Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore

Il-Ftehim ineħħi d-dazji doganali u l-burokrazija li jiffaċċjaw il-kumpaniji Ewropej meta jesportaw lejn Singapore. Tneħħi wkoll ostakli kummerċjali oħra u ttejjeb il-kummerċ fi prodotti ewlenin bħall-elettronika, il-prodotti tal-ikel u l-farmaċewtiċi. Il-Ftehim jiftaħ ukoll is-suq ta’ Singapor għall-esportazzjonijiet tas-servizzi tal-UE, pereżempju fit-trasport u t-telekomunikazzjoni.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore (EUSFTA) daħal fis-seħħ fl-21 ta’ Novembru 2019. Ara t-test sħiħ u l-annessi tal-ftehim.

L-UE u Singapore ffirmaw ukoll Ftehim ta’ Protezzjoni tal-Investiment (EUSIPA). Dan se jidħol fis-seħħ wara r-ratifika tiegħu mill-Istati Membri kollha tal-UE, skont il-proċeduri nazzjonali tagħhom stess.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

L-EUSFTA jġib miegħu benefiċċji sinifikanti għan-negozji, inkluż

 • aċċess akbar għas-suq għan-negozji tal-UE f’Singapor u viċi versa
 • regoli tekniċi inqas ta’ piż
 • it-tneħħija tal-ittestjar duplikattiv għal ċerti prodotti
 • proċeduri doganali u regoli tal-oriġini li jiffaċilitaw il-kummerċ
 • il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) — prodotti speċjali reġjonali tal-ikel u x-xorb, bħall-perżut ta’ Parma u l-Irish whiskey
 • opportunitajiet ġodda fis-servizzi ambjentali u sejħiet għall-offerti pubbliċi ekoloġiċi
 • it-tneħħija ta’ ostakli għall-kummerċ u l-investiment f’teknoloġiji ekoloġiċi

Il-Ftehim kummerċjali kif se jkun ta’ benefiċċju għall-komunitajiet tal-biedja tal-UE?

Qabel il-ftehim kummerċjali, Singapore ma kellu l-ebda dazju fuq l-importazzjonijiet tal-prodotti agroalimentari kollha ħlief għall-birra. Mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim, Singapore elimina wkoll it-tariffi kollha tiegħu li kien fadal fuq il-birra, l-istout u s-samsu.

Il-Ftehim jirrikonoxxi u jipproteġi l-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbejjed, l-ispirti, il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel li joriġinaw fit-territorji tal-UE jew ta’ Singapore.

Barra minn hekk, il-miżuri previsti taħt il-parti Sanitarja u Fitosanitarja tal-ftehim għandhom l-għan li jipproteġu l-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti. Tali miżuri jirreferu għar-rikonoxximent ta’ żoni ta’ organiżmi ta’ ħsara jew mard baxxi/ħielsa u jiżguraw it-trasparenza u l-iskambju ta’ informazzjoni u l-evitar ta’ ostakli għall-kummerċ.

 

Singapore ftit li xejn għandu art agrikola u għalhekk jissodisfa l-ħtiġijiet tal-ikel tiegħu bl-importazzjonijiet.

Il-produzzjoni agrikola tiegħu hija fuq skala żgħira u limitata għal

 • fjuri
 • ċertu frott (prinċipalment durati u rambutani)
 • bajd
 • ħxejjex
 • tjur ta’ l-irziezet
 • majjal

Fl-2019, l-EU-27 esportat EUR 1.9 biljun ta’ prodotti agroalimentari lejn Singapore, aktar mid-doppju ta’ 10 snin qabel. Illum, Singapore huwa l-5 l-akbar suq tal-esportazzjoni agroalimentari tal-UE fl-Asja u t-18-il suq tagħha madwar id-dinja.

Kemm hu kbir is-suq ta’ Singapor? Kemm tagħmel kummerċ l-UE ma’ Singapor?

B’popolazzjoni ta’ 5.6 miljun persuna, Singapor huwa ċentru kummerċjali, tat-trasport u finanzjarju ewlieni fl-Asja. Billi għandu netwerk estensiv ta’ ftehimiet kummerċjali ma’ aktar minn 30 sieħeb, il-pajjiż jinnegozja aktar minn EUR 550 biljun mal-bqija tad-dinja kull sena.

Għall-UE, Singapore huwa l-14 l-akbar sieħeb fil-kummerċ tal-merkanzija fid-dinja u l-ewwel wieħed fix-Xlokk tal-Asja (SEA). B’ekonomija orjentata b’mod profond lejn is-servizzi, Singapore huwa wkoll il-5 l-akbar sieħeb tal-UE fis-servizzi madwar id-dinja.

B’aktar minn 10,000 kumpanija Ewropea li waqqfu l-uffiċċji/ċentri reġjonali tagħhom f’Singapore, il-pajjiż sar it-6 destinazzjoniglobali tal-UE għall-investiment dirett ‘l barra u jammonta għal żewġ terzi tal-istokk ta’ investiment dirett tal-UE f’SEA.

Tariffi

Għall-esportazzjonijiet lejn Singapor

Qabel il-ftehim, kważi l-prodotti kollha li joriġinaw fl-UE setgħu diġà jidħlu f’Singapore mingħajr dazji doganali. Mid-dħul fis-seħħ tal-ftehim, Singapore huwa marbut li japplika aċċess mingħajr dazju għall-prodotti kollha li joriġinaw mill-UE, inklużi dawk li qabel kienu soġġetti għal tariffi (bħal birra u stout).

Għall-importazzjonijiet fl-UE

Mill-21 ta’ Novembru 2019, madwar 84 % tal-importazzjonijiet minn Singapor lejn l-UE jidħlu mingħajr dazju.

Eżempji ta’ setturi li jibbenefikaw mill-eliminazzjoni immedjata tad-dazji doganali jinkludu

 • elettronika
 • farmaċewtiċi
 • il-biċċa l-kbira tal-petrokimiċi (ċerti tariffi fuq il-petrokimiċi se jitneħħew gradwalment biss wara 3 snin)
 • prodotti agrikoli pproċessati (bl-eċċezzjoni tal-fruttożju kimikament pur u l-qamħirrum ħelu)

Kważi d-dazji doganali kollha li jifdal li japplikaw għall-merkanzija minn Singapor li tidħol fl-UE se jitneħħew gradwalment qabel Novembru 2024.

L-UE ser tkompli tapplika tariffi fuq ftit prodotti anke wara tmiem il-perjodu ta’ eliminazzjoni gradwali, inkluż fuq xi prodotti tal-ħut (Tilapia, Skipjack) u l-agrikoltura pproċessata, kif ukoll fruttożju kimikament pur u qamħirrum ħelu.

Tneħħija tat-tariffi

Il-Ftehim kummerċjali jiddeskrivi l-kategoriji tal-fażi għat-tneħħija tat-tariffi fuq perjodu ta’ 5 snin fid-dettall fl-Anness 2-A tal-ftehim.

 

Tista’ ssib l-iskeda tat-tneħħija tat-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek f’ My Trade Assistent.

Regoli ta’ oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima dwar l-oġġetti.

Regoli ta’ oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll 1 tal-EUSFTA.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew f’Singapor?

Biex tikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore, il-prodott tiegħek irid joriġina fl-UE jew f’Singapore. Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew f’Singapore, jekk ikun

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola tan-nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza u l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (is-Sistema Armonizzata, il-Kapitolu 48) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fi ħjut — tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ tat-tessuti u tal-kimika

Suġġerimenti biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranzi jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

Fil-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-piż jew il-valur nett tagħhom ma jaqbiżx

 • 10 % tal-piż tal-prodott għal prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, minbarra l-prodotti tas-sajd ipproċessati tal-Kapitolu 16
 • 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għal prodotti industrijali għajr tessuti u ħwejjeġ

Tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Nota 6 u n-Nota 7 tal-Anness A Noti introduttorji għal-lista fl-Anness B

Din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott.

Kumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore jipprevedi tliet modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini. Madankollu, jekk jogħġbok innota li bħalissa l-ewwel waħda biss tapplika (kumulazzjoni bilaterali)

 • kumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw f’Singapor jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott fl-UE (u viċi versa)
 • akkumulazzjoni ma’ pajjiż ASEAN li għandu ftehim preferenzjali mal-UE, li jippermetti li materjali li joriġinaw f’tali pajjiżi jingħaddu bħala li joriġinaw f’Singapor jew fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott.
  Jekk jogħġbok innota li l-materjali elenkati fl-Anness C tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini huma esklużi minn din il-kumulazzjoni. Bħalissa din il-kumulazzjoni ma tapplikax.
 • akkumulazzjoni ma’ pajjiż ASEAN li ma għandu l-ebda ftehim preferenzjali mal-UE, li jippermetti li materjali li joriġinaw f’tali pajjiżi jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE jew f’Singapor meta jintużaw fil-manifattura tal-prodotti elenkati fl-Anness D tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini.
  Bħalissa din il-kumulazzjoni ma tapplikax.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini, bħar-regola tan-nonalterazzjoni.

Trasport minn ġo pajjiż terz: regola ta’ nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Singapore (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • ħżin
 • qsim ta’ kunsinni

F’każ ta’ dubju, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant biex jipprovdi evidenza ta’ konformità. L-evidenza ta’ konformità tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inkluż

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu 
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti 
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali mhijiex permessa skont dan il-ftehim kummerċjali.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi għandhom isegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima B tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Dawn jiċċaraw, pereżempju, kif:

 • dikjarazzjoni tal-oriġini ta’ prodott
 • biex jintalbu preferenzi
 • l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Skont dan il-ftehim, l-importaturi jistgħu jitolbu tariffa preferenzjali bbażata fuq dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew f’Singapore billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini

 • fl-UE dan jista’ jsir
  • minn esportatur approvat
  • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 6,000
 • f’Singapor dan jista’ jsir minn esportatur li
  • huwa rreġistrat mal-awtoritajiet ta’ Singapor
  • irċieva Numru Uniku tal-Entità

 

Esportaturi approvati

L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur li jesporta prodotti skont il-ftehim kummerċjali biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti irrispettivament mill-valur tagħhom. L-esportatur irid jipprovdi biżżejjed garanziji lill-awtoritajiet doganali li l-istatus oriġinarju tal-prodotti u t-twettiq tar-rekwiżiti l-oħra kollha tal-ftehim (il-Protokoll) jistgħu jiġu vverifikati. L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat fil-każ ta’ kwalunkwe abbuż.

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?

Biex tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini għandek tittajpja, tittimbra jew tistampa d-dikjarazzjoni fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor it-test li ġej:

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (doganali jew awtorizzazzjoni governattiva kompetenti Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u jista’ jinstab fl-Anness E tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.

Għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Sottomissjoni u validità

Dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir b’mod eċċezzjonali wara l-esportazzjoni (“dikjarazzjoni retrospettiva”) bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn, fil-każ tal-UE, u sena, fil-każ ta’ Singapore, wara d-dħul tal-merkanzija fit-territorju.

Għandek iżżomm u tkun lest li tissottometti dokumenti ta’ sostenn li jagħtu prova li l-prodott tiegħek huwa oriġinarju (pereżempju, dikjarazzjonijiet tal-fornitur) u jissodisfa rekwiżiti oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini jekk mitlub mill-awtoritajiet doganali.

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data tal-ħruġ mill-esportatur.

Verifika ta’ l-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. L-FTA bejn l-UE u Singapore huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin:

 • il-verifika tintalab mill-awtoritajiet tal-pajjiż importatur u titwettaq mill-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur
 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiżi importaturi u esportaturi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali. Mhumiex permessi żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur
 • l-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi bir-riżultati

Rekwiżiti tal-prodott 

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Il-Ftehim kummerċjali jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u ttestjar aktar kompatibbli għall-prodotti u jnaqqas l-ostakli tekniċi li inkella jistgħu jagħmluha diffiċli għalik biex tbigħ il-prodotti tiegħek f’Singapore. Pereżempju

 • Operatur Ekonomiku Awtorizzat
 • ir-regoli dwar l-immarkar u t-tikkettar huma ssimplifikati
 • id-duplikazzjoni ta’ proċeduri għaljin u li jieħdu ħafna ħin għall-ittestjar tal-prodotti titnaqqas — pereżempju, Singapore jirrikonoxxi l-istandards attwali tal-UE u l-ittestjar fuq il-karozzi u l-parts tal-karozzi
 • tiddaħħal fis-seħħ sistema għaċ-ċertifikazzjoni ta’ stabbilimenti tal-UE li jipproduċu l-laħam li jixtiequ jesportaw lejn Singapor
Il-Ftehim kummerċjali kif se jipproteġi l-istandards Ewropej, inklużi l-istandards tas-sikurezza tal-ikel?

Il-Ftehim kummerċjali bl-ebda mod mhu se jaffettwa, jemenda, inaqqas jew jelimina l-istandards tal-UE fi kwalunkwe qasam.

Dan ifisser li l-prodotti u s-servizzi minn Singapor jistgħu jinbiegħu biss fl-UE bl-istess kundizzjonijiet bħall-prodotti u s-servizzi tal-UE. Iridu jissodisfaw ir-regoli u r-regolamenti kollha tal-UE, bħal

 • regoli u standards tekniċi
 • rekwiżiti ta’ sikurezza tal-konsumatur
 • rekwiżiti ambjentali
 • regoli dwar is-saħħa u l-iġjene tal-annimali u tal-pjanti
 • regolamenti dwar is-sikurezza tal-ikel
Elettronika

L-istandards, ir-regolamenti tekniċi u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità huma bbażati fuq standards internazzjonali rilevanti.

Il-Ftehim għandu l-għan li jevita proċeduri tal-ittestjar tal-konformità duplikati u ta’ piż għas-sikurezza tal-prodott u l-kompatibbiltà elettromanjetika ta’

 • tagħmir elettriku u elettroniku
 • apparat elettriku tad-dar
 • prodotti elettroniċi għall-konsumatur

Singapore jaċċetta dikjarazzjoni ta’ konformità tal-fornitur għal prodotti meqjusa li huma ta’ riskju baxx għas-sikurezza tal-konsumatur, is-saħħa jew l-ambjent.

Vetturi bil-Mutur u Partijiet tal-Vetturi

Bil-ftehim, huwa possibbli li jinbiegħu vetturi bil-mutur u parts tal-karozzi ġodda mill-UE f’Singapore mingħajr ebda ttestjar jew ċertifikazzjoni addizzjonali, dment li jkunu ċċertifikati f’konformità mal-istandards internazzjonali aċċettati fl-UE, b’mod partikolari r-regolamenti dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE).

L-UE u Singapore qablu wkoll li

 • joqgħod lura milli jintroduċi miżuri regolatorji ġodda li huma differenti mill-istandards internazzjonali
 • jippermettu l-bejgħ ta’ prodotti li jinkorporaw teknoloġiji ġodda, sakemm ma jiġix ippruvat li teknoloġiji bħal dawn joħolqu riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent
Farmaċewtiċi u Apparati Mediċi

L-UE u Singapore qablu li

 • użu ta’ standards, prattiki u linji gwida internazzjonali għal prodotti farmaċewtiċi u apparat mediku
 • jiġi żgurat li l-elenkar, l-ipprezzar u r-rimborż tal-farmaċewtiċi jkunu ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji

L-UE se tirrikonoxxi l-istandards ta’ Singapore ta’ “Prattiki Tajba ta’ Manifattura” (GMP) fil-manifattura ta’ ingredjenti farmaċewtiċi attivi (API) bħala ekwivalenti għal tagħha, li se jiffaċilitaw l-esportazzjonijiet tal-API ta’ Singapore lejn l-UE.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza — SPS

Fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti, kemm l-UE kif ukoll Singapore għandhom liġijiet u proċeduri stretti fis-seħħ. Il-Ftehim għandu l-għan li jiffaċilita l-esportazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali. Pereżempju, l-UE u Singapore qablu li jevalwaw is-sistemi ta’ spezzjoni u ċertifikazzjoni ta’ xulxin għall-istabbilimenti li jipproduċu l-laħam, aktar milli jirrikjedu li kull biċċerija jew impjant tal-ipproċessar tal-ikel individwali jiġi spezzjonat mill-parti l-oħra qabel ma tkun tista’ tesporta.

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu kummerċjali li jdewwem in-negozju tiegħek jew li ma jħallikx tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn Singapore bl-użu tal-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar effiċjenti biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tal-katina tal-provvista, huwa jipprevedi li l-UE u Singapore se jidħlu f’rikonoxximent reċiproku ta’ programmi ta’ sħubija kummerċjali bħall-programm tal-UE “Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati”.

Dokumenti

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • ippakkjar ta’ list
 • liċenzji ta’ importazzjoni għal ċerta merkanzija
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li trid tippreżenta għall-approvazzjoni doganali għall-prodott tiegħek, mur għand L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri

Għal deskrizzjoni ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Ftehim kummerċjali fih ukoll regoli moderni għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Singapore saħħaħ ir-reġim eżistenti tiegħu tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) billi stabbilixxa sistema għar-reġistrazzjoni tal-IĠ f’Singapore għall-protezzjoni ta’ prodotti li għandhom kwalitajiet speċjali jew li jgawdu ċerta reputazzjoni jew karatteristiċi oħra minħabba l-oriġini ġeografika tagħhom. Il-produtturi tal-UE jistgħu japplikaw biex jirreġistraw l-IĠ tagħhom f’Singapore. Il-produtturi mhux tal-UE jistgħu japplikaw ukoll biex jirreġistraw l-IĠ f’Singapore, fejn il-prodotti jaqgħu fil-kategoriji preskritti. 139 IĠ tal-UE għall-inbejjed, l-ispirti u ċerti prodotti agrikoli jgawdu minn livelli ta’ protezzjoni ugwali għal dawk fl-UE. Din il-protezzjoni msaħħa se ssaħħaħ ir-rikonoxximent tal-konsumaturi ta’ prodotti tal-ikel, inbejjed u spirti awtentiċi tal-UE ta’ kwalità f’Singapore, bħal

 • Inbejjed ta’ Bordeaux
 • Perżut ta’ Parma
 • Champagne
 • Birra Bavarja

Privattivi

Skont il-ftehim, Singapor impenjat ruħha li tagħti estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-protezzjoni tal-privattiva biex tikkumpensa għat-tnaqqis fil-ħajja tal-privattiva li jirriżulta mill-proċess operazzjonali ta’ kummerċjalizzazzjoni amministrattiva.

Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati

Il-Ftehim kummerċjali jipprovdi għal 70 sena ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur. Hija tipprevedi remunerazzjoni ekwa unika għall-produtturi ta’ reġistrazzjonijiet awdjo mxandra jew imwettqa fil-pubbliku. Dan se jiġi implimentat sa mhux aktar tard minn Novembru 2021. Il-Ftehim se jallinja l-liġijiet dwar id-drittijiet tal-awtur ta’ Singapore ma’ dawk tal-pajjiżi li jippermettu lill-produtturi ta’ reġistrazzjonijiet awdjo jiġbru r-royalties tax-xandir u tal-prestazzjoni pubblika.

Marki kummerċjali

L-UE u Singapore se jipproteġu trademarks magħrufa sew abbażi tar-Rakkomandazzjoni Konġunta tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali.

Protezzjoni tad-data tat-test

Il-Ftehim jipprevedi wkoll li d-data tat-test sottomessa biex tinkiseb approvazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni amministrattiva għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti farmaċewtiċi u agrokimiċi se tkun protetta għal perjodu ta’ 5 snin li jista’ jiġi estiż għal 5 snin addizzjonali.

Disinji industrijali

Il-Ftehim kummerċjali jipprevedi li Singapore se jżid it-termini ta’ protezzjoni għal disinji rreġistrati għal 10 sena.

Infurzar

Il-Ftehim jinkludi dispożizzjonijiet dettaljati dwar miżuri ta’ infurzar ċivili. Fir-rigward tal-infurzar fil-fruntieri, id-detenturi tad-drittijiet se jkunu jistgħu jitolbu li l-awtoritajiet doganali ta’ Singapor jikkonfiskaw oġġetti bi trademark iffalsifikata u oġġetti bid-drittijiet tal-awtur ikkupjati.

Sa Novembru 2022, id-detenturi tad-drittijiet se jkunu jistgħu jitolbu li l-awtoritajiet doganali ta’ Singapor jissekwestraw ukoll oġġetti b’IĠ foloz u oġġetti ddisinnjati kkupjati meta jkunu se jiġu importati jew esportati.

Singapor u l-UE impenjaw ruħhom ukoll għal proċeduri li se jippermettu lill-awtoritajiet jissospendu r-rilaxx ta’ oġġetti bi trademark iffalsifikata, oġġetti bid-drittijiet tal-awtur ikkupjati u oġġetti b’IĠ iffalsifikati fuq inizjattiva tagħhom stess. Fir-rigward ta’ oġġetti tal-IĠ foloz, Singapore se jimplimenta dan l-impenn sa Novembru 2022.

Il-Helpdesk tad-DPI tax-Xlokk tal-Asja joffri servizz ta’ Helpline għal appoġġ dirett fuq il-proprjetà intellettwali għall-SMEs.

Servizzi

Il-Ftehim kummerċjali jkopri firxa wiesgħa ta’ servizzi u jipprovdi aċċess addizzjonali għas-suq għall-fornituri tas-servizzi.

B’mod konkret, l-UE u Singapore qablu li jnaqqsu jew ineħħu ċerti restrizzjonijiet fuq

 • l-għadd ta’ fornituri ta’ servizzi
 • il-valur ta’ tranżazzjonijiet jew assi ta’ servizzi
 • l-għadd ta’ operazzjonijiet ta’ servizzi jew il-kwantità ta’ outputs tas-servizzi
 • l-għadd ta’ persuni li jistgħu jiġu impjegati
 • it-tip speċifiku ta’ entità ġuridika permessa
 • parteċipazzjoni azzjonarja barranija/limiti tal-ekwità

Dan japplika għal firxa wiesgħa ta’ setturi, inklużi

 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi finanzjarji
 • servizzi tal-kompjuter u dawk relatat
 • servizzi ta’ trasport
 • servizzi ambjentali
 • ċerti servizzi tan-negozju (bħal servizzi arkitettoniċi u tal-inġinerija)
 • servizzi postali

L-UE u Singapore qablu wkoll li jiżguraw li l-istess regoli u regolamenti japplikaw għall-fornituri tas-servizzi domestiċi u barranin f’ċerti setturi biex joħolqu prevedibbiltà u kundizzjonijiet ekwi. Dan japplika pereżempju għal

 • servizzi postali — jiġi żgurat li l-atturi dominanti fis-suq ma jinvolvux ruħhom fi prattiki antikompetittivi
 • is-servizzi tat-telekomunikazzjoni — il-fornituri ewlenin, bħas-sidien tan-netwerk, iridu jipprovdu aċċess lil operaturi oħra għal elementi speċifiċi tan-netwerk, fuq bażi diżaggregata, b’termini u kundizzjonijiet li jkunu raġonevoli u trasparenti
 • trasport marittimu internazzjonali — definizzjoni tal-impenji rilevanti u żgurar taċ-ċarezza dwar x’inhu eżattament impenjat
 • servizzi tal-kompjuter — taqbad is-servizzi tal-kompjuter futuri kollha bbażati fuq il-funzjonalitajiet tagħhom
 • regolamentazzjoni domestika — dispożizzjonijiet komprensivi dwar proċeduri ta’ liċenzjar u kwalifiki professjonali li jiżguraw li meta investitur japplika għal liċenzja għall-forniment ta’ servizz jew nuqqas ta’ servizz, jiġi ttrattat b’mod ġust u jkun protett minn restrizzjonijiet arbitrarji filwaqt li jiġi żgurat id-dritt tiegħu ta’ appell

 

Is-servizzi huma s-sinsla tal-ekonomiji tal-UE u ta’ Singapore. Singapore huwa ċentru ewlieni fix-Xlokk tal-Asja għall-fornituri tas-servizzi tal-UE u jammonta għal aktar minn nofs il-kummerċ kollu fis-servizzi kummerċjali bejn l-UE u l-ASEAN.

  UE Singapor
Servizzi professjonali
 • servizzi arkitettoniċi 
 • kontabilità
 • servizzi ta’ inġinerija u inġinerija integrata
 • is-servizzi tal-ippjanar urban u tal-arkitettura tal-pajsaġġ
 • servizzi ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni
 • servizzi ta’ arbitraġġ kummerċjali internazzjonali
 • servizzi legali
 • kontabilità
 • tassazzjoni
 • servizzi arkitettoniċi
 • inġinerija integrata
 • servizzi mediċi u dentali
 • servizzi veterinarji
Servizzi tal-kompjuter u dawk relatat Is-servizzi relatati kollha f’dan il-qasam Is-servizzi relatati kollha f’dan il-qasam
Riċerka u Żvilupp
 • xjenzi naturali u xjenzi interdixxiplinari ħlief għal servizzi ta’ R &Diffinanzjati pubblikament
 • xjenzi soċjali u umanistiċi
 • xjenzi naturali
 • ix-xjenzi soċjali, ħlief ir-riċerka legali
Servizzi tan-negozju
 • reklamar
 • riċerka tas-suq
 • servizzi ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni
 • konsulenza u konsultazzjoni relatati mal-manifattura
 • stampar u pubblikazzjoni
 • servizzi tal-konvenzjonijiet
 • traduzzjoni
 • servizzi ta’ disinn
 • reklamar 
 • riċerka tas-suq
 • servizzi ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni
 • servizzi ta’ testjar tekniku u analiżi ta’ vetturi
 • servizzi relatati mal-manifattura
 • konsultazzjoni ta’ sigurtà
 • monitoraġġ tal-allarm
 • servizzi fotografiċi
 • servizzi ta’ ġestjoni tal-konvenzjonijiet u tal-wirjiet
 • servizzi ta’ traduzzjoni
Servizzi postali Is-servizzi relatati kollha taħt dan il-qasam Servizzi ta’ ittri bażiċi u express
Servizzi ta’ telekomunikazzjoni Servizzi li jikkonsistu fit-trażmissjoni u r-riċezzjoni ta’ sinjali b’mezzi elettromanjetiċi, eskluż ix-xandir

Servizzi (eskluż ix-xandir), bħal

 • servizzi bbażati fuq il-faċilitajiet u servizzi
 • servizzi mobbli u servizzi ta’ netwerk b’valur miżjud
Servizzi ambjentali
 • servizzi ta’ ilma mormi
 • ġestjoni ta’ l-iskart solidu/perikoluż, minbarra t-trasport transkonfinali ta’ skart perikoluż
 • il-protezzjoni tal-arja ambjentali u t-trattament tal-klima u t-tindif tal-ħamrija u l-ilmijiet
 • tnaqqis tal-istorbju u l-vibrazzjoni
 • il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-pajsaġġ
 • servizzi ta’ ġbir u rimi ta’ skart, ħlief servizzi ta’ miżbliet
 • immaniġġjar ta’ skart perikoluż
 • sanitazzjoni u servizzi simili
 • servizzi ta’ tindif ta’ gassijiet tal-egżost
 • servizzi ta’ tnaqqis tal-istorbju
 • servizzi ta’ protezzjoni tan-natura u l-pajsaġġ
It-turiżmu u s-servizzi relatati mal-ivvjaġġar Aġenziji tal-ivvjaġġar u servizzi ta’ operat ta’ ġiti turistiċi 
 • servizzi ta’ lukandi u akkomodazzjoni oħra
 • servizzi ta’ provvista ta’ ikel u xorb, ħlief servizzi ta’ provvista ta’ ikel f’faċilitajiet tal-ikel immexxija mill-gvern
 • servizzi ta’ aġenziji tal-ivvjaġġar u ta’ gwida turistika
Trasport

Servizzi marittimi — relatati ma’

 • trasport internazzjonali tal-passiġġieri u tal-merkanzija
 • ħżin u magazzinaġġ
 • stazzjon u depot tal-kontejners
 • servizzi ta’ spedizzjoni tal-merkanzija u ta’ appoġġ għat-trasport marittimu


Toroq u ferroviji — servizzi ta’ appoġġ bħal

 • aġenzija tat-trasport tal-merkanzija
 • immaniġġjar tal-merkanzija
 • ħżin 

Servizzi marittimi — relatati ma’

 • trasport internazzjonali tal-passiġġieri u tal-merkanzija
 • servizzi ta’ aġenzija marittima
 • irmonk internazzjonali
 • senserija tat-tbaħħir
 • spedizzjoni tal-merkanzija
 • kiri ta’ bastimenti bl-ekwipaġġ

Trasport bit-triq — servizzi ta’ appoġġ bħal

 • servizzi ta’ kiri
 • ċerti servizzi ta’ appoġġ bħall-manutenzjoni u t-tiswija ta’ partijiet ta’ vetturi bil-mutur
Manifattura
 • ikel u xorb
 • ħwejjeġ
 • xedd is-saqajn
 • makkinarju
 • prodotti tal-karta
 • makkinarju tal-informatika u elettriku
 • ikel u xorb
 • ħwejjeġ
 • prodotti tal-karta
 • sustanzi kimiċi
 • ċertu tagħmir tal-makkinarju
 • tagħmir tal-informatika u tat-telekomunikazzjoni

Kummerċ elettroniku

Singapore u l-UE jirrikonoxxu l-importanza tal-fluss liberu ta’ informazzjoni, u qablu li ma jimponux dazji doganali fuq trażmissjonijiet elettroniċi.

Iż-żewġ naħat jaqblu wkoll li

 • il-kummerċ elettroniku m’għandux ixekkel id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
 • l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku għandu jkun kompatibbli mal-istandards internazzjonali tal-protezzjoni tad-data

Akkwist Pubbliku

Singapore u l-UE huma membri tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA).

Anki qabel il-ftehim kummerċjali, huma diġà kellhom sistemi miftuħa u moderni ta’ akkwist pubbliku u applikaw standards għoljin ta’ trasparenza u ġustizzja proċedurali għas-sejħiet għall-offerti pubbliċi tagħhom, u f’ħafna każijiet, id-ditti tal-UE kienu diġà kapaċi jikkompetu għal kuntratti pubbliċi f’Singapore ‘l fuq minn ċertu limitu ta’ valur.

Madankollu, il-ftehim kummerċjali joffri saħansitra aktar opportunitajiet għall-kumpaniji tal-UE biex jikkompetu għal kuntratti ta’ akkwist pubbliku f’Singapore.

Singapor għandu

 • qablu ma’ dixxiplini addizzjonali dwar is-sejħiet għall-offerti
 • qablu li jnaqqsu l-limiti ta’ valur għal proċeduri miftuħa ta’ sejħiet għall-offerti għal korpi bħall-Bord tal-Utilitajiet Pubbliċi u l-Awtorità tas-Suq tal-Enerġija
 • espandiet it-tipi ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku koperti minn impenji dwar it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni — dan huwa importanti għaliex l-aċċess għall-informazzjoni huwa wieħed mill-akbar ostakli li kumpaniji iżgħar tal-UE jiltaqgħu magħhom biex jaċċessaw swieq barranin

L-UE għandha

 • miżjuda mal-lista ta’ entitajiet miftuħa għal offerti għal kuntratti pubbliċi, ministeri, aġenziji u korpi oħra tal-gvern fil-livell ċentrali — meta mqabbla ma’ dawk inklużi fil-lista tal-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku tad-WTO — kif ukoll entitajiet attivi f’ċerti setturi ta’ utilità
 • inkludiet aktar tipi ta’ kuntratti ta’ servizzi pubbliċi koperti minn sejħiet għall-offerti miftuħa meta mqabbla ma’ dak li qablet dwaru fid-WTO, bħal
  • servizzi ferrovjarji
  • servizzi tal-kompjuter
  • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
  • servizzi arkitettoniċi tal-pajsaġġ

Il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli

Il-Ftehim kummerċjali jistabbilixxi impenji vinkolanti biex jiġi żgurat li l-livelli domestiċi ta’ protezzjoni ambjentali u tax-xogħol ikunu konsistenti mal-istandards u l-ftehimiet internazzjonali ewlenin.

Dan jipprojbixxi prattiki “race-to-the-bottom” fejn il-liġijiet tax-xogħol u dawk ambjentali jitbaxxew biex jattiraw il-kummerċ jew l-investiment, filwaqt li jirrikonoxxi d-drittijiet tal-UE u ta’ Singapore li jistabbilixxu l-livelli tagħhom ta’ protezzjoni ambjentali u tax-xogħol.

Il-Ftehim kummerċjali għandu l-għan li jsaħħaħ il-kontribut tal-kummerċ u l-investiment għall-iżvilupp sostenibbli, inkluż

 • responsabbiltà soċjali korporattiva
 • inizjattivi ta’ tikkettar ekoloġiku
 • kummerċ ġust u etiku
 • il-konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, inkluż permezz tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Standards tax-Xogħol

L-FTA jinkludi impenji għall-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) li l-partijiet irratifikaw iżda wkoll impenji biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet tal-ILO dwar id-drittijiet fundamentali li għalihom għadhom mhumiex firmatarji bħal

 • id-dikjarazzjoni Ministerjali tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU dwar il-Ġenerazzjoni ta’ Impjieg Sħiħ u Produttiv u Xogħol Deċenti għal Kulħadd tal-2006
 • id-dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol;
 • il-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO

L-ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Il-Ftehim jinkludi impenji mill-UE u Singapor dwar l-implimentazzjoni effettiva ta’ ftehimiet ambjentali multilaterali li għalihom l-UE u/jew Singapore huma partijiet rispettivament bħal

 • il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika
 • il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet fil-Periklu (CITES)
 • il-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC)

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tibdil fil-klima jkomplu jenfasizzaw l-isforzi tal-UE u ta’ Singapore biex jindirizzaw it-tibdil fil-klima.

L-FTA jipprevedi wkoll kooperazzjoni bejn il-partijiet inkluż dwar l-ekotikkettar u l-akkwist pubbliku ekoloġiku, it-tneħħija ta’ ostakli għall-kummerċ għal prodotti u servizzi li ma jagħmlux ħsara lill-klima bħal prodotti tal-enerġija rinnovabbli sostenibbli; it-tnaqqis progressiv tas-sussidji għall-fjuwils fossili u l-promozzjoni ta’ prattiki ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva.

Investiment

Il-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-UE u Singapore (EUSIPA) se jidħol fis-seħħ wara r-ratifika mill-Istati Membri kollha tal-UE skont il-proċeduri nazzjonali tagħhom stess.

Ladarba tidħol fis-seħħ, se tkompli ttejjeb il-klima tal-investiment u toffri aktar ċertezza lill-investituri.

Il-Ftehim se jiżgura li l-investituri Ewropej u minn Singapor jiġu ttrattati b’mod ugwali u ġust u ma jkunu soġġetti għall-ebda trattament diskriminatorju, bħal

 • esproprjazzjonijiet furzati jew esproprjazzjoni mingħajr kumpens xieraq
 • diskriminazzjoni
 • revoka ta’ liċenzji tan-negozju
 • abbużi mill-istat ospitanti, bħan-nuqqas ta’ proċess dovut jew li ma jkunx jista’ jagħmel trasferimenti internazzjonali ta’ kapital

Il-Ftehim dwar il-protezzjoni tal-investiment se joffri lill-investituri l-għażla ta’ mekkaniżmu modern u riformat għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar l-investiment — is-Sistema ta’ Qorti tal-Investiment.

Il-pedamenti tas-Sistema l-ġdida ta’ Qorti tal-Investiment huma

 • tribunal ta’ Prim’ Istanza tal-Investiment permanenti
 • tribunal tal-Appell għall-appelli

Is-sistema se tkun ibbażata fuq il-prinċipji tat-trasparenza tal-proċedimenti u d-dispożizzjonijiet kontra l-abbuż tas-sistema. Pereżempju, il-ftehim dwar il-protezzjoni tal-investiment fih regoli għall-prevenzjoni ta’ pretensjonijiet frodulenti jew manipulattivi bħar-ristrutturar ta’ negozju għall-fini tal-preżentazzjoni ta’ pretensjoni.

Is-sistema tal-Qorti tal-Investiment se tiżgura li l-ftehim dwar il-protezzjoni tal-investiment jiġi interpretat b’mod legalment korrett u prevedibbli.

Links u kuntatti utli

Il-Ministeru tal-Kummerċ u l-Industrija

100 triq Għolja, #09 – 01, It-Teżor, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Web: www.mti.gov.sg

L-intrapriża Singapor (ESG)

230 triq Victoria, Livell 10 Bugis Junction Office Tower, Singapor 188024

Tel: + 65 6898 1800

Web: www.enterprisesg.gov.sg

L-Uffiċċju ta’ Frankfurt ta’ ESG

Iċ-Ċentru ta’ Singapor, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, il-Ġermanja

Tel: + 49 699207350

L-Uffiċċju ta’ Londra tal-ESG

Iċ-Ċentru ta’ Singapor, First Floor, Southwest House, 11a Triq Regent, London SW1Y 4LR, ir-Renju Unit

Tel: + 44 2074842730

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal Singapor

250 triq ta’ Pont tat-Tramuntana, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapor 179101

Tel: + 65 6336 7919

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Aktar links:

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore u l-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment fuq is-sit web tad-DĠ Kummerċ. Għal ħarsa ġenerali, tista’ tikkonsulta wkoll skeda informattiva hawnhekk.

Tista’ tfittex ukoll informazzjoni oħra dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u Singapore taħt din il-link.

Is-servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jipprovdi wkoll informazzjoni dettaljata dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u Singapore.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr