Dostatočne transformovaný tovar

Výrobok môže byť tiež pôvodom v EÚ alebo v partnerskej krajine, hoci bol vyrobený z materiálov iných krajín alebo čiastočne spracovaný v zahraničí, t. j. nie v partnerskej krajine. Ide o prípad, keď sa výrobok dostatočne transformoval.

Kritériá, na základe ktorých bol výrobok dostatočne spracovaný, sú uvedené v zoznamoch špecifických výrobkov v preferenčných pravidlách pôvodu EÚ v každom preferenčnom režime. Vo väčšine dohôd sú kritériá opísané v tomto formáte:

  • stĺpec 1: Výrobok uvedený v systéme klasifikácie výrobkov EÚ
  • stĺpec 2: opis výrobku
  • stĺpec 3: opis potrebného spracovania, ktoré sa má vykonať v EÚ alebo v partnerskej krajine, aby sa výrobok považoval za pôvodný
  • stĺpec 4: ďalšie spracovanie opísané v stĺpci 4. Ak je to tak, môžete si vybrať medzi stĺpcom 3 alebo 4, ktoré pravidlo bude nasledovať.

Pravidlá dostatočnej transformácie z roku 3

V zoznamoch špecifických výrobkov (stĺpec 3 a 4) sa používajú tri základné pravidlá, ktoré určujú, či bol výrobok dostatočne transformovaný v EÚ alebo v obchodnej partnerskej krajine.

A) Pravidlo „pridanej hodnoty“

Pravidlo, podľa ktorého hodnota všetkých nepôvodných materiálov použitých výrobcom/vývozcom v EÚ alebo v partnerskej krajine nemôže presiahnuť určitý percentuálny podiel ceny výrobku (ex-work).

Uvedie sa, ako výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje [X]% ceny výrobku zo závodu

V tomto prípade musíte porovnať

  • colná hodnota všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe tovaru (t. j. založená na hodnote, ktorá je deklarovaná na colnom úrade EÚ alebo v krajine obchodného partnera pri dovoze týchto materiálov)

pričom

  • cena tovaru zo závodu (t. j. hodnota tovaru pri opustení zariadenia, kde bola vyrobená)

Pravidlo je splnené, ak hodnota nepôvodných materiálov nepresahuje percentuálny podiel stanovený v pravidle.

B) Zmena nomenklatúrneho zatriedenia

Môžete nájsť pravidlo, v ktorom sa uvádza, že nemôžete mať tovar s rovnakou colnou klasifikáciou ako ktorýkoľvek z materiálov bez pôvodu, ktoré výrobca/vývozca doviezol z tretej krajiny a použil sa vo výrobku.

Bude uvedené ako výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku.

V tomto prípade musíte porovnať

  • nomenklatúrne zatriedenie použitých nepôvodných materiálov (4 číslic)

pričom

  • colné zaradenie tovaru, ktorý chcete vyviezť alebo doviezť

Pravidlo je splnené, ak nomenklatúrne zatriedenie nie je rovnaké.

C) Výroba z určitých produktov

Možno nájsť pravidlo, ktoré umožňuje výrobcovi/vývozcovi použiť pri výrobe výrobku konkrétny nepôvodný materiál z tretích krajín (iných ako EÚ alebo krajina obchodného partnera) a naďalej sa bude kvalifikovať ako výrobok s pôvodom v EÚ alebo v partnerskej krajine.

Uvedie sa ako výroba z typu dobrej časti/[priadze] [mäsa] atď.

Výrobca/vývozca môže takisto dovážať materiál v predchádzajúcom stave výroby (napr. v prípade priadze môžete dovážať vlákna). Výrobca/vývozca však nesmie dovážať materiál v neskoršom štádiu výroby (napr. v prípade priadze nie je možné dovážať).

Úplný zoznam nájdete v prílohe o pravidlách pôvodu pre každú preferenčnú dohodu. (link to the markets Section?) Je si vedomý, že v niektorých prípadoch môže byť pravidlom kombinácia kritérií a), b) a/alebo c).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy