracowników zawartą w tych przepisach. 

Ogólne informacje na temat ogólnego systemu prawa pracy w Japonii związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi można uzyskać na stronach internetowych wymienionych w poniższych nagłówkach.

Ogólne informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi
Zasady, które należy uwzględnić w przypadku zatrudnienia za granicą
Informacje na temat głównych przepisów prawa pracy

Usługi telekomunikacyjne i informatyczne

W Japonii

 • telekomunikacja jest szeroko zdefiniowana w ustawie o działalności telekomunikacyjnej jako „przekazywanie, przekazywanie lub odbieranie kodów, dźwięków lub obrazów drogą kablową, radiową lub w jakiejkolwiek innej formie elektromagnetycznej”.
 • usługę telekomunikacyjną definiuje się jako „pośrednictwo komunikacji innych osób przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego lub oferowanie w inny sposób urządzenia telekomunikacyjnego na potrzeby komunikacji innych osób”, oraz
 • działalność telekomunikacyjna jest wówczas definiowana jako „przedsiębiorstwo, w którym usługodawca świadczy usługę telekomunikacyjną w celu zaspokojenia potrzeb innych podmiotów, z wyjątkiem udostępniania urządzeń nadawczych na mocy ustawy o radiofonii i telewizji”.

Podręcznik dotyczący wejścia na rynek japońskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego – dostępny tylko w języku japońskim – który zasadniczo wchodzi w zakres definicji „działalności telekomunikacyjnej” i w związku z tym wymaga zgłoszenia lub rejestracji.

Wejście na rynek japoński
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji: Podręcznik wejścia na rynek japońskiej działalności telekomunikacyjnej, czerwiec 2016 r. (angielski). Proszę wziąć pod uwagę, że wersja angielska może nie być aktualna. Ponadto materiały uzupełniające (w tym m.in. przykładowe przypadki wskazujące, czy wymóg zgłoszenia ma zastosowanie do poszczególnych przedsiębiorstw) są dostępne wyłącznie w wersji japońskiej z maja 2019 r. oraz suplementu z października 2019 r.
 • Następujące podręczniki i wytyczne są również dostępne pod adresem:
  • Podręcznik wprowadzania na rynek działalności w zakresie nadawania kablowego (angielski);
  • Podręcznik budowy sieci przez operatorów telekomunikacyjnych (angielski); oraz
  • Wytyczne dotyczące użytkowania Polaków, kadzi, konduktów i podobnych obiektów będących własnością przedsiębiorstw użyteczności publicznej (angielski).
Zaostrzenie przepisów mających zastosowanie do inwestycji zagranicznych w sektorze IT

Dodanie przedsiębiorstw wymaganych do złożenia uprzedniego powiadomienia dotyczącego wewnętrznych inwestycjibezpośrednich (METI, angielski) – do sektorów objętych wymogiem uprzedniego powiadomienia w odniesieniu do przychodzących inwestycji bezpośrednich dodano przedsiębiorstwa związane z IT.

Zamówienia publiczne

Każdego roku rządy krajowe, regionalne i gminne Japonii i UE kupują od przedsiębiorstw prywatnych towary i usługi o wartości miliardów euro lub je nabywają. Władze te publikują zamówienia lub przetargi publiczne, w których później uczestniczą przedsiębiorstwa i przedstawiają swoje oferty. 

Umowa o partnerstwie gospodarczym rozszerza dostęp do zamówień publicznych i otwiera nowe rynki dla przedsiębiorstw obu stron.

UE i Japonia uzgodniły przepisy, które:

 • zakazanie nieuczciwej dyskryminacji ze strony jednej strony wobec oferentów z drugiej strony
 • zmaksymalizowanie przejrzystości w przetargach na zamówienia publiczne w celu zapewnienia przedsiębiorstwom wiedzy o możliwościach po obu stronach
 • zmaksymalizowanie możliwości udziału unijnych przedsiębiorstw w przetargach publicznych w Japonii na wszystkich szczeblach administracji rządowej – krajowym, regionalnym i gminnym

Zwiększony dostęp przedsiębiorstw z UE do zamówień udzielanych w ramach przetargów w Japonii obejmuje takie sektory jak:

 • koleje
 • szpitale
 • ośrodki akademickie
 • przesył energii elektrycznej

Więcej informacji

Inwestycje

Umowa promuje inwestycje między UE a Japonią i potwierdza prawo każdej ze stron do regulowania uzasadnionych celów polityki uzgodnionych w niewyczerpującym wykazie. Trwają negocjacje dwustronne w sprawie zawarcia potencjalnej umowy w sprawie ochrony inwestycji.

Jeżeli chodzi o transgraniczny handel usługami i liberalizację inwestycji, w umowie o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia przyjęto system wykazu negatywnego, w którym wymieniono istniejące i przyszłe środki niespełniające wymogów, które należy zarezerwować przy jednoczesnej liberalizacji całego transgranicznego handlu usługami i obszarami inwestycyjnymi.

Jeżeli chodzi o zobowiązania dotyczące liberalizacji inwestycji, zob. rozdział 8 sekcja B umowy

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia dotyczące obowiązujących środków Unii Europejskiej i Japonii, proszę zapoznać się z listami koncesyjnymi Unii Europejskiej i Japonii określonymi w załączniku I do załącznika 8-B do umowy, dostępnym pod adresem:

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia dotyczące przyszłych środków Unii Europejskiej i Japonii, proszę zapoznać się z listami koncesyjnymi Unii Europejskiej i Japonii określonymi w załączniku II do załącznika 8-B, dostępnym pod adresem:

Jeżeli chodzi o przepływ inwestorów w celach biznesowych, zob. sekcja „Usługi” powyżej.

Jak założyć firmę w Japonii

Przegląd zakładania działalności gospodarczej w Japonii
Wymagane formularze

Ograniczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Japonii

Przegląd procedur przewidzianych w ustawie o wymianie walutowej i handlu zagranicznym

Przegląd ustawy o wymianie walutowej i handlu zagranicznego oraz systemu powiadamiania (Japonia)

Ustawa o wymianie walutowej i handlu zagranicznym (angielska i japońska). Proszę jednak pamiętać, że tłumaczenie na język angielski nie zawsze jest aktualne. Aktualne informacje można znaleźć w wersji japońskiej.

 

Wyjaśnienie zakresu stosowania ustawy o wymianie walutowej i handlu zagranicznym

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o wymianie walutowej i handlu zagranicznym („FEFTA”) „inwestor zagraniczny” oznacza każdą z następujących osób, która dokonuje przychodzących inwestycji bezpośrednich itp. wymienionych w pozycjach art. 26 ust. 2 FEFTA lub dokonuje określonego nabycia określonego w art. 26 ust. 3 FEFTA:
osoba fizyczna niebędąca rezydentem Japonii;
podmiot ustanowiony na mocy prawa obcego lub posiadający główną siedzibę w innym państwie;
japońską spółkę, w której suma praw głosu posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez określoną spółkę przez osoby wymienione w ppkt (i) i/lub (ii) powyżej wynosi 50 % lub więcej całkowitych praw głosu; lub
(iv) podmiot japoński, w którym osoby określone w ppkt (i) powyżej stanowią większość wszystkich członków zarządu spółki lub większość członków zarządu posiadających pełnomocnictwo przedstawicielskie.

Sektory, w których wymagane są uprzednie powiadomienia
Formularze zgłoszeniowe

Właściwy formularz będzie zależał od środków inwestycyjnych.

Zachęty rządowe do promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Japonii

Instytucje prowadzące dochodzenia i konsultacje

Biuro Invest Japan

Każde z właściwych ministerstw i agencji posiada biuro Invest Japan (angielski), które odpowiada na następujące działania potencjalnych inwestorów:

 • wnioski o informacje na temat inwestycji i ubiegania się o możliwości inwestycyjne; oraz
 • skargi dotyczące przetwarzania zaawansowanego systemu powiadamiania, tzw. systemu niepodejmowania działań, oraz inwestycji.
 • JETRO dostarcza angielskie formularze do kontaktu z Biurem Invest Japan w każdym właściwym ministerstwie/agencji: Inwestuj biura JAPAN: Dane kontaktowe (angielski)
 • JETRO zapewnia punkt kompleksowej obsługi dla inwestorów zagranicznych zamierzających założyć lub rozszerzyć swoją bazę biznesową w Japonii: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angielski)
Inwestuj Japonię – infolinia
 • Ośrodek wsparcia JETRO dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw powiązanych z zagranicą zamierzających inwestować w Japonii. Usługi są dostępne w językach innych niż japońskie: Inwestuj Japonię – infolinia (angielski)
Inne przydatne linki

MŚP

Umowa UE-Japonia zawiera specjalny rozdział poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w którym określono, że strony przekazują sobie wzajemnie informacje na temat dostępu do rynku drugiej strony.

Strona internetowa UE wspierająca unijne MŚP eksportujące do Japonii

Japońska strona internetowa wspierająca unijne MŚP eksportujące do Japonii

Strona internetowa poświęcona europejskim MŚP zawiera linki do organów zajmujących się konkretnymi kwestiami handlowymi oraz przeszukiwalną bazę danych według kodu taryfy celnej, aby uzyskać informacje o dostępie do rynku dla rynku japońskiego.

Kanały dystrybucji;

Stworzenie praktycznego kanału dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia Twojego produktu do japońskich półek i sprzedawców detalicznych. Wymaga to zabezpieczenia japońskich krajowych i lokalnych dystrybutorów, zwłaszcza w celu pokonania barier językowych, technicznych i logistycznych w handlu.

Organizacja Produkcyjna ds. Przywozu i Promocji (Mipro), Centrum UE-Japonia ds. Współpracy Przemysłowej są dobrymi punktami kontaktowymi dla wszystkich producentów unijnych.

Japońska Organizacja Handlu Zewnętrznego (JETRO) dysponuje również platformą kojarzenia przedsiębiorstw międzynarodowych, na której sprzedawcy i nabywcy japońscy i zagraniczni mogą zamieszczać ogłoszenia.

Wyjaśnienie znaczenia roli firm handlowych

Przedsiębiorstwa handlowe odgrywają ważną rolę w sprzedaży przywożonych towarów w Japonii, pełniąc rolę łączników między zagranicznymi producentami a japońskimi nabywcami i odwrotnie.

Rola firm handlowych obejmuje między innymi:

 • identyfikacja popytu
 • pomoc w negocjacjach między producentami a nabywcami
 • zakończenie procedur przywozu/wywozu. 

Firmy handlowe mogą udzielać pomocy w identyfikacji popytu lub partnerów lokalnych w Japonii i mogą być:

 • firmy handlowe o charakterze ogólnym, które mają do czynienia z niemal wszystkimi
 • wyspecjalizowane firmy handlowe, które zajmują się wyłącznie określonymi produktami (np. wyrobami stalowymi, produktami spożywczymi itp.).

Linki i kontakty

Strona internetowa DG ds. Handlu

Centrum UE-Japonia ds. Współpracy Przemysłowej

Delegatura Unii Europejskiej w Japonii

Pełny tekst porozumienia

Udostępnij tę stronę: