Wymogi dotyczące produktu

Produkty przywożone do Europy i produkty znajdujące się w obrocie na rynku UE muszą spełniać wymogi UE w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska i praw konsumentów. Czasami, gdy produkt jest przedmiotem obrotu, może podlegać różnym środkom kontroli, zarządzaniu pozwoleniami na przywóz lub innym szczególnym systemom handlowym.

Chociaż wymogi dotyczące 85 % produktów są zharmonizowane w UE, istnieją również przepisy dotyczące produktów, które mają zastosowanie wyłącznie na szczeblu krajowym.

  • szczegółowe zharmonizowane przepisy i wymogi UE dotyczące Twojego produktu można znaleźć na stronie My Trade Asystent. Zacznij od przedstawionego poniżej ogólnego przeglądu
  • w celu uzyskania informacji na temat przepisów i przepisów dotyczących produktów w odniesieniu do towarów, które mają zastosowanie wyłącznie na szczeblu krajowym, każde państwo UE ustanowiło tzw.„punkt kontaktowy ds.produktów”

 

Pamiętaj, że musisz przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju UE, w którym zamierzasz wprowadzić swój produkt do obrotu.

Skorzystaj z usług mojego asystenta handlowego, aby znaleźć

  • procedury przywozowe oraz szczególne formalności i przepisy mające zastosowanie do przywożonych produktów
  • procedury celne i wzory wymaganych dokumentów
  • właściwe organy krajowe w obszarach takich jak środki ochrony zdrowia i higieny w odniesieniu do roślin i zwierząt

Przegląd wymogów UE dotyczących produktów

Szczegółowe informacje na temat wymogów UE dotyczących produktów 

 

Zakazy i ograniczenia

Organy celne i inne organy przeprowadzają kontrole na granicach Unii w celu egzekwowania tych wielu różnych wymogów w ramach polityk sektorowych, które określa się mianem „zakazów i ograniczeń”. Więcej informacji na temat P&R, w tym „Zintegrowany unijny wykaz planów i reform” wraz ze wszystkimi z nich, można znaleźć pod następującym adresem: Zakazy i ograniczenia (europa.eu).

Udostępnij tę stronę: