Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Peru-Ekwador

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Ekwador il-Perù jinkludi liberalizzazzjonijiet tariffarji sħaħ jew parzjali, kwoti sostantivi mingħajr dazju, it-tneħħija ta’ ostakli regolatorji jew tekniċi mhux tariffarji u l-introduzzjoni ta’ miżuri li jiffaċilitaw il-kummerċ, bħal proċeduri doganali. Il-Ftehim Kummerċjali jilliberalizza wkoll il-movimenti tal-kapital, l-investimenti u s-swieq tal-akkwist pubbliku. Mhux l-inqas, il-Ftehim jimpenja lill-partijiet biex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, jiggarantixxu d-drittijiet tal-impjieg u jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni ambjentali.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim kummerċjali komprensiv tal-UE mal-Kolombja u l-Perù ġie applikat b’mod proviżorju mal-Perù mill-1 ta’ Marzu 2013 u mal-Kolombja mill-1 ta’ Awwissu 2013.

Fl-1 ta’ Jannar 2017, l-Ekwador ingħaqad ukoll mal-ftehim.

Test sħiħ u annessi tal-ftehim mal-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador.

Lista tal-emendi u l-annessi kollha tal-ftehim hija disponibbli fuq is-sit web tad-DĠ TRADE.

B’riżultat ta’ dan, l-UE issa għandha ftehim kummerċjali preferenzjali ma’ tliet pajjiżi tal-komunità Andina (il-Bolivja hija l-eċċezzjoni). Fil-preżent, il-Bolivja tibbenefika mill-iskema ġeneralizzata ta’ preferenzi (SĠP) tal-UE inkluż permezz tal-arranġament speċjali ta’ inċentivi għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza magħrufa bħala SĠP +. Il-Bolivja tista’ titlob ukoll li tinnegozja biex tissieħeb fil-ftehim kummerċjali jekk tkun tixtieq tagħmel dan.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE minn naħa waħda, u l-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador, min-naħa l-oħra, fetaħ is-swieq fuq iż-żewġ naħat u jipprovdi

 • ambjent tan-negozju aktar stabbli u prevedibbli
 • kundizzjonijiet aħjar għall-kummerċ permezz ta’ regoli ġodda dwar l-ostakli nontariffarji, il-kompetizzjoni, it-trasparenza u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
 • dazji doganali mnaqqsa jew żero għal kważi l-merkanzija kollha
 • aċċess imtejjeb għas-swieq tal-akkwist pubbliku u tal-investiment

Il-pagamenti kurrenti u l-movimenti tal-kapital huma wkoll liberalizzati. Dan jiffaċilita l-moviment liberu tas-servizzi, l-investimenti u l-istabbilimenti.

 

Relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù

L-ogħla esportazzjonijiet tal-UE lejn it-tliet pajjiżi Andini huma oġġetti manifatturati, speċjalment makkinarju u tagħmir tat-trasport, kif ukoll prodotti kimiċi.

Min-naħa l-oħra, l-ogħla importazzjonijiet mill-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador fl-UE jikkonsistu fi prodotti agrikoli, fjuwils u prodotti tal-minjieri.

Tariffi

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Peru-Ekwador jipprovdi aċċess imtejjeb għas-suq billi jnaqqas jew jelimina t-tariffi fuq prodotti importanti għall-kummerċ bilaterali.

UE

Matul perjodu tranżitorju, l-UE telimina t-tariffi fuq kważi l-esportazzjonijiet kollha li ġejjin mill-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador, ħlief għal ċerti ħxejjex u frott.

Għal prodotti sensittivi speċifiċi, hemm kwoti tariffarji fis-seħħ. Dan ifisser li kull sena ammont limitat biss ta’ prodotti sensittivi jista’ jiġi kkummerċjalizzat mingħajr dazji. Il-prodotti soġġetti għall-kwoti tariffarji (TRQs) huma

 • faqqiegħ
 • qamħirrum ħelu
 • ħelu
 • annimali bovini
 • ħalib tal-baqra
 • rum
 • zokkor
 • jogurt
 • banana

Dawn il-kwoti huma ġestiti fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ min jinqeda l-ewwel l-ewwel. Il-perjodu għall-applikazzjonijiet huwa mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru. Jekk xi importazzjonijiet li jaslu fl-UE jaqbżu dawn it-TRQs, japplika dazju doganali MFN.

Sib id-dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mat-tariffi għal kull kategorija ta’ prodotti u l-kwoti tar-rati applikabbli

Il-Kolombja, l-Ekwador, il-Perù

Il-Kolombja, il-Perù u l-Ekwador jagħtu wkoll benefiċċji tariffarji lill-Unjoni Ewropea. Filwaqt li tirrikonoxxi l-asimmetrija fil-livelli ta’ żvilupp tal-partijiet, il-liberalizzazzjoni hija gradwali, u tinfirex fuq perjodu ta’ mhux aktar minn 17 sena. Ladarba jiġi implimentat it-tnaqqis kollu fit-tariffi

 • il-prodotti industrijali u tas-sajd kollha tal-UE se jiġu esportati mingħajr dazju lejn il-Perù, il-Kolombja u l-Ekwador, taħt ċerti kundizzjonijiet
 • il-biċċa l-kbira tal-prodotti agrikoli tal-UE se jiġu esportati wkoll mingħajr dazju. Madankollu, lista ta’ prodotti sensittivi huma esklużi mil-liberalizzazzjoni, filwaqt li oħrajn huma soġġetti għal kwoti tariffarji

Sib id-dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-eliminazzjoni tat-tariffi u l-kwoti applikabbli fil —

 

Qabel ma tesporta

Regoli ta’ oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, sib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima dwar il-merkanzija.

Regoli ta’ oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fl-Anness II dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva. Il-link tirreferi għal verżjoni konsolidata li tqis l-adeżjoni tal-Ekwador fl-2016 (ĠU L 356, 24.12.2016, p. 1093).

Il-prodott tiegħi huwa “oriġinarju” skont il-ftehim kummerċjali?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja, l-Ekwador, il-Perù, dan irid joriġina fl-UE jew f’pajjiż Andin firmatarju. Prodott jitqies li joriġina jekk ikun

 • miksub kollu kemm hu fl-UE jew f’pajjiż Andin firmatarju
 • immanifatturat fl-UE jew f’pajjiż Andin firmatarju bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji, u jissodisfa r-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Appendiċi 2. Ara l-Appendiċi 1 “Noti Introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott. Ara wkoll l-Appendiċi 2A għal regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott għal ċerti prodotti

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (is-Sistema Armonizzata, il-Kapitolu 48) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fi ħjut — tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ tat-tessuti u tal-kimika

Pariri u suġġerimenti biex jgħinu jikkonformaw mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranzi jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Appendiċi 1 “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

Kumulazzjoni

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù jipprevedi diversi modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali, tippermetti li materjali li joriġinaw f’pajjiż Andin firmatarju jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jiġi vvalutat jekk il-prodott finali huwiex oriġinarju
 • akkumulazzjoni djagonali bejn l-UE, il-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù
 • akkumulazzjoni djagonali, tippermetti li materjali li joriġinaw fil-Kosta Rika, El Salvador, il-Gwatemala, il-Ħonduras, in-Nikaragwa, il-Panama, il-Venezwela jitqiesu bħala li joriġinaw fil-Kolombja, fl-Ekwador u fil-Perù, taħt ċerti kundizzjonijiet meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott

 

Kif taħdem l-akkumulazzjoni djagonali?

L-akkumulazzjoni djagonali sseħħ fost diversi pajjiżi differenti li jikkondividu l-istess regoli ta’ oriġini u li għandhom ftehimiet kummerċjali ma’ xulxin. Dan huwa meta produttur ta’ merkanzija fi kwalunkwe pajjiż ikun jista’ jimporta materjali u jużahom daqslikieku oriġinaw f’pajjiżhom stess. Pereżempju, skont il-Konvenzjoni PEM, negozjant tal-Moldova li qed jagħmel ħwejjeġ għall-esportazzjoni lejn l-UE jista’ juża drappijiet li joriġinaw fil-Moldova, il-Georgia u l-Ukrajna (u/jew kwalunkwe parti oħra tal-Kovent tal-PEM) biex jipproduċi l-ħwejjeġ. Ir-rekwiżit ta’ trasformazzjoni doppja (jiġifieri manifatturat mill-ħajt) ġie ssodisfat u jitqies li joriġina mill-Moldova meta jiġi esportat lejn l-UE u għalhekk se jibbenefika minn aċċess liberu fis-suq tal-UE.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħar-regola tat-trasport dirett.

Ir-regola tat-trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn pajjiż Andin firmatarju (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

It-trasbord jew il-ħżin temporanju f’pajjiż terz huwa permess jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma jgħaddux minn operazzjonijiet għajr

 • ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni maħsuba biex tippreservahom f’kundizzjoni tajba

Il-prodotti oriġinarji jistgħu jiġu ttrasportati permezz ta’ pipeline li jgħaddi minn territorju li mhuwiex dak tal-UE jew tal-pajjiżi Andini firmatarji.

Evidenza li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti għandha tingħata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa skont il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja, l-Ekwador, il-Perù.

Proċeduri tal-oriġini

It-Taqsima 4 dwar il-Prova tal-oriġini u t-Taqsima 5 dwar l-Arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva jistabbilixxu l-proċeduri tal-oriġini relatati mat-talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini li tista’ tkun jew

Mhi meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • EUR 500 għal pakketti żgħar
 • EUR 1,200 għall-bagalji personali

Ċertifikat ta’ moviment EUR.1

 • L-Appendiċi 3 jinkludi kampjun taċ-ċertifikat EUR.1 u struzzjonijiet dwar kif timlih
 • Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun ippreparat biex jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati

Dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew, fil-Kolombja, fil-Perù, fl-Ekwador billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir minn

 • esportatur approvat
 • kwalunkwe esportatur, jekk il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx EUR 6,000
Esportaturi approvati

L-esportaturi skont dan il-ftehim jistgħu jitolbu awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet doganali tagħhom biex jagħmlu dikjarazzjonijiet tal-oriġini għal prodotti ta’ kwalunkwe valur.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat fil-każ ta’ abbuż.

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini
 • l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-kunsinna jew dokument kummerċjali ieħor li jidentifika l-prodott (Appendiċi 4)
  • “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali [jew governattiva kompetenti] Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”
 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit, sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak
 • meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek
 • dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata lill-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li tirreferi għalihom

 Verifika ta’ l-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet importaturi u esportaturi
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali (żjarat tal-parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi)

Ladarba l-verifika tkun ġiet konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-pajjiż importatur bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott 

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu karatteristiċi speċifiċi li prodott għandu jkollu fir-rigward tad-disinn, it-tikkettar, l-immarkar, l-imballaġġ, il-funzjonalità u l-prestazzjoni tiegħu, li huma mfassla biex jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem, kif ukoll l-istandards ambjentali. Madankollu, jista’ jkun jiswa wisq flus għan-negozjanti biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Skont il-ftehim kummerċjali, l-UE u t-tliet pajjiżi Andini jikkooperaw dwar is-sorveljanza tas-suq, ir-regolamenti tekniċi, l-istandards u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità. In-naħat huma impenjati favur it-trasparenza, billi jagħmlu r-regolamenti tekniċi kollha disponibbli għall-pubbliku. Din il-kooperazzjoni tiffaċilita l-kummerċ b’mod ġenerali u b’mod partikolari fi prodotti bħal farmaċewtiċi, apparat mediku, strumenti ottiċi, vetturi u tipi oħra ta’ makkinarju.

Is-sħab jissorveljaw ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-konformità maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll il-konklużjoni tal-ftehimiet ta’ rikonoxximent mal-korpi taċ-ċertifikazzjoni. Dan jikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità bejn iż-żewġ reġjuni.

Tikkettar

Il-Ftehim jipprevedi dixxiplini innovattivi fit-tikkettar u l-immarkar li jillimitaw l-ammont ta’ informazzjoni meħtieġa fuq tikketta permanenti. Dan jipprevjeni tikketti ta’ piż u bla bżonn li mhumiex ta’ rilevanza stretta għall-konsumaturi.

 • l-approvazzjoni minn qabel biex jiġu rreġistrati t-tikketti ma għadhiex meħtieġa, sakemm it-tikketti ma jkunux meħtieġa biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti
 • pittogrammi u nomenklatura internazzjonali għat-tikketti tal-prodotti huma permessi
 • fit-tessuti u ż-żraben, l-informazzjoni li l-produtturi jridu jipprovdu fuq it-tikketti permanenti hija limitata li jfisser li t-tikketti mhux permanenti jintużaw biss biex juru informazzjoni addizzjonali, jekk ikun meħtieġ

Kolombja — kuntatti għal rekwiżiti tekniċi

L-Ekwador — kuntatti għal rekwiżiti tekniċi

Il-Perù — kuntatti għal rekwiżiti tekniċi

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza (SPS)

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Peru-Ekwador jipprovdi bilanċ bejn il-kummerċ li jiffaċilita l-armonizzazzjoni tar-regoli SPS u l-protezzjoni tar-regoli sanitarji nazzjonali eżistenti, u b’hekk jiżgura li l-istandards ma jiġux kompromessi.

Il-Ftehim jipprevedi l-armonizzazzjoni tal-miżuri SPS, inklużi regoli u proċeduri speċifiċi għall-ispezzjonijiet tal-istituzzjonijiet nazzjonali, il-verifika tal-informazzjoni, it-trasparenza u l-iskambju tal-informazzjoni.

Il-Ftehim jipprevedi wkoll Sottokumitat dwar il-Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji biex isolvi kwalunkwe problema li tista’ tinqala’ f’dan il-qasam, kif ukoll biex isegwi u jimmonitorja l-azzjonijiet SPS imwettqa mill-partijiet kollha għal dan il-ftehim. Pereżempju, sar progress konsiderevoli mis-sottokumitat fir-rigward tal-kisba ta’ aċċess reali għall-prodotti agrikoli u tal-ipproċessar tal-ikel mill-UE għas-suq Kolombjan.

Kolombja — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

L-Ekwador — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Il-Perù — kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostakli għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu kummerċjali li jdewwem in-negozju tiegħek jew li ma jħallikx tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Kolombja, l-Ekwador, jew il-Perù bl-użu tal-formola online, imbagħad l-UE tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • lista tal-ippakkjar
 • liċenzji ta’ importazzjoni għal ċerta merkanzija
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

Għal informazzjoni dettaljata dwar liema dokumenti trid tippreżenta għall-approvazzjoni doganali għall-prodott tiegħek, mur għand L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjonijiet ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u ta’ regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Ftehim kummerċjali jipprovdi protezzjoni aktar b’saħħitha tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-importazzjonijiet/esportazzjonijiet tiegħek lejn u mill-Kolombja, l-Ekwador jew il-Perù.

It-Titolu VII tal-Ftehim Kummerċjali UE-Kolombja-Per-Ekwador jafferma mill-ġdid l-impenji tal-partijiet għall-ftehim TRIPS u l-Konvenzjoni dwar il-Bijodiversità (CBD) u jagħtihom kemm trattament nazzjonali kif ukoll trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit (MFN). Dan ifisser li l-proprjetà intellettwali tiegħek fil-Kolombja, fl-Ekwador jew fil-Perù se tiġi ttrattata bl-istess mod bħal dik taċ-ċittadini ta’ dawk il-pajjiżi.

Il-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù wkoll emendaw u adottaw leġiżlazzjoni ġdida biex jinkorporaw speċjalitajiet reġjonali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) b’mod simili għall-UE.

Kummerċ f’servizzi

Il-Ftehim kummerċjali jiftaħ is-swieq tas-servizzi fiż-żewġ reġjuni għal xulxin u jipprovdi ċ-ċertezza legali u l-prevedibbiltà li għandek bżonn bħala fornitur ta’ servizz. Dan imur lil hinn mill-impenji li saru skont il-Ftehim Ġenerali tad-WTO dwar il-Kummerċ fis-Servizzi, li jikkonsolida l-aċċess għal setturi importanti bħat-telekomunikazzjoni, is-servizzi finanzjarji u tan-negozju, is-servizzi ambjentali, is-servizzi ta’ distribuzzjoni u s-setturi mhux tas-servizzi, filwaqt li jirriżerva d-dritt tal-partijiet li jibdlu aspetti ta’ importanza partikolari (eż. restrizzjonijiet fuq il-perċentwal minimu tal-forza tax-xogħol li trid tkun lokali, is-servizzi tal-kompjuter użati fl-attività transfruntiera u s-servizzi awżiljarji użati fit-trasport bl-ajru).

Il-Ftehim kummerċjali jiżgura wkoll li ma ssirx diskriminazzjoni kontrik bħala fornitur ta’ servizz fis-setturi miftuħa għalik.

Ara t-Titolu IV Kummerċ fis-Servizzi, Stabbiliment u Kummerċ Elettroniku.

Forniment transfruntier u stabbiliment ta’ servizzi

Il-Ftehim jippermetti aċċess kważi sħiħ għas-suq għas-servizzi transfruntiera u għall-istabbiliment f’firxa wiesgħa ta’ diversi oqsma, inklużi s-servizzi finanzjarji, is-servizzi professjonali, it-trasport marittimu u s-servizzi tat-telekomunikazzjoni.

Diversi limitazzjonijiet japplikaw għall-forniment transfruntier tas-servizzi bankarji u tat-trasport ferrovjarju, bħal dawk relatati mal-protezzjoni tal-minoranzi.

Ara l-Anness VIII (Lista ta’ Impenji dwar il-Provvista Transkonfinali ta’ Servizzi)

Limitazzjonijiet mhux diskriminatorji japplikaw ukoll għall-istabbiliment fis-setturi tad-distribuzzjoni u tal-ambjent.

Anness VII (Lista ta’ Impenji dwar l-Istabbiliment)

Moviment ta’ persuni

Il-viżitaturi kummerċjali tal-UE għal żmien qasir jistgħu jibqgħu temporanjament fil-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù u viċi versa. Dan jinkludi fornituri ta’ servizzi li ġew ikkuntrattati biex jipprovdu servizz fl-Unjoni Ewropea lil konsumatur finali (arkitettura, inġinerija, servizzi mediċi, riċerka u disinn, riċerka tas-suq, fieri kummerċjali, turiżmu).

Ara l-Anness IX (Riżervi Rigward il-Preżenza Temporanja ta’ Persuni Fiżiċi għal Skopijiet ta’ Negozju).

Akkwist Pubbliku

Il-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù jippermetti lill-kumpaniji tal-UE jagħmlu offerti u jikkompetu għal offerti tal-gvern fil-pajjiżi sħab taħt kundizzjonijiet ugwali ma’ kumpaniji domestiċi.

L-Anness XII tal-Ftehim jiddikjara r-regoli applikabbli għall-akkwist pubbliku. Dan jiddeskrivi liema entitajiet huma koperti mill-ftehim, kif ukoll l-oġġetti u s-servizzi li jistgħu jkunu soġġetti għal kuntratti pubbliċi. Telenka wkoll żoni esklużi, bħall-akkwist jew il-kiri tal-art, l-aġenziji tat-taxxa jew tad-depożiti, u s-servizzi pubbliċi tal-impjiegi.

Fl-aħħar nett, il-Ftehim jipprovdi prinċipji ġenerali tal-akkwist pubbliku, inklużi l-proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti, l-użu ta’ mezzi elettroniċi, ir-regoli tal-oriġini, u l-kumpens.

Kolombja — kuntatti għall-akkwist pubbliku

L-Ekwador — kuntatti għall-akkwist pubbliku

Il-Perù — kuntatti għall-akkwist pubbliku

Links, kuntatti u dokumenti

Il-Kolombja

Istituzzjonijiet Nazzjonali — Kolombja

Bank tar-Repubblika tal-Kolombja

Carrera 7, Nru. 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Faks: + 57 1 2861686

Direttorat Nazzjonali tat-Taxxa u d-Dwana (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, Nru. 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Faks: + 57 1 3337841

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — Kolombja

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Kolombja

Calle 116 número 7–15, intern 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Faks: + 57 1 7470074

Email: delegation-colombia@eeas.europa.eu

L-ambaxxata Kolombjana fil-Belġju

96a post ta’ Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 2 649 56 79

Faks: + 32 2 646 54 91

Email: ebruselas@cancilleria.gov.co

Web: belgica.embajada.gov.co

Il-Ministeru tal-Kummerċ, l-Industrija u t-Turiżmu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, Nru. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Faks: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, Nru 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faks: + 57 1 5600104

Web: http://www.procolombia.co/

Tieqa Unika għall-Kummerċ Barrani (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 Nru 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Web: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għal rekwiżiti tekniċi — il-Kolombja

Is-Supreintendenza għall-Industrija u l-Kummerċ (SIC) taħt il-Ministeru tal-Kummerċ, l-Industrija u t-Turiżmu (MINCIT)

Carrera 13 # 27–00, Floors: L-1 ut-3, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faks: + 57 1 5870284

Web: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Istitut Kolombjan għall-Istandards u ċ-Ċertifikazzjoni Tekniċi (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Faks: + 57 1 2221435

Email: direccion@icontec.org

Web: https://www.icontec.org/

Korp Nazzjonali ta’ Akkreditazzjoni tal-Kolombja (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, Test 103

Faks: + 57 1 321 2938, Test 117

Web: http://www.onac.org.co

Ministeru għall-Minjieri u l-Enerġija

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, Nru. 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Faks: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

L-awtorità Nazzjonali għal-Liċenzji Ambjentali (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, Nru. 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faks: + 57 1 3406212

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — Kolombja

Sottodirettorat għall-Protezzjoni u r-Regolamentazzjoni tas-Saħħa tal-Annimali taħt l-Istitut Agrikolu Kolombjan

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Nru. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ċentru għall-Eċċellenza Fitosanitarja taħt l-Istitut Agrikolu Kolombjan

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 Nru. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faks: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Sottodirettorat tal-Protezzjoni u r-Regolamentazzjoni Agrikola taħt l-Istitut Agrikolu Kolombjan

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Nru. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Kumitat Tekniku Nazzjonali dwar il-Bijosikurezza taħt l-Istitut Agrikolu Kolombjan

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, Nru. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministeru għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Web: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministeru għar-Relazzjonijiet Barranin

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, Nru. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Faks: + 57 1 3814747

L-awtorità Nazzjonali għall-Akkwakultura u s-Sajd (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A Nru. 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

Email: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Web: https://www.aunap.gov.co/

Sistema ta’ Informazzjoni Sanitarja għall-Importazzjoni u l-Esportazzjoni ta’ Prodotti Agrikoli u tal-Bhejjem (SISPAP)

Web: https://www.ica.gov.co/

 

Diviżjoni tal-Affarijiet Multilaterali tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, Nru. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faks: + 57 1 3814747

Istitut ta’ Riċerka għar-Riżorsi Bijoloġiċi Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, Nru. 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — Kolombja

Il-Kolombja tixtri Effiċjenti

Il-Kolombja Compra eficiente

Nru 7 Race 26–20 Floor 17,10 u 8, Tequendama tal-Bini, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Web: https://colombiacompra.gov.co/

Is-sistema Elettronika tal-Kolombja għall-Akkwist Pubbliku (Secop)

 

Web:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Ħanut virtwali tal-Istat Kolombjan: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

L-Ekwador

Istituzzjonijiet Nazzjonali — l-Ekwador

Il-Bank Ċentrali tal-Ekwador

Banco Central del Ekwador

Avenida 10 de Agosto Nru 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Il-Kumitat għall-Kummerċ Barrani (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Faks: + 593 2 2543897

Is-servizz Doganali Nazzjonali tal-Ekwador (SENAE)

Aduana del Ekwador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar apert 9 de Othubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Web: https://www.aduana.gob.ec/

Kunsill Nazzjonali għaż-Żoni ta’ Kummerċ Ħieles (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Sottosegretarju għall-Industriji Intermedji u Finali tal-Vemministrija tal-Produzzjoni u l-Industriji assenjat lill-Ministeru tal-Produzzjoni, il-Kummerċ Barrani, l-Investimenti u s-Sajd

Sottosegretarja de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministeru ta’ l-Ambjent

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — l-Ekwador

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-Ekwador

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

Email: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

L-ambaxxata tal-Ekwador fil-Belġju

AV. Louise 363–9 sular, 1050 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 2644 3258

Email: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Web: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Kummerċ Agrikolu

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postali 17–21–322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Assoċjazzjoni tal-Kummerċ tal-Industrija Nazzjonali tal-Ekwador

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekwador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Faks: + 593 2 2448118

Email: camara@camindustriales.org.ec

FAVUR L-EKWADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Othubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

Email: contacto@proecuador.gob.ec

Web: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għal rekwiżiti tekniċi — l-Ekwador

Servizz Ekwadorjan għall-Istandardizzazzjoni (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

Email: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Web: https://www.normalizacion.gob.ec/

Direttorat għall-Validazzjoni u ċ-Ċertifikazzjoni taħt l-Istitut tal-Istandards tal-Ekwador

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faks: + 593 2 2567815

Servizz ta’ Akkreditazzjoni tal-Ekwador

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Web: http://www.acreditacion.gob.ec

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — l-Ekwador

L-Aġenzija tal-Ekwador għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-Prodotti Agrikoli assenjata lill-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Bhejjem (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

L-Aġenzija fito u għar-Regolamentazzjoni u l-Kontroll Sanitarju

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. ED. Mag, piso 9. Quito — l-Ekwador

Web: https://www.agrocalidad.gob.ec

Sottosegretarju tal-Akkwakultura tal-Ministeru tal-Produzzjoni, il-Kummerċ Barrani, l-Investimenti u s-Sajd (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Direttorat tal-agrodiversità tas-Sottosegretarju tal-Agrikoltura tal-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Bhejjem

Dirección de Agrodiversidad de la Subsegretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Istitut Ekwadorjan għall-Proprjetà Intellettwali, Direttorat Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Varjetajiet tal-Pjanti

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Forum Edificio 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Il-Ministeru tas-Saħħa Pubblika (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, Sur Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Il-Ministeru tal-Produzzjoni, il-Kummerċ Barrani, l-Investimenti u s-Sajd (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/

Direttorat Nazzjonali għall-Bijodiversità taħt il-Ministeru tal-Ambjent

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faks: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Direttorat għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Migrazzjoni

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 Test. + 593 2 2912101

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — l-Ekwador

Is-servizz Nazzjonali tal-Akkwist Pubbliku (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Web: www.compraspublicas.gob.ec

 

Il-Perù 

Istituzzjonijiet Nazzjonali — Perù

Il-Bank Ċentrali ta’ Riżerva tal-Perù

Banco Central de Reserva del PerȘ

441–445, Triq Santa Rosa, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Web: http://www.bcrp.gob.pe

Sorveljanza Doganali Nazzjonali tal-Perù (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Web: http://www.sunat.gob.pe/

Il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Il-Ministeru tal-Kummerċ Barrani u t-Turiżmu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

Email: webmaster@mincetur.gob.pe

Web: https://www.gob.pe/mincetur

Tieqa Unika tal-Kummerċ Barrani (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

Email: vuce@mincetur.gob.pe

Web: https://www.vuce.gob.pe/

Id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa Ambjentali (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

Email: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Web: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Rappreżentanzi, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju — il-Perù

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Perù

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Faks: + 51 1 4214563

Email: delegation-peru@eeas.europa.eu

Missjoni tal-Perù għall-Unjoni Ewropea

L-ambaxxata tal-Perù, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brussell, BELĠJU

Tel.: + 32 2 733 33 19

Email: info@embaperu.be

Web: https://www.embajadaperu.be/

Il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Belgo Perto — Brussell

Rue Hobbema 75, 1000 Brussell, Belgium

Tel: + 32 475 920 974 email:

 is-sit

web info@belgoperu.com: www.belgoperu.com 

Il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Belgo Perto — Antwerp

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerp, Belgium

Tel: + 32 475 920 974 email:

 is-sit

web info@belgoperu.com: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIUM

Tel.: + 32 2749 1851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għal rekwiżiti tekniċi — il-Perù

Istitut Nazzjonali tal-Kwalità (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

Email: inacal@inacal.gob.pe

Web: https://www.inacal.gob.pe/

Istitut Nazzjonali għad-Difiża tal-Kompetizzjoni u l-Protezzjoni tal-Proprjetà Intellettwali (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faks: + 51 1 2241715

Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni, Viċi Ministeru għat-Trasport

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS) — Perù

Servizz Nazzjonali għas-Saħħa Agrikola (SENASA), Ministeru tal-Agrikoltura u l-Irrigazzjoni

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Nru 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

Email: senasacontigo@senasa.gob.pe

Organizzazzjoni Nazzjonali tas-Saħħa tas-Sajd (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué Nru 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Web: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministeru tal-Produzzjoni (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

Email: consultas@produce.gob.pe

Sottodirettorat għall-Kwarantina tal-Annimali, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa tal-Annimali, Servizz Nazzjonali għas-Saħħa Agrikola, Ministeru tal-Agrikoltura u l-Irrigazzjoni

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Nru 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faks: + 51 1 3401486

Email: senasacontigo@senasa.gob.pe

Id-Direttorat għall-Għajnuna u t-Teknoloġiji l-Ġodda (DIN), Istitut Nazzjonali għad-Difiża tal-Kompetizzjoni u l-Protezzjoni tal-Proprjetà Intellettwali (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faks: + 51 1 2241715

Sottodirettorat għall-Kwarantina tal-Pjanti, Direttorat Ġenerali għas-Saħħa tal-Pjanti, Servizz Nazzjonali għas-Saħħa Agrikola, Ministeru tal-Agrikoltura u l-Irrigazzjoni

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina Nru 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faks: + 51 1 3401486

Id-Direttorat Ġenerali tad-Diversità Bijoloġika, Ministeru għall-Ambjent

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, estensjoni 1349

Faks: + 51 1 6116000, estensjoni 1349

Istitut Nazzjonali tal-Innovazzjoni Agrarja

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, estensjoni 295

Faks: + 51 1 3495646

Kumitat Peruvjan għall-Kosmetiċi u l-Iġjene taħt il-Kamra tal-Kummerċ

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Id-Direttorat Ġenerali tal-Mediċini, il-Provvisti u d-Drogi (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Web: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Kunsill Nazzjonali għall-Projbizzjoni ta’ Armi Kimiċi taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faks: + 51 1 2042498

Kuntatti għall-akkwist pubbliku — il-Perù

Aġenzija ta’ Sorveljanza tal-Akkwisti Pubbliċi (OSKE)

Organismo Superviżur de las Contrataciones del Estado (OSKE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Web: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Ir-reġistru Nazzjonali tal-Fornituri (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

Email: rnpatiende@osce.gob.pe

Web: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Aktar links

Sorsi

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr