Maszyny i wyroby techniczne

Strona ta służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Mój asystent ds. handlu.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdego nagłówka znajduje się we wszystkich językach UE. Dane te są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Harmonizacja techniczna

Harmonizacja techniczna w Unii Europejskiej (UE) ma na celu harmonizację zasadniczych wymogów, które muszą spełniać produkty przy wprowadzaniu ich do obrotu, poprzez zastosowanie formuły „ogólne odniesienie do norm” oraz zasady wzajemnego uznawania w celu wyeliminowania przeszkód technicznych w swobodnym przepływie towarów. Takie specyfikacje techniczne różnią się w zależności od kategorii produktów.

 

Normy techniczne dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Wszystkie urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą spełniać mandaty normalizacyjne i zharmonizowane specyfikacje techniczne przed wprowadzeniem ich na rynek UE.

 

Specyfikacje techniczne dla wyrobów budowlanych

Każdy wyrób lub zestaw, który jest produkowany i wprowadzany do obrotu w celu wbudowania w obiekty budowlane, musi spełniać mandaty normalizacyjne i zharmonizowane specyfikacje techniczne przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE.

 

Normy techniczne dotyczące zabawek

Zabawki przywożone do UE muszą spełniać specjalne wymogi bezpieczeństwa, które są specyficzne dla zamierzonej grupy wiekowej, jak również wymogi dotyczące identyfikowalności.

 

Normy techniczne dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Materiały wybuchowe przywożone do UE, przeznaczone do użytku cywilnego, podlegają dyrektywie UE opartej na zaleceniu ONZ w sprawie transportu towarów niebezpiecznych.

 

Normy techniczne dotyczące wyrobów pirotechnicznych

Te normy techniczne są wymagane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego (zaprojektowanych do użytku na scenie wewnątrz lub na zewnątrz, w tym produkcji filmowej i telewizyjnej lub podobnego użytku), wyrobów pirotechnicznych widowiskowych i innych wyrobów pirotechnicznych do celów technicznych.

 

Maszyny

 

Normy techniczne dla dźwigów

Przed wprowadzeniem na rynek UE dźwigi przeznaczone do zainstalowania na stałe w budynkach muszą spełniać wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa związane z ograniczeniami przepustowości, bezpieczeństwem przeciwpożarowym i konserwacją.

 

Normy techniczne dotyczące maszyn i elementów bezpieczeństwa

Aby maszyna mogła zostać wprowadzona na rynek UE, projekt i budowa maszyny muszą spełniać zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Normy techniczne dotyczące środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej wprowadzane do obrotu w UE muszą spełniać wymogi dotyczące projektu, produkcji, materiałów, badań, instrukcji, informacji przekazywanych przez producenta i innych aspektów.

 

Normy techniczne dotyczące urządzeń na zewnątrz pomieszczeń przyczyniających się do emisji hałasu w środowisku

Urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń wprowadzane na rynek UE muszą spełniać wymogi dotyczące emisji hałasu do środowiska.

 

Urządzenia ciśnieniowe

 

Normy techniczne dla urządzeń ciśnieniowych

Zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy wprowadzane na rynek UE muszą spełniać pewne wymogi dotyczące projektowania, produkcji i oceny zgodności. Dotyczy to wyłącznie urządzeń o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu większym niż 0,5 bara.

 

Normy techniczne dla prostych zbiorników ciśnieniowych

Proste zbiorniki ciśnieniowe spawane wprowadzane do obrotu w UE podlegają zgodności z obowiązkowymi zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa. Dotyczy to wyłącznie zbiorników spawanych pod ciśnieniem większym niż 0,5 bara, przeznaczonych do przechowywania powietrza lub azotu i nieprzeznaczonych do opalania.

 

Urządzenia medyczne

Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE jest uzależnione od spełnienia zasadniczych wymogów w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i stron trzecich oraz osiągnięcia zamierzonego poziomu działania.

 

Normy techniczne dotyczące wyrobów medycznych

 

Normy techniczne dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

 

Normy techniczne dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia gazowe

 

Normy techniczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Każda aparatura elektryczna i elektroniczna jest zgodna z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w celu zapewnienia ochrony jej działania przed zaburzeniami elektromagnetycznymi.

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń oświetleniowych trzeciego stopnia

Lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności, stateczników i opraw oświetleniowych, które mogą być zasilane takimi lampami, mogą być wprowadzane na rynek UE tylko wtedy, gdy spełniają pewne wymogi dotyczące ekoprojektu.

 

Normy techniczne dotyczące urządzeń gazowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych

Urządzenia gazowe dla gospodarstw domowych (w tym palniki z wymuszoną suszą) wprowadzane do obrotu w UE muszą spełniać obowiązkowe wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące m.in. zapłonu, trwałości i zużycia energii.

 

Normy techniczne dla urządzeń elektrycznych niskiego napięcia

Sprzęt elektryczny niskiego napięcia podlega zgodności z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia.

 

Normy techniczne dla urządzeń radiowych

Urządzenia radiowe podlegają zgodności z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami. Przykładami produktów, których to dotyczy, są: urządzenia uruchamiane przez internet, urządzenia do monitorowania urządzeń medycznych do domu, systemy nawigacji lub śledzenia, telefony komórkowe.

 

Transport

 

Normy techniczne dla pojazdów silnikowych

Niektóre kategorie pojazdów silnikowych muszą spełniać zharmonizowane wymogi techniczne ustanowione w prawodawstwie UE w odniesieniu do samochodów osobowych, motocykli i ciągników, a także ich przyczep, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.

 

Normy techniczne dotyczące kolei linowych do przewozu osób

Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób muszą spełniać pewne zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W szczególności mają one zastosowanie do kolejek linowych lin linowych lub innych pojazdów, w których trakcję zapewnia jedna lub więcej lin, kolejki linowe podnoszone lub przemieszczane przez kable nośne, w tym wyciągi gondola i podnośniki krzeseł, oraz wyciągi oporowe.

 

Normy techniczne dotyczące rekreacyjnych jednostek pływających

Rekreacyjne jednostki pływające (w tym skutery wodne) muszą przestrzegać norm zharmonizowanych i ocen zgodności.

 

Normy techniczne dla statków rybackich

Statki rybackie o długości 24 metrów i większej muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i świadectwa zgodności określone w przepisach UE.

 

Normy techniczne dotyczące wyposażenia morskiego

Wyposażenie morskie musi spełniać określone wymogi i przepisy. Mają one zastosowanie do następujących urządzeń: środki ratunkowe, zapobieganie zanieczyszczeniom mórz, sprzęt ochrony przeciwpożarowej, sprzęt nawigacyjny i sprzęt radiokomunikacyjny.

 

Normy techniczne dla statków pasażerskich

Wymogi bezpieczeństwa i odpowiednie świadectwa są wymagane dla nowych i istniejących statków pasażerskich o długości co najmniej 24 metrów oraz szybkich jednostek pasażerskich odbywających podróże krajowe w obrębie państwa członkowskiego UE.

 

Normy techniczne dla cywilnych statków powietrznych

Przywóz cywilnych statków powietrznych (w tym ich części) musi spełniać wymogi UE dotyczące zdatności do lotu, integralności, eksploatacji i struktury organizacyjnej wyrobu.

 

Normy techniczne dotyczące elementów systemu kolei

Aspekty strukturalne i operacyjne transportu kolejowego podlegają dyrektywie UE.

 

Metrologia

 

Normy techniczne dla wag automatycznych

Wagi automatyczne muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywie szczegółowej. Wagi automatyczne definiuje się jako wagi mające na celu określenie masy ciała poprzez zastosowanie działania grawitacji na ten organizm, bez udziału operatora.

 

Normy techniczne dotyczące miar długości materiału

Miary długości materiału muszą spełniać wymagania w odniesieniu do ich materiałów, oznaczeń, warunków odniesienia i maksymalnych możliwych błędów.

 

Normy techniczne dotyczące liczników

Liczniki podlegają zgodności z zasadniczymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywie szczegółowej. Ma to zastosowanie do: wodomierze, gazomierze i przeliczniki objętości, liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii cieplnej, systemy pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz taksometry

 

Normy techniczne dla wag nieautomatycznych

Wagi nieautomatyczne muszą spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywie szczegółowej. Wagi nieautomatyczne definiuje się jako wagi wymagające interwencji operatora podczas ważenia.

 

Ekoprojekt produktów wykorzystujących energię

UE ustanowiła ramy, zgodnie z którymi producenci produktów wykorzystujących energię muszą na etapie projektowania ograniczyć zużycie energii i inne negatywne skutki dla środowiska występujące w cyklu życia produktu. W miarę możliwości informacje dotyczące efektywności środowiskowej i efektywności energetycznej produktu muszą być widoczne na samym produkcie, co umożliwi konsumentom porównanie przed zakupem.

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla niektórych produktów do ogrzewania powietrznego i chłodzenia

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla wentylatorów

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp wodnych

 

Wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla prostych set-top boksów

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp LED i powiązanych urządzeń

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla transformatorów elektroenergetycznych

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla komputerów i serwerów

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń oświetleniowych trzeciego stopnia

 

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla trybu czuwania i wyłączenia oraz trybu czuwania przy podłączeniu do sieci, zużycia energii elektrycznej przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe

 

Produkty energooszczędne

Oprócz obowiązków nałożonych na mocy unijnej dyrektywy w sprawie ekoprojektu w zakresie ograniczenia zużycia energii i innych negatywnych skutków dla środowiska przy wytwarzaniu produktów wykorzystujących energię, unijna dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego ustanawia ramy etykietowania i informowania konsumentów o zużyciu energii przez produkty związane z energią. Celem jest umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji o zakupie w oparciu o zużycie energii oraz zachęcenie producentów do projektowania bardziej efektywnych produktów w celu zaspokojenia zapotrzebowania konsumentów. Poniższy wykaz wymogów obejmuje przepisy ustanowione w obu dyrektywach w odniesieniu do niektórych produktów wykorzystujących energię:

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej kotłów na paliwo stałe

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej pralek dla gospodarstw domowych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych

 

Wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla domowych urządzeń do gotowania

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej odkurzaczy

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej profesjonalnych urządzeń chłodniczych

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej telewizorów

 

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych

 
Udostępnij tę stronę: