Εμπορικές συμφωνίες

Η ΕΕ εφαρμόζει ειδικές εμπορικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)

Η ΕΕ προσφέρει το ισχύον ΣΓΠ της σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος. Το καθεστώς προβλέπει μερική ή πλήρη κατάργηση των τελωνειακών δασμών της ΕΕ για μεγάλο αριθμό προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων + (ΣΓΠ +)

Το ΣΓΠ + είναι ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Μειώνει τους εισαγωγικούς δασμούς της ΕΕ στο 0 % για τις ευάλωτες χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος που εφαρμόζουν 27 διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση.

Όλα εκτός από όπλα (ΟΕΟ)

Το καθεστώς ΟΕΟ είναι ένα ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, το οποίο παρέχει πλήρη αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ για όλα τα προϊόντα εκτός από τα όπλα και τον εξοπλισμό.

Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)

ΟιΣΟΕΣ είναι εμπορικές και αναπτυξιακές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) — που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία μέσω της σταδιακής ελευθέρωσης του εμπορίου και της βελτιωμένης συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου.

Άλλα ειδικά εμπορικά καθεστώτα περιλαμβάνουν:

Κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά (MAR)

Ο κανονισμόςMAR παρέχει αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για προϊόντα καταγωγής των χωρών ΑΚΕ που δεν επωφελούνται από καθεστώς ΟΕΟ και έχουν συνάψει ΣΟΕΣ που εκκρεμεί η κύρωσή τους.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)

Ο ΕΟΧ φέρνει σε επαφή τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) — την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στην ενιαία αγορά της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων, καθώς και τις ενοποιημένες συναφείς πολιτικές (ανταγωνισμός, μεταφορές, ενέργεια, οικονομική και νομισματική συνεργασία).

Τελωνειακές Ενώσεις

Η ΕΕ είναι μέλος τριών τελωνειακών ενώσεων

Οι τελωνειακές ενώσεις εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών της τελωνειακής ένωσης, την εναρμόνιση των εξωτερικών δασμών, τα εναρμονισμένα μέτρα εμπορικής πολιτικής, τα κοινά πρότυπα και την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, καθώς και τη συνεργασία σε άλλους τομείς.

Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ)

Οι ΥΧΕ δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά συνδέονται συνταγματικά με τέσσερα κράτη μέλη (Δανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες).  Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χορηγεί μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις σε όλα τα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, καθώς και τη δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της Κοινότητας στο σύνολό της.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις