Dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile

V skratke

EÚ a Čile uzavreli v roku 2002 dohodu o pridružení, ktorá zahŕňa komplexnú dohodu o voľnom obchode, ktorá nadobudla platnosť vo februári 2003 a ktorá sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi EÚ a Čile.

Dohoda bola zmenená a doplnená protokolom o pristúpení z roku 2004.

Prečítajte si viac

Pravidlá pôvodu

 

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu a postupoch týkajúcich sa pôvodu sa nachádzajú v tomto oddiele.

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste v tejto téme nový, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Pravidlá pôvodu

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k dohode o pridružení (Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 935). Odkaz sa vzťahuje na konsolidované znenie zmenené protokolom o pristúpení z roku 2004 k dohode (Ú. v. EÚ L 38, 10.2.2005, s. 3) a rozhodnutie Asociačného výboru EÚ – Čile č. 2/2015 z 30. novembra 2015.

Vysvetlivky k prílohe III boli uverejnené v roku 2003 (Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 22) a revidované v roku 2005 (Ú.v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 36).

Má môj výrobok pôvod v EÚ alebo Čile?

Aby sa na váš výrobok mohla vzťahovať nižšia alebo nulová preferenčná sadzba podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Čile, musí mať pôvod v EÚ alebo Čile.

Výrobok má pôvod v EÚ alebo Čile, ak je

 • úplne získané v EÚ alebo Čile, alebo
 • vyrobené v EÚ alebo Čile s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v dodatku II.
  Pozri tiež dodatok I „Úvodné poznámky“ k špecifickým pravidlám pôvodu pre výrobky.        
  Pre určité výrobky existujú niektoré alternatívne špecifické pravidlá pre výrobky – pozri dodatok IIa.

 

Príklady špecifických pravidiel pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určitý percentuálny podiel jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces vedie k zmene nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodné materiály a konečný výrobok – napríklad výroba papiera (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepôvodnej buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • špecifické činnosti – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do takýchto pravidiel sa používa predovšetkým v textilnom a odevnom odvetví a v chemickom priemysle.

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržať špecifické pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať špecifické pravidlá pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť nepôvodné materiály, ktoré sú podľa osobitného pravidla pre výrobok bežne zakázané, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahu maximálnej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v špecifických pravidlách pre výrobky
 • špecifické tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I „Úvodné poznámky“ špecifických pravidiel pôvodupre výrobky.
Kumulácia
 • Dvojstranná kumulácia – materiály s pôvodom v Čile sa môžu započítať ako materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Ďalšie požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako je nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej prepravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Čile (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine je povolené za predpokladu, že tovar zostáva pod dohľadom colných orgánov a nie je podrobený iným operáciám ako:

 • pridávanie alebo pripevňovanie značiek, štítkov alebo pečatí
 • vykládka
 • opätovné nabíjanie
 • rozdelenie zásielok
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Colným orgánom dovážajúcej krajiny budete musieť predložiť dôkaz o priamej preprave, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady (napríklad nákladné listy)
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akýkoľvek dôkaz týkajúci sa samotného tovaru
Vrátenie cla

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Čile nie je možné získať náhradu za clá, ktoré boli predtým zaplatené za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčného cla.

Postupy týkajúcesa pôvodu

Ak chcete požiadať o preferenčnú colnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy pôvodu a nechať si overiť vašu žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate svoj tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a v hlave IV o dojednaniach o administratívnej spolupráci.

Ako požiadať o preferenčnú sadzbu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať preferenčnú sadzbu, musia poskytnúť dôkaz o pôvode.

Dôkazom o pôvode môže byť buď

Podrobné informácie o vypĺňaní dôkazov o pôvode nájdete vo vysvetlivkách k prílohe III a v ich revidovanej verzii.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1 200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov od dátumu vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Čile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ministerstva zahraničných vecí, ako aj jeho miestne úrady ProChile. DIRECON je zodpovedný aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odoberanie povolení „schváleným vývozcom“
 • kontroly po overení na žiadosť colných orgánov v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Čile môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ o overenie statusu pôvodu tovaru alebo pravosti dôkazu o pôvode. Vývozca, ktorý žiada o osvedčenie, by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a uvádza údaje na jeho vyplnenie.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu sami vyhlásiť, že ich výrobok má pôvod v EÚ alebo Čile, a to predložením vyhlásenia o pôvode. Môže byť vyhotovená na základe:

 • schválený vývozca alebo
 • vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6 000 EUR.

Aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopný uspokojiť príslušné colné orgány so statusom pôvodu vašich výrobkov, ako aj s akýmikoľvek ďalšími požiadavkami, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu váš schválený štatút odňať, ak ho akýmkoľvek spôsobom zneužívate. Ak chcete získať viac informácií o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány (DIRECON za čilskú stranu).

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode?

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať, napísať, opečiatkovať alebo vytlačiť nasledujúce vyhlásenie (v príslušnom jazyku):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že ak nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v dodatku IV. Overte si u colných orgánov akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré by mohli mať.

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schválený vývozca, ste oslobodený od tejto požiadavky za predpokladu, že poskytnete colným orgánom písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho colným orgánom dovážajúcej krajiny predloží najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Overovanie pôvodu

Colné orgány môžu overovať, či je dovážaný výrobok skutočne pôvodný alebo či spĺňa iné požiadavky súvisiace s pôvodom. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcich a vyvážajúcich strán
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej zmluvnej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany určia pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Užitočné odkazy a kontakty

Delegácia Európskej únie v Čile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

Poštová adresa: Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Webová stránka: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy