Produktkrav

Produkter som importeras till Europa och produkter som saluförs på EU-marknaden måste uppfylla EU:s krav för att skydda människors och djurs hälsa, miljön och konsumenternas rättigheter. Ibland kan en produkt vid handel omfattas av olika kontrollåtgärder, förvaltning av importlicenser eller andra särskilda handelsordningar.

Även om kraven för 85 % av produkterna är harmoniserade i EU finns det också produktregler som endast gäller på nationell nivå.

  • du hittar de särskilda EU-harmoniserade reglerna och kraven för din produkt i min handelsassistent. Börja med den allmänna översikt som presenteras nedan.
  • för information om produktregler och bestämmelser för varor som endast gäller på nationell nivå har varje EU-land inrättat en så kallad kontaktpunkt förprodukter.

 

Tänk på att du bara behöver följa de regler som gäller i det EU-land där du avser att släppa ut din produkt på marknaden.

Använd min handelsassistent för att hitta

  • importförfaranden och särskilda formaliteter och bestämmelser som gäller för dina importerade produkter
  • tullförfaranden och provexemplar av de dokument som krävs
  • nationella behöriga myndigheter på områden som hälso- och hygienåtgärder för växter och djur

Översikt över EU:s produktkrav

Läs mer om EU:s produktkrav för 

 

Förbud och begränsningar (P ′ R)

Tullmyndigheterna och andra myndigheter utför kontroller vid unionens gränser för att genomdriva dessa många olika krav inom ramen för sektorspolitiken, som kallas ”förbud och restriktioner”. Mer information finns på webbplatsen ” Prohibitions and Restrictions” (Förbud och begränsningar) (europa.eu), inklusive en ”Integrerad EU P-R-lista” med alla dessa.

Dela sidan:

Genvägar