Dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile

Stručný prehľad

EÚ a Čile uzavreli v roku 2002 dohodu o pridružení, ktorá zahŕňa komplexnú dohodu o voľnom obchode, ktorá nadobudla platnosť vo februári 2003 a ktorá sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi EÚ a Čile.

Dohoda bola zmenená a doplnená protokolom o pristúpení z roku 2004.

Prečítajte si viac

Pravidlá pôvodu

 

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu možno nájsť v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru. Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá o pôvode

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k dohode o pridružení (Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 935). Odkaz odkazuje na konsolidované znenie zmenené Protokolom o pristúpení z roku 2004 k dohode (Ú. v. EÚ L 38, 10.2.2005, s. 3) a rozhodnutím Asociačného výboru EÚ – Čile č. 2/2015 z 30. novembra 2015.

Vysvetlivky k prílohe III boli uverejnené v roku 2003 (Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 22) a revidované v roku 2005 (Ú.v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 36).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Čile?

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky pre nižšiu alebo nulovú preferenčnú sadzbu podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Čile, musí pochádzať z EÚ alebo Čile.

Výrobok má pôvod v EÚ alebo v Čile, ak

 • úplne získané v EÚ alebo v Čile, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo Čile s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že takéto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v dodatku II
  Pozri aj dodatok I „Úvodné poznámky“ ku špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.        
  V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá špecifické pre výrobky – pozri dodatok IIa.

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nemôže presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (harmonizovaný systém, kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • špecifické operácie – vyžaduje sa osobitný výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do takýchto pravidiel sa používa predovšetkým v textilnom a odevnom a chemickom odvetví.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v pravidlách pre špecifické výrobky.
 • osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I „Úvodné poznámky“ špecifických pravidiel pôvodupre výrobky.
Kumulácia
 • Dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Čile sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Čile (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine sú povolené za predpokladu, že tovar zostáva pod dohľadom colných orgánov a neprechádza inými operáciami ako

 • pridanie alebo pripevnenie značiek, štítkov alebo pečatí
 • vykladanie
 • opätovné naloženie
 • rozdelenie zásielok
 • akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť poskytnúť dôkaz o priamej preprave colným orgánom dovážajúcej krajiny, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady (napríklad nákladné listy)
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní obalov
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru
Vrátenie cla

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Čile nie je možné získať náhradu za predtým zaplatené clá za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej sadzby.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu tovaru a nechať si svoju žiadosť overiť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o preukazovaní pôvodu a hlave IV o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako žiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Podrobnosti o vypĺňaní dôkazov o pôvode nájdete vo vysvetlivkách k prílohe III a v ich revidovanej verzii.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Čile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ministerstva zahraničných vecí, ako aj jeho miestne úrady ProChile. DIRECON je zodpovedný aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odnímanie povolení „schváleným vývozcom“
 • kontroly po overení na žiadosť colného orgánu v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Čile môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ, aby overili status pôvodu tovaru alebo pravosť dôkazu o pôvode. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a údaje o jeho vyplnení.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami deklarovať, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Čile, a to poskytnutím vyhlásenia o pôvode. Môže sa urobiť prostredníctvom

 • schváleného vývozcu alebo
 • vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR

Na to, aby ste sa mohli stať schváleným vývozcom, musíte byť schopný uspokojiť príslušné colné orgány so statusom pôvodu vašich výrobkov, ako aj s akýmikoľvek inými požiadavkami, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu odňať váš schválený štatút, ak ho nejakým spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány (DIRECON pre čilskú stranu).

Ako vyhotoviť vyhlásenie o pôvode?

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať, napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Znenie vyhlásenia o pôvode možno vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v dodatku IV. Overte si u svojich colných orgánov akékoľvek dodatočné požiadavky, ktoré by mohli mať.

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete svojim colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Vývozca môže vyhotoviť vyhlásenie o pôvode pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Užitočné odkazy a kontakty

Delegácia Európskej únie v Čile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštové smerovacie číslo:10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internetová stránka: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy