Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Tento oddiel je určený dovozcom z EÚ. Poskytuje podrobné informácie o dovozných postupoch EÚ vrátane tém, ako je registrácia ako hospodársky subjekt a číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI), rôzne dokumenty, ktoré musíte vyplniť, a odkazy na požiadavky špecifické pre jednotlivé odvetvia a jednotlivé krajiny. Podrobnejšie informácie o konkrétnych výrobkoch nájdete v časti Môj obchodný asistent.

V tejto kapitole nájdete

 • dokumenty potrebné na colné konanie v EÚ
 • informácie o tom, ako získať číslo EORI
 • rôzne colné režimy
 • informácie o dôkazoch pôvodu ako súčasť colného konania
 • osobitné informácie pre každý členský štát EÚ týkajúce sa dovozu

Dokumenty potrebné na colné konanie v EÚ

 
 

Dôkaz o pôvode

Dôkaz o pôvode je medzinárodný obchodný doklad, ktorým sa potvrdzuje, že tovar zahrnutý v zásielke pochádza z konkrétnej krajiny alebo územia. Deklaruje sa spolu s JCD a predkladá sa spolu s ním na colné konanie.

Vo všeobecnosti možno status pôvodu tovaru preukázať

 • osvedčenia o nepreferenčnom pôvode, ktoré potvrdzujú, že krajina pôvodu tovaru nespĺňa podmienky na žiadne preferenčné zaobchádzanie. Tieto potvrdenia zvyčajne vydávajú obchodné komory.
 • osvedčenia o preferenčnom pôvode, ktoré umožňujú, aby sa na tovar vzťahovalo znížené alebo nulové clo, ak sa dováža z tých tretích krajín, s ktorými bola podpísaná preferenčná dohoda.

Takéto osvedčenia musia byť vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny a musia byť predložené v čase colného odbavenia.

 • typ osvedčenia, o ktorý sa žiada, je určený v každej preferenčnej dohode: Formulár A (pre režim VSP), EUR MED (v niektorých konkrétnych prípadoch v systéme PEM) alebo 1 EUR (všetky ostatné prípady)
 • fakturačné vyhlásenia vystavené vývozcom v zvýhodnenej alebo partnerskej krajine. Mali by sa rozlišovať dve situácie
  • v prípade zásielok do 6 000 EUR môže vyhlásenia na faktúre vydať ktorýkoľvek vývozca v zvýhodnenej krajine/partnerskej krajine.
  • v prípade zásielok nad 6 000 EUR vystavuje vyhlásenia na faktúre len schválený vývozca.

Osobitným prípadom fakturačných vyhlásení je systém REX.

Môžu sa predložiť aj osvedčenia o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a/alebo záväzná informácia o pôvode tovaru.

 
 
 
 

Pozri tiež:

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS)

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe obsahuje predbežné informácie o náklade o zásielkach vstupujúcich do EÚ. Umožňuje colným orgánom vykonávať analýzu rizík na účely bezpečnosti a ochrany. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe musí podať na prvom colnom úrade vstupu do EÚ dopravca tovaru (prepravca tovaru, hoci v niektorých prípadoch ho môže urobiť dovozca-príjemca alebo zástupca dopravcu alebo dovozcu) – aj keď tovar nebude dovezený do EÚ. Uplatňujú sa tieto lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe na základe spôsobu dopravy, pri ktorom sa tovar prepravuje:

 • kontajnerový námorný náklad: najmenej 24 hodín pred začiatkom nakládky v zahraničnom prístave
 • lodný náklad na prepravu voľne loženého tovaru: najmenej 4 hodiny pred príletom
 • príbrežná námorná doprava: najmenej 2 hodiny pred príletom
 • lety na krátke vzdialenosti (menej ako 4 hodiny): aspoň o skutočný čas vzletu lietadla
 • diaľkové lety (4 hodiny alebo viac): najmenej 4 hodiny pred príchodom na prvé letisko na colnom území EÚ
 • cestná premávka: najmenej 1 hodinu pred príchodom

Poznámky Predbežné colné vyhlásenie o vstupe vyžaduje informácie obsiahnuté v dokladoch pochádzajúcich od vývozcu (konosamentný list, obchodné faktúry atď.). Uistite sa, že tieto dokumenty budú včas doručené strane zodpovednej za podanie vyhlásenia. Viac informácií o predbežnom colnom vyhlásení o vstupe. V Colnom kódexe Únie sa do tohto vyhlásenia zaviedlo viac podrobností o analýze rizika. Pozri často kladené otázky o ENS.

Registrácia ako hospodársky subjekt (číslo EORI)

Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) je jedinečný identifikátor, ktorý prideľuje colný orgán v krajine EÚ všetkým hospodárskym subjektom (spoločnostiam aj jednotlivcom) osobám vykonávajúcim činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy EÚ. Dovozcom usadeným mimo EÚ sa pridelí EORI po prvýkrát, ako podajú:

 • colné vyhlásenie
 • predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS)
 • predbežné colné vyhlásenie o výstupe (EXS)

Hospodárske subjekty používajú toto číslo pri každej komunikácii s colnými orgánmi EÚ, kde sa vyžaduje identifikátor založený na EÚ, napríklad v colných vyhláseniach. Čísla EORI, ktoré už boli pridelené, možno skontrolovať v rámci Európskej komisie. Orgány, ktoré registrujú čísla EORI v každej krajine EÚ, možno vyhľadať.

Pozri aj usmernenia EORI.

Colné postupy v EÚ

Keď tovar prichádza na colný úrad vstupu do EÚ, je dočasne uskladnený pod colným dohľadom (najviac 90 dní), kým sa mu nepridelí jeden z týchto colných režimov (alebo sa spätne nevyvezie):

Prepustenie do voľného obehu

Účelom prepustenia do voľného obehu je splniť všetky dovozné formality, aby sa tovar mohol predávať na trhu Únie.

Tovar sa prepustí do daňového voľného obehu po splnení všetkých dovozných požiadaviek:

 • Všetky uplatniteľné clá a iné poplatky boli zaplatené.
 • Boli predložené dovozné licencie na tovar podliehajúci kvótam.
 • Boli predložené všetky platné povolenia a osvedčenia (napr. veterinárne osvedčenie pre určité zvieratá alebo živočíšne produkty).

Dovezený tovar je prepustený do colného režimu prostredníctvom colného vyhlásenia. Dátum prijatia tohto vyhlásenia colným úradom v krajine EÚ je tiež dátumom, ktorý sa v prípade potreby berie do úvahy pri výpočte sumy dovozného cla, dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.

Špeciálne postupy

Tovar sa môže umiestniť pod ktorékoľvek z týchto spôsobov zaobchádzania:

 • Tranzit Únie, ktorý zahŕňa:
  • Vonkajší tranzit – tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa môže prepravovať z jedného miesta na druhé v rámci colného územia EÚ bez toho, aby podliehal dovoznému clu, iným poplatkom súvisiacim s dovozom tovaru (t. j. vnútroštátnym daniam) a opatreniam obchodnej politiky. Preprava tovaru do iného členského štátu EÚ znamená, že colné konanie sa premiestni na colný úrad určenia.
  • Vnútorný tranzit – tovar Únie sa môže prepravovať z jedného miesta na druhé v rámci colného územia EÚ bez akejkoľvek zmeny jeho colného statusu. To zahŕňa prepravu tovaru cez iné územie, ktoré sa nachádza mimo colného územia EÚ.
 • Skladovanie, ktoré zahŕňa colné uskladňovanie a slobodné pásma:
  • Colné uskladňovanie – tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa môže skladovať v priestoroch alebo na akomkoľvek inom mieste schválenom colnými orgánmi a pod colným dohľadom (ďalej len „colné sklady“) bez toho, aby podliehal dovoznému clu, iným poplatkom súvisiacim s dovozom tovaru a opatreniami obchodnej politiky.
  • Slobodné pásma – členské štáty môžu určiť časti colného územia Únie ako slobodné pásma. Tovar môže byť dovezený bez dovozných ciel, iných poplatkov (t. j. vnútroštátnych daní) a opatrení obchodnej politiky, až kým sa mu nepridelí iný schválený colný režim alebo sa spätne nevyvezie. Tovar sa môže podrobiť aj jednoduchým operáciám, ako je spracovanie a opätovné zabalenie.
 • Osobitné použitie, ktoré zahŕňa dočasné použitie a konečné použitie:
  • Dočasné použitie – tovar, ktorý nie je tovarom Únie, môže vstúpiť do EÚ bez zaplatenia dovozného cla za predpokladu, že je určený na spätný vývoz bez zmeny. Maximálne obdobie dočasného dovozu je dva roky.
  • Konečné použitie – tovar sa môže prepustiť do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla z dôvodu jeho osobitného použitia.
 • Zušľachťovací styk, ktorý zahŕňa aktívny a pasívny zušľachťovací styk:
  • Aktívny zušľachťovací styk – tovar sa môže dovážať do EÚ bez toho, aby podliehal clám, daniam a formalitám, ktorý sa má spracovať pod colným dohľadom a následne spätne vyviezť. Ak sa konečné výrobky nakoniec nevyvezú, vzťahujú sa na ne uplatniteľné clá a formality.
  • Pasívny zušľachťovací styk – tovar Únie sa môže dočasne vyviezť z colného územia Únie na účely zušľachťovacieho styku. Zušľachtený tovar sa môže prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla.

Pozri tiež:

Dovozné požiadavky a orgány členského štátu

EÚ ako colná únia využíva výhody dovozných postupov, ktoré sú výrazne harmonizované. Medzi 27 členskými štátmi však pretrváva niekoľko rozdielov.

Pozri zoznam členských štátov EÚ a ich hlavných príslušných orgánov, ktoré môžu poskytnúť informácie o dovozných postupoch, obchodných režimoch, dovozných licenciách a príslušných orgánoch na kontrolu osobitných požiadaviek. Mali by vám pomôcť s jedinečnými požiadavkami pre svoju krajinu. Tieto orgány vám môžu pomôcť s otázkami, ako sú:

 • Kde podať jednotný administratívny dokument
 • Ktoré slobodné pásma sú k dispozícii na použitie
 • Ako získať dovozné licencie
 • Kontroly živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
 • Rastlinolekárske inšpekcie
 • Zdravotná kontrola potravín a krmív
 • Obchodné normy pre poľnohospodárske výrobky a produkty rybného hospodárstva
 • Kontrola obchodu s chemikáliami, hnojivami a odpadom
 • Technická normalizácia
 • Požiadavky na balenie a označovanie

Právne predpisy

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013) (CELEX 32013R0952).
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016) ( CELEX 32016R0341).
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy