Unia celna Andory

Czy są Państwo zainteresowani przywozem produktów z Andory? Ta część pomaga zrozumieć unię celną UE z Andorą.

W skrócie

Unia celna między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory została utworzona w 1990 r. Przewiduje się w nim:

 • swobodny przepływ między dwiema częściami unii celnej w odniesieniu do objętych nimi towarów w wyniku zniesienia środków taryfowych i pozataryfowych
 • wspólna taryfa celna, wspólna polityka handlowa i wspólna deklaracja w umowach preferencyjnych WE
 • przyjęcie przez Andorę przepisów dotyczących formalności przywozowych stosowanych przez Wspólnotę wobec państw trzecich oraz przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie do spraw celnych we Wspólnocie i niezbędnych dla właściwego funkcjonowania unii celnej
 • ulgi specjalne/ulgi podatkowe dla podróżnych

Handel towarami

 • Unia celna obejmuje wszystkie produkty znajdujące się między rozdziałami 25 a 97 Systemu Zharmonizowanego (HS).
 • Unia celna nie obejmuje produktów rolnych. Produkty objęte działami HS 1-24 pochodzące z Andory są jednak zwolnione z należności przywozowych przy przywozie do UE. Ponadto preferencyjne traktowanie dotyczy konkretnych unijnych wyrobów tytoniowych przywożonych do Andory.

Taryfy

 • zerowe cła i zerowe kontyngenty dla towarów objętych unią celną
 • w przypadku przetworzonych produktów rolnych zniesienie należności celnych przywozowych i opłat o skutku równoważnym ma zastosowanie do ceł stanowiących stały składnik opłaty na przywóz tych produktów do Wspólnoty z Księstwa Andory, a składnik zmienny nadal ma zastosowanie
 • Wymelduj się w cencie w odniesieniu do konkretnego produktu pochodzącego z UE i wywożonego do Andory z wykorzystaniem mojego asystenta ds. handlu
 • Wyrkazanie z taryf w odniesieniu do konkretnego produktu pochodzącego z Andory i eksportowanego do UE z wykorzystaniem mojego asystenta ds. handlu

Reguły pochodzenia

 

Sprawdź reguły pochodzenia, które mają zastosowanie do danego produktu w moim stanowisku asystenta ds. handlu.

Wymagania dotyczące produktów

Przepisy techniczne i wymogi

 • dowiadują się o wymaganiach technicznych, zasadach i procedurach, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej.
 • Szczegółowe przepisy i przepisy mające zastosowanie do produktu i kraju pochodzenia w ramach My Trade (asystent ds. handlu). Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeśli nie znają Państwo kodu celnego, możesz wyszukać ją za pomocą swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • dowiedz się o normach w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, norm sanitarnych i fitosanitarnych, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej
 • Wyszukiwanie przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia na stanowisku „My Trade Assistance”. Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeśli nie znają Państwo kodu celnego, możesz wyszukać ją za pomocą swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Dokumenty i procedury w zakresie odprawy celnej

 • Księstwo Andory przyjęło przepisy celne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania unii celnej w oparciu o Wspólnotowy Kodeks Celny i jego przepisy wykonawcze.
 • jeżeli Księstwo Andory samodzielnie przyznaje preferencje taryfowe, a władze tego państwa pragną dokonać kontroli po odprawie celnej świadectwa pochodzenia (EUR.1 lub formularza A) lub deklaracji na fakturze, kontrole takie są przeprowadzane przez jeden z wyznaczonych urzędów celnych Wspólnoty.
 • świadectwa zastępcze wydane przez wspólnotowe urzędy celne lub urzędy celne Księstwa Andory, pod kontrolą których produkty zostały poddane, są akceptowane w pozostałej części unii celnej na warunkach określonych w każdej z tych procedur.
 • Andora stosuje odpowiednio rozporządzenie nr 1207/2001 (deklaracja dostawcy)
 • więcej informacji o dokumentach i procedurach dotyczących odprawy celnej potrzebnych do przywozu do Unii Europejskiej

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • dowiedz się więcej na temat prawodawstwa w zakresie własności intelektualnej i zielonej infrastruktury w UE, a także unijnej polityki w dziedzinie praw własności intelektualnej w handlu

Handel usługami

 • więcej informacji na temat zasad, przepisów i ułatwień w handlu usługami

Zamówienia publiczne

 • ogólne informacje o przepisach dotyczących zamówień publicznych, zasadach i dostępie do różnych rynków
 • szczegółowe informacje na temat unijnego rynku zamówień publicznych

Inwestycje

 • dostęp do informacji ogólnych na potrzeby inwestycji za granicą
 • szczegółowe informacje na temat inwestycji zagranicznych w UE

Linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: