Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Ċili

F’daqqa t’għajn

L-UE u ċ-Ċilì kkonkludew Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fl-2002, li jinkludi Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles komprensiv li daħal fis-seħħ fi Frar 2003 li jkopri r-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċilì.

Il-Ftehim ġie emendat mill-Protokoll tal-Adeżjoni tal-2004.

Aqra aktar

Regoli ta’ Oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fl-Anness III tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni (ĠU L 352, 30.12.2002, p. 935). Il-link tirreferi għall-verżjoni konsolidata kif emendata mill-Protokoll tal-Adeżjoni tal-2004 mal-Ftehim (ĠU L 38, 10.2.2005, p. 3) u d-Deċiżjoni Nru 2/2015 tal-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni UE-Ċilì tat-30 ta’ Novembru 2015.

In-noti ta’ Spjegazzjoni għall-Anness III ġew ippubblikati fl-2003 (ĠU C 321, 31.12.2003, p. 22) u riveduti fl-2005(ĠU C 56, 5.3.2005, p. 36).

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fiċ-Ċilì?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċilì, irid joriġina fl-UE jew fiċ-Ċilì.

Prodott joriġina fl-UE jew fiċ-Ċilì, jekk

 • miksuba għalkollox fl-UE jew fiċ-Ċilì, jew
 • manifatturati fl-UE jew fiċ-Ċilì bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji sakemm tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Appendiċi II
  Ara wkoll l-Appendiċi I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott.        
  Għal ċerti prodotti, hemm xi regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott — ara l-Appendiċi IIa.

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri f’dawn ir-regoli jintużaw primarjament fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 7 tal-Appendiċi I “Noti introduttorji” tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott
Kumulazzjoni
 • Akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fiċ-Ċilì jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti jew ir-regola tat-trasport dirett.

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn iċ-Ċilì (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħażna temporanja f’pajjiż terz hija permessa, sakemm il-merkanzija tibqa’ taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma ssirx operazzjonijiet oħra għajr

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti jew siġilli
 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • il-qsim tal-kunsinni
 • kwalunkwe operazzjoni ddisinjata biex tippreservahom f’kundizzjoni tajba

Ikollok tipprovdi evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur, bħal:

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport (pereżempju poloz tat-tagħbija)
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha
Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċilì mhuwiex possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali, ikollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u tara li t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih qed timporta l-oġġetti tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-Prova tal-Oriġini u fit-Titolu IV dwar l-Arranġamenti għall-Kooperazzjoni Amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew

Ikkonsulta n-Noti ta’ Spjegazzjoni għall-Anness III u l-verżjoni riveduta tagħhom għad-dettalji dwar it-tlestija tal-provi tal-oriġini.

Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx

 • EUR 500 għal pakketti żgħar jew
 • EUR 1,200 għall-bagalji personali

Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ċertifikat ta’ moviment EUR.1

Iċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jinħarġu fiċ-Ċilì mid-Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, kif ukoll l-uffiċċji lokali tiegħu ta’ ProChile. DIRECON huwa responsabbli wkoll għal

 • l-għoti, il-monitoraġġ u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet lil “esportaturi approvati”
 • kontrolli ta’ wara l-verifika wara talba minn awtorità doganali fi Stat Membru tal-UE

L-awtorità doganali fiċ-Ċilì tista’ titlob lill-awtoritajiet doganali fl-Istati Membri tal-UE biex jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-merkanzija jew l-awtentiċità tal-prova tal-oriġini. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

L-Appendiċi III jinkludi kampjun ta’ ċertifikat EUR.1 u jagħti indikazzjonijiet għat-tlestija tiegħu.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fiċ-Ċilì billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Tista’ ssir permezz ta’

 • esportatur approvat, jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 6 000

Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tissodisfa lill-awtoritajiet doganali kompetenti tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll ta’ kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirtiraw l-istatus approvat tiegħek jekk tabbużah bi kwalunkwe mod. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali kompetenti (DIRECON għan-naħa Ċilena).

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini?

L-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (fil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jiddeskrivi l-prodotti kkonċernati f’dettall suffiċjenti biex jiġu identifikati:

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jinsab fl-Appendiċi IV. Iċċekkja mal-awtoritajiet doganali tiegħek għal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista’ jkollhom.

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li inti taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

Dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kondizzjoni li tiġi ppreżentata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li tirreferi għalihom.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet li jimportaw u dawk li jesportaw
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali — żjarat tal-parti li timporta lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-parti li tesporta jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Links u kuntatti utli

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċilì

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3 pistin. Providencia. Santiago

Kodiċi Postali: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

Email: delegation-chile@eeas.europa.eu

Web: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr