Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore

Il-Ftehim ineħħi d-dazji doganali u l-burokrazija li jiffaċċjaw id-ditti Ewropej meta jesportaw lejn Singapore. Dan ineħħi wkoll ostakli oħra għall-kummerċ u jtejjeb il-kummerċ ta’ prodotti ewlenin bħall-elettronika, il-prodotti tal-ikel u l-farmaċewtiċi. Il-Ftehim jiftaħ ukoll is-suq ta’ Singapore għall-esportazzjonijiet tas-servizzi tal-UE, pereżempju fit-trasport u fit-telekomunikazzjoni.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore (EUSFTA) daħal fis-seħħ fl-21 ta’ Novembru 2019. Ara t-test sħiħ u l-annessi tal-ftehim.

L-UE u Singapore ffirmaw ukoll Ftehim ta’ Protezzjoni tal-Investiment (EUSIPA). Dan se jidħol fis-seħħ wara r-ratifika tiegħu mill-Istati Membri kollha tal-UE, skont il-proċeduri nazzjonali tagħhom stess.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

L-EUSFTA jġib miegħu benefiċċji sinifikanti għan-negozji, inkluż

 • aċċess akbar għas-suq għan-negozji tal-UE f’Singapore u viċi versa
 • regoli tekniċi inqas ta’ piż
 • it-tneħħija tal-ittestjar duplikattiv għal ċerti prodotti
 • proċeduri doganali u regoli tal-oriġini li jiffaċilitaw il-kummerċ
 • il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, inklużi l-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) — prodotti tal-ikel u tax-xorb reġjonali speċjali, bħall-perżut ta’ Parma u l-whiskey Irlandiż
 • opportunitajiet ġodda fis-servizzi ambjentali u fis-sejħiet għall-offerti pubbliċi ekoloġiċi
 • it-tneħħija tal-ostakli għall-kummerċ u l-investiment f’teknoloġiji ekoloġiċi

Il-Ftehim kummerċjali kif se jkun ta’ benefiċċju għall-komunitajiet tal-biedja tal-UE?

Qabel il-ftehim kummerċjali, Singapore ma kellu l-ebda dazju fuq l-importazzjonijiet tal-prodotti agroalimentari kollha ħlief għall-birra. Mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim, Singapore elimina wkoll it-tariffi kollha li kien għad fadal fuq il-birra, stout u samsu.

Il-Ftehim jirrikonoxxi u jipproteġi l-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbejjed, l-ispirti, il-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel li joriġinaw fit-territorji tal-UE jew ta’ Singapore.

Barra minn hekk, il-miżuri previsti taħt il-parti Sanitarja u Fitosanitarja tal-ftehim għandhom l-għan li jipproteġu l-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti. Tali miżuri jirreferu għar-rikonoxximent ta’ żoni ta’ pesti jew mard baxxi/ħielsa u jiżguraw it-trasparenza u l-iskambju ta’ informazzjoni u l-evitar ta’ ostakli għall-kummerċ.

 

Singapore ftit li xejn għandu art agrikola u għalhekk jissodisfa l-ħtiġijiet tal-ikel tiegħu bl-importazzjonijiet.

Il-produzzjoni agrikola tagħha hija fuq skala żgħira u limitata għal

 • fjuri
 • ċertu frott (prinċipalment durian u rambutans)
 • bajd
 • ħaxix
 • tjur tal-irziezet
 • majjal

Fl-2019, l-UE-27 esportat EUR 1.9 biljun ta’ prodotti agroalimentari lejn Singapore, aktar mid-doppju ta’ 10 sena qabel. Illum, Singapore huwa l-5 l-akbar suq tal-esportazzjoni agroalimentari tal-UE fl-Asja u t-18 suq tiegħu madwar id-dinja.

Kemm hu kbir is-suq ta’ Singapor? Kemm tagħmel kummerċ l-UE ma’ Singapore?

B’popolazzjoni ta’ 5.6 miljun ruħ, Singapore huwa ċentru kummerċjali, tat-trasport u finanzjarju ewlieni fl-Asja. B’netwerk estensiv ta’ ftehimiet kummerċjali ma’ aktar minn 30 sieħeb, il-pajjiż jinnegozja aktar minn EUR 550 biljun mal-bqija tad-dinja kull sena.

Għall-UE, Singapore huwa l-14 l-akbar sieħeb fil-kummerċ tal-merkanzija fid-dinja u l-ewwel wieħed fix-Xlokk tal-Asja (SEA). Billi għandu ekonomija orjentata ħafna lejn is-servizzi, Singapore huwa wkoll l-5 l-akbar sieħeb tal-UE fis-servizzi madwar id-dinja.

B’aktar minn 10,000 kumpanija Ewropea li waqqfu l-uffiċċji/ċentri reġjonali tagħhom f’Singapore, il-pajjiż sar s-6 destinazzjoniglobali tal-UE għall-investiment dirett ‘l barra u jammonta għal żewġ terzi tal-istokk ta’ investiment dirett tal-UE f’SEA.

Tariffi

Għall-esportazzjonijiet lejn Singapor

Qabel il-ftehim, kważi l-prodotti kollha li joriġinaw fl-UE setgħu diġà jidħlu f’Singapore mingħajr dazji doganali. Mid-dħul fis-seħħ tal-ftehim, Singapore huwa marbut li japplika aċċess ħieles mid-dazju għall-prodotti kollha li joriġinaw mill-UE, inklużi dawk li qabel kienu soġġetti għal tariffi (bħal birra u stout).

Għall-importazzjonijiet fl-UE

Mill-21 ta’ Novembru 2019, madwar 84 % tal-importazzjonijiet minn Singapor lejn l-UE jidħlu mingħajr dazju.

Eżempji ta’ setturi li jibbenefikaw mill-eliminazzjoni immedjata tad-dazji doganali jinkludu

 • elettroniċi
 • farmaċewtiċi
 • il-biċċa l-kbira tal-petrokimiċi (ċerti tariffi fuq il-petrokimiċi se jitneħħew gradwalment biss wara 3 snin)
 • prodotti agrikoli pproċessati (bl-eċċezzjoni ta’ fruttożju kimikament pur u qamħirrun ħelu)

Kważi d-dazji doganali kollha li fadal li japplikaw għall-prodotti minn Singapor li jidħlu fl-UE se jitneħħew gradwalment qabel Novembru 2024.

L-UE se tkompli tapplika tariffi fuq ftit prodotti anke wara t-tmiem tal-perjodu ta’ eliminazzjoni gradwali, inkluż fuq xi prodotti tal-ħut (Tilapia, Skipjack) u agrikoltura pproċessata, kif ukoll fruttożju kimikament pur u qamħirrum ħelu.

Tneħħija tat-tariffi

Il-Ftehim kummerċjali jiddeskrivi l-kategoriji ta’ stadji għat-tneħħija tat-tariffi fuq 5 snin fid-dettall fl-Anness 2-A tal-ftehim.

 

Tista’ ssib l-iskeda tat-tneħħija tat-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll 1 tal-EUSFTA.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew f’Singapore?

Biex tikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore, il-prodott tiegħek irid joriġina fl-UE jew f’Singapore. Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew f’Singapore, jekk

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola ta’ nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza u l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fil-ħjut — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ u tal-kimika tat-tessuti

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranzi jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

Fil-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-piż jew il-valur nett tagħhom ma jaqbiżx

 • 10 % tal-piż tal-prodott għall-prodotti agrikoli u agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, għajr il-prodotti tas-sajd ipproċessati tal-Kapitolu 16
 • 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għal prodotti industrijali għajr tessuti u ħwejjeġ

Tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Nota 6 u n-Nota 7 tal-Anness A Noti introduttorji għal-lista fl-Anness B

Din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott.

Kumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore jipprevedi tliet modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini. Madankollu, jekk jogħġbok innota li bħalissa japplika biss l-ewwel wieħed (akkumulazzjoni bilaterali)

 • akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw f’Singapor jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott fl-UE (u viċi versa)
 • akkumulazzjoni ma’ pajjiż tal-ASEAN li għandu ftehim preferenzjali mal-UE, li jippermetti li materjali li joriġinaw f’tali pajjiżi jingħaddu bħala li joriġinaw f’Singapore jew fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott.
  Jekk jogħġbok innota li l-materjali elenkati fl-Anness C tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini huma esklużi minn din l-akkumulazzjoni. Bħalissa din l-akkumulazzjoni ma tapplikax.
 • akkumulazzjoni ma’ pajjiż tal-ASEAN li ma għandu l-ebda ftehim preferenzjali mal-UE, li jippermetti li materjali li joriġinaw f’dawn il-pajjiżi jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE jew f’Singapor meta jintużaw fil-manifattura tal-prodotti elenkati fl-Anness D tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini
  Bħalissa din il-kumulazzjoni ma tapplikax.

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini, bħar-regola ta’ nonalterazzjoni.

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ non-alterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Singapore (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni ta’ prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • ħżin
 • il-qsim tal-kunsinni

F’każ ta’ dubju, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant biex jipprovdi evidenza ta’ konformità. Evidenza ta’ konformità tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inkluż

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu 
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti 
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni tad-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat skont tariffa preferenzjali mhijiex permessa skont dan il-ftehim kummerċjali.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima B tal-Protokoll dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Huma jiċċaraw, pereżempju, kif:

 • tiddikjara l-oriġini ta’ prodott
 • biex titlob preferenzi
 • l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Skont dan il-ftehim, l-importaturi jistgħu jitolbu tariffa preferenzjali bbażata fuq dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew f’Singapore billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini

 • fl-UE dan jista’ jsir
  • minn esportatur approvat
  • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 6,000
 • f’Singapor tista’ ssir minn esportatur li
  • huwa rreġistrat mal-awtoritajiet ta’ Singapore
  • ikun irċieva Numru Uniku tal-Entità

 

Esportaturi approvati

L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur li jesporta prodotti skont il-ftehim kummerċjali biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti irrispettivament mill-valur tagħhom. L-esportatur irid jipprovdi garanziji suffiċjenti lill-awtoritajiet doganali li l-istatus oriġinarju tal-prodotti u t-twettiq tar-rekwiżiti l-oħra kollha tal-ftehim (Protokoll) jistgħu jiġu vverifikati. L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat fil-każ ta’ kwalunkwe abbuż.

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?

Biex tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini għandek tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor it-test li ġej:

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali jew governattiva kompetenti Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jinsab fl-Anness E tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li inti taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Sottomissjoni u validità

Dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir b’mod eċċezzjonali wara l-esportazzjoni (“dikjarazzjoni retrospettiva”) bil-kundizzjoni li tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn, fil-każ tal-UE, u sena, fil-każ ta’ Singapore, wara d-dħul tal-merkanzija fit-territorju.

Għandek iżżomm u tkun lest li tissottometti dokumenti ta’ sostenn li jagħtu prova li l-prodott tiegħek huwa oriġinarju (pereżempju, dikjarazzjonijiet tal-fornitur) u jissodisfa rekwiżiti oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini jekk mitlub mill-awtoritajiet doganali.

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tibqa’ valida għal 12 xhur mid-data tal-ħruġ mill-esportatur.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-FTA bejn l-UE u Singapore huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin:

 • il-verifika hija mitluba mill-awtoritajiet tal-pajjiż importatur u titwettaq mill-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur
 • il-verifika hija bbażata fuq kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiżi importaturi u esportaturi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali. Żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi
 • l-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi bir-riżultati

Rekwiżiti tal-prodott 

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Il-Ftehim kummerċjali jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u ttestjar aktar kompatibbli għall-prodotti u jnaqqas l-ostakli tekniċi li altrimenti jagħmluha diffiċli għalik li tbigħ il-prodotti tiegħek f’Singapore. Pereżempju

 • Operatur Ekonomiku Awtorizzat
 • ir-regoli dwar l-immarkar u t-tikkettar huma ssimplifikati
 • id-duplikazzjoni ta’ proċeduri għaljin u li jieħdu ħafna ħin għall-ittestjar tal-prodotti titnaqqas — pereżempju, Singapore jirrikonoxxi l-istandards attwali tal-UE u l-ittestjar fuq il-karozzi u l-partijiet tal-karozzi
 • ġiet stabbilita sistema għaċ-ċertifikazzjoni tal-istabbilimenti tal-UE li jipproduċu l-laħam li jixtiequ jesportaw lejn Singapore
Il-Ftehim kummerċjali kif se jipproteġi l-istandards Ewropej, inklużi l-istandards tas-sikurezza tal-ikel?

Il-Ftehim kummerċjali bl-ebda mod mhu se jaffettwa, jemenda, ibaxxi jew jelimina l-istandards tal-UE fi kwalunkwe qasam.

Dan ifisser li l-prodotti u s-servizzi minn Singapor jistgħu jinbiegħu biss fl-UE bl-istess kundizzjonijiet bħall-prodotti u s-servizzi tal-UE. Iridu jissodisfaw ir-regoli u r-regolamenti kollha tal-UE, bħal

 • regoli u standards tekniċi
 • rekwiżiti tas-sikurezza tal-konsumatur
 • rekwiżiti ambjentali
 • regoli dwar is-saħħa u l-iġjene tal-annimali u tal-pjanti
 • regolamenti dwar is-sikurezza tal-ikel
Elettroniċi

L-istandards, ir-regolamenti tekniċi u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità huma bbażati fuq standards internazzjonali rilevanti.

Il-Ftehim għandu l-għan li jevita proċeduri ta’ ttestjar tal-konformità duplikattivi u ta’ piż għas-sikurezza tal-prodott u l-kompatibbiltà elettromanjetika ta’

 • tagħmir elettriku u elettroniku
 • apparati elettrodomestiċi
 • tagħmir elettroniku għall-konsumatur

Singapore jaċċetta dikjarazzjoni ta’ konformità tal-fornitur għal prodotti meqjusa li huma ta’ riskju baxx għas-sikurezza tal-konsumatur, is-saħħa jew l-ambjent.

Vetturi bil-Mutur u Partijiet tal-Vetturi

Bil-ftehim, huwa possibbli li jinbiegħu vetturi bil-mutur u parts tal-karozzi ġodda mill-UE f’Singapore mingħajr ebda ttestjar jew ċertifikazzjoni addizzjonali, sakemm dawn ikunu ċċertifikati f’konformità mal-istandards internazzjonali aċċettati fl-UE, b’mod partikolari r-regolamenti tal-approvazzjoni tat-tip tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE).

L-UE u Singapore qablu wkoll li

 • joqogħdu lura milli jintroduċu miżuri regolatorji ġodda li huma differenti mill-istandards internazzjonali
 • jippermettu l-bejgħ ta’ prodotti li jinkorporaw teknoloġiji ġodda, sakemm ma jiġix ippruvat li dawn it-teknoloġiji joħolqu riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem, għas-sikurezza jew għall-ambjent
Farmaċewtiċi u Apparat Mediku

L-UE u Singapore qablu li

 • użu ta’ standards, prattiki u linji gwida internazzjonali għal prodotti farmaċewtiċi u apparat mediku
 • jiġi żgurat li l-elenkar, l-ipprezzar u r-rimborż tal-farmaċewtiċi jkunu ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji

L-UE se tirrikonoxxi l-istandards ta’ Singapore ta’ “Prattiki Tajba ta’ Manifattura” (PTM) fil-manifattura ta’ ingredjenti farmaċewtiċi attivi (API) bħala ekwivalenti għal tagħha stess, li se jiffaċilitaw l-esportazzjonijiet tal-API ta’ Singapore lejn l-UE.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza — SPS

Fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti, kemm l-UE kif ukoll Singapore għandhom fis-seħħ liġijiet u proċeduri stretti. Il-Ftehim għandu l-għan li jiffaċilita l-esportazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali. Pereżempju, l-UE u Singapore qablu li jevalwaw is-sistemi ta’ spezzjoni u ċertifikazzjoni ta’ xulxin għall-istabbilimenti li jipproduċu l-laħam, minflok ma jirrikjedu li kull biċċerija individwali jew impjant tal-ipproċessar tal-ikel jiġi spezzjonat mill-parti l-oħra qabel ma jkun jista’ jesporta.

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jnaqqas ir-ritmu tan-negozju tiegħek jew iwaqqfek milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn Singapore bl-użu tal-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar effiċjenti biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tal-katina tal-provvista, huwa jipprevedi li l-UE u Singapore jidħlu f’rikonoxximent reċiproku ta’ programmi ta’ sħubija kummerċjali bħall-programm tal-UE “Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati”.

Strateġiċi

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • ippakkjar ta’ list
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li trid tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri

Għal deskrizzjoni ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini ta’ hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-Ftehim kummerċjali fih ukoll regoli moderni għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

L-indikazzjonijiet Ġeografiċi

Singapore saħħaħ ir-reġim eżistenti tiegħu tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) billi stabbilixxa sistema għar-reġistrazzjoni tal-IĠ f’Singapore għall-protezzjoni ta’ prodotti li għandhom kwalitajiet speċjali jew li jgawdu minn ċerta reputazzjoni jew karatteristiċi oħra minħabba l-oriġini ġeografika tagħhom. Il-produtturi tal-UE jistgħu japplikaw biex jirreġistraw l-IĠ tagħhom f’Singapore. Il-produtturi mhux tal-UE jistgħu japplikaw ukoll biex jirreġistraw l-IĠ f’Singapore, fejn il-prodotti jaqgħu fil-kategoriji preskritti. 139 IĠ tal-UE għall-inbejjed, l-ispirti u ċerti prodotti agrikoli jgawdu minn livelli ta’ protezzjoni ugwali għal dawk fl-UE. Din il-protezzjoni msaħħa se ssaħħaħ ir-rikonoxximent tal-konsumaturi ta’ prodotti tal-ikel, inbejjed u spirti awtentiċi ta’ kwalità tal-UE f’Singapore, bħal

 • Inbejjed ta’ Bordeaux
 • Il-perżut ta’ Parma
 • Champagne
 • Il-birra tal-Bavarja

Privattivi

Skont il-ftehim, Singapore impenjat ruħha li tagħti estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-protezzjoni tal-privattiva biex tikkumpensa għat-tnaqqis fil-ħajja tal-privattivi li jirriżulta mill-proċess operazzjonali amministrattiv tal-kummerċjalizzazzjoni.

Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati

Il-Ftehim kummerċjali jipprevedi 70 sena ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur. Dan jipprovdi għal remunerazzjoni ekwa unika għall-produtturi ta’ reġistrazzjonijiet awdjo mxandra jew imwettqa fil-pubbliku. Dan se jiġi implimentat mhux aktar tard minn Novembru 2021. Il-Ftehim se jallinja l-liġijiet dwar id-drittijiet tal-awtur ta’ Singapore ma’ pajjiżi li jippermettu lill-produtturi ta’ reġistrazzjonijiet awdjo jiġbru royalties għax-xandir u għall-prestazzjoni pubblika.

Marki kummerċjali

L-UE u Singapore se jipproteġu trademarks magħrufa sew abbażi tar-Rakkomandazzjoni Konġunta tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali.

Protezzjoni tad-data tat-test

Il-Ftehim jipprevedi wkoll li d-data tat-test sottomessa biex tinkiseb approvazzjoni amministrattiva għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti farmaċewtiċi u agrokimiċi se tiġi protetta għal perjodu ta’ 5 snin li jista’ jiġi estiż għal 5 snin addizzjonali.

Disinji industrijali

Il-Ftehim kummerċjali jipprevedi li Singapore se jżid it-termini ta’ protezzjoni għad-disinji rreġistrati għal 10 snin.

Infurzar

Il-Ftehim jinkludi dispożizzjonijiet dettaljati dwar miżuri ta’ infurzar ċivili. Fir-rigward tal-infurzar tal-fruntieri, id-detenturi tad-drittijiet se jkunu jistgħu jitolbu li l-awtoritajiet doganali ta’ Singapore jissekwestraw prodotti bi trademark iffalsifikata u oġġetti bi dritt tal-awtur ikkuppjati.

Sa Novembru 2022, id-detenturi tad-drittijiet se jkunu jistgħu jitolbu li l-awtoritajiet doganali ta’ Singapore jissekwestraw ukoll oġġetti IĠ iffalsifikati u oġġetti tad-disinn piratati meta jkunu se jiġu importati jew esportati.

Singapore u l-UE impenjaw ruħhom ukoll għal proċeduri li se jippermettu lill-awtoritajiet jissospendu r-rilaxx ta’ prodotti bi trademark iffalsifikata, oġġetti tad-drittijiet tal-awtur piratati u oġġetti IĠ kontrafatti fuq inizjattiva tagħhom stess. Fir-rigward ta’ prodotti IĠ foloz, Singapore se jimplimenta dan l-impenn sa Novembru 2022.

L-Helpdesk tad-DPI tax-Xlokk tal-Asja joffri servizz ta’ Helpline għal appoġġ dirett fuq il-proprjetà intellettwali għall-SMEs.

Tat-tagħbija

Il-Ftehim kummerċjali jkopri firxa wiesgħa ta’ servizzi u jipprovdi aċċess addizzjonali għas-suq għall-fornituri tas-servizzi.

B’mod konkret, l-UE u Singapore qablu li jnaqqsu jew ineħħu ċerti restrizzjonijiet fuq

 • l-għadd ta’ fornituri ta’ servizzi
 • il-valur ta’ tranżazzjonijiet jew assi ta’ servizzi
 • l-għadd ta’ operazzjonijiet ta’ servizzi jew il-kwantità ta’ outputs tas-servizzi
 • in-numru ta’ persuni li jistgħu jiġu impjegati
 • it-tip speċifiku ta’ entità ġuridika permessa
 • limiti ta’ parteċipazzjoni azzjonarja/ekwità barranija

Dan japplika għal firxa wiesgħa ta’ setturi, inklużi

 • is-servizzi tat-telekomunikazzjoni
 • servizzi finanzjarji
 • servizzi tal-kompjuter u servizzi relatati
 • servizzi ta’ trasport
 • servizzi ambjentali
 • ċerti servizzi tan-negozju (bħas-servizzi arkitettoniċi u tal-inġinerija)
 • servizzi postali

L-UE u Singapore qablu wkoll li jiżguraw li l-istess regoli u regolamenti japplikaw għall-fornituri tas-servizzi domestiċi u barranin f’ċerti setturi biex jinħolqu prevedibbiltà u kundizzjonijiet ekwi. Dan japplika pereżempju għal

 • servizzi postali — jiġi żgurat li l-atturi dominanti fis-suq ma jinvolvux ruħhom fi prattiki antikompetittivi
 • servizzi tat-telekomunikazzjoni — fornituri ewlenin, bħal sidien tan-netwerk, għandhom jipprovdu lil operaturi oħra aċċess għal elementi speċifiċi tan-netwerk, fuq bażi diżaggregata, b’termini u kundizzjonijiet li huma raġonevoli u trasparenti
 • trasport marittimu internazzjonali — definizzjoni tal-impenji rilevanti u żgurar taċ-ċarezza dwar x’inhu eżattament impenjat
 • servizzi tal-kompjuter — jaqbad is-servizzi tal-kompjuter futuri kollha bbażati fuq il-funzjonalitajiet tagħhom
 • regolamentazzjoni domestika — dispożizzjonijiet komprensivi dwar il-proċeduri ta’ liċenzjar u l-kwalifiki professjonali li jiżguraw li meta investitur japplika għal liċenzja għall-forniment ta’ servizz jew nuqqas ta’ servizz, dawn jiġu ttrattati b’mod ġust u jiġu protetti minn restrizzjonijiet arbitrarji filwaqt li jiġi żgurat id-dritt tiegħu ta’ appell

 

Is-servizzi huma s-sinsla tal-ekonomiji tal-UE u ta’ Singapore. Singapore huwa ċentru ewlieni fix-Xlokk tal-Asja għall-fornituri tas-servizzi tal-UE u jammonta għal aktar minn nofs il-kummerċ kollu. F’servizzi kummerċjali bejn l-UE u l-ASEAN.

  L-UE Singapore
Servizzi professjonali
 • servizzi arkitettoniċi. 
 • il-kontabilità
 • servizzi ta’ inġinerija u inġinerija integrata
 • ippjanar urban u servizzi arkitettoniċi ta’ pajsaġġ
 • servizzi ta’ konsulenza fl-immaniġġjar
 • servizzi internazzjonali ta’ arbitraġġ kummerċjali
 • servizzi legali
 • il-kontabilità
 • tassazzjoni
 • servizzi arkitettoniċi.
 • servizzi ta’ Inġinerija
 • servizzi mediċi u dentali
 • servizzi veterinarji
Servizzi tal-kompjuter u servizzi relatati Is-servizzi kollha relatati f’dan il-qasam Is-servizzi kollha relatati f’dan il-qasam
Ir-riċerka u l-Iżvilupp
 • xjenzi naturali u xjenzi interdixxiplinari ħlief għal servizzi ta’ R &Diffinanzjati pubblikament
 • xjenzi soċjali u umanistiċi
 • xjenzi naturali
 • xjenzi soċjali, ħlief riċerka legali
Servizzi ta’ negozju
 • reklamar
 • riċerka tas-suq
 • servizzi ta’ konsulenza fl-immaniġġjar
 • konsulenza u konsultazzjoni relatati mal-manifattura
 • stampar u pubblikazzjoni
 • servizzi ta’ Konvenzjoni
 • traduzzjoni
 • servizzi ta’ diżinn
 • reklamar 
 • riċerka tas-suq
 • servizzi ta’ konsulenza fl-immaniġġjar
 • servizzi ta’ testjar tekniku u analiżi ta’ vetturi
 • servizzi relatati mal-manifattura
 • konsultazzjoni dwar is-sigurtà
 • monitoraġġ tal-allarm
 • servizzi fotografiċi.
 • servizzi ta’ ġestjoni tal-konvenzjonijiet u tal-wirjiet
 • servizzi ta’ traduzzjoni.
Servizzi postali Is-servizzi kollha relatati taħt dan il-qasam Servizzi ta’ ittri bażiċi u express
Servizzi ta’ telekomunikazzjoni Servizzi li jikkonsistu fit-trażmissjoni u r-riċezzjoni ta’ sinjali b’mezzi elettromanjetiċi, minbarra x-xandir

Servizzi (eskluż ix-xandir), bħal

 • servizzi bbażati fuq il-faċilitajiet u bbażati fuq is-servizzi
 • servizzi mobbli u servizzi ta’ netwerk b’valur miżjud
Servizzi ambjentali
 • is-servizzi tad-drenaġġ
 • ġestjoni tal-iskart solidu/perikoluż, minbarra t-trasport transkonfinali ta’ skart perikoluż
 • il-protezzjoni tal-arja ambjentali u t-trattament tal-klima u t-tindif tal-ħamrija u l-ilmijiet
 • tnaqqis tal-istorbju u l-vibrazzjoni
 • il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-pajsaġġ
 • servizzi ta’ ġbir u rimi ta’ skart, ħlief servizzi ta’ terraferma
 • ġestjoni ta’ skart perikoluż
 • sanitazzjoni u servizzi simili
 • servizzi ta’ tindif tal-gassijiet tal-egżost
 • servizzi għat-tnaqqis tal-istorbju.
 • servizzi ta’ ħarsien tan-natura u l-pajsaġġ
Turiżmu u servizzi relatati mal-ivvjaġġar Aġenziji tal-ivvjaġġar u servizzi operattivi turistiċi 
 • servizzi ta’ lukandi u akkomodazzjoni oħra
 • servizzi ta’ forniment ta’ ikel u xorb, minbarra servizzi ta’ forniment ta’ ikliet f’faċilitajiet tal-ikel immexxija mill-gvern
 • aġenziji tal-ivvjaġġar u servizzi ta’ gwida turistika
Tal-kabotaġġ

Marittimi — servizzi relatati ma’

 • trasport internazzjonali tal-passiġġieri u tal-merkanzija
 • ħżin u magazzinaġġ
 • stazzjon u depot tal-kontejners
 • servizzi ta’ spedizzjoni tal-merkanzija u ta’ appoġġ għat-trasport marittimu


Toroq u ferroviji — servizzi ta’ appoġġ bħal

 • aġenzija tat-trasport tal-merkanzija
 • servizzi ta’ ġestjoni
 • ħżin 

Marittimi — servizzi relatati ma’

 • trasport internazzjonali tal-passiġġieri u tal-merkanzija
 • servizzi ta’ aġenzija marittima
 • irmonk internazzjonali
 • senserija tat-trasport bil-baħar
 • spedizzjoni tal-merkanzija
 • kiri ta’ bastimenti bl-ekwipaġġ

Trasport bit-triq — servizzi ta’ appoġġ bħal

 • servizzi ta’ kiri
 • ċerti servizzi ta’ appoġġ bħall-manutenzjoni u t-tiswija ta’ partijiet ta’ vetturi bil-mutur
Manifattura
 • ikel u xorb
 • ħwejjeġ
 • iż-żraben
 • makkinarju
 • prodotti tal-karta
 • makkinarju tal-kompjuters u tal-elettriku
 • ikel u xorb
 • ħwejjeġ
 • prodotti tal-karta
 • kimiċi
 • ċertu tagħmir tal-makkinarju
 • tagħmir tal-informatika u tat-telekomunikazzjoni

Il-kummerċ elettroniku

Singapore u l-UE jirrikonoxxu l-importanza tal-fluss liberu tal-informazzjoni, u qablu li ma jimponux dazji doganali fuq it-trażmissjonijiet elettroniċi.

Iż-żewġ naħat jaqblu wkoll li

 • il-kummerċ elettroniku m’għandux ifixkel id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali
 • l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku jrid ikun kompatibbli mal-istandards internazzjonali tal-protezzjoni tad-data

Akkwist Pubbliku

Singapore u l-UE huma membri tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA).

Anke qabel il-ftehim kummerċjali, huma diġà kellhom sistemi miftuħa u moderni ta’ akkwist pubbliku u applikaw standards għoljin ta’ trasparenza u ġustizzja proċedurali għas-sejħiet għall-offerti pubbliċi tagħhom, u f’ħafna każijiet, id-ditti tal-UE kienu diġà kapaċi jikkompetu għal kuntratti pubbliċi f’Singapore ‘l fuq minn ċertu limitu ta’ valur.

Madankollu, il-ftehim kummerċjali joffri saħansitra aktar opportunitajiet għall-kumpaniji tal-UE biex jikkompetu għal kuntratti ta’ akkwist pubbliku f’Singapore.

Singapore

 • qabel ma’ dixxiplini addizzjonali dwar is-sejħiet għall-offerti
 • qablu li jbaxxu l-limiti ta’ valur għal proċeduri miftuħa ta’ sejħiet għall-offerti għal korpi bħall-Bord tal-Utilitajiet Pubbliċi u l-Awtorità tas-Suq tal-Enerġija
 • espandiet it-tipi ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku koperti minn impenji dwar it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni — dan huwa importanti minħabba li l-aċċess għall-informazzjoni huwa wieħed mill-akbar ostakli li jiltaqgħu magħhom il-kumpaniji iżgħar tal-UE biex jaċċessaw swieq barranin

L-UE għandha

 • miżjuda mal-lista ta’ entitajiet miftuħa għall-offerti għal kuntratti pubbliċi, ministeri, aġenziji u korpi oħra tal-gvern fil-livell ċentrali — meta mqabbla ma’ dawk inklużi fil-lista tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi tad-WTO — kif ukoll entitajiet attivi f’ċerti setturi tal-utilitajiet
 • inkludiet aktar tipi ta’ kuntratti ta’ servizzi pubbliċi koperti minn sejħiet għal offerti miftuħa meta mqabbla ma’ dak li qablet magħha fid-WTO, bħal
  • servizzi ferrovjarji
  • servizzi tal-kompjuter.
  • is-servizzi tat-telekomunikazzjoni
  • servizzi ta’ pajsaġġ arkitetturali

Il-kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli

Il-Ftehim kummerċjali jistabbilixxi impenji vinkolanti biex jiġi żgurat li l-livelli domestiċi ta’ protezzjoni ambjentali u tax-xogħol ikunu konsistenti mal-istandards u l-ftehimiet internazzjonali ewlenin.

Huwa jipprojbixxi prattiki “tellieqa sal-qiegħ” fejn il-liġijiet tax-xogħol u dawk ambjentali jitnaqqsu biex jattiraw il-kummerċ jew l-investiment, filwaqt li jirrikonoxxi d-drittijiet tal-UE u ta’ Singapore li jistabbilixxu l-livelli tagħhom stess ta’ protezzjoni ambjentali u tax-xogħol.

Il-Ftehim kummerċjali għandu l-għan li jsaħħaħ il-kontribut tal-kummerċ u l-investiment għall-iżvilupp sostenibbli, inkluż

 • responsabbiltà soċjali korporattiva
 • inizjattivi ta’ ekotikkettar
 • kummerċ ġust u etiku
 • il-konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, inkluż permezz tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Standards tax-xogħol

Il-FTA jinkludi impenji għall-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) li l-partijiet irratifikaw iżda wkoll impenji li jieħdu l-passi meħtieġa biex jirratifikaw il-konvenzjonijiet tal-ILO dwar id-drittijiet fundamentali li għalihom għadhom mhumiex firmatarji bħal

 • id-dikjarazzjoni Ministerjali tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-NU dwar il-Ġenerazzjoni ta’ Impjieg Sħiħ u Produttiv u Xogħol Deċenti għal Kulħadd tal-2006
 • id-dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol;
 • il-konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO

L-ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Il-Ftehim jinkludi impenji mill-UE u Singapor dwar l-implimentazzjoni effettiva ta’ ftehimiet ambjentali multilaterali li għalihom l-UE u/jew Singapor huma partijiet rispettivament bħal

 • il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika
 • il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet fil-Periklu (CITES)
 • il-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC)

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tibdil fil-klima jkomplu jenfasizzaw l-isforzi tal-UE u ta’ Singapore biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima.

Il-FTA jipprevedi wkoll kooperazzjoni bejn il-partijiet inkluż dwar l-ekotikkettar u l-akkwist pubbliku ekoloġiku, it-tneħħija ta’ ostakli għall-kummerċ għal prodotti u servizzi li ma jagħmlux ħsara lill-klima bħal prodotti tal-enerġija rinnovabbli sostenibbli; it-tnaqqis progressiv tas-sussidji għall-fjuwils fossili u l-promozzjoni ta’ prattiki ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva.

Investiment

Il-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-UE u Singapore (EUSIPA) se jidħol fis-seħħ wara r-ratifika mill-Istati Membri kollha tal-UE skont il-proċeduri nazzjonali tagħhom stess.

Ladarba tidħol fis-seħħ, se tkompli ttejjeb il-klima tal-investiment u toffri aktar ċertezza lill-investituri.

Il-Ftehim se jiżgura li l-investituri Ewropej u minn Singapor jiġu ttrattati b’mod ugwali u ġust u ma jkunu soġġetti għall-ebda trattament diskriminatorju, bħal

 • esproprjazzjonijiet furzati jew esproprjazzjoni mingħajr kumpens xieraq
 • diskriminazzjoni
 • revoka ta’ liċenzji tan-negozju
 • abbużi mill-istat ospitanti, bħan-nuqqas ta’ proċess ġust jew in-nuqqas ta’ kapaċità li jagħmel trasferimenti internazzjonali ta’ kapital

Il-Ftehim ta’ protezzjoni tal-investiment se joffri lill-investituri l-għażla ta’ mekkaniżmu modern u riformat għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar l-investiment — is-Sistema ta’ Qorti tal-Investiment.

Il-pedamenti tas-Sistema l-ġdida ta’ Qorti tal-Investiment huma

 • tribunal permanenti ta’ investiment ta’ Prim’ Istanza
 • tribunal tal-Appell għall-appelli

Is-sistema se tkun ibbażata fuq il-prinċipji tat-trasparenza tal-proċedimenti u d-dispożizzjonijiet kontra l-abbuż tas-sistema. Pereżempju, il-ftehim ta’ protezzjoni tal-investiment fih regoli għall-prevenzjoni ta’ pretensjonijiet frodulenti jew manipulattivi bħar-ristrutturar ta’ negozju għall-fini ta’ sottomissjoni ta’ pretensjoni.

Is-sistema tal-Qorti tal-Investiment se tiżgura li l-ftehim ta’ protezzjoni tal-investiment jiġi interpretat b’mod legalment korrett u prevedibbli.

Links u kuntatti utli

Il-Ministeru tal-Kummerċ u tal-Industrija

Triq Għolja 100, #09 – 01, It-Teżor, Singapore 179434

Tel: + 65 6225 9911

Web: www.mti.gov.sg

Intrapriża ta’ Singapore (ESG)

230 triq Victoria, Livell 10 Uffiċċju ta’ Bugis Junction Office, Singapore 188024

Tel: + 65 6898 1800

Web: www.enterprisesg.gov.sg

L-Uffiċċju tal-ESG ta’ Frankfurt

Iċ-Ċentru ta’ Singapore, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, il-Ġermanja

Tel: + 49 699207350

L-Uffiċċju ta’ Londra tal-ESG

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, Londra SW1Y 4LR, ir-Renju Unit

Tel: + 44 2074842730

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f’Singapore

Triq tal-Pont tat-Tramuntana tal-250, #38 – 03 Torri tal-Belt ta’ Raffles, Singapore 179101

Tel: + 65 6336 7919

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Links oħra:

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore u l-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment fuq is-sit web tad-DĠ Kummerċ. Għal ħarsa ġenerali, tista’ tikkonsulta wkoll l-iskedi informattivi.

Is-servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jipprovdi wkoll informazzjoni dettaljata dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u Singapore.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr