Il-Ftehim ta’ Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

L-UE u r-Renju Unit laħqu ftehim dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, li japplika b’mod proviżorju mill-1 ta’Jannar 2021 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2021.

Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni jkopri mhux biss il-kummerċ fil-prodotti, is-servizzi, l-investiment, l-akkwist pubbliku u l-IPR, iżda wkoll firxa wiesgħa ta’ oqsma ewlenin oħra fl-interess tal-UE, bħat-trasport bl-ajru u bit-triq, l-enerġija u s-sostenibbiltà, is-sajd, u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali. Ir-regoli dwar il-kummerċ u l-investiment huma mirfuda minn impenji komprensivi dwar kundizzjonijiet ekwi u żvilupp sostenibbli.

 • Jipprevedi tariffi żero u kwoti żero fuq il-prodotti kollha li jikkonformaw mar-regoli ta’ oriġini xierqa.
 • Dan jippermetti lill-investituri tal-UE jistabbilixxu l-kumpaniji tagħhom fit-territorju tar-Renju Unit u joperawhom liberament fil-biċċa l-kbira tas-setturi.
 • Dan jipprovdi aċċess għas-suq lil hinn minn dak miftiehem mal-Ġappun, pereżempju, u jinkludi dispożizzjonijiet regolatorji għal ħafna setturi ewlenin tas-servizzi.
 • Dan jiżgura li l-kumpaniji tal-UE diġà stabbiliti fir-Renju Unit ma jiġux diskriminati fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku.
 • Hija tiżgura drittijiet ta’ bejgħ mill-ġdid għall-artisti tal-UE, li mhumiex koperti minn konvenzjonijiet internazzjonali tal-IPR.
 • Dan jiżgura kummerċ u kompetizzjoni mingħajr distorsjoni għall-kumpaniji tal-UE fis-setturi tal-enerġija u tal-materja prima u għall-industrija b’mod ġenerali.
 • Fih kapitolu dwar l-SMEs imfassal biex jippromwovi l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-ftehim.
 • Iż-żewġ partijiet impenjaw ruħhom li jiżguraw kundizzjonijiet ekwi robusti billi jżommu livelli għoljin ta’ protezzjoni f’oqsma bħal:
  • il-protezzjoni tal-ambjent;
  • il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-ipprezzar tal-karbonju;
  • id-drittijiet soċjali u tax-xogħol;
  • it-trasparenza fiskali u l-għajnuna mill-Istat;
  • b’infurzar domestiku effettiv, mekkaniżmu vinkolanti għas-soluzzjoni tat-tilwim, u l-possibbiltà għaż-żewġ partijiet li jieħdu miżuri ta’ rimedju.

Għall-kummerċ tal-merkanzija bejn l-UE u l-Irlanda ta’ Fuq, japplika l-Protokoll dwar l-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq inkluż fil-Ftehim dwar il-Ħruġ.

Ilmenti

Issottometti lment

Test tal-ftehim u ħarsa ġenerali

Tat-tagħbija

L-UE u r-Renju Unit huma sħab ewlenin fir-rigward tal-kummerċ fis-servizzi u l-investiment. Fl-2021, ir-Renju Unit kien it-tieni l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE għas-servizzi, wara l-Istati Uniti. Is-setturi ewlenin tas-servizzi nnegozjati bejn l-UE u r-Renju Unit kienu l-hekk imsejħa “servizzi kummerċjali oħra” (jiġifieri servizzi ta’ R &D, servizzi legali, servizzi arkitettoniċi eċċ.), servizzi finanzjarji u servizzi tat-telekomunikazzjoni, tal-kompjuter u tal-informazzjoni.

Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma jibqax jipparteċipa fis-Suq Uniku tal-UE u għalhekk ma jibqax jibbenefika mill-prinċipji tal-moviment liberu tal-persuni, il-forniment liberu tas-servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. B’riżultat ta’ dan, il-fornituri tas-servizzi tar-Renju Unit, sabiex joffru servizzi madwar l-UE, jista’ jkollhom bżonn jistabbilixxu ruħhom fl-UE biex ikomplu joperaw. Iridu jikkonformaw mar-regoli, il-proċeduri u l-awtorizzazzjonijiet domestiċi applikabbli għall-attivitajiet tagħhom f’kull Stat Membru fejn joperaw. L-istess japplika għall-operaturi tal-UE, jiġifieri jridu jikkonformaw mar-regoli domestiċi fir-Renju Unit biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi fir-Renju Unit.

Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni (TCA) bejn l-UE u r-Renju Unit jipprevedi livell sinifikanti ta’ ftuħ għall-kummerċ fis-servizzi u l-investiment f’ħafna setturi inklużi s-servizzi professjonali u tan-negozju (eż. servizzi legali, tal-awditjar, arkitettoniċi), is-servizzi ta’ konsenja u tat-telekomunikazzjoni, is-servizzi relatati mal-kompjuter u dawk diġitali, is-servizzi finanzjarji, is-servizzi ta’ riċerka u żvilupp, il-biċċa l-kbira tas-servizzi tat-trasport u s-servizzi ambjentali. Barra minn hekk, dan japplika wkoll għall-investiment f’setturi oħra għajr is-servizzi bħall-manifattura, l-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd, l-enerġija u industriji primarji oħra.

Il-livell attwali ta’ aċċess għas-suq jiddependi fuq il-mod kif jiġi pprovdut is-servizz: jekk huwiex fornut fuq bażi transfruntiera mill-pajjiż ta’ oriġini tal-fornitur, eż. fuq l-internet (“modalità 1”); fornuti lill-konsumatur fil-pajjiż tal-fornitur, pereżempju turist li jivvjaġġa barra mill-pajjiż u li jixtri servizzi (“mod 2”); fornuti permezz ta’ intrapriża stabbilita lokalment li tkun proprjetà tal-fornitur barrani tas-servizz (“modalità 3”), jew permezz tal-preżenza temporanja fit-territorju ta’ pajjiż ieħor minn fornitur ta’ servizz li jkun persuna fiżika (“modalità 4”). Fil-prattika, il-kapaċità attwali li jiġi pprovdut servizz partikolari jew li jsir investiment f’ċertu settur tiddependi wkoll fuq riżervi speċifiċi stabbiliti fit-TCA, li jistgħu jiġu imposti fuq il-fornituri tas-servizzi tal-UE meta jipprovdu servizzi fir-Renju Unit f’xi setturi, u viċi versa.

Rigward id-dħul u s-soġġorn temporanju ta’ persuni fiżiċi għal finijiet ta’ negozju (kif imsemmi hawn fuq bħala “Modalità 4”), l-UE u r-Renju Unit qablu dwar firxa wiesgħa ta’ impenji reċiproċi. Il-partijiet ma jistgħux jirrifjutaw tali dħul u jibqgħu għal raġunijiet ekonomiċi (eż. kwoti, testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi) — għalkemm f’xi każijiet, jista’ jkun hemm riżervi kontra l-impenji. Barra minn hekk, f’ċerti każijiet xorta jistgħu jkunu meħtieġa viża u/jew permess ta’ residenza jew ta’ xogħol.

Il-kategoriji ta’ persuni li ġejjin huma koperti mill-Ftehim:

 • Viżitaturi kummerċjali għal skopijiet ta’ stabbiliment — eż. maniġer li jidħol fir-Renju Unit biex jistabbilixxi sussidjarja. Dawn il-persuni jistgħu jaslu għal 90 jum f’perjodu ta’ 6-il xahar.
 • Ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali — eż. maniġer li l-kumpanija X fl-UE tibgħat biex jaħdem fis-sussidjarja tagħha Y fir-Renju Unit). Dawn il-persuni jistgħu jiġu għal 3-il sena (sakemm ma jkunux trainees, f’liema każ il-perjodu ta’ soġġorn ikun limitat għal sena (1)).
 • Viżitaturi kummerċjali għal żmien qasir: dawn il-persuni jistgħu jidħlu fl-UE jew fir-Renju Unit biex iwettqu ċerti (ħdax-il) attivitajiet elenkati fil-paragrafu 8 tal-Anness 21. Dawn jistgħu jaslu għal 90 jum f’perjodu ta’ 6-il xahar. Madankollu, l-Istati Membri u r-Renju Unit jistgħu jieħdu riżervi fir-rigward ta’ wħud minn dawk l-attivitajiet.
 • Fornituri ta’ servizz kuntrattwali: dawn il-persuni jistgħu jidħlu fl-UE (jew fir-Renju Unit) sabiex jimplimentaw kuntratt ta’ servizz li l-kumpanija tagħhom ikollha ma’ klijent tal-UE (jew mar-Renju Unit) għal żmien massimu ta’ 12 xhur jew it-tul tal-kuntratt — skont liema jkun l-iqsar. Għandu jkollhom lawrji universitarji u esperjenza professjonali marbuta mas-servizz li jkun qed jiġi pprovdut. Huma jistgħu jipprovdu s-servizzi elenkati fil-paragrafu 10 tal-Anness 22. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jieħdu riżervi fir-rigward ta’ xi wħud minn dawk l-attivitajiet: ara l-paragrafu 12 tal-Anness 22 — jiġifieri, il-kundizzjonijiet għall-forniment ta’ servizz partikolari jistgħu jkunu aktar restrittivi jew saħansitra impossibbli.
 • Professjonisti indipendenti. L-istess bħall-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali, iżda huma jaħdmu għal rashom. Il-lista ta’ servizzi permessi hija inkluża fil-paragrafu 11 tal-Anness 22.

Barra minn hekk, japplikaw ir-regoli domestiċi kollha dwar il-kwalifiki professjonali. It-TCA jinkludi qafas li bih l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jistgħu aktar tard jaqblu, fuq bażi ta’ każ b’każ u għal professjonijiet speċifiċi, dwar arranġamenti addizzjonali għar-rikonoxximent ta’ ċerti kwalifiki professjonali, li jsiru anness għall-Ftehim innifsu. Tali arranġamenti jeħtieġ li jiġu adottati mill-Kunsill ta’ Sħubija.

Informazzjoni prattika għall-fornituri tas-servizzi tal-UE biex jipprovdu servizzi fir-Renju Unit

Apparat għas-sejbien tal-liċenzji

Biex jiġi pprovdut servizz fir-Renju Unit, hija meħtieġa liċenzja għal xi attivitajiet ta’ negozju jew attivitajiet oħra.

Kif tistabbilixxi negozju fir-Renju Unit

Ir-rekwiżiti għat-twaqqif ta’ negozju fir-Renju Unit se jiddependu mit-tip ta’ negozju li tixtieq toħloq, fejn taħdem u jekk teħodx lin-nies biex jgħinuk. Gwida dwar kif tistabbilixxi negozju fir-Renju Unit

Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali

Kwalifika professjonali mhux mir-Renju Unit se jkollha bżonn tiġi rikonoxxuta uffiċjalment minn korp regolatorju tar-Renju Unit sabiex taħdem fi professjoni li hija regolata fir-Renju Unit. Informazzjoni dwar il-korpi regolatorji u l-professjonijiet regolati fir-Renju Unit

Aktar informazzjoni dwar il-professjonijiet regolati tista’ tinstab fuq is-sit web taċ-Ċentru għall-Kwalifiki Professjonali tar-Renju Unit

Informazzjoni dwar servizzi legali u servizzi ta’ trasport marittimu

L-assistent kummerċjali l-ġdid għas-servizzi u l-investiment, disponibbli fuq il-portal Access2Markets, joffri informazzjoni lill-kumpaniji tal-UE li jixtiequ jipprovdu servizzi legali u servizzi tat-trasport marittimu lir-Renju Unit. Dan jinkludi informazzjoni dwar ir-rekwiżiti li jeħtieġ li jissodisfaw kif ukoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet regolatorji rilevanti.

Regoli dwar id-dħul u s-soġġorn għal persunal kwalifikat

Informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti tal-viża għal kategoriji differenti ta’ applikanti.

B’mod aktar speċifiku għal persunal ikkwalifikat:

 1. Regoli għall-viżitaturi fin-negozju
 2. Viża għal Ħaddiema b’Ħila
 3. Viża bejn il-kumpaniji
 4. T5 Ħaddiem bil-Ftehim Temporanju bejn ix-Xogħol u Internazzjonali
 5. Rappreżentant ta’ Negozju Barrani

L-akkwist pubbliku

It-TCA bejn l-UE u r-Renju Unit jinkorpora l-ftehim tad-WTO dwar l-Akkwist Pubbliku (GPA) u jmur lil hinn minnu. Dan ifisser li l-benefiċċji kollha relatati mar-regoli bilaterali u l-aċċess għas-suq tar-Renju Unit għall-kumpaniji tal-UE li jirriżultaw mill-GPA huma kkonfermati wkoll skont it-TCA u soġġetti għal soluzzjoni bilaterali tat-tilwim.

It-TCA jmur lil hinn mill-impenji tal-GPA u jagħti aċċess addizzjonali għas-suq:

 • Ikopri entitajiet tal-akkwist li joperaw netwerks tal-gass u tas-sħana u entitajiet tal-akkwist bi sjieda privata bi drittijiet ta’ monopolju fis-setturi kollha tal-utilitajiet,
 • Il-kopertura ta’ xi servizzi addizzjonali, bħal:
  • Servizzi ta’ lukandi u ristoranti (CPC Prov. 641)
  • Servizzi ta’ forniment ta’ ikel (CPC Prov. 642)
  • Servizzi ta’ provvista ta’ xorb (CPC Prov. 643)
  • Servizzi relatati mat-telekomunikazzjoni (CPC Prov. 754)
  • Servizzi ta’ proprjetà immobbli fuq bażi ta’ tariffa jew kuntratt (CPC Prov. 8220)
  • Servizzi oħra tan-negozju (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Servizzi edukattivi (CPC Prov. 92)

It-TCA jestendi wkoll is-sett ta’ regoli applikabbli u konsegwentement jiffaċilita l-aċċess għas-suq bis-saħħa ta’:

 • użu mtejjeb ta’ mezzi elettroniċi,
 • portal uniku għall-avviżi kollha,
 • aċċettazzjoni ta’ awtodikjarazzjonijiet,

Fit-TCA, aħna inkludejna wkoll in-nondiskriminazzjoni għall-kumpaniji li huma proprjetà tal-UE stabbiliti fir-Renju Unit għall-offerti pubbliċi kollha, inkluż l-akkwist mhux kopert bħal pereżempju xiri ta’ valur żgħir (trattament nazzjonali taħt il-livell limitu tal-GPA).

 

Aktar informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq tal-akkwist tar-Renju Unit:

Kuntratti pubbliċi li jiswew aktar minn £10,000

Kuntratti Pubbliċi fl-Iskozja

Kuntratti Pubbliċi ta’ Wales

Kuntratti Pubbliċi tal-Irlanda ta’Fuq: eSourcing NI — eTenders NI

Kuntratti Pubbliċi li jiswew aktar minn £118,000

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr