Dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile

V skratke

EÚ a Čile uzavreli v roku 2002 dohodu o pridružení, ktorá zahŕňa komplexnú dohodu o voľnom obchode, ktorá nadobudla platnosť vo februári 2003 a ktorá sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi EÚ a Čile.

Dohoda bola zmenená a doplnená protokolom o pristúpení z roku 2004.

Viac

Pravidlá pôvodu

V tomto oddiele sa zavádzajú hlavné pravidlá pôvodua postupy pôvodu dohody.

Pôvod je „hospodárska štátna príslušnosť“ tovaru, s ktorým sa obchoduje. Ak ste novinkou k téme, môžete nájsť úvod k hlavným pojmom v časti o tovare.

Pravidlá pôvodu

Váš výrobok musí spĺňať určité pravidlá, ktoré dokazujú jeho pôvod, aby sa naň vzťahovala preferenčná sadzba.

Kde nájdem pravidlá pôvodu?

Pravidlá pôvodu sú stanovené v prílohe III k dohode o pridružení (Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 935). Odkaz sa týka konsolidovanej verzie zmenenej protokolom o pristúpení z roku 2004 k dohode (Ú. v. EÚ L 38, 10.2.2005, s. 3) a rozhodnutím Asociačného výboru EÚ – Čile č. 2/2015 z 30. novembra 2015.

Vysvetlivky k prílohe III boli uverejnené v roku 2003 (Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 22) a revidované v roku 2005 (Ú. v. EÚC 56, 5.3.2005, s. 36).

Pochádza môj výrobok z EÚ alebo Čile?

Aby sa na váš výrobok vzťahovala nižšia alebo nulová preferenčná colná sadzba podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Čile, musí mať pôvod v EÚ alebo Čile.

Výrobok pochádza z EÚ alebo Čile, ak je

 • úplne získané v EÚ alebo Čile, alebo
 • Vyrobené v EÚ alebo Čile s použitím nepôvodných materiálov za predpokladu, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v súlade s osobitnými pravidlami pre výrobky stanovenými v dodatku II
  Pozri aj dodatok I „Úvodné poznámky“ k osobitným pravidlám pôvodu pre výrobky.
  V prípade určitých výrobkov existujú niektoré alternatívne pravidlá pre konkrétne výrobky – pozri dodatok IIa.

 

Príklady pravidiel špecifických pre výrobky v obchodných dohodách EÚ

 • pravidlo pridanej hodnoty – hodnota všetkých nepôvodných materiálov vo výrobku nesmie presiahnuť určité percento jeho ceny zo závodu
 • zmena nomenklatúrneho zatriedenia – výrobný proces má za následok zmenu nomenklatúrneho zatriedenia medzi nepôvodnými materiálmi a konečným výrobkom – napríklad výroba papiera (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepôvodnej buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému).
 • špecifické operácie – vyžaduje sa špecifický výrobný proces, napríklad spriadanie vlákien do týchto pravidiel sa používa predovšetkým v textilnom a odevnom priemysle a v chemickom priemysle.

 

Uplatniteľné pravidlá týkajúce sa výrobkov nájdete v My Trade Assistant (Moje Trade Assistant).

Tipy, ktoré vám pomôžu dodržiavať osobitné pravidlá pre výrobky

Dohoda poskytuje dodatočnú flexibilitu, ktorá vám pomôže dodržiavať pravidlá špecifické pre výrobky, ako je tolerancia alebo kumulácia.

Tolerancia
 • pravidlo tolerancie umožňuje výrobcovi použiť materiály bez pôvodu, ktoré sú bežne zakázané osobitným pravidlom pre výrobok, až do výšky 10 % ceny výrobku zo závodu.
 • tolerancia sa nemôže použiť na prekročenie prahovej hodnoty nepôvodných materiálov uvedených v osobitných pravidlách pre výrobky
 • Osobitné tolerancie sa vzťahujú na textílie a odevy zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré sú zahrnuté v poznámkach 5 až 7 dodatku I „Úvodné poznámky“ špecifických pravidiel pôvoduvýrobkov
Kumulácia
 • Dvojstranná kumulácia— materiály s pôvodom v Čile sa môžu považovať za materiály s pôvodom v EÚ (a naopak), ak sa používajú pri výrobe výrobku

Iné požiadavky

Výrobok musí spĺňať aj všetky ostatné uplatniteľné požiadavky uvedené v protokole, ako napríklad nedostatočné opracovanie alebo spracovanie alebo pravidlo priamej prepravy.

Preprava cez tretiu krajinu: pravidlo priamej dopravy

Pôvodné výrobky sa musia prepravovať z EÚ do Čile (a naopak) bez ďalšieho spracovania v tretej krajine.

Prekládka alebo dočasné uskladnenie v tretej krajine sú povolené za predpokladu, že tovar zostane pod dohľadom colných orgánov a neuskutočnia sa iné operácie ako

 • pridávanie alebo pripevnenie značiek, štítkov alebo pečatí
 • vykládka
 • opätovné naloženie
 • rozdelenie zásielok
 • každá operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave

Budete musieť colným orgánom dovážajúcej krajiny predložiť dôkaz o priamej preprave, ako napríklad:

 • zmluvné prepravné doklady (napríklad nákladné listy)
 • faktické alebo konkrétne dôkazy založené na označení alebo číslovaní balení
 • akékoľvek dôkazy týkajúce sa samotného tovaru
Vrátenie cla

Podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Čile nie je možné získať náhradu cla predtým zaplateného za nepôvodné materiály použité na výrobu výrobku, ktorý sa vyváža v rámci preferenčnej colnej sadzby.

Postupy stanovenia pôvodu

Ak chcete uplatniť preferenčnú colnú sadzbu, budete musieť dodržať postupy týkajúce sa pôvodu a nechať si overiť svoju žiadosť colnými orgánmi krajiny, do ktorej dovážate tovar. Postupy sú stanovené v hlave V o dôkaze o pôvode a hlave IV o dohodách o administratívnej spolupráci.

Ako uplatňovať preferenčnú tarifu

Na to, aby dovozcovia mohli využívať zvýhodnenú tarifu, musia predložiť dôkaz o pôvode.

Dôkaz o pôvode môže byť buď

Podrobnosti o vypĺňaní dôkazov o pôvode nájdete vo vysvetlivkách k prílohe III a v ich revidovanej verzii.

Dôkaz o pôvode sa nevyžaduje, ak celková hodnota zásielky nepresahuje

 • 500 EUR v prípade malých balení alebo
 • 1200 EUR za osobnú batožinu

Dôkaz o pôvode zostáva v platnosti 10 mesiacov odo dňa vydania.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydáva v Čile Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ministerstva zahraničných vecí, ako aj jeho miestne úrady ProChile. DIRECON je zodpovedný aj za

 • udeľovanie, monitorovanie a odoberanie povolení „schváleným vývozcom“
 • kontroly po overení na žiadosť colného orgánu v členskom štáte EÚ

Colný orgán v Čile môže požiadať colné orgány v členských štátoch EÚ o overenie statusu pôvodu tovaru alebo pravosti dôkazu o pôvode. Vývozca žiadajúci o osvedčenie by mal byť pripravený predložiť doklady preukazujúce status pôvodu príslušných výrobkov.

Dodatok III obsahuje vzor osvedčenia EUR.1 a uvádza údaje o jeho vyplnení.

Vyhlásenie o pôvode

Vývozcovia môžu na základe vyhlásenia o pôvode deklarovať, že ich výrobok pochádza z EÚ alebo Čile. Môže byť vyhotovený prostredníctvom

 • schváleného vývozcu, alebo
 • ktorýkoľvek vývozca za predpokladu, že celková hodnota zásielky nepresahuje 6000 EUR.

Na to, aby ste sa stali schváleným vývozcom, musíte byť schopní splniť príslušné colné orgány o statuse pôvodu vašich výrobkov, ako aj o akýchkoľvek iných požiadavkách, ktoré môžu uložiť. Príslušné orgány môžu odňať svoj schválený status, ak ho akýmkoľvek spôsobom zneužívate. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na príslušné colné orgány (DIRECON pre čílsku stranu).

Ako vyhotovovať vyhlásenie o pôvode?

Vývozca by mal na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, v ktorom sú príslušné výrobky dostatočne podrobne opísané, uviesť na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade toto vyhlásenie (v príslušnom jazyku):

„Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad (číslo colného povolenia...), vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, tieto výrobky majú... preferenčný pôvod.“

Znenie vyhlásenia o pôvode sa môže vyhotoviť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ a nachádza sa v dodatku IV. Skontrolujte si u vašich colných orgánov akékoľvek ďalšie požiadavky, ktoré môžu mať.

Vyhlásenie o pôvode musíte podpísať ručne. Ak ste schváleným vývozcom, ste oslobodení od tejto požiadavky za predpokladu, že ste vašim colným orgánom poskytli písomný záväzok, že prijímate plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré vás identifikuje.

Pri vypĺňaní vyhlásenia o pôvode by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov.

Vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze pod podmienkou, že ho predloží colným orgánom dovážajúcej krajiny najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Overenie pôvodu

Colné orgány môžu overiť, či dovážaný výrobok skutočne pochádza alebo spĺňa iné požiadavky na pôvod. Overovanie je založené na

 • administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi dovážajúcej a vyvážajúcej zmluvnej strany
 • kontroly vykonávané miestnymi colnými orgánmi – návštevy dovážajúcej strany u vývozcu nie sú povolené

Orgány vyvážajúcej strany určujú pôvod a informujú orgány dovážajúcej strany o výsledkoch.

Užitočné odkazy a kontakty

Delegácia Európskej únie v Čile

AV Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso. Providencia. Santiago

PSČ: 10093 Correo Central, Santiago

Tel.: (56) (2) 24286800

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Internet: eeas.europa.eu/delegations/chile_en

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy